logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2019 rok
minus Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia-Program Polityki Zdrowotnej
minus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
minus Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
plus Oświadczenia majątkowe - 2013 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
plus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   minus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Przetargi: 2014 > lipiec > 2014-07-07
Wykonanie opracowania diagnostycznego dla całego obszaru funkcjonalnego JST Subregionu Brzeskiego, opracowanie Strategii rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020, z perspektywą d

 

                                                                                                           Brzeg, dnia 21 lipca 2014r.

OR.IV.042.2.2014                                                                    

                                                                                                         

dot. postępowania pn.:

„Wykonanie opracowania diagnostycznego dla całego obszaru funkcjonalnego JST

Subregionu Brzeskiego, opracowanie Strategii rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego

na lata 2014-2020, z perspektywą do roku 2025 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie

planu działań w obrębie obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 21 lipca 2014r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn, za cenę łączną:

netto:     109.000,00 zł

brutto:  134.070,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą ilość punktów- 100 pkt w kryterium cena 100%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena 100%

1

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych

DELTA PARTNER

ul. Zamkowa 3A/1

Cieszyn

 

100 pkt

2

Konsorcjum firm:

1.   Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

ul. Arkońska 6 (budynek A3)

80-387 Gdańsk

2.   Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plac Inwalidów 10,

      01-552 Warszawa

 

 

 

68,13 pkt

3

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

 

72,86 pkt

 

 

Burmistrz Brzegu

Wojciech Huczyński

 

 

 

Brzeg, dnia 11 lipca 2014r.

OR.IV.042.2.2014

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

    „Wykonanie opracowania diagnostycznego dla całego obszaru funkcjonalnego JST Subregionu Brzeskiego, opracowanie Strategii rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020, z perspektywą do roku 2025 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie planu działań w obrębie obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 11 lipca br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Na podstawie jakich i czyich (w sensie instytucjonalnym) doświadczeń oraz na podstawie jakich założeń czy przesłanek, Zamawiający uznaje za w pełni realny dla realizacji przedmiotu zamówienia termin 20 września 2014 roku?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że podany termin realizacji przedmiotu zamówienia reguluje umowa Gminy Brzeg z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na realizację projektu
pn.: ”Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych”. Załącznikiem do niniejszej umowy jest miedzy innymi Szczegółowy budżet Projektu wraz z harmonogramem, który określa termin wykonania tej części Projektu na czas do końca III kwartału bieżącego roku.

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ  i wiążą Wykonawców.

Równocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Burmistrz Brzegu

Wojciech Huczyński

 

Ilość odwiedzin: 1157
Podmiot udostępniający: BURMISTRZ BRZEGU
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Rosół
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Rosół
Osoba, która wprowadzała dane: Krystyna Rosół
Data wytworzenia informacji: 2014-07-07 12:46:54
Data udostępnienia informacji: 2014-07-07 12:46:54
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-21 13:44:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner