logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
minus Podatki i opłaty lokalne
   minus Uchwała Nr XXXVI/328/01 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 16 listopada 2001 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od posiadania psów i opłacie targowej
   minus Uchwała Nr XVI/146/16 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Brzeg
   minus Uchwała Nr LVIII/414/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2014r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
   minus Uchwała Nr VII/28/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 04 marca 2011r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa
   minus Wykazy osób prawnych i fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń (...)
   minus Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   minus Uchwała Nr XXV/279/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
   minus Uchwała Nr XIV/119/15 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
   minus Uchwała Nr XIV/118/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej
   minus Procedura kontroli podatkowej obowiązująca na terenie Gminy Brzeg
   minus Formularze informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r. (zastosowanie gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku).
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2019 rok
minus Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia-Program Polityki Zdrowotnej
minus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
minus Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
plus Oświadczenia majątkowe - 2013 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
plus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


 U C H W A Ł A Nr XXIX/274/01
Rady Miejskiej w Brzegu
z dnia 30 marca 2001r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców  prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie miasta  w   Brzegu

       
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 9, poz.31, Nr 101 poz. 444, z 1992r. Nr 21, poz. 86, z 1994r. Nr 123, poz. 600, z 1996r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999r. Nr 96, poz. 96, poz. 1129 z 2000r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115) oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000r. Dz. U. Nr 114, poz. 1193)

Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres 3 lat powierzchnię użytkową budynków lub ich części związaną z działalnością gospodarczą oraz powierzchnię gruntów związaną z działalnością gospodarczą przedsiębiorców, którzy utworzyli nowe miejsca pracy w wysokości 30 % najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy miesięcznie za utworzenie jednego miejsca pracy.
2. Nowo utworzone miejsce pracy, o którym mowa w ust. 1, jest to stanowisko pracy, na którym zatrudniony został bezrobotny mieszkaniec miasta Brzegu w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę na okres minimum 3 miesięcy.
3. Jako wyjściowy stan zatrudnienia, który będzie podstawą do wykazania utworzenia nowego miejsca pracy, przyjmuje się najwyższy stan zatrudnienia pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przedsiębiorcy o zwolnienie, a w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność w okresie 3 –ch miesięcy.
4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 następuje od miesiąca, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości i spełnił warunki do uzyskania zwolnienia.
5. Zasady rozpatrywania wniosków, udzielania i cofania zwolnienia z podatku od nieruchomości określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2

Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie ma zastosowania w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy w działalności ubezpieczeniowej, bankowej i pośrednictwa finansowego oraz przedsiębiorców korzystających z preferencji PFRON-u w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac publicznych, interwencyjnych i praktycznej nauki zawodu.

§ 3

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 odliczane jest z góry.
2. Warunkiem odliczenia zwolnienia z podatku w okresie jego przyznania jest przedkładanie w okresach półrocznych przez przedsiębiorcę dokumentu potwierdzającego utrzymanie miejsc pracy o których mowa w § 1 ust. 2 i 3.

§ 4

1. Zwolnienie o którym mowa w § 1 cofa się w przypadku:
a) nie dotrzymania przez przedsiębiorcę terminu przedłożenia dokumentu
potwierdzającego utrzymanie miejsc pracy, o których mowa w § 3 ust. 2
b) zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracowników lub likwidacji miejsc pracy,
o których mowa w § 1 ust. 2 i 3
2. Zwolnienie cofa się z miesiącem następującym po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie określone w ust.1.

§ 5

1. Przedsiębiorca, któremu udzielono zwolnienia z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o zmianie warunków, o których mowa § 1 w terminie 7 dni od daty zmiany.
2. Brak powiadomienia, o których mowa w ust. 1, bądź przedłożenie nieprawdziwych informacji o spełnieniu warunków uprawniających do zwolnienia skutkuje cofnięciem zwolnienia oraz w przypadku nie uregulowania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o cofnięciu zwolnienia egzekucją należnego podatku naliczonego na ogólnych zasadach od miesiąca w którym nastąpiła zmiana.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brzegu
(-) Romuald Nowak
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/274/01 Rady Miejskiej w Brzegu
z dnia 30 marca 2001r.
R E G U L A M I N

rozpatrywania wniosków w sprawie udzielania i cofania zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy


I. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie winien przedłożyć wniosek zawierający:

1. określenie przedsiębiorcy
2. zakres prowadzonej działalności
3. określenie nieruchomości na której prowadzona jest działalność
4. liczbę zatrudnionych
5. branżę i ilość utworzonych miejsc pracy
6. czasokres wnioskowanego zwolnienia
7. oświadczenie o ilości zatrudnionych bezrobotnych mieszkańców miasta Brzegu
8. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy oraz PFRON – o zatrudnieniu osób, o których mowa w § 2 uchwały


II. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

1. Deklarację Rozliczeniową (formularz ZUS DRA) z 12 miesięcy a dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku z potwierdzeniem jej złożenia w ZUS-ie
2. Zgłoszenie do Ubezpieczeń (formularz ZUS ZUA) potwierdzające utworzenie nowych
miejsc pracy z potwierdzeniem jego złożenia w ZUS-ie
3. Aktualny wypis z Rejestru Przedsiębiorców lub Ewidencji Działalności Gospodarczej

III. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i spełniające warunki merytoryczne
uchwały.

IV. Decyzję o zwolnieniu lub cofnięciu zwolnienia wydaje Burmistrz Miasta Brzeg.

V. Przedsiębiorca, który uzyskał zwolnienie zobowiązany jest przedkładać w okresach
półrocznych w terminie do 15-tego lipca i 15-tego stycznia po upływie półrocza
informację o utrzymaniu stanu zatrudnienia wraz z aktualną Deklaracją Rozliczeniową
(formularz ZUS DRA), z potwierdzeniem jej złożenia w ZUS-ie.

VI. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zwolnienie z podatku od nieruchomości w trybie
§ 5 ust.2 uchwały nie może ubiegać się o kolejne zwolnienie.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brzegu
(-) Romuald Nowak

Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta Brzegu
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Jabłońska
Data wytworzenia informacji: 2003-06-03 00:23:53
Data udostępnienia informacji: 2003-06-03 00:23:53
Data ostatniej aktualizacji: 2004-06-29 12:11:09

Wersja do wydruku...

corner   corner