Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Deklaracja dostępności

 

Wstęp deklaracji

Urząd Miasta w Brzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Gminy Brzeg zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-02

Data aktualizacji: 2020-01-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu następujących niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą pojawiać się sytuacje, gdzie pewne dokumenty są niedostępne z uwagi na fakt, że ich treść nie została wytworzona przez Urząd Miasta w Brzegu,
 2. na stronie znajdują się odnośniki do plików niedostępnych cyfrowo, opublikowanych w archiwalnym Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeg przed 23.09.2018 r.,
 3. multimedia publikowane przed dniem 23.09.2020 r. nie posiadają napisów,
 4. publikowane są mapy.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. podwyższony kontrast,
 2. możliwość powiększenia tekstu na stronie,
 3. wyróżnienie odnośników,
 4. focus wokół elementów nawigacyjnych
 5. na stronie stosowany jest znacznik lang,
 6. obsługa strony możliwa jest zarówno za pomocą myszki jak i klawiatury.

Ponadto na stronie działa wyszukiwarka, która ułatwia szybkie odnalezienie informacji, istnieje możliwość korzystania ze skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz strona jest dostosowana do odczytu na urządzeniach mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej www.bip.brzeg.pl

prosimy o kontakt: Biuro Informatyki, e-mail: bin@brzeg.pl, tel. 77 416 02 33, a w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej: www.brzeg.pl – kontakt: Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji, e-mail: promocja@brzeg.pl, tel. 77 416 99 57.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego  sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna określić także formę tej informacji.

Gmina Brzeg zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, osoba, która wystąpiła z żądaniem zostanie niezwłocznie poinformowana o tym fakcie oraz o terminie realizacji żądania, przy czym termin nie może być dłuższy niż dwa miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Gmina Brzeg może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy Gmina odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Kontakt w celu złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, architektonicznej, informacyjno – komunikacyjnej lub cyfrowej oraz złożenia skargi na brak zapewnienia dostępności: Koordynator ds. dostępności: Barbara Senecka, Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi Rady Miejskiej, e-mail: organizacyjny@brzeg.pl, tel. 77 404 55 26.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Miasta w Brzegu:

 1. Robotnicza 12,
 2. Rynek 1 - Ratusz

Urząd Miasta przy ul. Robotniczej 12 składa się z dwóch budynków: A i B, z czego budynek A wpisany jest do rejestru zabytków.

 

Urząd Miasta – ul. Robotnicza 12

 

 1. Otoczenie budynku:
 • w pobliżu budynku znajdują się oznakowane miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz na terenie utwardzonym od strony zachodniej Urzędu Miasta,

1.jpg (344 KB)

 • przy wjeździe na teren utwardzony Urzędu Miasta (wjazd pomiędzy budynkiem Komedy Powiatowej Policji a budynkiem Urzędu Miasta) została umieszczona informacja o możliwości wjazdu na teren Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami po uprzednim powiadomieniu dozoru miejskiego. Na terenie utwardzonym znajduje się oznakowane miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

2.jpg (399 KB)

2. Wejście do budynku: do budynku prowadzą trzy wejścia:

 • wejście główne do budynku A – od strony ulicy Robotniczej – wejście posiada bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnością ruchową z uwagi na prowadzące do wejścia schody. Przy balustradzie zostały zamontowane poręcze umożliwiające prawo i lewo stronne ich użytkowanie oznakowane w alfabecie Braille’a.

3.jpg (294 KB)

 • wejście do budynku B – od strony zachodniej budynku (teren utwardzony – droga pożarowa) – wejście posiada bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnością ruchową z uwagi na schody prowadzące na kondygnację,

4.jpg (341 KB)

 • wejście do budynku B – z poziomu wewnętrznego terenu utwardzonego Urzędu (od strony Parku nad Fosą) prowadzi podjazd umożliwiający swobodny wjazd do wejścia, przy którym zainstalowany jest dzwonek. Przywołana osoba udzieli informacji w zakresie prowadzonych spraw.

5.jpg (226 KB)

Jednocześnie w budynku B, na parterze (przy Kasie Urzędu Miasta) wyznaczony został tzw. Punkt obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to przyjazne miejsce  do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami np. mających trudności z poruszaniem się. Punkt ten został oznakowany.

6.jpg (234 KB)

3. Rozmieszczenie funkcji w budynku:

 • na każdej kondygnacji budynku A i B zostały umiejscowione dotykowe plany tyflograficzne zawierające informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. Plany zawierają opisy w alfabecie Braille’a. Do każdego planu dołączony jest znacznik nawigująco – informacyjny ułatwiający odnalezienie planu, który współpracuje z ogólnodostępną aplikacją – GMark.

Aplikacja wykrywa znacznik i odczytuje informacje o nich z serwera. Gdy aplikacja odnajdzie znacznik, powiadamia o tym użytkownika i  umożliwia mu uruchomienie znacznika. Pozwala na szybkie zorientowanie się w przestrzeni, przemieszczanie się i odnajdywanie pożądanych lokalizacji. System dedykowany jako wsparcie dla osób z dysfunkcją wzroku.

Poniżej link do aplikacji:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gallium.gmark.

Plany wyposażone zostały również w system komunikacji NFC umożliwiający bezprzewodową i bezdotykową komunikację pomiędzy urządzeniem a planem tyflograficznym.

 • w holu głównym znajdują się miejsca do odpoczynku – krzesła wraz ze stolikami,
 • na parterze w budynku A, blisko wejścia głównego znajduje się Biuro Podawcze, które oznakowane jest w sposób widoczny i kontrastowy.

4Poruszanie się wewnątrz budynku:

 • wewnątrz budynków znajdują się schody, które stanowią jedyną możliwość poruszania się pomiędzy poszczególnymi piętrami. Stanowią barierę architektoniczną dla osób z niepełnosprawnością ruchową, matek z wózkami oraz dla osób z ciężkim bagażem,
 • ciągi komunikacyjne w budynkach są szerokie bez zbędnych przeszkód architektonicznych umożliwiające swobodne poruszanie się,
 • schody wewnątrz budynku posiadają poręcze przyścienne umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie,
 • początek i koniec biegu schodów oznaczony jest w sposób kontrastowy,
 • drzwi do pomieszczeń biurowych posiadają oznaczenia dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • na parterze budynku B (obok kasy) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • na poszczególnych kondygnacjach umieszczone są czytelne informacje o numerze piętra,
 • umożliwiony jest wstęp do budynków osobie korzystającej z psa asystującego,
 • poręcze zostały oznakowane nakładkami w alfabecie Braille’a,
 • na każdej kondygnacji ulokowane zostały materace ewakuacyjne służące do ewakuacji osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się.

 

5. Pozostałe istotne informacje:

 • drzwi wejściowe główne (bud. A) są masywne o utrudnionym sposobie otwierania,
 • drzwi do pomieszczeń biurowych w budynku B mają szerokość
  w świetle ościeżnicy 80 cm, wysokość do klamki 110 cm,
 • drzwi do pomieszczeń biurowych w budynku A mają szerokość 140 cm, przy czym czynne jest tylko jedno skrzydło o szerokości 64cm. Klamka umieszczona na wysokości 125 cm.

 Urząd Miasta – Rynek 1 – Ratusz

Budynek ratusza miejskiego posiada bariery architektoniczne oraz nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Wejście do budynku możliwe jest tylko po schodach, wewnątrz nie ma windy. Schody wejściowe i schody na korytarzach nie są oklejone taśmą. Drzwi pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W pobliżu wejścia do budynku są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (zgodnie z przepisami, konieczne jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych).

Jednocześnie został umożliwiony dostęp alternatywny, w szczególności w postaci zapewnienia wsparcia innej osoby po zasygnalizowaniu telefonicznie przez osobę ze szczególnymi potrzebami (pod nr telefonu 77 416 02 00 lub alternatywnie 77 404 55 26) chęci uzyskania dostępu, a także poprzez wprowadzenie takiej organizacji, która po zasygnalizowaniu telefonicznie przez osobę ze szczególnymi potrzebami (pod nr telefonu 77 416 02 00 lub alternatywnie 77 404 55 26) chęci uzyskania dostępu, umożliwia realizację potrzeb w niezbędnym dla tej osoby zakresie.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłaszają potrzebę tłumacza migowego opisana została w zakładce: Informacje dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Informacja jest przetłumaczona na Polski Język Migowy,
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg opublikowana jest informacja o zakresie zadań realizowanych przez Gminę Brzeg w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo,
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg opublikowana jest informacja o zadaniach realizowanych przez Urząd Miasta w Brzegu przetłumaczona na Polski Język Migowy oraz w tekście łatwym do czytania,
 • Istnieje możliwość komunikacji z Urzędem w formie wskazanej przez osobę niesłyszącą lub słabosłyszącą m.in.: poprzez kontakt telefoniczny, sms, ePUAP, e-mail lub skorzystanie z pomocy wyznaczonej osoby,
 •  punkty obsługi klienta tj. Biuro Podawcze, Kasa Urzędu oraz Punkt obsługi osób ze szczególnymi potrzebami zostały wyposażone w system wspomagania słuchu – pętlę indukcyjną,
 • na parterze budynku A znajduje się tablica informacyjna z rozmieszczeniem komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

Dostęp alternatywny

            W indywidualnym przypadku zapewniony został dostęp alternatywny poprzez zapewnienie wsparcia przez wszystkich pracowników Urzędu, w szczególności poprzez pracowników obsługi biura podawczego i dozoru miejskiego.

            Na parterze budynku B (obok Kasy) został utworzony Punkt Obsługi Osób ze szczególnymi potrzebami dedykowany w szczególności osobom z niepełnosprawnościami.

Utworzony Punkt został umeblowany i wyposażony w niezbędny sprzęt biurowy umożliwiający sprawną i kompleksową obsługę klienta, a system komputerowy został zintegrowany z wewnętrzną siecią Urzędu.

Lokalizacja Punktu pozbawiona jest barier architektonicznych, a przy wejściu do budynku B Urzędu (od strony Parku nad Fosą) zainstalowany jest dzwonek, który powiadamia pracowników Urzędu odpowiedzialnych za pierwszy kontakt z klientem.

            W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności cyfrowej strony internetowej Urzędu Miasta oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta zapewnia się alternatywny sposób dostępu, który polega  na zapewnianiu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą komunikacji elektronicznej:

 1. strona internetowa Urzędu Miasta – kontakt: Biuro Informatyki, tel.: 77 416 02 33, e-mail: bin@brzeg.pl,
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta – kontakt: Biuro Organizacyjno – Prawne i Obsługi Rady Miejskiej tel. 77 404 70 45, e- mail: organizacyjny@brzeg.pl,
 3. adres siedziby Urzędu Miasta: ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, tel. 77 416 99 50, e- mail: um@brzeg.pl.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData