Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXII/280/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - w sprawie stanowiska Rady Miejskiej dotyczącej lokalizacji na terenie gminy otwartego kąpieliska miejskiegoUchwała nr XXII/279/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Brzegu Uchwała nr XXII/278/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - w sprawie rocznego planu kontroli na 2021 r.Uchwała nr XXII/277/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską Brzegu uchwały w sprawie przyjęcia „Samorządowej Karty Praw Rodzin” Uchwała nr XXII/276/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Uchwała nr XXII/275/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzegu.Uchwała nr XXII/274/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu.Uchwała nr XXII/273/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu.Uchwała nr XXII/272/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - pozbawienia odcinka ulicy Składowej w Brzegu kategorii drogi gminnej Uchwała nr XXII/271/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - pozbawienia odcinka ulicy Rybackiej w Brzegu kategorii drogi gminnej Uchwała nr XXII/270/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji „Brzeg” Uchwała nr XXII/269/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobku Uchwała nr XXII/268/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego tryby zawarcia umów Uchwała nr XXII/267/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego tryby zawarcia umów Uchwała nr XXII/266/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg Uchwała nr XXII/265/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej” na lata 2018 – 2022 Uchwała nr XXII/264/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 Uchwała nr XXII/263/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne ( Uchwała nr XXII/262/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - udzielenia poparcia dla inicjatywy rozszerzenia obecnych granic Pomnika Historii pn. "Brzeg - Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi - nekropolią Piastów" o ogrody zamkowe oraz o kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, położonych przy Placu Zamkowym w Brzegu Uchwała nr XXII/261/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Ptasiej 2 w Brzegu oraz inwestycji towarzyszącej Uchwała nr XXII/260/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała nr XXII/259/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2020 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2020 rok Uchwała nr XXII/258/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 26 listopada 2020 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego Uchwałą Nr XII/98/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 września 2015 r., dla obszaru ograniczonego od zachodu i północy granicą miasta, od północnego zachodu ul. Małujowicką, od wschodu terenami zieleni urządzonej i od południa granicą miasta