logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Brzegu na lata 2010 - 2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2018 rok
minus Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia-Program Polityki Zdrowotnej
minus INSTYTUCJE KULTURY
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
minus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
   minus Biuro Informatyki
   minus Audytor
   minus Główny specjalista ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg
   plus Biuro Bezpieczeństwa
   plus Biuro Budownictwa i Inwestycji
   plus Biuro Budżetu i Księgowości
   plus Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami
   plus Biuro Oświaty
   plus Biuro Organizacyjno-Prawne
   plus Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
   plus Biuro Podatków i Opłat
   minus Biuro Rady Miejskiej
   minus Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia
      minus Procedura przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego
      minus Procedura przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego
      minus Procedura przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
      minus Procedura przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
      minus Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy
      minus Świadczenie rodzicielskie
      minus Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus"
      minus Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, przyznawanie środków z FA, zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA
      minus Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych
      minus Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego
      minus Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
      minus Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
      minus Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny
      minus Procedura przyznania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
      minus Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      minus Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      minus Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe
      minus Procedura przyznawania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka niepełnosprawnego "Za życiem"
      minus Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych-Gmina Brzeg 2017
      minus Planowanie,koordynacja i realizacja zadań Miasta w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, opieki zdrowotnej oraz określonych zagadnień społecznych
      minus Koordynacja wykonywania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
      minus Współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi
      minus Utworzenie procedury w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania rządowego Programu "Dobry start"
      minus Wykaz dziennych opiekunów
      minus Harmonogram wypłat świadczeń w okresie świadczeniowym 2018/2019
   plus Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska
   minus Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
   minus Straż Miejska
   plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
minus Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
plus Kontrole
minus Audyt
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY SAMORZĄDOWE-2018 R.
minus HARMONOGRAM PRACY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
minus Informacja dotycząca pełnienia funkcji Urzędnika Wyborczego dla obszaru Gminy Brzeg
minus Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2018 r (...)
minus Uchwała NR XLI/543/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Brzeg na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
minus Uchwała NR XLII/555/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Brzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji (...)
minus Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów (...)
minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (...)
minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin (...)
minus Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
minus Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu z dnia 16 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
minus Zarządzenie Nr 3402/2018 Burmistrza Brzegu z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów (...)
minus Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego
minus Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego(...)
minus Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu
minus Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu (...)
minus Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu (...)
minus Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu (...)
minus Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu
minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej
minus Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego (....) do usunięcia wady zgłoszenia
minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głos
minus Uchwała Nr XLVI/612/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach(...)
minus Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do składów Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Brzeg.
minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (...)
minus Plan Dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
minus Uchwała Nr 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Brzegu (...)
minus Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 01 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Brzegu (...)
minus Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
minus Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych (...)
minus Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Brzegu (...)
minus Postanowienie Komisarza Wyborczego II z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 15 (...)
minus Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
minus Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
minus Szkolenie członków OKW ds. przeprowadzenia głosowania
minus Szkolenie członków OKW ds. ustalenia wyników
minus Szkolenie członków OKW ds. ustalenia wyników głosowania - przykłady oddania głosu ważnego
minus Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
minus Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach (...)
minus Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
minus Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydantów miast na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
minus Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej
minus Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
minus Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów (...)
minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe- 2012 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2013 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
plus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Spis dokumentów:
1. Procedura przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego
2. Procedura przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego
3. Procedura przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
4. Procedura przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
5. Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy
6. Świadczenie rodzicielskie
7. Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus"
8. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, przyznawanie środków z FA, zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA
9. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych
10. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego
11. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
12. Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
13. Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny
14. Procedura przyznania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
15. Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
16. Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
17. Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe
18. Procedura przyznawania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka niepełnosprawnego "Za życiem"
19. Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych-Gmina Brzeg 2017
20. Planowanie,koordynacja i realizacja zadań Miasta w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, opieki zdrowotnej oraz określonych zagadnień społecznych
21. Koordynacja wykonywania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
22. Współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi
23. Utworzenie procedury w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania rządowego Programu "Dobry start"
24. Wykaz dziennych opiekunów
25. Harmonogram wypłat świadczeń w okresie świadczeniowym 2018/2019

spz@brzeg.pl

L.p.

Imię i nazwisko

   Stanowisko   

Nr telefonu

Nr pokoju

1.

Anna Owczar

Kierownik Biura 416 99 81 pok.4 bud.A
2. Wioletta Marszałek Z-ca Kierownika 416 99 81 pok.4 bud.A
3. Sylwia Jankowska Inspektor 416 99 81

pok. 4

bud. A

4. Anna Dorecka Główny specjalista ds. świadczeń wychowawczych 404 71 36 pok.1 bud.A
5. Joanna Chudzik Główny specjalista ds. świadczeń rodzinnych 404 71 35 pok.1 bud.A
6. Żaneta Berdychowska Podinspektor 404 71 35

pok.1 bud.A

7. Karina Zabłocka Podinspektor 404 71 35

pok.2

bud. A

8. Sara Fudała Podinspektor 404 71 35 pok. 2 bud.A
9. Ewa Kuś Inspektor 416 92 72 pok.3 bud.A
10. Agnieszka Smogur Inspektor 416 92 72

pok. 3

bud. A

11. Monika Słodka Główny specjalista ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych 416 99 58 pok.7 bud.A
12. Pasternak Kamila Pomoc administracyjna 416 99 58

pok.7

bud.A

13. Renata Szkoda Inspektor 404 54 95 pok.8 bud.A
14. Hanna Mela Podinspektor 404 54 95

pok.8 bud.A

15. Krzemień Agnieszka Podinspektor (zastępstwo) 416 99 81 pok.4 bud.A

 

Za??czniki do pobrania: 2018-05-24 11:52:56 - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH (16.54 kB)

Ilość odwiedzin: 23409
Nazwa dokumentu: Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia
Podmiot udost?pniaj?cy: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Biuro Organizacyjno - Prawne
Osoba, która odpowiada za tre??: Biuro Organizacyjno - Prawne
Osoba, która wprowadza?a dane: Ewa Rutkowska-Woźniczko
Data wytworzenia informacji: 2013-02-01 13:57:37
Data udost?pnienia informacji: 2013-02-01 13:57:37
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-10 11:07:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner