logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2019 rok
minus Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia-Program Polityki Zdrowotnej
minus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
minus Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
plus Oświadczenia majątkowe - 2013 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
plus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   minus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Przetargi: 2014 > październik > 2014-10-01
„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne miasta Brzeg pn.: Pakiet 1. Przebudowa ul. Wolności w Brzegu. Pakiet 2. Adaptacja obiektu przy ul. Wolności w Brzegu na mieszkania so

OR.IV.042.3.2014                                                                                Brzeg, dnia 29.12.2014 r.

dot. postępowania pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne miasta Brzeg pn.:

Pakiet 1. Przebudowa ul. Wolności w Brzegu.”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

       Zamawiający – Burmistrz Brzegu informuje, iż decyzją Komisji Przetargowej z dnia 29.12.2014 r. działając w oparciu o art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wybrał jako najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu ofertę nr 6 złożoną przez: Biuro Usług Projektowo-Budowlanych - Maciej Boberski, ul. Rynek 10/6, 49-300 Brzeg za cenę łączną:

Netto:  47 186,00 zł

Brutto: 58 038 ,78 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą ilość punktów - 100 pkt w kryterium Cena -100%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena 100%

6

Biuro Usług Projektowo-Budowlanych

Maciej Boberski

Ul. Rynek 10/6

49-306 Brzeg

       100 pkt

8

Pracownia Projektowa PROTOR

Antoni Plamitzer

Węgry Ul. 700-lecia 15

46-023 Osowiec

89,88 pkt

9

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c.

Ul. Sudecka 89, lok. 11-12

58-500 Jelenia Góra

96,30 pkt

14

SD PROJEKT

Mikołajczyk, Cyrkiel, Jasiukiewicz s.c.

Ul. Szymborska 10/8

60-254 Poznań

 

94,94 pkt

 

17

RDK PROJEKT Robert Grodecki

Ul. Międzyleska 2-4

50-514 Wrocław

72,59 pkt

18

GRAMAR Sp. z o.o.

Ul. Chłopska 15

42-700 Lubliniec

84,26 pkt

                                                                                                                                                                                                                                                              Burmistrz Brzegu

                                                                                                                   Jerzy Wrębiak

OR.IV.042.3.2014                                                                                Brzeg, dnia 29.12.2014 r.

 

dot. postępowania pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne miasta Brzeg pn.:

Pakiet 2. Adaptacja obiektu przy ul. Wolności w Brzegu na mieszkania socjalne.”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Zamawiający - Burmistrz Brzegu, informuje iż decyzją Komisji Przetargowej z dnia 29.12.2014 r., działając w oparciu o art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 16 złożoną przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska s.c., Ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław za cenę łączną:

Netto:  54 000,00 zł

Brutto: 66 420,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą ilość punktów - 100 pkt w kryterium Cena-100%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena 100%

1

Pracownia Projektowa „Projekt Studio 2000”

Arch. Beata Domińczyk - Łyśniewska

Ul. Oleska 10/7

45-052 Opole

       44,63 pkt

3

MBM Firma Konsultingowa

i Projektowo – Badawczo – Budowlana Sp. z o.o.

Ul. J. Wybickiego 10/5

51-144 Wrocław 

69,23 pkt

9A

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c.

Ul. Sudecka 89, lok. 11-12

58-500 Jelenia Góra

71,05 pkt

10

B.R.H. Zakład Budownictwa –

Henryk Bereżecki

Ul. Tapicerska 26

53-205 Wrocław

 

95,75 pkt

 

11

BUD SERWIS DEKA Sp. J.

Ul. Lutycka 6

44-100 Gliwice

36,99 pkt

16

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c.

Ul. Pełczyńska 11

51-180 Wrocław

100 pkt

Burmistrz Brzegu

                                                                                              Jerzy Wrębiak

OR.IV.043.3.2014                                                                                Brzeg, dnia 29.12.2014 r.

 

dot. postępowania pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne miasta Brzeg pn.:

Pakiet 3. Przebudowa amfiteatru miejskiego w Brzegu.”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Zamawiający - Burmistrz Brzegu, informuje iż decyzją Komisji Przetargowej z dnia 29.12.2014 r., działając w oparciu o art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 24 złożoną przez BIURO INŻYNIERSKIE Sp. z o.o., Ul. Domańskiego 40, 45-819 Opole za cenę łączną:

Netto:  48 000,00 zł

Brutto: 59 040,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą ilość punktów - 100 pkt w kryterium Cena-100%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena 100%

2

INŻBUD Tomasz Trepka

Ul. Drzymały 8

44-200 Rybnik

         10,91 pkt

4

MBM Firma Konsultingowa

i Projektowo – Badawczo – Budowlana Sp. z o.o.

Ul. J. Wybickiego 10/5

51-144 Wrocław 

70,59 pkt

9B

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c.

Ul. Sudecka 89, lok. 11-12

58-500 Jelenia Góra

58,54 pkt

12

B.R.H. Zakład Budownictwa –

Henryk Bereżecki

Ul. Tapicerska 26

53-205 Wrocław

 

59,11 pkt

 

24

BIURO INŻYNIERSKIE Sp. z o.o.

Ul. Domańskiego 40

45-819 Opole

                  100 pkt

Burmistrz Brzegu

                                                                                              Jerzy Wrębiak

OR.IV.043.3.2014                                                                                Brzeg, dnia 29.12.2014 r.

 

 

dot. postępowania pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne miasta Brzeg pn.:

Pakiet 4. Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu.”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

 

Zamawiający - Burmistrz Brzegu, informuje iż decyzją Komisji Przetargowej z dnia 29.12.2014 r., działając w oparciu o art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 22 złożoną przez GreenLanding Andrzej Rapacz, Ul. Forteczna 8/14, 58-316 Wałbrzych za cenę łączną:

Netto:  52 845,53 zł

Brutto: 65 000,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą ilość punktów - 100 pkt w kryterium Cena-100%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena 100%

9C

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c.

Ul. Sudecka 89, lok. 11-12

58-500 Jelenia Góra

55,63 pkt

22

GreenLanding

Andrzej Rapacz

Ul. Forteczna 8/14

58-316 Wałbrzych

 

100  pkt

 

25

BIURO INŻYNIERSKIE Sp. z o.o.

Ul. Domańskiego 40

45-819 Opole

35,47 pkt

Burmistrz Brzegu

                                                                                                Jerzy Wrębiak

 

OR.IV.043.3.2014                                                                                Brzeg, dnia 29.12.2014 r.

 

dot. postępowania pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne miasta Brzeg pn.:

Pakiet 5. Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu.”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Zamawiający - Burmistrz Brzegu, informuje iż decyzją Komisji Przetargowej z dnia 29.12.2014 r., działając w oparciu o art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 15 złożoną przez Wykonawcę – Łukasz Szleper PROJEKT, ul. Róży Wiatrów 13/3, 53-023 Wrocław, za cenę łączną:

Netto:  41 000,00 zł

Brutto: 50 430,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą ilość punktów - 100 pkt w kryterium Cena-100%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena 100%

5

MBM Firma Konsultingowa

i Projektowo – Badawczo –

Budowlana Sp. z o.o.

Ul. J. Wybickiego 10/5

51-144 Wrocław 

93,18 pkt

9D

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c.

Ul. Sudecka 89, lok. 11-12

58-500 Jelenia Góra

54,67 pkt

13

B.R.H. Zakład Budownictwa – Henryk Bereżecki

Ul. Tapicerska 26

53-205 Wrocław

   75,09 pkt

15

Łukasz Szleper PROJEKT

Ul. Róży Wiatrów 13/3

53-023 Wrocław

100 pkt

16A

Dolnośląska Agencja Energii

i Środowiska s.c.

Ul. Pełczyńska 11

51-180 Wrocław

 

83,68 pkt

 

19

Projektowanie, Kosztorysowanie

Nadzór Budowlany

Barbara Wojciechowska

Ul. Wierzbowa 16/5

49-304 Brzeg

78,85 pkt

26

BIURO INŻYNIERSKIE Sp. z o.o.

Ul. Domańskiego 40

45-819 Opole

97,62 pkt

                                                                                                                   Burmistrz Brzegu

                                                                                                                  Jerzy Wrębiak

 

 

Brzeg, dnia 31 października 2014r.

OR.IV.042.3.2014

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne miasta Brzeg pn.:

Pakiet 1. Przebudowa ul. Wolności w Brzegu.

Pakiet 2. Adaptacja obiektu przy ul. Wolności w Brzegu na mieszkania socjalne.

Pakiet 3. Przebudowa amfiteatru miejskiego w Brzegu.

Pakiet 4. Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu.

Pakiet 5. Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu.”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 29 października br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 

W związku ze zmianą zapisu w SIWZ pkt. 5 ppkt. 1b) na : Dla pakietu nr 1 – wykonał dwa projekty dotyczące przebudowy lub budowy drogi wraz z jej odwodnieniem i dwa projekty budowy oświetlenia ulicznego oraz w ramach zrealizowanych dokumentacji projektowych wykonał co najmniej po jednym elemencie w zakresie przebudowy, budowy lub zabezpieczenia w pasie drogowym infrastruktury teletechnicznej, elektrycznej
i kanalizacyjnej.”

Czy zamawiający dopuści do składania ofert Wykonawcę, który w swoim doświadczeniu wykaże, iż wykonał kompletną dokumentację projektową dla min. dwóch projektów budowlanych dotyczących przebudowy lub budowy dróg wraz z odwodnieniem
i oświetleniem, które swoim zakresem obejmowały również branże teletechniczną, kanalizacyjną i elektryczną?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak, Zmawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który wykaże doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej dwóch projektów przebudowy lub budowy drogi wraz z jej odwodnieniem oraz budową oświetlenia będącego częścią wielobranżowego projektu dot. budowy lub przebudowy drogi, które swoim zakresem będą obejmowały również co najmniej po jednym elemencie w zakresie przebudowy, budowy lub zabezpieczenia w pasie drogowym infrastruktury teletechnicznej, elektrycznej i kanalizacyjnej.

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ  i wiążą Wykonawców.

Równocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Burmistrz Brzegu

Wojciech Huczyński

 

 

Brzeg, dnia 27 października 2014r.

OR.IV.042.3.2014

 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne miasta Brzeg pn.:

Pakiet 1. Przebudowa ul. Wolności w Brzegu.

Pakiet 2. Adaptacja obiektu przy ul. Wolności w Brzegu na mieszkania socjalne.

Pakiet 3. Przebudowa amfiteatru miejskiego w Brzegu.

Pakiet 4. Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu.

Pakiet 5. Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu.”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Burmistrz Brzegu informuje, że w dniu 21.10.2014 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania do SIWZ:

 

Pytanie 1.

W związku z pkt. 7, ppkt. 3 SIWZ proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Dotyczy Pakietu 1.

Zamawiający w pkt 5, ppkt 1 SIWZ określił, iż w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: lit. b) […] wykonał dwa projekty dotyczące przebudowy lub budowy drogi obejmujące swoim zakresem branże drogową, elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i teletechniczną.

Czy w związku z zakresem projektu niezbędne będzie zaprojektowanie przebudowy całej infrastruktury technicznej mieszczącej się w pasie drogowym, w zakresie wskazanych branż, czy istnieje również możliwość zaprojektowania zabezpieczenia istniejących sieci i urządzeń bez konieczności ich przebudowy?

 

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji na przebudowę pasa drogi gminnej – ul. Wolności wraz z budową nowego oświetlenia i odwodnienia tej drogi oraz przebudową lub zabezpieczeniem wszystkich elementów uzbrojenia znajdującego się w pasie drogowym, a kolidującego z przebudową drogi. Zakres przebudowy lub zabezpieczenia tego uzbrojenia będzie musiał być zaprojektowany zgodnie z warunkami i uzgodnieniami branżowymi uzyskanymi przez Wykonawcę w toku prac projektowych od właścicieli sieci                     i urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym.

 

Pytanie 2.

Dotyczy Pakietu 1.

Inwestycje drogowe wiążą się niejednokrotnie z ingerencją w infrastrukturę nie związaną                        z drogą, występującą w pasie drogowym. Nie zawsze jednak, nawet w obszarach mocno zurbanizowanych, występują w pasie drogi wszystkie sieci na raz jak i potrzeba ich przebudowy. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który wykaże doświadczenie w zakresie wykonania wielobranżowych projektów inwestycji drogowych wraz z przebudową infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą w przypadku, gdy nie wystąpił w nich zakres przebudowy sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, czy teletechnicznej jednocześnie?

 

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który wykaże doświadczenie w zakresie wykonania projektów inwestycji drogowych wraz z przebudową infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą w przypadku, gdy nie wystąpił w nich zakres przebudowy sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej czy teletechnicznej jednocześnie, lecz w różnych projektach osobno.

W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany wykazać się doświadczeniem                                w osobnych zadaniach obejmujących:

  • wykonanie projektów budowy lub przebudowy drogi wraz z jej odwodnieniem;
  • wykonaniem projektów budowy oświetlenia ulicznego;
  • wykonaniem przebudowy, budowy lub zabezpieczeniem w pasie drogowym infrastruktury teletechnicznej, elektrycznej i kanalizacyjnej

 

Przy czym zaznacza się, że Wykonawca, będzie musiał wykazać, że wykonał co najmniej dwa projekty w zakresie budowy lub przebudowy drogi wraz z jej odwodnieniem i co najmniej dwa projekty budowy oświetlenia ulicznego oraz że wykonał w ramach wykonanych dokumentacji projektowych co najmniej po 1 elemencie w zakresie przebudowy, budowy lub zabezpieczenia w pasie drogowym infrastruktury teletechnicznej, elektrycznej i kanalizacyjnej.

 

Pytanie 3.

Dotyczy Pakietu 1.

W związku z dopuszczeniem do postępowania przez Zamawiającego Wykonawców, którzy wykonywali wcześniej dokumentacje „[…] o podobnym zakresie” proszę o uogólnienie zapisu w punkcie 5, punkcie 1, lit. b) i zamiast zapisu: „1. Dla pakietu nr 1 – wykonał dwa projekty dotyczące przebudowy lub budowy drogi obejmujące swoim zakresem branże drogową, elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i teletechniczną.” wprowadzić zapis: „1. Dla pakietu nr 1 – wykonał dwa projekty wielobranżowe dotyczące przebudowy lub budowy drogi obejmujące swoim zakresem branże drogową, w tym co najmniej branżę elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną lub teletechniczną.”

Przebudowa infrastruktury drogowej nie zawsze wiąże się z przebudową wszystkich możliwych sieci infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą. Najczęściej występującą branżą obok drogowej jest branża elektryczna (oświetlenie drogi) i branża sanitarna (odwodnienie drogi), pozostałe sieci i urządzenia pozostają często nie zmieniane.

 

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu w punkcie 5 podpunkcie 1 lit. b) SIWZ dla pakietu nr 1:

„Dla pakietu nr 1 – wykonał dwa projekty dotyczące przebudowy lub budowy drogi wraz z jej odwodnieniem i dwa projekty budowy oświetlenia ulicznego oraz w ramach zrealizowanych dokumentacji projektowych wykonał co najmniej po jednym elemencie w zakresie przebudowy, budowy lub zabezpieczenia w pasie drogowym infrastruktury teletechnicznej, elektrycznej i kanalizacyjnej.

 

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający – Burmistrz Brzegu decyzją Komisji Przetargowej z dnia 27 października 2014 r. działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. 5 ppkt.1 lit. b) siwz w zakresie zmiany warunku udziału  w postępowaniu dla Pakietu nr 1. Przebudowa ul. Wolności w Brzegu z zapisu :

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej dwie usługi związane z opracowaniem projektu budowlanego o podobnym zakresie projektowym i zbliżonych parametrach jak część postępowania o udzielenie zamówienia, w której wykonawca bierze udział, i tak:

Dla pakietu nr 1 – wykonał dwa projekty dotyczące przebudowy lub budowy drogi obejmujące swoim zakresem branżę drogową, elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i teletechniczną.

na zapis:

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał usługi związane z opracowaniem projektu budowlanego o podobnym zakresie projektowym i zbliżonych parametrach jak część postępowania o udzielenie zamówienia, w której wykonawca bierze udział, i tak:

Dla pakietu nr 1 – wykonał dwa projekty dotyczące przebudowy lub budowy drogi wraz z jej odwodnieniem i dwa projekty budowy oświetlenia ulicznego oraz w ramach zrealizowanych dokumentacji projektowych wykonał co najmniej po jednym elemencie w zakresie przebudowy, budowy lub zabezpieczenia w pasie drogowym infrastruktury teletechnicznej, elektrycznej i kanalizacyjnej.”

 

Wskutek wprowadzonych zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie spełnienia warunku udziału w postepowaniu, Zamawiający – Burmistrz Brzegu, decyzją Komisji Przetargowej z dnia 27.10.2014 r. działając na podstawie art. 12a ust.2  pkt.1) ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża terminy:

  • składania ofert z dnia 12 listopada 2014 r. godz. 12.30 na dzień 19 listopada 2014 r. godz. 12.30
  • otwarcia ofert z dnia 12 listopada 2014 r. godz. 13.00 na dzień 19 listopada 2014 r. godz. 13.00

 

Zamawiający przypomina, iż ww. odpowiedzi przekazane Wykonawcom oraz dokonane zmiany w treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.

Zmieniona SIWZ zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.bip.brzeg.pl.

 

 

                                                                                                          Z up. Burmistrza

                                                                                                          Z-ca Burmistrza

                                                                                                          Stanisław Kowalczyk

                                                                                                         

 

Brzeg, dnia 13 października 2014r.

OR.IV.042.3.2014

 

 

                                               DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne miasta Brzeg pn.:

Pakiet 1. Przebudowa ul. Wolności w Brzegu.

Pakiet 2. Adaptacja obiektu przy ul. Wolności w Brzegu na mieszkania socjalne.

Pakiet 3. Przebudowa amfiteatru miejskiego w Brzegu.

Pakiet 4. Rewaloryzacja parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu.

Pakiet 5. Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu”.

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

 

Zamawiający – Burmistrz Brzegu informuje, iż decyzją Komisji Przetargowej z dnia 13 października 2014 r. działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wzoru umowy poprzez zmianę zapisu:

- w § 7 ust. 1 lit. b) z:

„ za zwłokę w usunięciu braków lub wad w dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy albo zwłokę w uwzględnieniu uwag właściwych organów – w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w §5 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego lub właściwego Partnera na usunięcie wad zgodnie z § 4 ust.5 oraz §7 ust.2”.

na:

„za zwłokę w usunięciu braków lub wad w dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy albo zwłokę w uwzględnieniu uwag właściwych organów – w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w §5 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego lub właściwego Partnera na usunięcie wad zgodnie z § 4 ust.5,  §7 ust. 4 oraz § 9 ust. 2”;

 

 

Zamawiający przypomina, iż dokonane zmiany w treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.

Zmieniony wzór umowy zamieszczony jest na stronie www.bip.brzeg.pl w zakładce przetargi /październik 2014/ pod nazwą przedmiotowego zamówienia.

            Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonanych zmian w treści siwz termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Brzegu

                                                                                                          Wojciech Huczyński

Załączniki do pobrania:

2014-10-01 14:36:15 - ogłoszenie o zamówieniu (przesłane do UPUE) (170.23 kB)
2014-10-06 12:52:25 - potwierdzenie publikacji ogłoszenia (57.00 kB)
2014-10-06 12:52:55 - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane (265.95 kB)
2014-10-06 12:53:17 - SIWZ (399.00 kB)
2014-10-06 12:53:54 - wzór umowy (208.00 kB)
2014-10-06 12:59:42 - Pakiet 1 - zał. nr 1 do wzoru umowy - Opis przedmiotu zamówienia (62.50 kB)
2014-10-06 13:00:09 - Pakiet 2 - zał. nr 1 do wzoru umowy - Opis przedmiotu zamówienia (64.50 kB)
2014-10-06 13:00:40 - Pakiet 3 - zał. nr 1 do wzoru umowy - Opis przedmiotu zamówienia (63.50 kB)
2014-10-06 13:01:40 - Pakiet 4 - zał. nr 1 do wzoru umowy - Opis przedmiotu zamówienia (69.50 kB)
2014-10-06 13:02:29 - Pakiet 5 - zał. nr 1 do wzoru umowy - Opis przedmiotu zamówienia (66.50 kB)
2014-10-06 13:03:24 - Pakiet 1 - wzór oferty z załącznikami (1.06 MB)
2014-10-06 13:03:55 - Pakiet 2 - wzór oferty z załącznikami (1.06 MB)
2014-10-06 13:05:05 - Pakiet 3 - wzór oferty z załącznikami (1.06 MB)
2014-10-06 13:05:56 - Pakiet 4 - wzór oferty z załącznikami (1.06 MB)
2014-10-06 13:06:34 - Pakiet 5 - wzór oferty z załącznikami (1.06 MB)
2014-10-14 13:47:55 - zmiana treści siwz (96.33 kB)
2014-10-14 13:49:47 - wzór umowy po zmianie 13.10.2014 (208.50 kB)
2014-10-14 13:52:29 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do UPUE) (89.33 kB)
2014-10-27 15:21:17 - odpowiedzi na pytania do siwz i zmiana treści siwz 27.10.14 (281.51 kB)
2014-10-27 15:22:32 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do UPUE dn. 27.10.14) (79.25 kB)
2014-10-27 15:23:25 - SIWZ po zmianie - 27.10.14 (400.00 kB)
2014-10-31 12:04:00 - Odpowiedzi na zapytania do SIWZ- 31.10.2014r. (221.00 kB)
2014-12-29 14:48:46 - rozstrzygnięcie postępowania - Pakiet 1 (114.09 kB)
2014-12-29 14:49:42 - rozstrzygnięcie postępowania - Pakiet 2 (114.09 kB)
2014-12-29 14:50:22 - rozstrzygnięcie postępowania -Pakiet 3 (114.09 kB)
2014-12-29 14:51:02 - rozstrzygnięcie postępowania - Pakiet 4 (114.09 kB)
2014-12-29 14:51:40 - rozstrzygnięcie postęowania - Pakiet 5 (114.09 kB)

Ilość odwiedzin: 3129
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Tatarzynska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Tatarzynska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Tatarzynska
Data wytworzenia informacji: 2014-10-01 14:32:03
Data udostępnienia informacji: 2014-10-01 14:32:03
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-29 15:02:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner