logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2019 rok
minus Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia-Program Polityki Zdrowotnej
minus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
minus Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
plus Oświadczenia majątkowe - 2013 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
plus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   minus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Przetargi: 2014 > październik > 2014-10-10
„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Skarbimierz pn.: Pakiet 1. Przebudowa drogi gminnej z Małujowic do Psar na terenie Gminy Skarbimierz. Pakiet 2. Przebudowa drogi

Brzeg, dnia 30 października 2014r.

OR.IV.042.5.2014

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania

inwestycyjne Gminy Skarbimierz pn.:

Pakiet 1. Przebudowa drogi gminnej z Małujowic do Psar na terenie Gminy Skarbimierz.

Pakiet 2. Przebudowa drogi Małujowice – Skarbimierz.

Pakiet 3. Rozbudowa Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Skarbimierzu – Osiedle.

Pakiet 4. Przebudowa drogi dojazdowej do autostrady wraz z budową obwodnicy Pępic.

Pakiet 5. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Skarbimierzu – Osiedle.”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 28 października br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 

Ad. Pakiet 1.

Proszę o podanie dokładnej powierzchni działek (każdej z osobna): 464 oraz 560/31, na których ma być zaprojektowana przebudowa obiektu.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Działka nr 464 – obręb Małujowice: pow. 1,8000 ha,

działka nr 560/31 – obręb Małujowice: pow. 0,2348 ha.

Pytanie nr 2

Ad. Pakiet 2.

Proszę o podanie dokładnej powierzchni działek (każdej z osobna): nr 466/2, 466/3, 465/2, 226, 257, 247/4, na których ma być zaprojektowana przebudowa obiektu.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Działka nr 466/2 – obręb Małujowice: pow. 0,1900 ha,

działka nr 466/3 – obręb Małujowice: pow. 0,1600 ha,

działka nr 465/2 – obręb Małujowice: pow. 1,1360 ha,

działka nr 226 – obręb Skarbimierz-Osiedle: pow. 0,5540 ha,

działka nr 257 – obręb Skarbimierz-Osiedle: pow. 1,3861 ha,

działka nr 247/4 – obręb Skarbimierz: pow. 1,3035 ha.

Pytanie nr 3

Ad. Pakiet 5.

Proszę o podanie dokładnej powierzchni działek (każdej z osobna): nr 82, 95, 184/32, 182/2, 105/8, na których ma być zaprojektowana przebudowa obiektu (drogi) oraz planowana kanalizacja deszczowa.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Drogi:

działka nr 82 – obręb Skarbimierz-Osiedle: pow. 6,6720 ha (pow. opracowania ok. 6,0000 ha),

działka nr 95 – obręb Skarbimierz-Osiedle: pow. 1,3900 ha (pow. opracowania ok. 0,6000 ha),

działka nr 184/32 – obręb Skarbimierz-Osiedle: pow. 0,5793 ha,

działka nr 184/2 – obręb Skarbimierz-Osiedle: pow. 1,6001 ha (pow. opracowania ok. 0,7000 ha),

działka nr 105/8 – obręb Skarbimierz-Osiedle: pow. 0,6289 ha.

Kanalizacja deszczowa:

działka nr 184/107 – obręb Skarbimierz-Osiedle: pow. 3,0121 ha,

działka nr 184/26 – obręb Skarbimierz-Osiedle: pow. 7,4972 ha,

działka nr 184/29 – obręb Skarbimierz-Osiedle: pow. 0,9291 ha,

działka nr 183/2 – obręb Skarbimierz-Osiedle: pow. 2,7834 ha,

działka nr 184/11 – obręb Skarbimierz-Osiedle: pow. 0,2528 ha,

działka nr 92/57 – obręb Skarbimierz-Osiedle: pow. 2,4736 ha.

Pytanie nr 4

Ad. Pakiet 1, Pakiet 2, Pakiet 3.

Zamawiający w załączniku do Umowy (załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia)
w pkt 2 oraz w SIWZ w pkt 3, ppkt 2 określił, iż skład opracowania będącego przedmiotem zamówienia będzie wchodzić mapa do celów projektowych wykonana przez Wykonawcę.

Ponadto w punkcie 3.4 (dla Pakietu 1) oraz punkcie 3.5 (dla Pakietu 2 i 5) Zamawiający określił, iż „Plany sytuacyjne, prócz czytelnych rozwiązań projektowych, powinny zawierać czytelne granice własności działek, ich numery oraz istniejące uzbrojenie w kolorystyce.”

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania mapy do celów projektowych z oznaczeniem granic ewidencyjnych działek dostępnych w zasobach POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO wynikających z wektoryzacji mapy ewidencyjnej gruntów, czy może wymaga określenia i oznaczenia na mapie do celów projektowych granic prawnych nieruchomości dla działek będących pasem drogowym obiektów budowlanych, wiążącego się z przeprowadzeniem postępowania rozgraniczającego lub z procedurą wznowienia granic zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie będzie wymagał przeprowadzenia wznowienia bądź rozgraniczenia granic działek przy opracowywaniu map do celów projektowych dla Pakietu 1, Pakietu 2 i Pakietu 3.

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ  i wiążą Wykonawców.

Równocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Burmistrz Brzegu

Wojciech Huczyński

 

OR.IV.042.5.2014                                                                                Brzeg, dnia 08.01.2015 r.

 

dot. postępowania pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Skarbimierz

pn.: Pakiet 1. Przebudowa drogi gminnej z Małujowic do Psar na terenie Gminy Skarbimierz.”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Zamawiający - Burmistrz Brzegu, informuje iż decyzją Komisji Przetargowej z dnia 08.01.2015 r., działając w oparciu o art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 22 złożoną przez Biuro Projektowo – Usługowe „PRO-BUD” s.c. Grażyna i Ryszard Boreccy, Ul. Legionistów 3/1, 49-300 Brzeg za cenę łączną:

Netto:  15 500,00 zł

Brutto: 19 065,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą ilość punktów - 100 pkt w kryterium Cena-100%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena 100%

1

Biuro Usług Projektowo-Budowlanych

Maciej Boberski

Ul. Rynek 10/6

49-306 Brzeg

32,09 pkt

3

Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o.

ul. Puławska 182

02-670 Warszawa 

6,03 pkt

8

SD PROJEKT

Mikołajczyk, Cyrkiel, Jasiukiewicz s.c.

Ul. Szymborska 10/8

60-254 Poznań

35,47 pkt

11

Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o.

Ul. Jagiełły 39

46-020 Czarnowąsy

 

48,44 pkt

 

15

Renata Figura

Ul. Maków 20

45-227 Opole

41,33 pkt

19

RDK PROJEKT Robert Grodecki

Ul. Międzyleska 2-4

50-514 Wrocław

26,27 pkt

22

 

Biuro Projektowo Usługowe „PRO-BUD” S.C.

Grażyna i Ryszard Boreccy

Ul. Legionistów 3/1

49-300 Brzeg

 

100 pkt

25

GRAMAR Sp. z o.o.

Ul. Chłopska 15

42-700 Lubliniec

84,26 pkt

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                              Burmistrz Brzegu

                                                                                              Jerzy Wrębiak

 

OR.IV.042.5.2014                                                                                Brzeg, dnia 08.01.2015 r.

 

dot. postępowania pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Skarbimierz

pn.: Pakiet 2.  Przebudowa drogi Małujowice – Skarbimierz.”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Zamawiający - Burmistrz Brzegu, informuje iż decyzją Komisji Przetargowej z dnia 08.01.2015 r., działając w oparciu o art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 23 złożoną przez Biuro Projektowo – Usługowe „PRO-BUD” s.c. Grażyna i Ryszard Boreccy, Ul. Legionistów 3/1, 49-300 Brzeg za cenę łączną:

Netto:  74 000,00 zł

Brutto: 91 020,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą ilość punktów - 100 pkt w kryterium Cena-100%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena 100%

4

Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o.

ul. Puławska 182

02-670 Warszawa 

20,16 pkt

9

SD PROJEKT

Mikołajczyk, Cyrkiel, Jasiukiewicz s.c.

Ul. Szymborska 10/8

60-254 Poznań

                   62,87 pkt

12

Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o.

Ul. Jagiełły 39

46-020 Czarnowąsy

      47,44 pkt

16

Renata Figura

Ul. Maków 20

45-227 Opole

      55,33 pkt

20

RDK PROJEKT Robert Grodecki

Ul. Międzyleska 2-4

50-514 Wrocław

 

     53,24 pkt

 

23

 

Biuro Projektowo Usługowe „PRO-BUD” S.C.

Grażyna i Ryszard Boreccy

Ul. Legionistów 3/1

49-300 Brzeg

100 pkt

26

GRAMAR Sp. z o.o.

Ul. Chłopska 15

42-700 Lubliniec

65,49 pkt


                                                                                              Z poważaniem

                                                                                              Burmistrz Brzegu

                                                                                              Jerzy Wrębiak

 

 

OR.IV.042.5.2014                                                                                Brzeg, dnia 08.01.2015 r.

 

dot. postępowania pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Skarbimierz pn.: Pakiet 3. Rozbudowa Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Skarbimierzu – Osiedle.”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Zamawiający - Burmistrz Brzegu, informuje iż decyzją Komisji Przetargowej z dnia 08.01.2015 r., działając w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego postępowania kwotę 386.500,00 zł brutto, w tym na Pakiet 3 – 70 000,00 zł brutto, natomiast cena najkorzystniejszej oferty, jedynej w niniejszym postępowaniu, opiewa na kwotę :

netto :   403 700,00 zł

brutto : 496 551,00 zł.

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                              Burmistrz Brzegu

                                                                                              Jerzy Wrębiak

 

 

OR.IV.042.5.2014                                                                                Brzeg, dnia 08.01.2015 r.

 

dot. postępowania pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Skarbimierz pn.:

Pakiet 4. Przebudowa drogi dojazdowej do autostrady wraz z budową obwodnicy Pępic.

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Zamawiający - Burmistrz Brzegu, informuje iż decyzją Komisji Przetargowej z dnia 08.01.2015 r., działając w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie z uwagi na to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego postępowania kwotę 386.500,00 zł brutto, w tym na Pakiet 4 – 110 000,00 zł brutto, natomiast cena najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu, opiewa na kwotę :

netto :   163 000,00 zł

brutto : 200 490,00 zł.

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                              Burmistrz Brzegu

                                                                                              Jerzy Wrębiak

 

OR.IV.042.5.2014                                                                                Brzeg, dnia 08.01.2015 r.

 

 

dot. postępowania pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Skarbimierz

pn.: Pakiet 5. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Skarbimierzu – Osiedle.”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Zamawiający - Burmistrz Brzegu, informuje iż decyzją Komisji Przetargowej z dnia 08.01.2015 r., działając       w oparciu o art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 24 złożoną przez Biuro Projektowo Usługowe "PRO-BUD" s.c. Grażyna i Ryszard Boreccy, ul. Legionistów 3/1, 49-300 Brzeg, za cenę łączną:

Netto:  80 000,00 zł

Brutto: 98 400,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą ilość punktów - 100 pkt w kryterium Cena-100%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena 100%

7

Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o.

ul. Puławska 182

02-670 Warszawa 

20,48 pkt

10

SD PROJEKT

Mikołajczyk, Cyrkiel, Jasiukiewicz s.c.

Ul. Szymborska 10/8

60-254 Poznań

                   33,50 pkt

14

Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o.

Ul. Jagiełły 39

46-020 Czarnowąsy

      48,93 pkt

18

Renata Figura

Ul. Maków 20

45-227 Opole

      49,22 pkt

24

Biuro Projektowo Usługowe „PRO-BUD” S.C.

Grażyna i Ryszard Boreccy

Ul. Legionistów 3/1

49-300 Brzeg

 

100 pkt

 

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                              Burmistrz Brzegu

                                                                                              Jerzy Wrębiak

 

Załączniki do pobrania:

2014-10-10 13:51:53 - ogłoszenie o zamówieniu (przesłane do UPUE) (186.26 kB)
2014-10-15 09:57:46 - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane (310.81 kB)
2014-10-15 09:58:14 - SIWZ (415.50 kB)
2014-10-15 09:59:12 - Pakiet 1 - wzór oferty z załącznikami (1.06 MB)
2014-10-15 09:59:59 - Pakiet 2 - wzór oferty z załącznikami (1.06 MB)
2014-10-15 10:00:26 - Pakiet 3 - wzór oferty z załącznikami (1.06 MB)
2014-10-15 10:00:50 - Pakiet 4 - wzór oferty z załącznikami (1.06 MB)
2014-10-15 10:01:21 - Pakiet 5 - wzór oferty z załącznikami (1.06 MB)
2014-10-15 10:01:44 - wzór umowy (208.50 kB)
2014-10-15 10:12:49 - Pakiet 1 - zał. nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia (47.50 kB)
2014-10-15 10:13:24 - Pakiet 2 - zał. nr 1 do wzoru umowy - Opis przedmiotu zamówienia (50.00 kB)
2014-10-15 10:14:11 - Pakiet 3 - zał. nr 1 do wzoru umowy - Opis przedmiotu zamówienia (71.00 kB)
2014-10-15 10:14:43 - Pakiet 4 - zał. nr 1 do wzoru umowy - Opis przedmiotu zamówienia (49.50 kB)
2014-10-15 10:15:12 - Pakiet 5 - zał. nr 1 do wzoru umowy - Opis przedmiotu zamówienia (60.00 kB)
2014-10-15 10:16:54 - Droga Małujowice - Skarbimierz wieś (283.18 kB)
2014-10-15 10:17:14 - Droga Małujowice do Psar (183.60 kB)
2014-10-15 10:18:18 - Mapa - tereny inwestycyjne Skarbimierz - Oś. (744.02 kB)
2014-10-15 10:20:01 - Mapa lokalizacyjna - basen i amfiteatr (574.51 kB)
2014-10-15 10:20:19 - Mapa lokalizacyjna 2 (438.94 kB)
2014-10-15 10:21:45 - Mapa - Skarbimierz -Oś. - Pępice (1.23 MB)
2014-10-30 09:45:31 - Odpowiedzi na zapytania do SIWZ- 30.10.2014r. (226.00 kB)
2015-01-09 10:02:20 - rozstrzygnięcie postępowania - Pakiet 1 (111.42 kB)
2015-01-09 10:03:01 - rozstrzygnięcie postępowania - Pakiet 2 (111.42 kB)
2015-01-09 10:03:31 - rozstrzygnięcie postępowania -Pakiet 3 (111.42 kB)
2015-01-09 10:03:56 - rozstrzygnięcie postępowania - Pakiet 4 (111.42 kB)
2015-01-09 10:31:03 - rozstrzygnięcie postępowania - Pakiet 5 (13.95 kB)

Ilość odwiedzin: 2166
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Tatarzynska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Tatarzynska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Tatarzynska
Data wytworzenia informacji: 2014-10-10 13:49:27
Data udostępnienia informacji: 2014-10-10 13:49:27
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-09 10:31:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner