logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Brzegu na lata 2010 - 2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2018 rok
minus Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia-Program Polityki Zdrowotnej
minus INSTYTUCJE KULTURY
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
minus Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
plus Kontrole
minus Audyt
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY SAMORZĄDOWE-2018 R.
minus Informacja dotycząca pełnienia funkcji Urzędnika Wyborczego dla obszaru Gminy Brzeg
minus Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2018 r (...)
minus Uchwała NR XLI/543/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Brzeg na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
minus Uchwała NR XLII/555/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Brzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji (...)
minus Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów (...)
minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (...)
minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin (...)
minus Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
minus Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu z dnia 16 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
minus Zarządzenie Nr 3402/2018 Burmistrza Brzegu z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów (...)
minus Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego
minus Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego(...)
minus Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu
minus Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu (...)
minus Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu (...)
minus Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu (...)
minus Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu
minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej
minus Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego (....) do usunięcia wady zgłoszenia
minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głos
minus Uchwała Nr XLVI/612/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach(...)
minus Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do składów Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Brzeg.
minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (...)
minus Plan Dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
minus Uchwała Nr 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Brzegu (...)
minus Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 01 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Brzegu (...)
minus Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
minus Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych (...)
minus Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Brzegu (...)
minus Postanowienie Komisarza Wyborczego II z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 15 (...)
minus Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
minus Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
minus Szkolenie członków OKW ds. przeprowadzenia głosowania
minus Szkolenie członków OKW ds. ustalenia wyników
minus Szkolenie członków OKW ds. ustalenia wyników głosowania - przykłady oddania głosu ważnego
minus Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
minus Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach (...)
minus Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
minus Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydantów miast na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
minus Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej
minus Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
minus Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów (...)
minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe- 2012 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2013 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
plus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Gmina Brzeg

 

 

 Godziny pracy:

Urząd Miasta:

poniedziałek od 7:15 do 16:15

wtorek - piątek od 7:15 do 15:15
Kasa Urzędu Miasta:

poniedziałek - piątek

7:30 - 14:30 przerwa od 11:00 do 11:30

Informujemy, że w dniu 14.12.2018 r. kasa Urzędu Miasta będzie czynna od godz. 11:30.

W dniu 15.12.2018 r. (sobota) klienci Urzędu Miasta będą przyjmowani do godz. 10:30, natomiast kasa Urzędu Miasta będzie nieczynna.

W dniu 24.12.2018 r. Urząd Miasta będzie nieczynny

 

Po dniu 29.11.2017 r. wszelkie wpłaty na właściwe konta bankowe Gminy należy uiszczać przelewem bądź w kasie Urzędu Miasta w Brzegu.

Jednocześnie informujemy, że od wpłat gotówkowych dokonywanych bezpośrednio w Santander Bank Polska S.A na konta bankowe Gminy Brzeg będzie pobierana prowizja zgodnie z tabelą opłat banku.

 

 
 

epuap 

       Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP/umbrzeg/Skrytka/
 
NIP Urzędu Miasta w Brzegu: 747-16-72-777 
NIP Gminy Brzeg: 747-12-48-878
Kod terytorialny: 1601011
REGON Urzędu Miasta w Brzegu: 530517840
REGON Gminy Brzeg: 531412711

UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH!

Z DNIEM 20.11.2017 r. W GMINIE BRZEG OBOWIĄZUJĄ NOWE KONTA BANKOWE.

 

Z DNIEM 20.11.2017R. W GMINIE BRZEG OBOWIĄZUJĄ NOWE KONTA BANKOWE. WSZELKIE WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA NOWE KONTA GMINY BRZEG PRZELEWEM LUB W KASIE URZĘDU MIASTA W BRZEGU.

OD WPŁAT DOKONANYCH BEZPOŚREDNIO W KASIE BANKU ZACHODNIEGO W BRZEGU, W OBCYCH BANKACH, NA POCZCIE POLSKIEJ LUB W PUNKTACH PRZYJMOWANIA OPŁAT ZOSTANIE DOLICZONA PROWIZJA ZGODNIE Z CENNIKIEM OBOWIĄZUJĄCYM W DANEJ INSTYTUCJI.

Numery nowych kont bankowych Gminy Brzeg obowiązujące od 20.11.2017 r.:

Dochody (dzierżawy, najem, wieczyste użytkowanie gruntu, dochody z tyt. zajęcia pasa drogi, dochody z tyt. sprzedaży majątku, mandaty, opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za korzystanie z zezwoleń na alkohol itp.)

20 1090 2141 0000 0001 3528 5924
Santander Bank Polska S.A

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 20 1090 2141 0000 0001 3528 5924
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

Dochody – Budżet państwa (udostępnienie   danych osobowych, usługi opiekuńcze, zwroty dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych  (500+) za lata ubiegłe)

06 1090 2141 0000 0001 3528 7049
Santander Bank Polska S.A

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 06 1090 2141 0000 0001 3528 7049
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

Zadania zlecone – świadczenia rodzinne (zwroty dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych  (500+) za rok bieżący)

78 1090 2141 0000 0001 3528 7014

Santander Bank Polska S.A

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 78 1090 2141 0000 0001 3528 7014

SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

Podatki (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata targowa)

68 1090 2141 0000 0001 3528 6127

Santander Bank Polska S.A

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 68 1090 2141 0000 0001 3528 6127

SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

Depozyt (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

94 1090 2141 0000 0001 3528 6629

Santander Bank Polska S.A

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 94 1090 2141 0000 0001 3528 6629

SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP 

Strefa Płatnego Parkowania 

95 1090 2141 0000 0001 3528 6902

Santander Bank Polska S.A

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 95 1090 2141 0000 0001 3528 6902

SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

56 1090 2141 0000 0001 3528 6149

Santander Bank Polska S.A

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 56 1090 2141 0000 0001 3528 6149

SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

 

Informacja o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) – dalej "Rozporządzenie", informuję, że:

1.  Administratorem danych osobowych osób przetwarzanych przez Gminę Brzeg jest Urząd Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, reprezentowany przez Burmistrza Brzegu.

2.  Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem  telefonu: 77 416 97 14 lub adresem e-mail: bb@brzeg.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z realizacji ustaw     wraz z aktami wykonawczymi;       

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2018r. poz.217, poz. 650) oraz  kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U z 2011r. Nr. 27 poz.140). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

    −  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    −  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku  prawnego ciążącego na administratorze.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach.

10. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22  ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

                                                                                                      

                                                                                         BURMISTRZ BRZEGU

 

 

 

 


Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej, realizowany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619).

 

corner   corner