logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Brzegu na lata 2010 - 2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2018 rok
minus Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia-Program Polityki Zdrowotnej
minus INSTYTUCJE KULTURY
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
minus Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
plus Kontrole
minus Audyt
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY SAMORZĄDOWE-2018 R.
minus Informacja dotycząca pełnienia funkcji Urzędnika Wyborczego dla obszaru Gminy Brzeg
minus Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2018 r (...)
minus Uchwała NR XLI/543/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Brzeg na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
minus Uchwała NR XLII/555/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Brzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji (...)
minus Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów (...)
minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (...)
minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin (...)
minus Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
minus Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu z dnia 16 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
minus Zarządzenie Nr 3402/2018 Burmistrza Brzegu z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów (...)
minus Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego
minus Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego(...)
minus Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu
minus Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu (...)
minus Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu (...)
minus Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu (...)
minus Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu
minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej
minus Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego (....) do usunięcia wady zgłoszenia
minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głos
minus Uchwała Nr XLVI/612/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach(...)
minus Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do składów Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Brzeg.
minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (...)
minus Plan Dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
minus Uchwała Nr 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Brzegu (...)
minus Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 01 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Brzegu (...)
minus Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
minus Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych (...)
minus Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Brzegu (...)
minus Postanowienie Komisarza Wyborczego II z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 15 (...)
minus Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
minus Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
minus Szkolenie członków OKW ds. przeprowadzenia głosowania
minus Szkolenie członków OKW ds. ustalenia wyników
minus Szkolenie członków OKW ds. ustalenia wyników głosowania - przykłady oddania głosu ważnego
minus Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
minus Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach (...)
minus Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
minus Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydantów miast na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
minus Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej
minus Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
minus Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów (...)
minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe- 2012 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2013 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
plus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Barbara Senecka 2018-12-14 14:34:04
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Barbara Senecka 2018-12-14 14:31:28
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Barbara Senecka 2018-12-14 14:24:13
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Barbara Senecka 2018-12-14 14:18:53
Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Barbara Senecka 2018-12-14 13:28:50
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL Barbara Senecka 2018-12-14 13:26:42
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Barbara Senecka 2018-12-14 12:40:31
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Barbara Senecka 2018-12-14 08:53:31
WYBORY SAMORZĄDOWE Kamila Rosińska 2018-12-12 10:58:53
Sesja Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2018 rok Ewa Miller 2018-12-12 10:55:19
HARMONOGRAM PRACY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ Kamila Rosińska 2018-12-12 10:55:07
WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 R. Kamila Rosińska 2018-12-12 10:54:13
„Bieżące utrzymanie dróg, chodników oraz oznakowania pionowego na terenie Gminy Brzeg w 2019 r.’’. Małgorzta Florek 2018-12-12 10:32:42
„Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie krytej pływalni i terenach przyległych” [OR.IV.271.1.16.2018] Krystyna Rosół 2018-12-11 14:02:41
„Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie krytej pływalni i terenach przyległych” [OR.IV.271.1.16.2018] Krystyna Rosół 2018-12-11 13:59:57
„Ochrona i zabezpieczenie krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej 11 w Brzegu w zakresie ratownictwa wodnego” [OR.IV.271.1.15.2018] Krystyna Rosół 2018-12-11 13:40:45
Sesja Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 2018 rok Ewa Miller 2018-12-10 13:26:32
Sesja Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 2018 rok Ewa Miller 2018-12-10 13:14:55
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-10 11:14:47
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady (kadencja 2018-2023) Ewa Miller 2018-12-10 11:09:46
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2018 Ewa Miller 2018-12-10 11:07:58
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2018-12-10 11:07:40
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2018-12-10 11:06:32
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 5 grudnia 2018 rok Ewa Miller 2018-12-10 11:02:52
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 3 grudnia 2018 rok Ewa Miller 2018-12-10 11:02:32
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2018 r. Ewa Miller 2018-12-10 11:02:13
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-12-10 11:01:05
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 maja 2018 roku Ewa Miller 2018-12-10 10:59:57
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Miller 2018-12-10 10:59:31
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 r. Ewa Miller 2018-12-10 10:58:50
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-10 10:56:35
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-10 10:54:23
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-10 10:50:41
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-10 10:49:06
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-10 10:47:54
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-10 10:47:44
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-10 10:46:51
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-10 10:36:43
III Sesja Rady Miejskiej z dnia 5.12.2018 rok Ewa Miller 2018-12-07 09:32:27
III Sesja Rady Miejskiej z dnia 5.12.2018 rok Ewa Miller 2018-12-07 09:30:58
III Sesja Rady Miejskiej z dnia 5.12.2018 rok Ewa Miller 2018-12-07 09:30:14
wykazy imienne z głosowań Ewa Miller 2018-12-07 09:23:31
wykazy imienne z głosowań Ewa Miller 2018-12-07 09:22:14
wykazy imienne z głosowań Ewa Miller 2018-12-07 09:21:30
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Ewa Miller 2018-12-07 09:04:49
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Ewa Miller 2018-12-07 09:03:20
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Ewa Miller 2018-12-07 08:54:09
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-07 08:49:27
„Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” [OR.IV.042.12.2018] Krystyna Rosół 2018-12-06 15:25:20
„Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” [OR.IV.042.12.2018] Krystyna Rosół 2018-12-06 15:23:55
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2018-12-05 08:48:50
„Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” [OR.IV.042.12.2018] Krystyna Rosół 2018-12-04 15:09:41
„Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” [OR.IV.042.12.2018] Krystyna Rosół 2018-12-04 15:08:57
Interpelacje i wnioski radnyc (kadencja 2018-2024) Ewa Miller 2018-12-04 14:53:35
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 5 grudnia 2018 rok Ewa Miller 2018-12-04 14:06:26
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 5 grudnia 2018 rok Ewa Miller 2018-12-04 14:03:45
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-04 13:44:09
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-04 13:41:00
Interpelacje i wnioski radnyc (kadencja 2018-2024) Ewa Miller 2018-12-04 13:37:55
Rok 2018 Ewa Miller 2018-12-04 13:36:23
Interpelacje i wnioski radnyc (kadencja 2018-2024) Ewa Miller 2018-12-04 13:35:41
„Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2019 roku (3 części)” Małgorzta Florek 2018-12-04 10:21:32
OGŁASZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR W BIURZE URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2018-12-04 08:41:41
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-12-03 12:47:39
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (...) Kamila Rosińska 2018-11-30 15:18:50
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (. Kamila Rosińska 2018-11-30 15:16:14
„Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” [OR.IV.042.12.2018] Krystyna Rosół 2018-11-30 11:59:41
„Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” [OR.IV.042.12.2018] Krystyna Rosół 2018-11-30 11:58:53
„Ochrona i zabezpieczenie krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej 11 w Brzegu w zakresie ratownictwa wodnego” [OR.IV.271.1.15.2018] Krystyna Rosół 2018-11-30 11:30:05
Procedura czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadku niecierpiących zwłoki (...) Kamila Rosińska 2018-11-29 14:01:45
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Kamila Rosińska 2018-11-29 14:00:40
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Kamila Rosińska 2018-11-29 13:59:59
Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Kamila Rosińska 2018-11-29 13:59:24
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2018-11-29 13:58:45
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Kamila Rosińska 2018-11-29 13:57:54
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Kamila Rosińska 2018-11-29 13:55:08
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 13:51:59
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Kamila Rosińska 2018-11-29 13:50:10
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Kamila Rosińska 2018-11-29 13:49:51
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 13:49:00
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 13:47:35
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 13:46:48
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Kamila Rosińska 2018-11-29 13:45:47
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Kamila Rosińska 2018-11-29 13:44:54
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 13:44:17
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 13:43:32
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Kamila Rosińska 2018-11-29 13:42:29
„Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie krytej pływalni i terenach przyległych” [OR.IV.271.1.16.2018] Krystyna Rosół 2018-11-29 10:50:00
Ogłoszenie informacji o wynikach naboru uzupełniającego do Miejskiej Rady Seniorów Kamila Rosińska 2018-11-29 10:22:33
Procedura czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadku niecierpiących zwłoki (...) Kamila Rosińska 2018-11-29 10:06:09
Procedura czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadku niecierpiących zwłoki (...) Kamila Rosińska 2018-11-29 10:05:55
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Kamila Rosińska 2018-11-29 10:04:59
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Kamila Rosińska 2018-11-29 10:04:12
Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Kamila Rosińska 2018-11-29 10:03:39
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Kamila Rosińska 2018-11-29 10:01:24
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2018-11-29 10:01:14
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Kamila Rosińska 2018-11-29 10:00:14
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Kamila Rosińska 2018-11-29 09:38:30
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 09:37:51
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Kamila Rosińska 2018-11-29 09:36:54
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 09:18:54
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 09:18:21
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 09:17:49
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 09:17:18
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Kamila Rosińska 2018-11-29 09:16:48
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Kamila Rosińska 2018-11-29 09:16:33
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Kamila Rosińska 2018-11-29 09:16:00
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 09:15:17
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 09:14:07
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 09:13:52
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Kamila Rosińska 2018-11-29 09:12:57
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Kamila Rosińska 2018-11-29 09:12:12
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Kamila Rosińska 2018-11-29 09:06:29
Biuro Rady Miejskiej Kamila Rosińska 2018-11-29 08:06:56
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Ewa Miller 2018-11-28 14:12:56
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Ewa Miller 2018-11-28 14:09:05
Biuro Budownictwa i Inwestycji Kamila Rosińska 2018-11-28 13:47:27
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Kamila Rosińska 2018-11-28 13:45:06
Biuro Budownictwa i Inwestycji Kamila Rosińska 2018-11-28 12:21:17
Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2018-11-28 12:11:22
Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Kamila Rosińska 2018-11-28 09:19:38
Biuro Oświaty Kamila Rosińska 2018-11-28 09:16:18
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Kamila Rosińska 2018-11-28 09:15:46
Skład Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Ewa Miller 2018-11-28 09:11:02
Plan pracy Rady Miejskiej Brzegu na 2017 rok Ewa Miller 2018-11-28 09:05:29
Komisje Rady Miejskiej Brzegu (skład) - kadencja 2014 - 2018 Ewa Miller 2018-11-28 09:05:02
Skład Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Miller 2018-11-28 09:04:42
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Ewa Miller 2018-11-28 09:01:43
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Ewa Miller 2018-11-28 09:01:14
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Ewa Miller 2018-11-28 09:00:44
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Ewa Miller 2018-11-28 09:00:05
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Ewa Miller 2018-11-28 08:59:32
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 3 grudnia 2018 rok Ewa Miller 2018-11-28 08:40:05
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 3 grudnia 2018 rok Ewa Miller 2018-11-28 08:38:37
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Kamila Rosińska 2018-11-27 15:14:27
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Kamila Rosińska 2018-11-27 15:06:14
Udostępnienie informacji publicznej Kamila Rosińska 2018-11-27 13:30:40
Udostępnienie informacji publicznej Kamila Rosińska 2018-11-27 13:30:12
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Kamila Rosińska 2018-11-27 13:19:10
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Kamila Rosińska 2018-11-27 13:19:01
Audytor Kamila Rosińska 2018-11-27 13:15:53
Audytor Kamila Rosińska 2018-11-27 13:15:26
Główny specjalista ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg Kamila Rosińska 2018-11-27 13:12:44
Główny specjalista ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg Kamila Rosińska 2018-11-27 13:11:57
Główny specjalista ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg Kamila Rosińska 2018-11-27 13:10:40
Audytor Kamila Rosińska 2018-11-27 12:47:36
Transkrypcja aktów sporządzonych za granicą Kamila Rosińska 2018-11-27 11:27:11
Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Kamila Rosińska 2018-11-27 11:20:41
Złożenie dokumentów do zawarcia małżeństwa Kamila Rosińska 2018-11-27 10:15:33
Złożenie dokumentów do zawarcia małżeństwa Kamila Rosińska 2018-11-27 10:11:27
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, zgonów, małżeństw Kamila Rosińska 2018-11-27 10:06:22
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, zgonów, małżeństw Kamila Rosińska 2018-11-27 10:06:10
Sporządzanie aktu urodzenia dziecka Kamila Rosińska 2018-11-27 10:00:48
Sporządzanie aktu zgonu Kamila Rosińska 2018-11-27 09:59:33
Transkrypcja aktów sporządzonych za granicą Kamila Rosińska 2018-11-27 09:54:06
Sporządzanie aktu zgonu Kamila Rosińska 2018-11-27 09:53:11
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, zgonów, małżeństw Kamila Rosińska 2018-11-27 09:52:10
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, zgonów, małżeństw Kamila Rosińska 2018-11-27 09:51:34
Sporządzanie aktu urodzenia dziecka Kamila Rosińska 2018-11-27 09:45:54
Biuro Informatyki Kamila Rosińska 2018-11-27 09:39:21
Biuro Bezpieczeństwa Kamila Rosińska 2018-11-27 08:59:04
Udostępnianie innych dokumentów (niż kadrowo – płacowe) znajdujących się w Archiwum Urzędu Miasta Kamila Rosińska 2018-11-26 15:20:24
Załatwianie skarg i wniosków Kamila Rosińska 2018-11-26 15:16:47
Biuro Budżetu i Księgowości Kamila Rosińska 2018-11-26 14:22:05
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2018-11-26 14:19:58
Straż Miejska Kamila Rosińska 2018-11-26 14:12:04
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2018-11-26 14:10:35
„Ochrona i zabezpieczenie krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej 11 w Brzegu w zakresie ratownictwa wodnego” [OR.IV.271.1.15.2018] Krystyna Rosół 2018-11-26 13:17:51
„Ochrona i zabezpieczenie krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej 11 w Brzegu w zakresie ratownictwa wodnego” [OR.IV.271.1.15.2018] Krystyna Rosół 2018-11-26 13:12:11
Urząd Stanu Cywilnego Kamila Rosińska 2018-11-26 12:14:14
Biuro Podatków i Opłat Kamila Rosińska 2018-11-26 12:04:56
Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego zawierające informacje o środowisku Kamila Rosińska 2018-11-26 10:41:23
OGŁASZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR W BIURZE BUDOWNICWA I INWESTYCJI Barbara Senecka 2018-11-23 12:54:23
wykazy imienne z głosowań, Ewa Miller 2018-11-23 11:18:32
wykazy imienne z głosowań Ewa Miller 2018-11-23 11:15:38
I Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20.11.2018 rok Ewa Miller 2018-11-23 09:31:29
Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2018-11-22 11:00:02
https://www.youtube.com/watch?v=ERU5bCKSjuc Ewa Miller 2018-11-22 10:47:25
https://www.youtube.com/watch?v=ERU5bCKSjuc Ewa Miller 2018-11-22 10:45:20
https://www.youtube.com/watch?v=ERU5bCKSjuc Ewa Miller 2018-11-22 10:44:46
I Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20.11.2018 rok Ewa Miller 2018-11-22 10:44:15
I Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20.11.2018 rok https://www.youtube.com/watch?v=ERU5bCKSjuc Ewa Miller 2018-11-22 10:40:52
https://www.youtube.com/watch?v=ERU5bCKSjuc Ewa Miller 2018-11-22 10:37:58
I Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20.11.2018 rok Ewa Miller 2018-11-22 10:27:52
Wykazy imienne z głosowań (kadencja 2018-2023) Ewa Miller 2018-11-22 09:39:45
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego Kamila Rosińska 2018-11-22 09:09:14
Zgłoszenie pobytu czasowego Kamila Rosińska 2018-11-22 09:07:28
Zgłoszenie pobytu czasowego Kamila Rosińska 2018-11-22 09:07:12
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego Kamila Rosińska 2018-11-22 09:05:44
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego Kamila Rosińska 2018-11-22 09:05:33
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Kamila Rosińska 2018-11-22 09:04:26
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Kamila Rosińska 2018-11-22 09:03:32
Zgłoszenie pobytu stałego Kamila Rosińska 2018-11-22 08:57:19
Przyjęcie wniosku i wydanie siwz lub innych dokumentów dotyczących postępowania Kamila Rosińska 2018-11-21 14:35:51
Przyjęcie wniosku i wydanie siwz lub innych dokumentów dotyczących postępowania Kamila Rosińska 2018-11-21 14:33:36
Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych Kamila Rosińska 2018-11-21 14:30:31
Straż Miejska Kamila Rosińska 2018-11-21 12:13:31
Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok Kamila Rosińska 2018-11-21 10:42:21
Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe Kamila Rosińska 2018-11-20 10:06:57
Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kamila Rosińska 2018-11-20 10:05:20
Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kamila Rosińska 2018-11-20 09:53:59
Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kamila Rosińska 2018-11-20 09:47:05
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Anna Polańska 2018-11-20 08:21:08
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Anna Polańska 2018-11-20 08:18:00
Statut Brzegu Barbara Senecka 2018-11-20 07:37:12
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomośc Kamila Rosińska 2018-11-19 14:37:54
Postanowienie Komisarz Wyborczego w Opolu II z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Kamila Rosińska 2018-11-19 13:56:26
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia dróg gminnych ul. Piłsudskiego i ul. Krótkiej dz. nr 756, 774, 698 w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” Małgorzta Florek 2018-11-19 13:34:12
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia dróg gminnych ul. Piłsudskiego i ul. Krótkiej dz. nr 756, 774, 698 w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” Małgorzta Florek 2018-11-19 13:30:59
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia dróg gminnych ul. Piłsudskiego i ul. Krótkiej dz. nr 756, 774, 698 w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” Małgorzta Florek 2018-11-19 13:30:27
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia dróg gminnych ul. Piłsudskiego i ul. Krótkiej dz. nr 756, 774, 698 w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” Małgorzta Florek 2018-11-19 13:29:18
Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-11-16 14:04:32
Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-11-16 14:04:17
Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-11-16 14:03:18
Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-11-16 14:01:20
Dane podstawowe Administrator 2018-11-16 10:47:51
Dane podstawowe Administrator 2018-11-16 10:46:33
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-11-15 14:26:51
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-11-15 14:25:29
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - 2018 rok Ewa Miller 2018-11-15 11:25:10
Protokół nr XLVIII/2018 sesji Rady Miejskiej Brzegu z dnia 9 listopada 2018 Ewa Miller 2018-11-15 11:22:22
„Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” [OR.IV.042.12.2018] Krystyna Rosół 2018-11-15 11:12:14
Petycja z dnia 14.09.2018 r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-11-14 13:38:39
2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-11-14 13:37:08
2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-11-14 13:36:46
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia dróg gminnych ul. Piłsudskiego i ul. Krótkiej dz. nr 756, 774, 698 w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” Małgorzta Florek 2018-11-14 10:50:16
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2018-11-13 14:04:20
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Kamila Rosińska 2018-11-13 11:23:52
Oświadczenia majątkowe - 2011 rok Kamila Rosińska 2018-11-13 11:23:39
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Kamila Rosińska 2018-11-13 11:22:13
Oświadczenia majątkowe - 2010 rok Kamila Rosińska 2018-11-13 11:21:43
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok Kamila Rosińska 2018-11-13 11:20:48
Oświadczenia Majątkowe radnych za 2017 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018) Ewa Miller 2018-11-13 09:25:26
Oświadczenia Majątkowe radnych za 2017 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018) Ewa Miller 2018-11-13 09:19:45
Oświadczenia Majątkowe radnych za 2017 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018) Ewa Miller 2018-11-13 09:17:00
Oświadczenia Majątkowe radnych za 2017 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018) Ewa Miller 2018-11-13 09:14:46
„Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” [OR.IV.042.12.2018] Krystyna Rosół 2018-11-09 13:24:23
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2018 r. Ewa Miller 2018-11-08 10:48:38
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2018 r. Ewa Miller 2018-11-08 10:43:57
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2018 r. Ewa Miller 2018-11-08 10:41:35
Rada Miejska Ewa Miller 2018-11-08 10:35:24
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2018 r. Ewa Miller 2018-11-08 10:30:46
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2018 r. Ewa Miller 2018-11-08 10:27:31
Rada Miejska Ewa Miller 2018-11-08 10:16:35
Rada Miejska Ewa Miller 2018-11-08 10:12:58
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Miller 2018-11-07 12:06:27
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Miller 2018-11-07 12:03:22
Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia - program polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej" w roku 2018 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-11-06 13:57:25
Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia - program polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej" w roku 2018 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-11-06 13:54:41
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia dróg gminnych ul. Piłsudskiego i ul. Krótkiej dz. nr 756, 774, 698 w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” Małgorzta Florek 2018-11-06 11:38:49
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia dróg gminnych ul. Piłsudskiego i ul. Krótkiej dz. nr 756, 774, 698 w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” Małgorzta Florek 2018-11-06 11:19:28
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia dróg gminnych ul. Piłsudskiego i ul. Krótkiej dz. nr 756, 774, 698 w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” Małgorzta Florek 2018-11-06 11:19:10
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia dróg gminnych ul. Piłsudskiego i ul. Krótkiej dz. nr 756, 774, 698 w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” Małgorzta Florek 2018-11-06 11:18:51
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia dróg gminnych ul. Piłsudskiego i ul. Krótkiej dz. nr 756, 774, 698 w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” Małgorzta Florek 2018-11-06 11:18:33
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia dróg gminnych ul. Piłsudskiego i ul. Krótkiej dz. nr 756, 774, 698 w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” Małgorzta Florek 2018-11-06 11:17:27
Informacja z wykonania budżetu Gminy Brzeg za III kwartał 2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-30 15:03:49
Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-30 12:45:34
Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-30 12:45:06
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-30 11:37:58
OGŁASZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR W BIURZE BUDOWNICWA I INWESTYCJI Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-29 15:15:44
OGŁASZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR W BIURZE BUDOWNICWA I INWESTYCJI Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-29 13:00:15
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-29 09:43:37
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-29 09:40:33
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-29 09:40:01
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej Kamila Rosińska 2018-10-25 14:40:55
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej Kamila Rosińska 2018-10-25 14:40:15
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydantów miast na obszarze województwa opolskiego - wyciąg Kamila Rosińska 2018-10-25 14:36:48
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg Kamila Rosińska 2018-10-25 14:23:11
Ustny przetarg nieograniczony na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Brzegu Rynek 1 – Ratusz Anna Stefaniak 2018-10-22 13:16:34
OGŁOSZENIE NABORU NA 2 WOLNE STANOWISKA PRACY Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-18 13:35:55
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - 2018 rok Ewa Miller 2018-10-18 13:15:34
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Miller 2018-10-17 11:31:05
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Miller 2018-10-17 11:27:33
Uchwały Rady Miejskiej Brzegu-2018 rok Ewa Miller 2018-10-17 10:51:46
Sesja Rady Miejskiej z dnia 10 pażdziernika 2018 rok Ewa Miller 2018-10-17 10:45:30
Uchwały Rady Miejskiej Brzegu-2018 rok Ewa Miller 2018-10-17 10:32:32
Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Kamila Rosińska 2018-10-16 15:39:02
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Kamila Rosińska 2018-10-16 09:43:30
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2018-10-15 15:00:10
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2018-10-15 14:59:25
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2018-10-15 14:58:51
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2018-10-15 14:57:37
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2018-10-15 14:56:06
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2018-10-15 14:51:15
OGŁOSZENIE NABORU NA 2 WOLNE STANOWISKA PRACY Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Kamila Rosińska 2018-10-12 15:36:27
OGŁOSZENIE NABORU NA 2 WOLNE STANOWISKA PRACY Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Kamila Rosińska 2018-10-12 15:35:33
Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia - program polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej" w roku 2018 Kamila Rosińska 2018-10-12 15:27:43
Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia - program polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej" w roku 2018 Kamila Rosińska 2018-10-12 15:27:04
Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia - program polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej" w roku 2018 Kamila Rosińska 2018-10-12 15:16:52
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia Kamila Rosińska 2018-10-12 11:09:32
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia Kamila Rosińska 2018-10-12 10:59:51
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia Kamila Rosińska 2018-10-12 10:49:07
Szkolenie OKW ds. przeprowadzenia głosowania Kamila Rosińska 2018-10-12 08:43:55
Petycja z dnia 14 09.2018 r. Kamila Rosińska 2018-10-11 11:52:39
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-10 11:07:08
Straż Miejska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-10 11:03:10
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-10 10:58:35
Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-10 10:52:03
Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-10 10:51:33
Biuro Podatków i Opłat Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-10 09:18:18
Biuro Podatków i Opłat Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-10 09:15:47
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-10 08:13:29
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-10 08:12:19
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg za rok 2017. Barbara Senecka 2018-10-09 15:16:07
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg za rok 2017. Barbara Senecka 2018-10-09 15:11:11
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 r. Ewa Miller 2018-10-09 08:53:40
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 r. Ewa Miller 2018-10-09 08:52:54
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 r. Ewa Miller 2018-10-09 08:52:06
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 r. Ewa Miller 2018-10-09 08:51:21
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 r. Ewa Miller 2018-10-09 08:50:26
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 r. Ewa Miller 2018-10-09 08:48:44
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 r. Ewa Miller 2018-10-09 08:42:49
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych (...) Kamila Rosińska 2018-10-08 10:59:11
Harmonogram wypłat świadczeń w okresie świadczeniowym 2018/2019 Kamila Rosińska 2018-10-04 13:15:48
Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016 Kamila Rosińska 2018-10-04 12:45:28
Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016 Kamila Rosińska 2018-10-04 12:32:35
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-10-03 10:01:18
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2018-10-02 10:43:08
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-01 14:21:23
Wykaz dziennych opiekunów Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-01 13:20:35
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 01 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Brzegu zarządzonych na dzień 21 października 201 Kamila Rosińska 2018-10-01 11:29:26
Procedura przyznania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-01 10:30:58
Procedura przyznania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-01 10:30:17
Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r.-"Wyprawka szkolna" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-26 12:02:50
Petycja z dnnia 20.09.2018 r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-25 13:14:30
Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia-program polityki zdrowotnej pn. ,, Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-25 13:10:28
Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia-program polityki zdrowotnej pn. ,, Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-25 13:09:13
Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-25 08:45:41
Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-25 08:45:21
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-09-24 09:33:07
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-09-24 09:31:54
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-09-24 09:21:57
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-09-24 09:20:20
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-09-24 09:18:12
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-09-24 09:16:40
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-09-24 09:14:25
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-09-24 09:12:59
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-09-24 09:10:39
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-09-24 09:07:49
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-09-24 09:05:19
Obwieszczenie Burmistrza Brzegu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głos Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-21 09:52:38
OTWARTY KONKURS OFERT w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 s Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-20 14:36:07
OTWARTY KONKURS OFERT - w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sp Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-20 14:32:25
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - 2018 rok Ewa Miller 2018-09-20 12:19:04
Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-17 14:32:20
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-17 09:56:59
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-17 09:56:38
"Przebudowa ulicy Lipowej w Brzegu" [OR.IV.271.1.11.2018] Krystyna Rosół 2018-09-13 15:16:08
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Kamila Rosińska 2018-09-13 14:27:06
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych Kamila Rosińska 2018-09-13 14:24:11
OTWARTY KONKURS OFERT "Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka" Kamila Rosińska 2018-09-13 14:17:02
OTWARTY KONKURS OFERT "Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka" Kamila Rosińska 2018-09-13 14:16:28
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej Kamila Rosińska 2018-09-13 09:30:52
Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu Kamila Rosińska 2018-09-13 08:45:01
Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-12 14:53:24
Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-12 14:49:37
Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-12 14:49:10
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg.” [OR.IV.271.1.12.2018] Małgorzta Florek 2018-09-12 13:52:24
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg.” [OR.IV.271.1.12.2018] Małgorzta Florek 2018-09-12 13:51:50
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg.” [OR.IV.271.1.12.2018] Małgorzta Florek 2018-09-12 13:51:30
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg.” [OR.IV.271.1.12.2018] Małgorzta Florek 2018-09-12 13:49:49
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 13:35:55
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 13:35:00
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 13:34:14
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 13:30:10
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 13:29:01
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 13:27:43
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 13:20:37
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 13:01:38
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 13:00:42
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:59:13
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:58:23
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:57:31
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:56:39
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:55:52
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:54:51
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:54:03
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:52:47
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:51:46
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:50:32
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:48:32
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:45:25
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:44:13
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:42:01
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:41:12
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:39:20
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:38:05
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:36:14
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:33:36
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:30:02
Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-11 10:17:55
Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-06 14:38:06
Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-06 14:37:25
"Przebudowa ulicy Lipowej w Brzegu" [OR.IV.271.1.11.2018] Krystyna Rosół 2018-09-06 10:52:52
"Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg" [OR.IV.271.1.10.2018] Krystyna Rosół 2018-09-03 14:25:11
Straż Miejska Barbara Senecka 2018-09-03 13:27:39
Informacja dot. składania wniosków o styp. szkolne 2018 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-03 09:30:49
Przedszkole Publiczne Nr 8 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-03 09:25:38
Przedszkole Publiczne Nr 4 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-03 09:19:31
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Kochanowskiego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-03 09:16:42
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Kochanowskiego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-03 09:15:20
Informacja dotycząca składania wniosków o stypendia szkolne na 2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-31 14:36:00
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-31 14:12:53
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-31 14:12:21
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg.” [OR.IV.271.1.12.2018] Małgorzta Florek 2018-08-31 13:15:16
Biuro Budżetu i Księgowości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-31 11:37:17
Ustny przetarg nieograniczony na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Brzegu Rynek 1 – Ratusz Anna Stefaniak 2018-08-30 12:17:56
Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-28 14:47:54
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg.” [OR.IV.271.1.12.2018] Małgorzta Florek 2018-08-28 14:36:02
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg.” [OR.IV.271.1.12.2018] Małgorzta Florek 2018-08-28 13:57:41
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg.” [OR.IV.271.1.12.2018] Małgorzta Florek 2018-08-28 13:57:12
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg.” [OR.IV.271.1.12.2018] Małgorzta Florek 2018-08-28 13:56:42
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg.” [OR.IV.271.1.12.2018] Małgorzta Florek 2018-08-28 13:55:43
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (...) Kamila Rosińska 2018-08-28 13:44:46
Zarządzenie Nr 3402/2018 Burmistrza Brzegu z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów (...) Kamila Rosińska 2018-08-28 08:27:39
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-27 12:23:22
2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-24 10:11:04
Zarządzenie Nr 3402/2018 Burmistrza Brzegu z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wybor Kamila Rosińska 2018-08-24 10:03:54
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W BIURZE BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU MIASTA W BRZEGU Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-23 14:08:20
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-23 14:06:37
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-23 14:05:57
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Miller 2018-08-23 09:12:10
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Miller 2018-08-23 09:08:40
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-22 12:34:03
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-22 12:33:47
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. w kwocie 17.000.000 zł”. [OR.IV.271.1.9.2018] Krystyna Rosół 2018-08-21 11:23:45
"Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg" [OR.IV.271.1.10.2018] Krystyna Rosół 2018-08-21 10:41:13
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na d Kamila Rosińska 2018-08-20 10:04:51
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmist Kamila Rosińska 2018-08-17 09:33:58
OTWARTY KONKURS OFERT - w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sp Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-14 14:32:01
OTWARTY KONKURS OFERT - w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sp Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-14 14:31:46
Uchwała NR XLII/555/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Brzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborc Kamila Rosińska 2018-08-14 09:51:39
Uchwała NR XLII/555/18 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Brzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborc Kamila Rosińska 2018-08-13 13:31:35
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2018-08-13 11:12:53
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Kamila Rosińska 2018-08-13 08:13:59
Otwarty konkurs ofert - w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Kamila Rosińska 2018-08-10 13:15:05
Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Kamila Rosińska 2018-08-10 13:14:01
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu” [OR.IV.042.11.2018] Krystyna Rosół 2018-08-09 11:11:04
Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 11:18:39
Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 11:18:25
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W BIURZE BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU MIASTA W BRZEGU Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 08:50:52
Redakcja Biuletynu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 08:43:34
Redakcja Biuletynu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 08:43:16
Biuro Bezpieczeństwa Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 08:41:42
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 08:38:58
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 08:31:30
Urząd Stanu Cywilnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 08:04:38
Straż Miejska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 08:02:53
Biuro Podatków i Opłat Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 07:45:26
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 07:40:23
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Brzegu przy ul. Malinowej Kamila Rosińska 2018-08-07 09:54:32
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W BIURZE BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU MIASTA W BRZEGU Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-07 09:45:11
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Malinowej Kamila Rosińska 2018-08-07 09:44:41
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W BIURZE BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU MIASTA W BRZEGU Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-07 09:44:35
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Kamila Rosińska 2018-08-03 11:45:44
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Kamila Rosińska 2018-08-03 11:44:37
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Barbara Senecka 2018-08-01 12:28:12
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za I kwartał 2018 r. Barbara Senecka 2018-07-31 14:40:12
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY BRZEG ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU Barbara Senecka 2018-07-31 13:29:59
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY BRZEG ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU Barbara Senecka 2018-07-31 13:29:08
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY BRZEG ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU Barbara Senecka 2018-07-31 13:26:20
BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK Barbara Senecka 2018-07-31 13:21:42
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za I kwartał 2018 r. Barbara Senecka 2018-07-31 13:02:42
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Barbara Senecka 2018-07-31 11:57:05
BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK Barbara Senecka 2018-07-31 11:44:10
BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK Barbara Senecka 2018-07-31 11:40:00
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Barbara Senecka 2018-07-27 13:30:00
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Barbara Senecka 2018-07-27 13:29:04
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Barbara Senecka 2018-07-27 13:26:56
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Barbara Senecka 2018-07-27 13:21:23
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Barbara Senecka 2018-07-27 13:16:28
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Barbara Senecka 2018-07-27 13:15:41
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Barbara Senecka 2018-07-27 13:14:06
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. w kwocie 17.000.000 zł”. [OR.IV.271.1.9.2018] Krystyna Rosół 2018-07-26 10:56:23
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu” [OR.IV.042.11.2018] Krystyna Rosół 2018-07-20 11:24:09
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg przeznaczonej do oddania w udziale w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym(...) przy ul Armii Krajowej 17 w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-17 11:21:58
Oferta w trybie uproszczonym na zadanie publiczne: Rozpowszechnianie kolarstawa w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-16 14:39:39
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-16 13:41:29
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-16 13:28:48
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-16 13:22:10
Biuro Budżetu i Księgowości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-16 12:59:41
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-13 09:16:26
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-13 09:15:39
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-11 11:38:48
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-11 09:25:57
Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Małgorzta Florek 2018-07-10 15:08:48
Oświadczenia majątkowe - 2017 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:59:21
Oświadczenia majątkowe - 2017 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:59:07
Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:50:43
Procedura czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadku niecierpiących zwłoki (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:47:18
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:45:48
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:45:36
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:43:51
Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:42:17
Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:42:09
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:40:14
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:40:05
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:37:00
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:36:48
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:34:18
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:28:40
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:26:48
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:26:38
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:07:17
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:05:04
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:04:54
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:03:26
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:03:17
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:01:07
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:00:46
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:00:31
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 11:58:41
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 11:56:36
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 11:55:48
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 11:53:55
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 11:53:37
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 11:51:20
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 11:47:58
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 11:47:22
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 11:38:22
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 11:34:08
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 11:07:14
OTWARTY KONKURS OFERT „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka”Uwaga :termin składania ofert przedłużony do dnia 3.07.2018 r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-09 14:03:40
OTWARTY KONKURS OFERT „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka”Uwaga! Zmiana Terminu składania ofert , tj. do dnia 03.07.2018 r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-09 13:17:08
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-09 11:54:14
"Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg" [OR.IV.271.1.10.2018] Krystyna Rosół 2018-07-09 10:37:55
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-06 11:10:04
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-06 11:08:16
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-06 11:07:35
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-06 11:07:27
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Przedszkola Publicznego nr 4 w Brzegu ul. B. Chrobrego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-06 11:04:37
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Przedszkola Publicznego nr 6 w Brzegu ul. Wysoka 1 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-06 11:03:35
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu ul. Lompy 1 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-06 11:02:40
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu ul. Kamienna 2 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-06 11:01:26
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu ul. Kamienna 2 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-06 11:01:15
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 8 w Brzegu ul. Towarowa 2. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-06 10:59:43
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 8 w Brzegu ul. Towarowa 2. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-06 10:59:12
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-05 14:40:00
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-05 14:35:56
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-05 14:33:36
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-05 14:32:06
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - 2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-05 13:53:37
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - 2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-05 13:53:27
- WYKAZ POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W RAMACH PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANYCH W 2018r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-05 12:19:03
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. w kwocie 17.000.000 zł”. [OR.IV.271.1.9.2018] Krystyna Rosół 2018-07-04 14:09:39
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. w kwocie 17.000.000 zł”. [OR.IV.271.1.9.2018] Krystyna Rosół 2018-07-04 14:08:07
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. w kwocie 17.000.000 zł”. [OR.IV.271.1.9.2018] Krystyna Rosół 2018-07-04 14:04:01
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-03 07:38:42
Urząd Stanu Cywilnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-03 07:33:27
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-29 14:38:06
Uchwała w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-29 14:29:18
Uchwała w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-29 14:28:38
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-29 13:31:43
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-29 13:27:12
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. w kwocie 17.000.000 zł”. [OR.IV.271.1.9.2018] Krystyna Rosół 2018-06-29 13:26:57
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. w kwocie 17.000.000 zł”. [OR.IV.271.1.9.2018] Krystyna Rosół 2018-06-29 13:26:08
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. w kwocie 17.000.000 zł”. [OR.IV.271.1.9.2018] Krystyna Rosół 2018-06-29 13:16:35
Restauracja elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu, ul. Piastowska 29. [OR.IV.271.1.8.2018] Krystyna Rosół 2018-06-29 12:50:43
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-28 11:17:58
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-28 09:23:48
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-28 09:22:30
Utworzenie procedury w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania rządowego Programu "Dobry start" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-28 08:53:49
Utworzenie procedury w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania rządowego Programu "Dobry start" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-28 08:53:06
Utworzenie procedury w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania rządowego Programu "Dobry start" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-28 08:52:58
Utworzenie procedury w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania rządowego Programu "Dobry start" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-28 08:52:44
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-27 12:44:17
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-27 12:44:07
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-27 12:42:56
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-27 10:51:50
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-27 10:48:50
Straż Miejska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-26 10:13:02
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-26 09:57:58
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-26 09:57:03
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-26 09:56:54
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-26 09:56:45
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-26 09:52:42
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-26 09:50:40
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO URZĘDU MIASTA W BRZEGU Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-26 08:43:04
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). (OR.IV.042.10.2018) Krystyna Rosół 2018-06-25 13:10:07
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). (OR.IV.042.10.2018) Krystyna Rosół 2018-06-25 13:08:11
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). (OR.IV.042.10.2018) Krystyna Rosół 2018-06-25 13:03:44
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 14:43:24
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 14:37:28
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 14:33:41
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 14:30:31
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 14:21:19
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 14:17:55
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 14:13:16
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 14:07:06
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 14:06:09
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 14:03:54
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 14:01:07
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 13:54:30
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 rokuroku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-21 14:50:28
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-21 12:09:46
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-21 12:09:07
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-21 12:08:53
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-21 12:08:38
Biuro Podatków i Opłat Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-20 14:35:48
Biuro Podatków i Opłat Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-20 14:35:36
Regulamin organizacyjny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-19 09:02:26
Restauracja elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu, ul. Piastowska 29. [OR.IV.271.1.8.2018] Krystyna Rosół 2018-06-18 11:00:11
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-15 12:42:26
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-15 12:42:15
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-15 12:40:11
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-14 12:09:03
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-14 12:07:58
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-14 12:07:48
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-14 12:07:13
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-14 12:06:00
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-14 12:04:27
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. w kwocie 17.000.000 zł”. [OR.IV.271.1.9.2018] Krystyna Rosół 2018-06-14 11:46:21
Zawiadomienie o wydanym postanowieniu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-14 11:04:57
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Brzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alko Anna Stefaniak 2018-06-13 14:58:50
OTWARTY KONKURS OFERT „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka” Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-12 13:21:26
OTWARTY KONKURS OFERT „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka” Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-12 13:13:08
Regulamin organizacyjny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-12 10:51:42
Otwarty konkurs ofert-aktywność fizyczna seniorów i osób niepełnosprawnych w zakresie promocji i ochrony zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-12 08:39:19
Otwarty konkurs ofert-aktywność fizyczna seniorów i osób niepełnosprawnych w zakresie promocji i ochrony zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-12 08:37:43
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-12 08:17:58
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-12 08:17:39
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR W BIURZE BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-11 14:52:18
OTWARTY KONKURS OFERT „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka” Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-08 14:04:41
OTWARTY KONKURS OFERT „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka” Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-08 13:40:37
WYKAZ DECYZJI W SPRAWIE USUNIĘCIA ODPADÓW Z MIEJSCA NIEPRZEZNACZONEGO DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA w 2018r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-08 11:14:55
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-07 14:25:19
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-07 11:52:30
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-06 08:26:01
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-06 08:23:02
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-05 14:42:50
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-05 13:56:13
Redakcja Biuletynu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-04 13:38:38
Urząd Stanu Cywilnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-04 12:30:39
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-04 09:14:58
Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 maja 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-01 11:45:06
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeg na lata 2018-2023. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-01 08:22:13
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-30 12:45:58
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO URZĘDU MIASTA W BRZEGU Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-29 15:00:27
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO URZĘDU MIASTA W BRZEGU Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-29 14:47:12
Oświadczenia majątkowe - 2017 rok Anna Stefaniak 2018-05-29 10:58:55
WYBORY SAMORZĄDOWE-2018 R. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:31:21
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu przeprowadzonych w dniu 29 maja 2016r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:11:19
SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 11 z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:10:56
Obwieszczenie MKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniajacych do Rady Miejskiej Brzegu w okręgu wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 29 maja 2016r Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:09:55
Obwieszczenie Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:09:29
HARMONOGRAM PRACY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:08:59
SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:08:36
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO (przez wyborcę o ustalonym stopniu niepełnosprawności) w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:08:11
Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:07:40
INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:07:15
OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ORAZ WZORY FORMULARZY Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:06:34
Zarządzenie Nr 986/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:06:04
Obwieszczenie Burmistrza Brzegu z dnia 14 marca 2016r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:05:02
Uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:04:18
Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 marca 2016r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:03:27
Zarządzenie Nr 33/16 Wojewody Opolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:00:43
Postanowienie Komisarza Wyborczegow Opolu I w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 11:59:57
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ BRZEGU W OKRĘGU WYBORCZYM NR 11, ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 29 MAJA 2016R. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 11:59:03
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - 2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 10:40:00
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - 2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 10:39:50
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 10:34:44
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 10:30:26
OGŁoszenie KONKURSu NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-25 11:31:15
ogłoszenie KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Przedszkola Publicznego nr 4 w Brzegu ul. B. Chrobrego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-25 11:30:08
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Przedszkola Publicznego nr 6 w Brzegu ul. Wysoka 1 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-25 11:27:12
OgŁoszenie konkursu NA STANOWISKO DYREKTORA: Przedszkola Publicznego nr 6 w Brzegu ul. Wysoka 1 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-25 11:26:30
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-25 11:11:20
Przedszkole Publiczne Nr 10 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-25 10:05:38
Przedszkole Publiczne Nr 10 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-25 10:02:17
Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-25 09:39:29
Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-25 09:36:06
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-25 09:33:29
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-25 09:32:54
Główny specjalista ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 14:02:11
Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 13:57:21
Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 13:57:01
Biuro Budżetu i Księgowości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 13:33:21
Biuro Budżetu i Księgowości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 13:27:53
Audytor Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 12:54:04
Biuro Rady Miejskiej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 12:30:13
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 12:24:52
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 12:23:21
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 12:23:09
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 12:23:00
Biuro Budownictwa i Inwestycji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 12:21:50
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 12:20:56
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 12:19:35
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze-Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Stefaniak 2018-05-24 12:02:24
Straż Miejska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 11:59:14
Urząd Stanu Cywilnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 11:57:48
Urząd Stanu Cywilnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 11:57:34
Biuro Bezpieczeństwa Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 11:56:35
Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 11:55:42
Biuro Podatków i Opłat Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 11:54:21
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 11:53:12
Biuro Oświaty Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 11:50:13
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 11:27:41
Biuro Informatyki Administrator 2018-05-24 11:15:45
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-23 15:02:51
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-23 15:00:14
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-23 14:50:19
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego - w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-23 13:40:48
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-23 13:39:59
OTWARTY KONKURS OFERT na organizację wypoczynku letniego - w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-23 13:36:30
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-23 13:34:16
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-23 13:31:43
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-23 13:29:46
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 maja 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 14:02:23
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 maja 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 13:59:31
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 12:36:24
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 12:35:37
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 12:34:17
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 12:34:02
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 12:33:35
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 12:32:24
Procedura kontroli podatkowej obowiązująca na terenie Gminy Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 12:27:38
Procedura kontroli podatkowej obowiązująca na terenie Gminy Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 12:26:04
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 12:05:15
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 12:04:39
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). (OR.IV.042.10.2018) Krystyna Rosół 2018-05-22 11:43:41
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 09:48:00
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 09:39:00
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 09:22:09
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 09:21:58
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-21 14:24:51
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-21 14:23:17
"Przebudowa ulicy Grota Roweckiego" OR.IV.271.1.6.2018 Małgorzta Florek 2018-05-21 11:42:47
"Przebudowa ulicy Grota Roweckiego" OR.IV.271.1.6.2018 Małgorzta Florek 2018-05-21 11:42:01
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-21 10:34:29
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-21 10:30:56
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 14 maja 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-18 13:48:16
Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg. (OR.IV.271.1.5.2018) Krystyna Rosół 2018-05-18 12:53:02
Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg. (OR.IV.271.1.5.2018) Krystyna Rosół 2018-05-18 12:52:01
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Biurze Bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-17 13:50:40
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Biurze Bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-17 13:22:33
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-17 11:27:49
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-17 11:25:36
Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018 r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-17 11:10:27
Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018 r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-17 11:05:33
Złożenie wniosku na dowód osobisty Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-17 10:54:32
Złożenie wniosku na dowód osobisty Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-17 10:53:52
Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg. (OR.IV.271.1.5.2018) Krystyna Rosół 2018-05-17 10:41:48
Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu Anna Stefaniak 2018-05-17 10:07:54
Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu Anna Stefaniak 2018-05-17 09:42:33
Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu Anna Stefaniak 2018-05-17 09:37:30
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-17 09:29:55
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-16 14:15:56
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 13:00:32
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 13:00:11
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 12:12:06
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 12:07:49
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 12:06:27
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 12:06:15
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 11:24:35
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 10:46:00
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 10:45:48
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 10:41:03
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 10:36:55
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 10:20:20
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 10:20:07
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 10:18:50
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 10:05:41
- WYKAZ POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W RAMACH PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANYCH W 2018r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 09:55:27
- WYKAZ POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W RAMACH PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANYCH W 2018r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 09:49:36
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-14 11:31:06
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-14 11:30:23
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-14 10:17:10
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-14 10:16:10
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-14 10:15:31
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-14 10:14:47
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 14 maja 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-11 13:53:23
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 20 kwietnia 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-11 13:36:48
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-11 09:40:17
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-11 09:38:51
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-11 09:21:24
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-11 09:15:51
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-11 09:15:35
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-11 09:02:18
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-10 14:23:05
Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-10 12:20:59
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 12:30:33
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 12:30:18
Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 12:27:11
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, przyznawanie środków z FA, zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 10:38:35
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, przyznawanie środków z FA, zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 10:38:25
Procedura przyznawania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka niepełnosprawnego "Za życiem" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 08:56:32
Świadczenie rodzicielskie Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 08:48:55
Świadczenie rodzicielskie Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 08:48:44
Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 08:44:45
Procedura przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 08:41:58
Procedura przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 08:37:38
Procedura przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 08:31:40
Procedura przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 08:01:23
Procedura przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 07:51:27
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Administrator 2018-05-09 07:41:00
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Administrator 2018-05-09 07:40:15
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. (OR.IV.271.1.7.2018) Małgorzta Florek 2018-05-08 13:33:18
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. (OR.IV.271.1.7.2018) Małgorzta Florek 2018-05-08 13:32:03
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. (OR.IV.271.1.7.2018) Małgorzta Florek 2018-05-08 13:31:24
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. (OR.IV.271.1.7.2018) Małgorzta Florek 2018-05-08 13:30:31
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. (OR.IV.271.1.7.2018) Małgorzta Florek 2018-05-08 13:30:00
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-08 12:22:36
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-08 12:22:03
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-08 12:20:57
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-08 12:13:00
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-08 12:12:50
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-08 12:10:51
"Przebudowa ulicy Grota Roweckiego" OR.IV.271.1.6.2018 Małgorzta Florek 2018-05-07 13:02:13
Informacja o stanie mienia komunalnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-04 10:35:52
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-26 12:23:03
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-26 12:21:18
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-26 10:16:00
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-26 10:14:27
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg za rok 2017. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-25 10:10:59
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-24 09:50:00
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - 2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-23 14:02:13
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-20 13:55:05
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-20 09:52:05
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-20 09:48:56
„Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu ” Małgorzta Florek 2018-04-19 14:59:08
„Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu ” Małgorzta Florek 2018-04-19 14:57:14
„Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu ” Małgorzta Florek 2018-04-19 14:56:45
„Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu ” Małgorzta Florek 2018-04-19 14:55:21
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-19 14:17:55
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-19 14:16:08
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-19 14:15:57
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-19 11:46:22
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Brzegu Rynek 1 – Ratusz Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-18 08:00:59
Kontrola prawidłowości prowadzenia rejestru wyborców przez Urząd Miasta w Brzegu przeprowadzonej w dniu 02 marca 2018 r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-17 09:16:11
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 20 kwietnia 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-13 14:39:03
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 20 kwietnia 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-13 14:38:46
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 20 kwietnia 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-13 14:12:26
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 20 kwietnia 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-13 14:04:52
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 22 marca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-13 14:02:07
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Biurze Bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-13 11:44:44
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Biurze Bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-13 11:44:12
„Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu ” Małgorzta Florek 2018-04-13 11:33:54
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). (OR.IV.042.10.2018) Krystyna Rosół 2018-04-13 09:28:35
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Biurze Bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-12 15:28:41
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Biurze Bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-12 15:27:55
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-12 10:55:40
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-12 10:54:30
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-10 14:11:30
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-10 14:11:09
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-10 09:10:34
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-10 09:09:57
Wykazy osób prawnych i fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-10 08:58:18
Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 13:48:56
Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 13:47:29
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 13:42:55
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 13:41:52
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 13:40:02
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 13:31:01
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 13:28:31
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 13:23:05
1.Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 13:22:55
Procedura przyznania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 12:54:58
Procedura przyznania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 12:54:44
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 12:53:02
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 12:52:46
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 12:49:42
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 12:49:24
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 12:48:01
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 11:15:23
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 08:53:49
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 08:52:08
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 08:51:41
Przedszkole Publiczne Nr 11 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-04 09:46:30
Przedszkole Publiczne Nr 11 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-04 09:34:44
Przedszkole Publiczne Nr 11 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-04 09:19:02
Przedszkole Publiczne Nr 8 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-04 09:18:10
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Anna Stefaniak 2018-03-30 11:39:26
OCHRONA ŚRODOWISKA Anna Stefaniak 2018-03-29 09:43:15
Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg Anna Stefaniak 2018-03-29 07:40:52
Sesja Rady Miejskiej Brzeguz dnia 22 marca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-28 13:16:53
Ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego nr 2 położonego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-28 10:12:30
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-28 09:31:50
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-28 08:36:26
Straż Miejska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-28 08:23:33
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-27 14:10:34
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały dot. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za ko Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-26 11:40:10
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi(...) w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości op Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-26 11:39:19
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-26 07:59:28
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 15:20:08
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 15:14:02
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 15:12:56
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 13:53:52
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 13:40:08
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 13:39:16
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 13:10:11
Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 13:06:17
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 13:01:57
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 13:01:28
Ogłoszenie o I ustnych przetargach ograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w Brzegu stanowiących własność Gminy Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 10:47:36
Ogłoszenie o I ustnych przetargach ograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w Brzegu stanowiących własność Gminy Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 10:38:53
Ogłoszenie o I ustnych przetargach ograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w Brzegu stanowiących własność Gminy Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 10:38:10
Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odroczenia terminów płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty z wniosków składanych przez osoby prawne oraz (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-22 09:24:45
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-22 09:13:10
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-22 09:08:24
Biuro Podatków i Opłat Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-22 08:01:28
Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu lub nie figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, stwierdzającego że wnioskodawca jest podatnikiem podatku rolnego,oraz wydawanie (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 13:45:41
Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu lub nie figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, stwierdzającego że wnioskodawca jest podatnikiem podatku rolnego,oraz wydawanie (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 13:26:28
Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 13:16:18
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - osoby fizyczne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 13:14:10
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - osoby fizyczne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 13:13:50
Opodatkowanie podatkiem rolnym osób fizycznych i prawnych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 13:11:36
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - osoby prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 13:08:50
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 09:21:18
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 09:05:51
Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości, odroczenie terminów płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty w podatkach i opłatach lokalnych dla osób fizycznych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 08:21:52
Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości, odroczenie terminów płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty w podatkach i opłatach lokalnych dla osób fizycznych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 08:16:47
Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 07:57:18
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-20 14:01:06
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 22 marca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-20 10:55:59
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 22 marca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-20 10:55:37
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 22 marca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-20 10:54:14
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-20 10:19:49
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 22 marca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-20 07:53:46
Biuro Oświaty Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-19 09:19:58
Biuro Oświaty Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-19 08:54:25
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). Krystyna Rosół 2018-03-16 14:15:09
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). Krystyna Rosół 2018-03-16 14:12:43
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. Małgorzta Florek 2018-03-16 13:31:31
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. Małgorzta Florek 2018-03-16 13:30:48
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. Małgorzta Florek 2018-03-16 13:30:32
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. Małgorzta Florek 2018-03-16 13:30:13
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. Małgorzta Florek 2018-03-16 13:28:51
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. Małgorzta Florek 2018-03-16 13:27:26
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego położonych w Brzegu przy ulicy Poziomkowej i Malinowej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-16 12:43:56
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). Krystyna Rosół 2018-03-16 11:08:37
Zgłoszenie zgromadzenia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-16 10:11:23
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 15 marca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-15 12:41:14
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. Małgorzta Florek 2018-03-15 12:28:10
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 lutego 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-13 12:01:40
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia Anna Stefaniak 2018-03-12 14:57:11
Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu. Krystyna Rosół 2018-03-12 12:43:11
Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego. (OR.IV.042.9.2018) Krystyna Rosół 2018-03-12 12:24:11
Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego. (OR.IV.042.9.2018) Krystyna Rosół 2018-03-12 12:23:07
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-08 14:50:46
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-03-06 13:54:33
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-03-06 13:53:59
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-03-06 13:52:45
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy głównych ciągów pieszych na teren Krystyna Rosół 2018-03-05 12:56:14
Plan Pracy Rady Miejskiej Brzegu na 2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-02 14:59:30
Plan Pracy Rady Miejskiej Brzegu na 2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-02 14:57:48
Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 lutego 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-02 14:53:32
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Anna Stefaniak 2018-03-02 14:51:29
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Anna Stefaniak 2018-03-02 14:49:58
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Anna Stefaniak 2018-03-02 14:48:54
Zgłoszenie pobytu stałego Anna Stefaniak 2018-03-02 14:46:05
Zgłoszenie pobytu czasowego Anna Stefaniak 2018-03-02 14:44:37
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego Anna Stefaniak 2018-03-02 14:41:09
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego Anna Stefaniak 2018-03-02 14:38:00
zmieniające zarządzenie Nr 878/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-02 13:17:25
zmieniające zarządzenie Nr 878/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-02 13:14:19
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy alei obwodowej na terenie Parku W Krystyna Rosół 2018-03-02 12:04:03
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy alei obwodowej na terenie Parku W Krystyna Rosół 2018-03-02 12:02:42
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2017 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-01 14:47:51
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). Krystyna Rosół 2018-03-01 13:42:41
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). Krystyna Rosół 2018-03-01 13:41:08
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Anna Stefaniak 2018-03-01 13:32:31
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Anna Stefaniak 2018-03-01 13:32:09
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Anna Stefaniak 2018-03-01 13:30:17
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Anna Stefaniak 2018-03-01 13:28:08
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych Anna Stefaniak 2018-03-01 13:19:44
Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji imprez Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-01 11:09:27
Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji imprez Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-01 11:07:41
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-28 14:28:56
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-28 14:27:04
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). Krystyna Rosół 2018-02-28 12:58:51
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). Krystyna Rosół 2018-02-28 12:56:39
- WYKAZ POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W RAMACH PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANYCH W 2018r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-28 10:24:03
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-02-27 15:07:35
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-27 14:06:49
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-27 14:06:29
Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 grudnia 2017 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-27 13:16:05
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-26 15:06:15
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2017 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-26 12:55:02
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2017 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-26 12:53:51
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-26 11:01:03
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy głównych ciągów pieszych na teren Krystyna Rosół 2018-02-26 10:58:06
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. Małgorzta Florek 2018-02-23 09:50:44
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. Małgorzta Florek 2018-02-23 09:50:20
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. Małgorzta Florek 2018-02-23 09:49:13
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-02-21 12:10:28
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-02-21 12:09:57
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-02-21 12:06:19
"Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy alei obwodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu. Krystyna Rosół 2018-02-21 10:55:43
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 lutego 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-21 09:36:46
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 lutego 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-21 09:36:27
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 lutego 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-21 09:28:27
Ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego nr 2 położonego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-21 08:00:46
Ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego nr 2 położonego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-21 07:58:06
Ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego nr 2 położonego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-21 07:55:55
Ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego nr 2 położonego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-21 07:53:57
Ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego nr 2 położonego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-21 07:50:50
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy alei obwodowej na terenie Parku W Krystyna Rosół 2018-02-20 11:29:31
Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego. Krystyna Rosół 2018-02-19 11:37:00
Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego. Krystyna Rosół 2018-02-19 11:36:12
Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego. Krystyna Rosół 2018-02-19 11:35:09
Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego. Krystyna Rosół 2018-02-19 11:34:13
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 grudnia 2017 roku Barbara Senecka 2018-02-16 14:54:32
Udostępnienie informacji publicznej Barbara Senecka 2018-02-16 14:14:32
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Barbara Senecka 2018-02-16 14:09:07
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Barbara Senecka 2018-02-16 10:44:08
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Barbara Senecka 2018-02-16 10:39:17
Udostępnianie akt kadrowo-płacowych pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych, których akta znajdują się w Archiwum Urzędu Miasta w Brzegu Barbara Senecka 2018-02-16 09:28:11
Załatwianie skarg i wniosków Barbara Senecka 2018-02-16 09:21:42
Załatwianie skarg i wniosków Barbara Senecka 2018-02-16 09:20:33
Załatwianie skarg i wniosków Barbara Senecka 2018-02-16 09:12:33
Udostępnienie informacji publicznej Barbara Senecka 2018-02-16 08:58:36
Ogłoszenie informacji o wyborze członków Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu oraz składzie tej Rady Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-15 13:44:20
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy głównych ciągów pieszych na terenie zabytkowych Plant Miejskich w Brzegu. Krystyna Rosół 2018-02-15 11:49:58
Przyjęcie wniosku i wydanie siwz lub innych dokumentów dotyczących postępowania Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-14 11:50:37
Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu. Krystyna Rosół 2018-02-14 09:15:12
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 14:09:26
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 13:29:28
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 13:27:21
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-02-13 12:38:49
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-02-13 12:38:21
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-02-13 12:37:49
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-02-13 12:36:27
Ustanawianie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 10:01:33
Ustanawianie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 10:01:24
Użyczanie nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 09:59:52
Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 09:43:05
Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 09:36:52
Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 09:31:59
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 09:30:24
Rozgraniczanie nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 09:28:20
Rozgraniczanie nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 09:25:42
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 09:24:09
Dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 09:22:33
Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 09:21:11
Wydanie decyzji o podziale nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 09:18:59
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-02-12 15:18:30
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-02-12 15:17:10
Zapisy do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-12 09:38:47
Zapisy do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-12 09:38:01
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów sportowych w klasie IV PSP Nr 6 oraz klasie IV, V i VI PSP Nr 5 w roku szkolnym 2018-2019 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-08 11:11:07
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów sportowych w klasie IV PSP Nr 6 oraz klasie IV, V i VI PSP Nr 5 w roku szkolnym 2018-2019 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-08 11:00:40
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-08 10:51:50
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-07 13:56:58
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-07 13:48:03
Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu. Krystyna Rosół 2018-02-07 13:42:03
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-07 12:57:30
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-07 12:55:05
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-07 12:22:09
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości od pozostałych opłat niepodatkowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-06 11:51:46
Wydawanie zaświadczeń o stanie zadłużenia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-06 11:50:32
Zwroty nadpłat niepodatkowych oraz zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-06 11:49:07
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny (mandaty karno - kredytowe) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-06 11:47:59
Przyjmowanie wpłat z tytułu dochodów budżetowych oraz budżetu państwa Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-06 11:46:35
Uzyskanie faktur VAT z tytułu: wieczystego użytkowania gruntu, sprzedaży nieruchomości, sprzedaży usług związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz pozostałej sprzedaży majątku gmi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-06 11:45:17
Uzyskanie faktur VAT z tytułu: wieczystego użytkowania gruntu, sprzedaży nieruchomości, sprzedaży usług związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz pozostałej sprzedaży majątku gmi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-06 11:44:19
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-06 11:42:36
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-06 11:41:08
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-06 11:37:40
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy głównych ciągów pieszych na terenie zabytkowych Plant Miejskich w Brzegu. Krystyna Rosół 2018-02-05 11:02:47
"Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy alei obwodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu. Krystyna Rosół 2018-02-02 10:53:12
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów sportowych w klasie IV PSP Nr 6 oraz klasie IV, V i VI PSP Nr 5 w roku szkolnym 2018-2019 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-01 13:44:16
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-01 12:25:17
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru przy ul. Jagiełły- Krystyna Rosół 2018-02-01 11:17:08
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego. Krystyna Rosół 2018-02-01 11:01:31
Uchwała nr 743/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-01 07:40:40
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów sportowych w klasie IV Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz klasie IV, V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej N Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-31 14:44:14
„Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu” w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”. Krystyna Rosół 2018-01-30 11:55:34
Przedszkole Publiczne Nr 2 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-29 12:21:17
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Anna Stefaniak 2018-01-26 12:42:47
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anna Stefaniak 2018-01-23 15:04:06
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anna Stefaniak 2018-01-23 15:03:00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anna Stefaniak 2018-01-23 15:01:39
KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2018 ROK Anna Stefaniak 2018-01-23 14:04:53
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Anna Stefaniak 2018-01-23 13:53:11
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Anna Stefaniak 2018-01-23 13:50:42
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Anna Stefaniak 2018-01-19 14:07:47
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Anna Stefaniak 2018-01-19 13:56:52
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. : Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie niepublicznego żłobka. Anna Stefaniak 2018-01-19 13:29:45
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie niepublicznego żłobka. Anna Stefaniak 2018-01-19 13:28:40
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Anna Stefaniak 2018-01-19 13:16:59
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Anna Stefaniak 2018-01-19 13:12:59
„Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu” w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”. Krystyna Rosół 2018-01-19 11:09:36
Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg Anna Stefaniak 2018-01-17 12:46:29
„Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu” w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”. Krystyna Rosół 2018-01-16 15:20:43
„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2018 r.” Małgorzta Florek 2018-01-16 14:38:47
„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2018 r.” Małgorzta Florek 2018-01-16 14:37:27
„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2018 r.” Małgorzta Florek 2018-01-16 14:36:29
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR W BIURZE PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-16 13:56:35
Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w 2017 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-16 11:33:25
Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w 2017 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-16 11:29:12
Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w 2017 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-16 11:25:17
. Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w 2017 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-16 11:07:50
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru przy ul. Jagiełły- Krystyna Rosół 2018-01-16 10:53:04
„Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu” w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”. Krystyna Rosół 2018-01-15 12:06:15
„Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu” w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”. Krystyna Rosół 2018-01-15 12:03:31
Ogłoszenie konkursu ofert dot. profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-12 15:12:54
Wyniki konkursu dot. profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-12 15:12:13
Ogłoszenie konkursu ofert dot. profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-12 15:11:27
Ogłoszenie konkursu ofert dot. profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-12 15:07:35
Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu. Krystyna Rosół 2018-01-12 13:20:06
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego. Krystyna Rosół 2018-01-12 10:31:44
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-11 13:19:54
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-11 13:17:42
Kontrola WIOŚ w przedmiocie gospodarki odpadami Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-11 08:29:00
Kontrola w zakresie wykonywania zadań zleconych z zakresu rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej i ich ewidencji Anna Stefaniak 2018-01-11 08:04:37
Kontrola w zakresie wykonywania zadań zleconych z zakresu rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej i ich ewidencji Anna Stefaniak 2018-01-11 08:03:27
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-10 12:18:54
Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu. Krystyna Rosół 2018-01-10 10:50:17
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury Ewa Rutkowska 2018-01-09 14:34:02
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury Ewa Rutkowska 2018-01-09 14:33:07
uPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY Ewa Rutkowska 2018-01-09 14:32:23
„Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu” w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”. Krystyna Rosół 2018-01-09 10:38:31
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska 2018-01-08 14:02:17
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska 2018-01-08 10:26:19
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2018 rok Ewa Rutkowska 2018-01-04 15:06:39
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2017 rok Ewa Rutkowska 2018-01-04 15:06:06
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Ewa Rutkowska 2018-01-04 13:47:17
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających, że w okresie wskazanym w zaświadczeniu przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi Ewa Rutkowska 2018-01-04 11:51:36
Uznanie żołnierza za samotnego Ewa Rutkowska 2018-01-04 11:49:18
Uznanie żołnierza za samotnego Ewa Rutkowska 2018-01-04 11:49:05
Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Ewa Rutkowska 2018-01-04 11:47:05
Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie albo dochód, które mógłby uzyskać żołnierz rezerwy w okresie odbywanie ćwiczeń wojskowych Ewa Rutkowska 2018-01-04 11:45:17
„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2018 r.” Małgorzta Florek 2018-01-04 11:33:51
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru przy ul. Jagiełły- Krystyna Rosół 2018-01-03 12:21:16
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru przy ul. Jagiełły- Krystyna Rosół 2018-01-03 12:20:23
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru przy ul. Jagiełły- Krystyna Rosół 2018-01-03 12:19:28
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru przy ul. Jagiełły- Krystyna Rosół 2018-01-03 12:18:18
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:29:58
Procedura czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadku niecierpiących zwłoki (...) Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:23:28
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:21:03
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:19:10
Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:17:16
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:15:09
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:14:04
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:12:26
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:09:48
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:08:37
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:07:04
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:05:39
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:04:08
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:02:28
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ewa Rutkowska 2018-01-03 10:54:17
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska 2018-01-03 10:52:05
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska 2018-01-03 10:41:44
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska 2018-01-03 10:40:54
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Ewa Rutkowska 2018-01-03 10:37:47
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Ewa Rutkowska 2018-01-03 10:37:24
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny księgowy w Przedszkolu Publicznym NR 2 w Brzegu Ewa Rutkowska 2018-01-03 08:44:24
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Ewa Rutkowska 2018-01-02 11:49:35
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Ewa Rutkowska 2018-01-02 11:36:26
„Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego” w zakresie przebudowy amfiteatru miejskiego w Brzegu przy ul. B. Chrobrego. Krystyna Rosół 2017-12-29 11:14:05
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny księgowy w Przedszkolu Publicznym NR 2 w Brzegu Anna Stefaniak 2017-12-28 15:03:13
Ogłoszenie naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze: APLIKANT W KOMENDZIE STRAŻY MIEJSKIEJ Anna Stefaniak 2017-12-28 12:02:32
„Bieżące utrzymanie dróg, chodników oraz oznakowania pionowego na terenie Gminy Brzeg w 2018 r.’’. Małgorzta Florek 2017-12-28 09:58:20
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 grudnia 2017 roku Ewa Rutkowska 2017-12-22 13:03:56
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-12-22 12:39:52
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru przy ul. Jagiełły- Krystyna Rosół 2017-12-22 12:32:57
Nabór do Komisji Konkursowych o działaności pożytku publicznego i wiolontariacie w 2018 roku Ewa Rutkowska 2017-12-22 10:27:28
Nabór do Komisji Konkursowych o działaności pożytku publicznego i wiolontariacie w 2018 roku Ewa Rutkowska 2017-12-22 10:26:13
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 15 grudnia 2017 roku Ewa Rutkowska 2017-12-22 10:16:01
„Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu” w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”. Krystyna Rosół 2017-12-21 12:32:23
„Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu” w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”. Krystyna Rosół 2017-12-21 12:31:31
„Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu” w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”. Krystyna Rosół 2017-12-21 12:30:07
„Bieżące utrzymanie dróg, chodników oraz oznakowania pionowego na terenie Gminy Brzeg w 2018 r.’’. Małgorzta Florek 2017-12-21 11:08:42
Ogłoszenie konkursu ofert dot. profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska 2017-12-20 13:43:09
„Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2018 roku (3 części)” Małgorzta Florek 2017-12-20 13:31:50
„Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2018 roku (3 części)” Małgorzta Florek 2017-12-20 13:29:01
„Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2018 roku (3 części)” Małgorzta Florek 2017-12-20 13:25:47
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-12-20 12:34:10
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru zlokalizowanego przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego. Krystyna Rosół 2017-12-20 12:09:16
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru zlokalizowanego przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego. Krystyna Rosół 2017-12-20 12:08:33
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru zlokalizowanego przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego. Krystyna Rosół 2017-12-20 12:07:44
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru zlokalizowanego przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego. Krystyna Rosół 2017-12-20 12:06:39
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru zlokalizowanego przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego. Krystyna Rosół 2017-12-20 12:05:27
Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-12-20 09:24:08
Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-12-20 09:23:28
Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-12-20 09:15:07
Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-12-20 09:14:35
Ogłoszenie konkursu ofert dot. profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska 2017-12-19 13:02:48
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska 2017-12-19 11:11:32
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska 2017-12-19 11:11:16
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska 2017-12-19 11:03:02
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska 2017-12-19 11:02:04
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Ewa Rutkowska 2017-12-19 11:00:28
Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-12-19 10:37:23
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Ewa Rutkowska 2017-12-19 08:40:02
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru przy ul. Jagiełły- Krystyna Rosół 2017-12-18 15:07:54
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru przy ul. Jagiełły- Krystyna Rosół 2017-12-18 15:06:25
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska 2017-12-18 13:02:02
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze na Podinspektora w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarzadzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-12-15 12:52:05
„Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego” w zakresie przebudowy amfiteatru miejskiego w Brzegu przy ul. B. Chrobrego. Krystyna Rosół 2017-12-15 10:16:51
OGŁOSZENIE INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W BRZEGU Ewa Rutkowska 2017-12-15 10:14:23
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru zlokalizowanego pr Krystyna Rosół 2017-12-14 10:05:41
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska 2017-12-13 12:25:11
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska 2017-12-13 12:22:44
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze na Podinspektora w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarzadzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-12-13 11:29:14
„Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego” w zakresie przebudowy amfiteatru miejskiego w Brzegu przy ul. B. Chrobrego. Krystyna Rosół 2017-12-12 14:42:17
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny księgowy w Przedszkolu Publicznym NR 2 w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-12-12 10:55:18
Wykaz wniosków o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydanych w 2017 r. Ewa Rutkowska 2017-12-11 14:22:29
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 15 grudnia 2017 roku Ewa Rutkowska 2017-12-11 12:56:54
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 15 grudnia 2017 roku Ewa Rutkowska 2017-12-11 12:54:09
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 15 grudnia 2017 roku Ewa Rutkowska 2017-12-08 12:48:31
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 listopada2017 roku Ewa Rutkowska 2017-12-08 12:46:57
„Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2018 roku (3 części)” Małgorzta Florek 2017-12-08 12:22:16
Ogłoszenie Naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Sekcji Organizacyjno –Administracyjnej w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-12-08 09:45:13
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska 2017-12-07 14:09:17
Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2017-12-06 14:58:48
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska 2017-12-06 14:43:33
Ogłoszenie Naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Sekcji Organizacyjno –Administracyjnej w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-12-06 14:19:52
Ogłoszenie Naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Sekcji Organizacyjno –Administracyjnej w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-12-06 14:18:32
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska 2017-12-06 12:58:07
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2017 Ewa Rutkowska 2017-12-05 12:59:49
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2017 Ewa Rutkowska 2017-12-05 12:56:15
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Ewa Rutkowska 2017-12-05 09:43:45
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Ewa Rutkowska 2017-12-05 09:38:39
Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-12-04 15:47:17
Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-12-04 15:44:58
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR W BIURZE PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI Ewa Rutkowska 2017-12-04 09:49:27
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska 2017-12-04 09:21:29
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska 2017-12-01 08:49:47
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Ewa Rutkowska 2017-11-29 11:30:15
Wykaz wniosków o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia złozonych w 2017 roku Ewa Rutkowska 2017-11-29 11:28:26
„Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2018 roku (3 części)” Małgorzta Florek 2017-11-27 15:25:47
„Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2018 roku (3 części)” Małgorzta Florek 2017-11-27 15:24:22
„Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2018 roku (3 części)” Małgorzta Florek 2017-11-27 12:02:38
Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2017-11-22 13:22:10
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 listopada2017 roku Ewa Rutkowska 2017-11-20 15:05:04
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 listopada2017 roku Ewa Rutkowska 2017-11-20 15:04:41
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 listopada2017 roku Ewa Rutkowska 2017-11-20 15:04:17
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 listopada2017 roku Ewa Rutkowska 2017-11-20 14:51:25
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 listopada2017 roku Ewa Rutkowska 2017-11-20 14:50:42
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 listopada2017 roku Ewa Rutkowska 2017-11-20 14:37:49
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 20 października2017 roku Ewa Rutkowska 2017-11-17 13:24:52
Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok Ewa Rutkowska 2017-11-17 13:18:12
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. płac i żywienia w Żłobku Miejskim „Tęczowy Świat” w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-11-17 08:14:13
Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie zatrudnienia Anna Stefaniak 2017-11-16 14:56:49
Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie zatrudnienia Anna Stefaniak 2017-11-16 14:56:34
Oświadczenia majątkowe na zakończenie zatrudnienia Anna Stefaniak 2017-11-16 14:55:16
Oświadczenia majątkowe na zakończenie zatrudnienia Anna Stefaniak 2017-11-16 14:52:09
Oświadczenia majątkowe na zakończenie zatrudnienia Anna Stefaniak 2017-11-16 14:43:08
Oświadczenia majątkowe na zakończenie zatrudnienia Anna Stefaniak 2017-11-16 14:39:13
Oświadczenia majątkowe na zakończenie zatrudnienia Anna Stefaniak 2017-11-16 14:35:35
Oświadczenia majątkowe na zakończenie zatrudnienia Anna Stefaniak 2017-11-16 14:31:44
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska 2017-11-16 14:07:13
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska 2017-11-16 14:07:05
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska 2017-11-16 14:02:44
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska 2017-11-16 13:59:30
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska 2017-11-16 13:51:47
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Anna Stefaniak 2017-11-16 12:22:13
Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku Zarządu Nieruchomości Miejskich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania budżetowego „Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę Krystyna Rosół 2017-11-15 13:52:34
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2017 Ewa Rutkowska 2017-11-13 15:14:12
Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku Zarządu Nieruchomości Miejskich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania budżetowego „Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę Krystyna Rosół 2017-11-08 11:05:04
Ogłoszenie naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze: APLIKANT W KOMENDZIE STRAŻY MIEJSKIEJ Ewa Rutkowska 2017-11-07 14:11:08
Ogłoszenie naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze: APLIKANT W KOMENDZIE STRAŻY MIEJSKIEJ Ewa Rutkowska 2017-11-07 14:10:40
Biuro Budżetu i Księgowości Anna Stefaniak 2017-11-06 12:47:53
Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku Zarządu Nieruchomości Miejskich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania budżetowego „Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę Krystyna Rosół 2017-11-06 12:30:57
Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku Zarządu Nieruchomości Miejskich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania budżetowego „Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę Krystyna Rosół 2017-11-06 12:29:26
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert, na realizację zadania pn. ORGANIZACJA I ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 W FORMIE NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA Anna Stefaniak 2017-11-02 15:26:07
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert, na realizację zadania pn. ORGANIZACJA I ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 W FORMIE NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA Anna Stefaniak 2017-11-02 15:24:13
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Anna Stefaniak 2017-11-02 12:47:20
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Anna Stefaniak 2017-11-02 08:25:20
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska 2017-10-31 14:35:57
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska 2017-10-31 14:35:06
Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie zatrudnienia Anna Stefaniak 2017-10-27 12:05:05
Oświadczenia majątkowe na zakończenie zatrudnienia Anna Stefaniak 2017-10-27 11:59:26
Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1. Krystyna Rosół 2017-10-26 09:46:05
Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1. Krystyna Rosół 2017-10-26 09:44:50
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie budowy ścieżek rowerowych i węzłów BIKE&RIDE Małgorzta Florek 2017-10-25 14:35:10
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie budowy ścieżek rowerowych i węzłów BIKE&RIDE Małgorzta Florek 2017-10-25 14:33:47
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska 2017-10-25 13:49:40
Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg Ewa Rutkowska 2017-10-25 13:47:10
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Ewa Rutkowska 2017-10-24 11:58:00
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Ewa Rutkowska 2017-10-24 11:51:35
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2017 Ewa Rutkowska 2017-10-24 10:18:37
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2017 Ewa Rutkowska 2017-10-24 10:14:36
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska 2017-10-24 10:12:28
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska 2017-10-23 12:50:37
„Rewaloryzacja zbiornika wodnego „Kwadratówka” oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu”. Krystyna Rosół 2017-10-19 11:31:45
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska 2017-10-19 10:08:49
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska 2017-10-19 10:06:32
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska 2017-10-19 10:03:50
Oświadczenia majątkowe na zakończenie zatrudnienia Anna Stefaniak 2017-10-19 08:09:24
Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie zatrudnienia Anna Stefaniak 2017-10-19 08:03:49
Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1. Krystyna Rosół 2017-10-18 11:30:36
Oświadczenia majątkowe na zakończenie zatrudnienia Anna Stefaniak 2017-10-18 09:10:02
Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie zatrudnienia Anna Stefaniak 2017-10-18 08:51:27
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie budowy ścieżek rowerowych i węzłów BIKE&RIDE Małgorzta Florek 2017-10-17 13:03:44
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie budowy ścieżek rowerowych i węzłów BIKE&RIDE Małgorzta Florek 2017-10-17 13:00:43
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 20 października2017 roku Ewa Rutkowska 2017-10-16 14:52:47
Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1. Krystyna Rosół 2017-10-16 13:19:36
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Anna Stefaniak 2017-10-16 11:57:52
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 22 września 2017 roku Ewa Rutkowska 2017-10-13 14:24:01
Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2017-10-13 11:37:11
„Rewaloryzacja zbiornika wodnego „Kwadratówka” oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu”. Krystyna Rosół 2017-10-13 11:13:57
Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2017-10-13 09:53:38
Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2017-10-13 09:51:22
Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2017-10-13 09:47:51
Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2017-10-13 09:36:11
Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2017-10-13 09:24:34
Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1. Krystyna Rosół 2017-10-12 13:37:05
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Ewa Rutkowska 2017-10-06 08:56:15
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Ewa Rutkowska 2017-10-06 08:54:12
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska 2017-10-06 08:34:20
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Ewa Rutkowska 2017-10-05 11:04:09
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Ewa Rutkowska 2017-10-05 11:00:39
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Ewa Rutkowska 2017-10-05 11:00:25
Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o wyłożeniu projektu POŚ i Prognozy, wraz z projektami tych dokumentów Ewa Rutkowska 2017-10-05 10:33:39
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 Ewa Rutkowska 2017-10-05 09:12:46
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki Ewa Rutkowska 2017-10-05 09:11:56
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska 2017-10-05 09:10:25
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska 2017-10-04 12:13:19
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska 2017-10-04 12:13:11
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska 2017-10-04 11:45:46
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Ewa Rutkowska 2017-10-04 11:40:47
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Ewa Rutkowska 2017-10-04 11:38:01
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska 2017-10-04 10:20:48
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko-Głównego Księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki Ewa Rutkowska 2017-10-03 10:36:40
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2017 Ewa Rutkowska 2017-10-02 13:17:26
Publiczna szkoła Podstawowa Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki Ewa Rutkowska 2017-10-02 10:39:42
Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Ewa Rutkowska 2017-09-29 13:23:12
Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Ewa Rutkowska 2017-09-29 13:22:14
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie budowy ścieżek rowerowych i węzła BIKE&RIDE na terenie Brzegu. Małgorzta Florek 2017-09-28 10:58:12
Biuro Budownictwa i Inwestycji Ewa Rutkowska 2017-09-28 07:42:31
Ogłoszenie Burmistrza Brzegu o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Program ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2017 -2020 z perspektywą do Ewa Rutkowska 2017-09-27 12:16:31
Ogłoszenie Burmistrza Brzegu o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Program ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2017 -2020 z perspektywą do Ewa Rutkowska 2017-09-27 12:14:57
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Ewa Rutkowska 2017-09-26 13:58:46
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Ewa Rutkowska 2017-09-26 13:57:41
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska 2017-09-26 13:53:32
Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Ewa Rutkowska 2017-09-26 12:08:02
Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Ewa Rutkowska 2017-09-26 12:07:29
Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o. Ewa Rutkowska 2017-09-26 12:03:54
Zakład Higieny Komunalnej Spółka z o.o. Ewa Rutkowska 2017-09-26 11:59:46
Zakład Higieny Komunalnej Spółka z o.o. Ewa Rutkowska 2017-09-26 11:59:36
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. Ewa Rutkowska 2017-09-26 11:55:53
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. Ewa Rutkowska 2017-09-26 11:54:17
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska 2017-09-21 14:22:20
Straż Miejska Ewa Rutkowska 2017-09-21 10:53:54
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Ewa Rutkowska 2017-09-21 10:26:01
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska 2017-09-21 10:19:04
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska 2017-09-21 10:12:11
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Ewa Rutkowska 2017-09-20 12:46:42
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Ewa Rutkowska 2017-09-20 12:31:55
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Ewa Rutkowska 2017-09-20 12:30:25
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko-Głównego Księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki Ewa Rutkowska 2017-09-15 13:18:41
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko-Głównego Księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki Ewa Rutkowska 2017-09-15 13:18:18
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 22 września2017 roku Ewa Rutkowska 2017-09-15 12:35:08
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 22 września2017 roku Ewa Rutkowska 2017-09-15 12:32:38
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 22 września2017 roku Ewa Rutkowska 2017-09-15 12:25:24
Oświadczenia majątkowe na zakończenie zatrudnienia Anna Stefaniak 2017-09-15 12:20:25
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-09-15 12:13:28
OCHRONA ŚRODOWISKA Anna Stefaniak 2017-09-13 14:14:46
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie budowy ścieżek rowerowych i węzła BIKE&RIDE na terenie Brzegu. Małgorzta Florek 2017-09-12 11:35:39
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska 2017-09-08 13:57:53
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Ewa Rutkowska 2017-09-07 10:47:57
Nabór na wolne stanowisko - Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-09-07 10:26:11
Nabór na wolne stanowisko - Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-09-07 10:12:21
Obwieszczenie Burmistrza Brzegu dotyczące wszczęścia procedury z udziałem społeczeństwa (...) Ewa Rutkowska 2017-09-06 13:51:09
Wykaz raportów złożonych na etapie procedury wydawania decyzji środowiskowej Ewa Rutkowska 2017-09-06 13:26:22
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie budowy ścieżek rowerowych i węzła BIKE&RIDE na terenie Brzegu. Małgorzta Florek 2017-09-05 14:50:00
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie budowy ścieżek rowerowych i węzła BIKE&RIDE na terenie Brzegu. Małgorzta Florek 2017-09-05 14:39:07
Informacja o podpisaniu umowy dotacji Ewa Rutkowska 2017-09-05 14:13:22
„Kompleksowa usługa całodobowego monitoringu tzw. Teleopieki, dla seniorów, osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w Gminie Brzeg”. Małgorzta Florek 2017-09-01 14:06:35
„Kompleksowa usługa całodobowego monitoringu tzw. Teleopieki, dla seniorów, osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w Gminie Brzeg”. Małgorzta Florek 2017-09-01 14:03:46
Nabór na wolne stanowisko - Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-09-01 12:12:34
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowl Ewa Rutkowska 2017-08-31 14:59:33
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku w Ewa Rutkowska 2017-08-31 14:52:42
Oferta w trybie pozakonkursowym Ewa Rutkowska 2017-08-30 14:59:34
Nabór na wolne stanowisko w Dziale Rozliczeń i Windykacji - Podinspektor ds. windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-08-30 14:45:51
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska 2017-08-30 13:29:06
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska 2017-08-30 13:28:58
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska 2017-08-30 13:27:40
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska 2017-08-30 13:26:41
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska 2017-08-30 13:25:27
Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2017/2018 Ewa Rutkowska 2017-08-30 12:55:26
Nabór na wolne stanowisko w Dziale Rozliczeń i Windykacji - Podinspektor ds. windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Anna Stefaniak 2017-08-29 12:23:17
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg Ewa Rutkowska 2017-08-28 14:13:57
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarzadowymi w sprawie projektu uchwały dot. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługw zakresie odbierania odpadów komunalnych(...) Ewa Rutkowska 2017-08-28 14:07:16
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarzadowymi w sprawie projektu uchwały dot. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługw zakresie odbierania odpadów komunalnych(...) Ewa Rutkowska 2017-08-28 14:07:08
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg Ewa Rutkowska 2017-08-28 14:01:58
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów(...) Ewa Rutkowska 2017-08-28 13:49:29
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska 2017-08-24 13:17:24
Regulamin udzielania zamówień publicznych Krystyna Rosół 2017-08-24 08:37:27
Załatwianie skarg i wniosków Ewa Rutkowska 2017-08-23 13:58:34
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Ewa Rutkowska 2017-08-23 10:28:51
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska 2017-08-22 11:06:20
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska 2017-08-22 11:05:07
Straż Miejska Ewa Rutkowska 2017-08-22 11:04:18
Straż Miejska Ewa Rutkowska 2017-08-22 10:59:26
Straż Miejska Ewa Rutkowska 2017-08-22 10:49:54
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska 2017-08-22 10:33:28
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska 2017-08-22 10:27:25
Biuro Podatków i Opłat Ewa Rutkowska 2017-08-22 10:12:40
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska 2017-08-22 10:05:33
Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Ewa Rutkowska 2017-08-22 09:52:32
Biuro Budżetu i Księgowości Ewa Rutkowska 2017-08-22 09:49:52
Biuro Budownictwa i Inwestycji Ewa Rutkowska 2017-08-22 09:42:45
Audytor Ewa Rutkowska 2017-08-22 09:37:57
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Ewa Rutkowska 2017-08-21 11:06:18
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Ewa Rutkowska 2017-08-21 11:04:51
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Brzeg w ramach pomocy społecznej w latach 2017– 2019. Anna Stefaniak 2017-08-18 14:49:55
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Brzeg w ramach pomocy społecznej w latach 2017– 2019. Anna Stefaniak 2017-08-18 14:48:09
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Anna Stefaniak 2017-08-17 14:29:42
„Kompleksowa usługa całodobowego monitoringu tzw. Teleopieki, dla seniorów, osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w Gminie Brzeg”. Krystyna Rosół 2017-08-14 12:11:50
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” Pakiet 1: w zakresie przebudowy ulicy Wolności Krystyna Rosół 2017-08-10 15:03:20
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” Pakiet 1: w zakresie przebudowy ulicy Wolności Krystyna Rosół 2017-08-10 15:00:40
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” Pakiet 1: w zakresie przebudowy ulicy Wolności Krystyna Rosół 2017-08-10 14:57:03
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych Anna Stefaniak 2017-08-10 14:38:28
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych Anna Stefaniak 2017-08-10 14:26:21
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych Anna Stefaniak 2017-08-10 14:23:53
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy ulicy Wolności w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-08-10 13:53:05
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy ulicy Wolności w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-08-10 13:52:03
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg”. Krystyna Rosół 2017-08-10 13:09:29
OCHRONA ŚRODOWISKA Anna Stefaniak 2017-08-08 14:57:59
„Kompleksowa usługa całodobowego monitoringu tzw. Teleopieki, dla seniorów, osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w Gminie Brzeg”. Krystyna Rosół 2017-08-08 13:38:55
„Kompleksowa usługa całodobowego monitoringu tzw. Teleopieki, dla seniorów, osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w Gminie Brzeg”. Krystyna Rosół 2017-08-08 13:37:50
„Kompleksowa usługa całodobowego monitoringu tzw. Teleopieki, dla seniorów, osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w Gminie Brzeg”. Krystyna Rosół 2017-08-08 13:30:12
„Budowa pochylni dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych ze spocznikiem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania budżetowego „Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzi Krystyna Rosół 2017-08-07 12:28:31
„Budowa pochylni dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych ze spocznikiem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania budżetowego „Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzi Krystyna Rosół 2017-08-07 12:27:37
„Budowa pochylni dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych ze spocznikiem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania budżetowego „Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzi Krystyna Rosół 2017-08-07 12:26:37
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy- Głównego Księgowego w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu Anna Stefaniak 2017-08-03 10:06:19
Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu Anna Stefaniak 2017-08-03 08:23:14
Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu Anna Stefaniak 2017-08-03 08:18:44
Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu Anna Stefaniak 2017-08-03 07:23:36
Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu Anna Stefaniak 2017-08-02 15:17:59
Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu Anna Stefaniak 2017-08-02 15:17:06
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za 2016 rok Ewa Rutkowska 2017-08-02 10:56:04
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok Ewa Rutkowska 2017-08-02 10:37:04
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok Ewa Rutkowska 2017-08-02 10:31:17
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok Ewa Rutkowska 2017-08-02 10:23:44
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok Ewa Rutkowska 2017-08-02 10:21:36
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Ewa Rutkowska 2017-08-01 11:26:27
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Ewa Rutkowska 2017-08-01 11:20:08
Procedura przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Ewa Rutkowska 2017-08-01 07:19:16
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg”. Krystyna Rosół 2017-07-31 14:22:09
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Ewa Rutkowska 2017-07-31 13:50:17
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” Pakiet 1: w zakresie przebudowy ulicy Wolności Krystyna Rosół 2017-07-31 13:06:45
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, przyznawanie środków z FA, zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA Ewa Rutkowska 2017-07-31 11:55:32
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Ewa Rutkowska 2017-07-31 10:30:12
Świadczenie rodzicielskie Ewa Rutkowska 2017-07-31 10:26:48
Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy Ewa Rutkowska 2017-07-31 10:24:27
Procedura przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Ewa Rutkowska 2017-07-31 10:21:11
Procedura przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego Ewa Rutkowska 2017-07-31 10:17:34
Procedura przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego Ewa Rutkowska 2017-07-31 10:15:15
Procedura przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego Ewa Rutkowska 2017-07-31 09:42:16
Procedura przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego Ewa Rutkowska 2017-07-31 09:41:34
Procedura przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego Ewa Rutkowska 2017-07-31 09:40:34
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy ulicy Wolności w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-07-28 11:02:53
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-07-28 07:14:30
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg”. Krystyna Rosół 2017-07-27 15:08:35
Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 czerwca 2017 r. Ewa Rutkowska 2017-07-25 12:27:49
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska 2017-07-25 12:03:58
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy- Głównego Księgowego w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-07-24 12:59:07
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy ulicy Wolności w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-07-21 10:55:13
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy ulicy Wolności w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-07-21 10:47:13
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy- Głównego Księgowego w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-07-20 14:45:32
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy- Głównego Księgowego w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-07-20 14:19:59
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy- Głównego Księgowego w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-07-18 15:07:28
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy- Głównego Księgowego w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-07-18 15:06:32
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy ulicy Nadbrzeżnej w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-07-18 11:25:09
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg położonej w Jarosławcu Ewa Rutkowska 2017-07-18 07:10:26
Procedura czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadku niecierpiących zwłoki (...) Ewa Rutkowska 2017-07-17 15:13:35
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Ewa Rutkowska 2017-07-17 15:12:07
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ewa Rutkowska 2017-07-17 15:09:59
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ewa Rutkowska 2017-07-17 15:08:09
Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Ewa Rutkowska 2017-07-17 15:06:32
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska 2017-07-17 15:05:14
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska 2017-07-17 15:05:03
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Ewa Rutkowska 2017-07-17 15:03:17
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Ewa Rutkowska 2017-07-17 15:00:03
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Ewa Rutkowska 2017-07-17 14:59:47
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska 2017-07-17 14:58:19
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Ewa Rutkowska 2017-07-17 14:56:29
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska 2017-07-17 14:54:39
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska 2017-07-17 14:52:31
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska 2017-07-17 14:45:46
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska 2017-07-17 14:44:23
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Ewa Rutkowska 2017-07-17 14:43:02
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ewa Rutkowska 2017-07-17 14:41:23
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska 2017-07-17 14:39:45
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska 2017-07-17 14:37:10
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Ewa Rutkowska 2017-07-17 14:35:14
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Ewa Rutkowska 2017-07-17 14:35:01
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Ewa Rutkowska 2017-07-17 14:15:51
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg” dotycząca termomodernizacji budynku Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 32 . Krystyna Rosół 2017-07-14 13:21:14
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki Ewa Rutkowska 2017-07-13 13:36:53
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki Ewa Rutkowska 2017-07-13 13:34:37
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy ulicy Wolności w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-07-12 15:36:38
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy ulicy Wolności w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-07-12 15:35:13
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy ulicy Wolności w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-07-12 15:33:04
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska 2017-07-12 13:38:08
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska 2017-07-12 13:36:02
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-07-11 14:27:51
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska 2017-07-11 08:55:51
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze -Inspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-07-07 12:03:24
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg” dot. termomodernizacji Dziennego Domu Pomocy w Brzegu przy ul. Piastowskiej 29. Krystyna Rosół 2017-07-07 11:34:32
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy ulicy Nadbrzeżnej w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-07-07 10:52:58
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Ewa Rutkowska 2017-07-06 13:27:55
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska 2017-07-06 12:21:04
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze -Inspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-07-05 12:11:11
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska 2017-07-05 12:04:00
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Ewa Rutkowska 2017-07-04 13:52:52
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2017 Ewa Rutkowska 2017-07-04 13:30:48
Przebudowa sanitariatów w PSP 5. Krystyna Rosół 2017-07-03 12:43:03
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska 2017-07-03 10:45:59
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektorów:PP nr 1, PP nr 3, PP nr 8, PP nr 11 Ewa Rutkowska 2017-06-30 13:14:35
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektorów:PP nr 1, PP nr 3, PP nr 8, PP nr 11 Ewa Rutkowska 2017-06-30 13:14:01
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektorów:PP nr 1, PP nr 3, PP nr 8, PP nr 11 Ewa Rutkowska 2017-06-30 13:13:25
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektorów PP nr 2, PP nr 5, PP nr 10 Ewa Rutkowska 2017-06-30 13:10:43
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektorów PP nr 2, PP nr 5, PP nr 10 Ewa Rutkowska 2017-06-30 13:08:32
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektorów PP nr 2, PP nr 5, PP nr 10 Ewa Rutkowska 2017-06-30 13:05:32
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Ewa Rutkowska 2017-06-30 10:44:26
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Ewa Rutkowska 2017-06-30 10:42:38
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg” dotycząca termomodernizacji budynku Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 32 . Krystyna Rosół 2017-06-29 11:23:16
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Ewa Rutkowska 2017-06-28 14:51:46
Wykaz wniosków i decyzji o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów Ewa Rutkowska 2017-06-28 14:43:37
Wykaz wniosków i decyzji o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów Ewa Rutkowska 2017-06-28 13:04:00
„Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” w zakresie remontu dachu budynku Ratusza w Brzegu przy ul. Rynek 1 nr działki 151” . Krystyna Rosół 2017-06-28 12:37:50
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Ewa Rutkowska 2017-06-28 08:38:45
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Ewa Rutkowska 2017-06-28 08:36:31
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Ewa Rutkowska 2017-06-27 14:24:59
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska 2017-06-27 14:17:52
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska 2017-06-27 14:16:54
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska 2017-06-27 14:04:09
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska 2017-06-27 14:00:44
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska 2017-06-27 13:59:40
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska 2017-06-27 13:57:53
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska 2017-06-27 13:56:41
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska 2017-06-27 13:53:09
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska 2017-06-27 13:52:03
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska 2017-06-27 13:50:34
Obwieszczenie Burmistrza brzegu nr UOŚ.II.6220.15.2017 o wydanej decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia ooś Ewa Rutkowska 2017-06-27 09:25:38
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Ewa Rutkowska 2017-06-26 14:07:48
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Ewa Rutkowska 2017-06-26 14:06:12
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Ewa Rutkowska 2017-06-26 14:05:36
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Ewa Rutkowska 2017-06-26 14:04:17
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 13:37:11
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 13:36:29
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 13:34:42
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 13:33:26
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 13:31:49
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 13:30:27
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 13:29:12
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 13:27:24
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 13:24:11
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 13:22:50
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 13:20:31
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 13:18:42
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 13:17:14
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 13:14:16
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 13:11:39
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 13:08:46
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 13:07:25
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 13:05:56
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 13:03:38
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 13:02:24
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 13:00:37
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 12:56:52
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 12:53:01
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 12:51:42
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-26 12:50:15
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną Ewa Rutkowska 2017-06-26 10:16:39
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej Ewa Rutkowska 2017-06-26 10:15:09
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej Ewa Rutkowska 2017-06-26 10:13:33
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Ewa Rutkowska 2017-06-26 10:10:51
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Ewa Rutkowska 2017-06-26 10:01:26
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej Ewa Rutkowska 2017-06-26 10:01:10
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną Ewa Rutkowska 2017-06-26 09:43:22
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną Ewa Rutkowska 2017-06-26 09:42:46
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej Ewa Rutkowska 2017-06-26 09:38:57
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej Ewa Rutkowska 2017-06-26 09:38:19
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-23 14:46:23
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 czerwca2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-23 14:29:26
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 maja 2017 roku Ewa Rutkowska 2017-06-23 14:23:04
Ogłoszenie oferty w trybie pozakonkursowym Ewa Rutkowska 2017-06-22 14:10:22
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska 2017-06-22 14:03:45
Przebudowa sanitariatów w PSP 5. Krystyna Rosół 2017-06-21 10:30:39
Biuro Budżetu i Księgowości Ewa Rutkowska 2017-06-19 10:10:04
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg” dot. termomodernizacji Dziennego Domu Pomocy w Brzegu przy ul. Piastowskiej 29. Krystyna Rosół 2017-06-14 11:42:34
Nabór na wolne stanowisko – Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-06-13 12:25:26
Nabór na wolne stanowisko – Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-06-13 12:25:04
Ogłoszenie o konkursie na partnera dot. projektu pn. "Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu" Ewa Rutkowska 2017-06-13 12:18:57
Rejestry, ewidencje i archiwa Ewa Rutkowska 2017-06-13 07:03:20
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych, terapeutycznych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie wydłużonych godzin pracy przedszkola w ramach projektu pn.: „Aktywny Kreatywny Maluch - program w Krystyna Rosół 2017-06-12 15:02:23
„Przeprowadzenie zajęć dodatkowych, terapeutycznych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie wydłużonych godzin pracy przedszkola w ramach projektu pn.: „Aktywny Kreatywny Maluch- progra Krystyna Rosół 2017-06-12 15:01:48
Oferta konkursu w trybie uproszczonym Ewa Rutkowska 2017-06-12 14:07:27
„Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” w zakresie remontu dachu budynku Ratusza w Brzegu przy ul. Rynek 1 nr działki 151” . Krystyna Rosół 2017-06-09 11:59:25
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska 2017-06-09 09:47:04
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska 2017-06-09 09:46:24
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska 2017-06-09 09:45:00
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska 2017-06-09 09:26:26
Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 maja 2017 r. Ewa Rutkowska 2017-06-08 10:47:44
Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 maja 2017 r. Ewa Rutkowska 2017-06-08 10:46:40
Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 maja 2017 r. Ewa Rutkowska 2017-06-08 10:42:39
Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 maja 2017 r. Ewa Rutkowska 2017-06-08 10:40:09
Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 maja 2017 r. Ewa Rutkowska 2017-06-08 10:34:57
Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 maja 2017 r. Ewa Rutkowska 2017-06-08 10:33:28
Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 maja 2017 r. Ewa Rutkowska 2017-06-08 10:31:26
Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 maja 2017 r. Ewa Rutkowska 2017-06-08 10:29:49
Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 maja 2017 r. Ewa Rutkowska 2017-06-08 10:28:33
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Ewa Rutkowska 2017-06-08 09:57:23
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Ewa Rutkowska 2017-06-08 09:39:57
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii, i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska 2017-06-07 12:05:31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii, i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska 2017-06-07 12:04:32
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii, i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska 2017-06-07 11:59:46
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii, i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska 2017-06-07 11:21:09
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii, i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska 2017-06-07 11:12:52
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska 2017-06-06 14:55:03
Redakcja Biuletynu Ewa Rutkowska 2017-06-06 14:22:56
Nabór na wolne stanowisko – Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-06-06 11:51:01
Ogłoszenie o I-szym przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Wileńskie Ewa Rutkowska 2017-06-02 10:11:42
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za 2016 rok Anna Stefaniak 2017-05-31 14:01:35
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki Ewa Rutkowska 2017-05-31 13:51:35
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska 2017-05-30 13:30:35
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. księgowości w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-05-30 11:58:00
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. żywienia i zaopatrzenia w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-05-30 11:54:49
Wykaz Nieruchomości-boksów garażowych przeznaczonych do oddania w najem w 2017 r. Ewa Rutkowska 2017-05-30 11:36:29
Wykaz Nieruchomości-boksów garażowych przeznaczonych do oddania w najem w 2017 r. Ewa Rutkowska 2017-05-30 11:32:40
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Ewa Rutkowska 2017-05-30 11:28:03
Oświadczenia majątkowe Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika za 2016 rok Anna Stefaniak 2017-05-25 13:35:57
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektorów:PP nr 1, PP nr 3, PP nr 8, PP nr 11 Ewa Rutkowska 2017-05-25 11:52:38
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektorów:PP nr 1, PP nr 3, PP nr 8, PP nr 11 Ewa Rutkowska 2017-05-24 13:57:12
Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok Ewa Rutkowska 2017-05-23 14:29:50
Biuro Oświaty Ewa Rutkowska 2017-05-22 12:16:06
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska 2017-05-22 12:10:25
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:50:09
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:49:24
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:48:40
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:48:02
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:47:17
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:46:32
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:45:56
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:45:14
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:44:02
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:43:20
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:42:06
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:41:09
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:31:54
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:31:12
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:29:19
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:27:42
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:27:04
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:26:10
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:25:28
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:24:18
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:23:05
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:20:34
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:18:09
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:17:20
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:16:40
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ewa Rutkowska 2017-05-22 09:13:01
Oświadczenia majątkowe - 2016 rok Anna Stefaniak 2017-05-19 11:40:40
Oświadczenia majątkowe - 2016 rok Anna Stefaniak 2017-05-19 11:39:17
Oświadczenia majątkowe - 2016 rok Anna Stefaniak 2017-05-19 11:38:46
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 21 kwietnia 2017 roku Ewa Rutkowska 2017-05-19 10:01:54
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska 2017-05-18 12:35:06
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska 2017-05-18 11:11:32
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska 2017-05-18 11:11:16
Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Brzeg Ewa Rutkowska 2017-05-17 13:23:53
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska 2017-05-17 13:15:16
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska 2017-05-17 13:14:46
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska 2017-05-16 09:22:19
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Ewa Rutkowska 2017-05-12 14:29:49
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Ewa Rutkowska 2017-05-12 14:29:00
„Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” – etap II dotyczący remontu budynku „A” Urzędu przy ul. Robotniczej 12 w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-05-11 14:02:58
OCHRONA ŚRODOWISKA Ewa Rutkowska 2017-05-10 08:12:21
OCHRONA ŚRODOWISKA Ewa Rutkowska 2017-05-10 07:26:00
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska 2017-05-09 09:27:15
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu biurowego położonego w Brzegu, Ratusz - Rynek 1 Ewa Rutkowska 2017-05-08 11:59:44
Modernizacja szaletu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-05-08 11:52:07
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na terenie schroniska. Krystyna Rosół 2017-05-05 11:47:19
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na terenie schroniska. Krystyna Rosół 2017-05-05 11:46:49
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na terenie schroniska. Krystyna Rosół 2017-05-05 11:46:10
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na terenie schroniska. Krystyna Rosół 2017-05-05 11:45:36
Wykazy osób prawnych i fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń (...) Ewa Rutkowska 2017-05-05 10:41:59
Wykazy osób prawnych i fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń (...) Ewa Rutkowska 2017-05-05 10:37:19
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska 2017-05-05 09:10:55
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych, terapeutycznych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie wydłużonych godzin pracy przedszkola w ramach projektu pn.: „Aktywny Kreatywny Maluch - program w Krystyna Rosół 2017-05-04 14:06:13
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na terenie schroniska. Krystyna Rosół 2017-05-04 13:07:54
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2017 Ewa Rutkowska 2017-05-04 12:10:20
„Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” – etap II dotyczący remontu budynku „A” Urzędu przy ul. Robotniczej 12 w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-05-04 10:43:05
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn "ORGANIZACJA I ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 SPRAWOWANEJ PRZEZ DZIENNEGO OPIEKUNA" Ewa Rutkowska 2017-04-28 13:42:41
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn "ORGANIZACJA I ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 SPRAWOWANEJ PRZEZ DZIENNEGO OPIEKUNA" Ewa Rutkowska 2017-04-28 13:41:18
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska 2017-04-28 12:26:29
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska 2017-04-28 12:18:56
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska 2017-04-28 12:12:08
Modernizacja szaletu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-04-28 11:39:13
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych, terapeutycznych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie wydłużonych godzin pracy przedszkola w ramach projektu pn.: „Aktywny Kreatywny Maluch - program w Krystyna Rosół 2017-04-28 11:33:03
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska 2017-04-26 14:54:12
Informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego Ewa Rutkowska 2017-04-26 13:30:15
OCHRONA ŚRODOWISKA Ewa Rutkowska 2017-04-26 13:22:11
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na terenie schroniska. Krystyna Rosół 2017-04-24 14:22:14
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na terenie schroniska. Krystyna Rosół 2017-04-24 14:21:12
„Przebudowa ulicy Szymanowskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”. Krystyna Rosół 2017-04-24 13:38:38
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych, terapeutycznych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie wydłużonych godzin pracy przedszkola w ramach projektu pn.: „Aktywny Kreatywny Maluch - program w Krystyna Rosół 2017-04-24 12:53:44
Biuro Rady Miejskiej Mariola Jasińska 2017-04-24 09:21:14
Biuro Rady Miejskiej Mariola Jasińska 2017-04-24 09:20:10
Biuro Informatyki Mariola Jasińska 2017-04-24 09:17:01
Biuro Informatyki Mariola Jasińska 2017-04-24 09:14:54
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2017-04-24 09:11:10
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2017-04-24 08:59:25
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2017-04-24 08:58:41
Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Mariola Jasińska 2017-04-24 08:57:26
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Anna Stefaniak 2017-04-21 14:24:03
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Anna Stefaniak 2017-04-21 12:33:08
OCHRONA ŚRODOWISKA Anna Stefaniak 2017-04-21 12:23:42
„Wykonywanie karczowania karp korzeniowych i uporządkowania terenu działki nr 571/3 zlokalizowanej przy ul. Małujowickiej w Brzegu”. Krystyna Rosół 2017-04-20 12:04:54
„Przeprowadzenie zajęć dodatkowych, terapeutycznych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie wydłużonych godzin pracy przedszkola w ramach projektu pn.: „Aktywny Kreatywny Maluch- progra Krystyna Rosół 2017-04-20 11:10:52
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2017-04-20 08:27:15
Biuro Rady Miejskiej Mariola Jasińska 2017-04-20 08:21:21
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2017-04-19 13:27:59
Godziny pracy Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2017-04-18 13:53:01
„Przeprowadzenie zajęć dodatkowych, terapeutycznych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie wydłużonych godzin pracy przedszkola w ramach projektu pn.: „Aktywny Kreatywny Maluch- progra Krystyna Rosół 2017-04-14 14:23:29
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 21 kwietnia 2017 roku Mariola Jasińska 2017-04-14 11:27:12
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 17 marca 2017 roku Mariola Jasińska 2017-04-14 10:03:44
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko - Referenta ds. księgowości w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Brzegu Mariola Jasińska 2017-04-13 14:51:07
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-04-13 14:37:44
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Mariola Jasińska 2017-04-13 14:10:54
Godziny pracy Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2017-04-13 13:13:28
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2017-04-13 12:43:29
Biuro Oświaty Mariola Jasińska 2017-04-12 14:26:04
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Biurze Rady Miejskiej Mariola Jasińska 2017-04-12 14:21:51
Rzecznik prasowy Mariola Jasińska 2017-04-12 14:15:11
„Przeprowadzenie zajęć dodatkowych, terapeutycznych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie wydłużonych godzin pracy przedszkola w ramach projektu pn.: „Aktywny Kreatywny Maluch- progra Krystyna Rosół 2017-04-12 12:14:08
„Przeprowadzenie zajęć dodatkowych, terapeutycznych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie wydłużonych godzin pracy przedszkola w ramach projektu pn.: „Aktywny Kreatywny Maluch- progra Krystyna Rosół 2017-04-12 12:12:08
Informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego Mariola Jasińska 2017-04-12 08:36:27
„Wykonywanie karczowania karp korzeniowych i uporządkowania terenu działki nr 571/3 zlokalizowanej przy ul. Małujowickiej w Brzegu”. Krystyna Rosół 2017-04-11 10:52:38
„Przebudowa ulicy Szymanowskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”. Krystyna Rosół 2017-04-10 11:05:31
Zgłoszenie zgromadzenia Mariola Jasińska 2017-04-07 13:28:41
Regulamin organizacyjny Mariola Jasińska 2017-04-05 15:07:24
Regulamin organizacyjny Mariola Jasińska 2017-04-05 14:59:16
Regulamin organizacyjny Mariola Jasińska 2017-04-05 14:51:40
Ogłoszenie I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg położonej w Brzegu przy ul. Wolności (dz. nr 763/1, 763/2, 763/3) Mariola Jasińska 2017-04-05 13:51:11
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2017-04-05 12:57:56
Regulamin organizacyjny Mariola Jasińska 2017-04-04 10:44:49
Regulamin organizacyjny Mariola Jasińska 2017-04-04 08:57:06
KONKURSY OFERT NA 2017 ROK Mariola Jasińska 2017-04-03 10:08:34
KONKURSY OFERT NA 2017 ROK Mariola Jasińska 2017-04-03 10:08:24
KONKURSY OFERT NA 2017 ROK Anna Stefaniak 2017-03-31 14:23:16
KONKURSY OFERT NA 2017 ROK Anna Stefaniak 2017-03-31 14:22:08
KONKURSY OFERT NA 2017 ROK Anna Stefaniak 2017-03-31 14:20:41
KONKURSY OFERT NA 2017 ROK Anna Stefaniak 2017-03-31 14:20:17
KONKURSY OFERT NA 2017 ROK Anna Stefaniak 2017-03-31 14:16:17
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Anna Stefaniak 2017-03-31 13:46:29
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na terenie schroniska. Krystyna Rosół 2017-03-31 13:45:39
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na terenie schroniska. Krystyna Rosół 2017-03-31 13:45:05
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na terenie schroniska. Krystyna Rosół 2017-03-31 13:43:42
OCHRONA ŚRODOWISKA Anna Stefaniak 2017-03-31 13:15:16
„Przebudowa ulicy Szymanowskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”. Krystyna Rosół 2017-03-30 11:41:43
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Mariola Jasińska 2017-03-29 14:17:45
Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg Mariola Jasińska 2017-03-29 12:15:49
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2017-03-28 14:58:23
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2017-03-28 14:56:00
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2017-03-28 10:37:21
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2017-03-27 12:40:31
Informacja dot. stypendium szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 Mariola Jasińska 2017-03-24 13:26:00
NABÓR DO PRZEDSZKOLI 2016 - 2017 Mariola Jasińska 2017-03-24 13:24:57
NABÓR DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016 - 2017 Mariola Jasińska 2017-03-24 13:24:32
NABÓR DO GIMNAZJUM 2016 - 2017 Mariola Jasińska 2017-03-24 13:23:53
Informacja dotycząca składania wniosków o stypendia szkolne Mariola Jasińska 2017-03-24 13:23:14
Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2016/2017 Mariola Jasińska 2017-03-24 13:22:42
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Mariola Jasińska 2017-03-23 14:31:42
Ewidencja działalności gospodarczej Mariola Jasińska 2017-03-23 11:36:41
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu. Krystyna Rosół 2017-03-22 12:55:33
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Mariola Jasińska 2017-03-22 12:40:06
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Mariola Jasińska 2017-03-22 12:37:28
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2017-03-22 12:34:59
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Mariola Jasińska 2017-03-22 12:33:00
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2017-03-22 12:31:33
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Mariola Jasińska 2017-03-22 12:30:07
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2017-03-22 12:28:22
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2017-03-22 12:26:36
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2017-03-22 12:17:31
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Mariola Jasińska 2017-03-22 12:16:05
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Mariola Jasińska 2017-03-22 12:15:58
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - 2017 rok Mariola Jasińska 2017-03-22 12:10:01
Plan pracy Rady Miejskiej Brzegu na 2016 rok Mariola Jasińska 2017-03-22 12:03:12
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Mariola Jasińska 2017-03-21 12:14:52
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Mariola Jasińska 2017-03-20 12:15:15
Urząd Stanu Cywilnego Mariola Jasińska 2017-03-20 12:03:14
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-03-20 12:00:23
Oferta organizacji pozarządowej (...) na realizację w 2017r. zadan publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Mariola Jasińska 2017-03-16 14:49:27
Kontrola w zakresie wykonywania zadań zleconych z zakresu rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej i ich ewidencji Mariola Jasińska 2017-03-16 11:40:46
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu. Krystyna Rosół 2017-03-16 11:10:23
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2017-03-15 08:27:26
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2017-03-15 08:26:35
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2017-03-15 08:24:49
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2017-03-15 08:22:54
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2017-03-15 08:22:36
Informacja o stanie mienia komunalnego Mariola Jasińska 2017-03-13 12:51:46
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 17 marca 2017 roku Mariola Jasińska 2017-03-10 15:28:56
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 stycznia 2017 roku Mariola Jasińska 2017-03-10 15:27:52
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Biura Organizacyjno - Prawnego Mariola Jasińska 2017-03-10 13:26:17
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2017-03-09 10:36:10
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Mariola Jasińska 2017-03-08 11:19:39
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Mariola Jasińska 2017-03-08 11:16:05
Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Brzeg od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2019r. Mariola Jasińska 2017-03-06 11:41:27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka" Mariola Jasińska 2017-03-06 11:41:00
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka" Mariola Jasińska 2017-03-06 11:38:08
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2017-03-03 13:14:41
Procedura przyznawania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka niepełnosprawnego "Za życiem" Mariola Jasińska 2017-03-03 11:57:19
Procedura przyznania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora Mariola Jasińska 2017-03-03 09:30:52
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Mariola Jasińska 2017-03-03 09:23:04
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2017-03-02 13:46:55
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu. Krystyna Rosół 2017-03-02 13:43:10
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu. Krystyna Rosół 2017-03-02 13:40:45
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu. Krystyna Rosół 2017-03-02 13:39:20
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu. Krystyna Rosół 2017-03-02 13:38:19
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu. Krystyna Rosół 2017-03-02 13:37:12
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Mariola Jasińska 2017-03-02 10:04:54
Przebudowa ulic Ofiar Katynia (etap I) i Piwowarskiej. Krystyna Rosół 2017-03-01 10:16:02
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Mariola Jasińska 2017-02-28 14:12:32
Ustawa z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Mariola Jasińska 2017-02-28 12:51:44
Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Burmistrza Brzegu oraz podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Mariola Jasińska 2017-02-28 12:50:36
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2017-02-28 12:47:50
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2017-02-27 11:49:59
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2017-02-27 09:59:45
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2017-02-27 09:52:31
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2017-02-27 09:48:54
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-02-24 07:56:08
Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Sukiennice 2 w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-02-20 13:39:59
„Remont kolektora deszczowego w pasie drogowym ul. Włościańskiej w Brzegu”. Krystyna Rosół 2017-02-20 13:12:54
„Remont kolektora deszczowego w pasie drogowym ul. Włościańskiej w Brzegu”. Krystyna Rosół 2017-02-20 13:11:58
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2015 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2012 - 2014 i 2016 Mariola Jasińska 2017-02-20 10:02:36
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkol Mariola Jasińska 2017-02-17 14:44:51
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2017-02-17 12:57:53
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2017-02-17 09:44:19
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2017-02-17 09:42:21
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2017-02-16 12:00:19
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2017-02-14 11:22:59
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2017-02-14 08:45:40
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2017-02-14 08:45:10
Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2017 roku Mariola Jasińska 2017-02-13 13:48:14
Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2017 roku Mariola Jasińska 2017-02-13 13:46:42
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2017-02-13 13:19:52
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2017-02-13 13:14:03
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2017-02-13 13:12:57
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2017 roku Mariola Jasińska 2017-02-13 11:45:56
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2017 roku Mariola Jasińska 2017-02-13 11:44:25
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Mariola Jasińska 2017-02-13 11:38:25
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2017 roku Mariola Jasińska 2017-02-13 11:33:19
Kontrola w zakresie prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy Mariola Jasińska 2017-02-13 10:32:59
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2017-02-13 09:59:28
OFERTY POZAKONKURSOWE Mariola Jasińska 2017-02-13 09:48:15
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Mariola Jasińska 2017-02-13 09:08:56
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Mariola Jasińska 2017-02-13 09:08:44
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Mariola Jasińska 2017-02-13 09:03:43
Przebudowa ulic Ofiar Katynia (etap I) i Piwowarskiej. Krystyna Rosół 2017-02-10 11:27:10
OBWIESZCZENIE Starosty Brzeskiego z dnia 06.02.2017r. dot. wydanej na wniosek Burmistrza Gminy Grodków decyzji Starosty Brzeskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:"Budowa drogi w Mariola Jasińska 2017-02-09 14:42:13
Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Sukiennice 2 w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-02-09 11:43:29
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-02-08 14:11:49
„Remont kolektora deszczowego w pasie drogowym ul. Włościańskiej w Brzegu”. Krystyna Rosół 2017-02-08 13:10:49
Ogłoszenie naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze - Aplikanta w Komendzie Straży Miejskiej Urzędu Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2017-02-08 12:23:23
„Remont kolektora deszczowego w pasie drogowym ul. Włościańskiej w Brzegu”. Krystyna Rosół 2017-02-08 11:58:52
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Biura Organizacyjno - Prawnego Mariola Jasińska 2017-02-08 09:51:12
Przebudowa ulic Ofiar Katynia (etap I) i Piwowarskiej. Krystyna Rosół 2017-02-07 12:31:38
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2017-02-03 13:32:51
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2017-02-03 13:32:36
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-02-03 11:17:35
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-02-03 11:15:41
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-02-03 11:13:40
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-02-03 11:13:24
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2017-02-03 11:05:08
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Mariola Jasińska 2017-02-03 11:02:28
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Mariola Jasińska 2017-02-03 11:01:02
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2017-02-03 10:33:33
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2017-02-03 10:32:55
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2017-02-03 08:22:20
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2017-02-03 08:21:23
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2017-02-03 08:20:21
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2017-02-03 08:18:16
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Mariola Jasińska 2017-02-02 12:45:35
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Mariola Jasińska 2017-02-02 12:44:03
Uchwały Rady Miejskiej - 2017 rok Mariola Jasińska 2017-02-02 12:26:28
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2017-02-02 09:59:04
Regulamin organizacyjny Mariola Jasińska 2017-02-01 13:00:19
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku Mariola Jasińska 2017-01-31 13:25:15
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku Mariola Jasińska 2017-01-31 13:20:26
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2017 roku Mariola Jasińska 2017-01-31 13:18:21
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2017 roku Mariola Jasińska 2017-01-31 13:17:33
Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Sukiennice 2 w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-01-30 15:26:57
Kontrola w zakresie prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy Mariola Jasińska 2017-01-27 11:01:58
Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg Mariola Jasińska 2017-01-27 08:16:23
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2017-01-27 07:39:18
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2017r. Krystyna Rosół 2017-01-25 13:07:18
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2017-01-23 15:11:43
Wydanie zezwolenia na lokalizację i budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej Mariola Jasińska 2017-01-20 14:53:29
Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w drodze gminnej Mariola Jasińska 2017-01-20 14:47:59
Wydanie zezwolenia na zajęcie - rozkop pasa drogowego drogi gminnej Mariola Jasińska 2017-01-20 14:18:07
Wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej w pasie drogowym drogi gminnej Mariola Jasińska 2017-01-20 14:15:49
Wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu handlowo-usługowego w pasie drogowym drogi gminnej Mariola Jasińska 2017-01-20 14:11:32
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności tj. przy organizowaniu tymczasowego stoiska handlowego (handel okazjonalny) w pasie drogowym drogi gminnej Mariola Jasińska 2017-01-20 14:09:19
Zgłoszenie o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, na czas usuwania awarii Mariola Jasińska 2017-01-20 14:06:38
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzeguw dniu 27 stycznia 2017 roku Mariola Jasińska 2017-01-20 13:59:42
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 16 grudnia 2016 roku Mariola Jasińska 2017-01-20 13:59:10
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzeguw dniu 27 stycznia 2017 roku Mariola Jasińska 2017-01-20 13:58:50
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzeguw dniu 27 stycznia 2017 roku Mariola Jasińska 2017-01-20 13:57:27
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzeguw dniu 27 stycznia 2017 roku Mariola Jasińska 2017-01-20 12:38:02
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2017-01-18 10:30:44
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-01-18 10:30:03
Urząd Stanu Cywilnego Mariola Jasińska 2017-01-18 10:25:45
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających, że w okresie wskazanym w zaświadczeniu przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi Mariola Jasińska 2017-01-16 13:27:42
Uznanie żołnierza za samotnego Mariola Jasińska 2017-01-16 13:25:21
Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Mariola Jasińska 2017-01-16 13:23:41
Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie albo dochód, które mógłby uzyskać żołnierz rezerwy w okresie odbywanie ćwiczeń wojskowych Mariola Jasińska 2017-01-16 13:21:55
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Mariola Jasińska 2017-01-16 11:22:58
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Mariola Jasińska 2017-01-16 11:21:48
KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2017 ROK Mariola Jasińska 2017-01-13 14:17:11
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2017-01-13 12:57:58
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2017-01-13 12:56:46
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2017-01-13 12:56:06
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2017-01-13 12:53:51
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2017-01-13 12:53:04
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2017r. Krystyna Rosół 2017-01-13 11:47:34
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Mariola Jasińska 2017-01-12 13:34:45
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyka w Biurze Informatyki w Urzędzie Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2017-01-11 12:53:27
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2017-01-11 11:46:02
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-01-11 10:53:21
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-01-09 14:05:44
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-01-09 14:02:26
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-01-09 12:15:19
Uchwała w sprawie trybu udzielania, pobierania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół, przedszkoli i placówek (...) Mariola Jasińska 2017-01-09 09:22:52
Zarządzenie Nr 2184/2013 Burmistrza Brzegu z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu Mariola Jasińska 2017-01-05 13:47:06
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku Mariola Jasińska 2017-01-05 13:44:37
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2017-01-04 12:53:56
Udostępnianie innych dokumentów (niż kadrowo – płacowe) znajdujących się w Archiwum Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2017-01-04 12:48:57
Udostępnianie akt kadrowo-płacowych pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych, których akta znajdują się w Archiwum Urzędu Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2017-01-04 12:48:09
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2017-01-04 12:14:56
Udostępnienie informacji publicznej Mariola Jasińska 2017-01-04 11:56:07
Ogłoszenie naboru na trzy wolne stanowiska urzędnicze - Aplikanta w Komendzie Straży Miejskiej Urzędu Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2017-01-03 12:51:01
Uchwała Nr XIV/120/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawuie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Mariola Jasińska 2017-01-02 15:29:21
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2016 rok Mariola Jasińska 2017-01-02 13:04:05
Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3 w Brzegu przy ul. Bohaterów Monte Cassino 14, dz. Nr 385/2. Krystyna Rosół 2017-01-02 12:09:08
Załatwianie skarg i wniosków Mariola Jasińska 2017-01-02 11:55:19
Procedura czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadku niecierpiących zwłoki (...) Mariola Jasińska 2017-01-02 11:52:35
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Mariola Jasińska 2017-01-02 11:51:14
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Mariola Jasińska 2017-01-02 11:49:51
Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Mariola Jasińska 2017-01-02 11:47:43
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2017-01-02 11:44:47
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Mariola Jasińska 2017-01-02 11:42:32
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Mariola Jasińska 2017-01-02 11:40:06
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2017-01-02 11:38:12
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2017-01-02 11:38:07
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Mariola Jasińska 2017-01-02 11:36:28
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2017-01-02 11:34:08
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2017-01-02 11:32:56
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2017-01-02 11:31:28
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Mariola Jasińska 2017-01-02 11:27:45
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Mariola Jasińska 2017-01-02 11:26:30
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Mariola Jasińska 2017-01-02 11:26:04
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2017-01-02 11:23:51
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2017-01-02 11:22:29
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Mariola Jasińska 2017-01-02 11:20:30
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Mariola Jasińska 2016-12-30 13:40:49
Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg Mariola Jasińska 2016-12-30 13:30:39
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Mariola Jasińska 2016-12-30 13:28:45
Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości Mariola Jasińska 2016-12-30 13:19:59
Uchwała Nr XXVIII/306/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok Mariola Jasińska 2016-12-30 12:38:24
Uchwała Nr XXVIII/306/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok Mariola Jasińska 2016-12-30 12:36:47
Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z odłowem i przewozem bezdomnych zwierząt. Krystyna Rosół 2016-12-29 10:16:20
Straż Miejska Mariola Jasińska 2016-12-28 14:02:37
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Mariola Jasińska 2016-12-28 13:01:58
Zbycie przyległej nieruchomości gruntowej na rzecz wspólnot mieszkaniowych Mariola Jasińska 2016-12-28 12:59:47
Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Mariola Jasińska 2016-12-28 12:56:19
Dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości Mariola Jasińska 2016-12-28 12:54:37
Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej Mariola Jasińska 2016-12-28 12:53:15
Wydanie decyzji o podziale nieruchomości Mariola Jasińska 2016-12-28 12:50:15
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych Mariola Jasińska 2016-12-28 12:49:37
Rozgraniczanie nieruchomości Mariola Jasińska 2016-12-28 12:49:08
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd Mariola Jasińska 2016-12-28 12:48:40
Ustanawianie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności) Mariola Jasińska 2016-12-28 12:47:16
Użyczanie nieruchomości Mariola Jasińska 2016-12-28 12:46:32
Użyczanie nieruchomości Mariola Jasińska 2016-12-28 12:45:59
Ustanawianie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności) Mariola Jasińska 2016-12-28 12:44:44
Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Mariola Jasińska 2016-12-28 12:42:58
Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg. Krystyna Rosół 2016-12-28 12:42:07
Wydanie decyzji o podziale nieruchomości Mariola Jasińska 2016-12-28 12:38:33
Wydanie decyzji o podziale nieruchomości Mariola Jasińska 2016-12-28 12:37:23
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych Mariola Jasińska 2016-12-28 12:32:52
Rozgraniczanie nieruchomości Mariola Jasińska 2016-12-28 12:30:42
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd Mariola Jasińska 2016-12-28 12:28:29
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Mariola Jasińska 2016-12-28 12:15:00
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Mariola Jasińska 2016-12-28 12:10:42
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2016-12-28 08:32:29
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2017r. Krystyna Rosół 2016-12-27 11:42:04
Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z odłowem i przewozem bezdomnych zwierząt. Krystyna Rosół 2016-12-27 10:37:32
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-12-27 07:43:58
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-12-27 07:33:26
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-12-27 07:25:34
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2016-12-22 15:53:25
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku Mariola Jasińska 2016-12-22 15:49:29
KARTA PRYWATYZACJI SPÓŁKI ECO S.A. Mariola Jasińska 2016-12-21 14:30:15
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Mariola Jasińska 2016-12-21 10:43:17
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Mariola Jasińska 2016-12-21 10:42:32
Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2016-12-20 12:59:39
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-12-20 12:25:21
Bieżące utrzymanie dróg, chodników oraz oznakowania pionowego na terenie Gminy Brzeg w 2017r. Krystyna Rosół 2016-12-19 13:53:41
Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg. Krystyna Rosół 2016-12-19 13:24:06
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Mariola Jasińska 2016-12-16 14:09:53
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku Mariola Jasińska 2016-12-16 12:12:25
Nabór do Komisji Konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku Mariola Jasińska 2016-12-16 12:07:20
DRUKI Mariola Jasińska 2016-12-16 11:55:52
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku Mariola Jasińska 2016-12-16 11:53:57
Ogłoszenie o naborze członków do Komisji Konkursowych otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Brzegu na rok 2016 Mariola Jasińska 2016-12-16 09:58:17
Mariola Jasińska 2016-12-15 11:57:28
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeg na lata 2009 - 2015 Mariola Jasińska 2016-12-15 11:54:30
Uchwała Nr 539/2016 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzeg Mariola Jasińska 2016-12-15 11:13:25
Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3 w Brzegu przy ul. Bohaterów Monte Cassino 14, dz. Nr 385/2. Krystyna Rosół 2016-12-15 11:13:14
Uchwała Nr 539/2016 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzeg Mariola Jasińska 2016-12-15 11:10:15
Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2016-12-14 11:15:44
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-12-13 14:04:57
Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2017 roku (3 części). Krystyna Rosół 2016-12-13 13:59:45
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka" Mariola Jasińska 2016-12-13 13:26:28
Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Brzeg od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2019r. Mariola Jasińska 2016-12-13 13:24:10
Bieżące utrzymanie dróg, chodników oraz oznakowania pionowego na terenie Gminy Brzeg w 2017r. Krystyna Rosół 2016-12-13 11:19:06
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2016-12-13 10:58:24
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-12-12 13:06:36
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 16 grudnia 2016 roku Mariola Jasińska 2016-12-09 15:15:13
Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3 w Brzegu przy ul. Bohaterów Monte Cassino 14, dz. Nr 385/2. Krystyna Rosół 2016-12-09 14:58:32
Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3 w Brzegu przy ul. Bohaterów Monte Cassino 14, dz. Nr 385/2. Krystyna Rosół 2016-12-09 14:55:42
Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Mariola Jasińska 2016-12-09 14:24:03
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 listopada 2016 roku Mariola Jasińska 2016-12-09 13:07:37
Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2017 roku (3 części). Krystyna Rosół 2016-12-09 10:27:38
Ogłoszenie o II-gich rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Brzegu przy ul.Wileńskiej 7 Mariola Jasińska 2016-12-09 09:06:05
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2016-12-08 12:15:57
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2016-12-07 12:18:21
Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3 w Brzegu przy ul. Bohaterów Monte Cassino 14, dz. Nr 385/2. Krystyna Rosół 2016-12-06 12:40:47
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-12-06 11:10:34
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-12-05 12:46:29
PROJEKT BUDŻETU GMINY BRZEG NA 2017 ROK Mariola Jasińska 2016-12-02 13:45:21
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-12-02 12:33:45
Oferta organizacji pozarządowej (..) na realizację w 2016r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Kamila Rosińska 2016-12-02 11:18:02
Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3 w Brzegu przy ul. Bohaterów Monte Cassino 14, dz. Nr 385/2. Krystyna Rosół 2016-12-01 14:09:47
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2016-11-30 10:43:59
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2016-11-30 10:43:21
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-11-30 10:19:31
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-11-30 10:16:48
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Mariola Jasińska 2016-11-28 13:13:22
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Mariola Jasińska 2016-11-28 13:13:00
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Mariola Jasińska 2016-11-28 12:58:33
Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg Mariola Jasińska 2016-11-28 10:27:19
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-11-28 10:16:26
Informacja dotycząca bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych Mariola Jasińska 2016-11-28 09:22:38
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Mariola Jasińska 2016-11-28 09:21:20
Administrator Systemów Teleinformatycznych Mariola Jasińska 2016-11-25 12:47:02
Regulamin organizacyjny Mariola Jasińska 2016-11-25 08:13:06
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2016-11-24 14:56:16
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2016-11-24 14:53:19
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Kamila Rosińska 2016-11-24 14:40:15
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2016-11-24 14:31:36
Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia Mariola Jasińska 2016-11-24 11:06:07
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-11-24 10:14:15
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-11-23 13:38:51
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Kamila Rosińska 2016-11-22 14:20:08
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Kamila Rosińska 2016-11-22 14:19:47
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Kamila Rosińska 2016-11-22 14:17:21
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Mariola Jasińska 2016-11-22 10:04:14
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Mariola Jasińska 2016-11-22 10:02:03
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski) Mariola Jasińska 2016-11-22 09:49:15
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW Karty usług,wnioski) Mariola Jasińska 2016-11-22 09:48:14
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2016-11-22 09:47:48
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Mariola Jasińska 2016-11-22 07:57:56
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Mariola Jasińska 2016-11-22 07:57:38
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Mariola Jasińska 2016-11-22 07:57:15
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-11-21 13:39:56
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2016-11-21 13:39:31
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-11-21 13:37:33
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 10 listopada 2016 roku Kamila Rosińska 2016-11-18 14:10:39
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 listopada roku Kamila Rosińska 2016-11-18 14:10:26
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 listopada roku Kamila Rosińska 2016-11-18 14:09:26
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 listopada roku Kamila Rosińska 2016-11-18 14:09:06
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 listopada roku Kamila Rosińska 2016-11-18 14:08:32
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 listopada roku Kamila Rosińska 2016-11-18 14:05:57
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 listopada roku Kamila Rosińska 2016-11-18 14:03:40
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 listopada roku Kamila Rosińska 2016-11-18 14:03:09
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-11-18 09:37:24
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Biurze Organizacyjno - Prawnym w Urzędzie Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2016-11-17 15:00:46
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2016-11-16 09:20:16
Straż Miejska Mariola Jasińska 2016-11-16 09:16:53
Biuro Podatków i Opłat Mariola Jasińska 2016-11-16 09:13:58
Biuro Podatków i Opłat Mariola Jasińska 2016-11-16 09:13:28
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2016-11-16 09:06:03
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2016-11-16 09:05:46
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Biurze Budżetu i Księgowości w Urzędzie Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2016-11-15 14:56:09
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-11-15 10:19:55
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-11-15 10:19:19
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-11-15 10:14:09
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-11-10 09:44:27
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-11-10 09:43:22
„Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku Zarządu Nieruchomości Miejskich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania budżetowego „Zmiana sposobu użytkowania obiektu Krystyna Rosół 2016-11-09 12:40:30
Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg. Krystyna Rosół 2016-11-09 10:16:30
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2016-11-08 09:54:56
Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2016-11-05 10:39:13
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2016-11-04 13:36:59
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 10 listopada 2016 roku Mariola Jasińska 2016-11-04 12:22:07
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 10 listopada 2016 roku Mariola Jasińska 2016-11-04 12:21:29
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 10 listopada 2016 roku Mariola Jasińska 2016-11-04 12:21:01
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 października 2016 roku Mariola Jasińska 2016-11-04 12:20:08
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-11-04 08:40:01
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Mariola Jasińska 2016-11-03 14:55:29
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Mariola Jasińska 2016-11-03 14:05:20
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-11-03 11:36:36
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-11-03 11:31:59
Ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego nr 6 położonego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 Mariola Jasińska 2016-11-03 09:10:31
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-11-02 13:42:52
„Remont kolektora deszczowego w pasie drogowym ul. Włościańskiej w Brzegu”. Krystyna Rosół 2016-11-02 11:17:19
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2016-10-31 14:22:11
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2016-10-31 14:21:47
„Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku Zarządu Nieruchomości Miejskich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania budżetowego „Zmiana sposobu użytkowania obiektu Krystyna Rosół 2016-10-31 13:41:41
„Remont kolektora deszczowego w pasie drogowym ul. Włościańskiej w Brzegu”. Krystyna Rosół 2016-10-31 10:58:03
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-10-27 13:16:04
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2016-10-25 14:51:27
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2016-10-25 14:50:12
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-10-24 10:45:17
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-10-24 10:44:49
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 października 2016 roku Mariola Jasińska 2016-10-21 12:33:19
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 października 2016 roku Mariola Jasińska 2016-10-21 12:30:05
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 października 2016 roku Mariola Jasińska 2016-10-21 12:29:41
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 października 2016 roku Mariola Jasińska 2016-10-21 12:29:20
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 października 2016 roku Mariola Jasińska 2016-10-21 12:28:46
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 października 2016 roku Mariola Jasińska 2016-10-21 12:27:35
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 października 2016 roku Mariola Jasińska 2016-10-21 12:26:53
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Mariola Jasińska 2016-10-21 11:33:50
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-10-18 11:39:56
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-10-18 11:39:50
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Mariola Jasińska 2016-10-18 10:23:10
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Mariola Jasińska 2016-10-18 10:13:04
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Kamila Rosińska 2016-10-14 14:56:11
Komisje Rady Miejskiej Brzegu (skład) - kadencja 2014 - 2018 Kamila Rosińska 2016-10-14 14:54:48
Skład Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-10-14 14:52:36
Skład Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-10-14 14:52:23
Oświadczenia majątkowe - 2009 rok Mariola Jasińska 2016-10-12 14:32:45
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/70/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie szczególowego zasobu i zakresu św Kamila Rosińska 2016-10-11 14:54:15
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/71/165Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania cz Mariola Jasińska 2016-10-11 14:41:09
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023" Mariola Jasińska 2016-10-07 14:44:52
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2016-10-07 14:10:26
Oferta organizacji pozarządowej (...) na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Mariola Jasińska 2016-10-06 12:05:57
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Biurze Organizacyjno - Prawnym w Urzędzie Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2016-10-06 09:32:36
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2016-10-05 14:41:25
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-10-05 14:40:40
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-10-05 14:39:59
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-10-05 13:54:14
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2016-10-05 13:34:27
Wykaz nieruchomości - lokali biurowych położonych w budynku przy ul. Sukiennice 2 i ul. Robotniczej 12 w Brzegu oraz boksów garażowych (...) Kamila Rosińska 2016-10-04 14:17:45
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Mariola Jasińska 2016-10-03 10:06:20
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Mariola Jasińska 2016-10-03 10:01:11
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Mariola Jasińska 2016-10-03 09:59:03
Biuro Podatków i Opłat Mariola Jasińska 2016-09-30 14:55:17
Biuro Budżetu i Księgowości Mariola Jasińska 2016-09-30 14:54:02
Biuro Budżetu i Księgowości Mariola Jasińska 2016-09-30 14:52:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta ds. administracyjno-gospodarczych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Brzegu Mariola Jasińska 2016-09-28 15:04:10
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2016-09-28 11:19:39
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-09-27 09:38:05
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-09-27 08:24:03
Kontrola archiwum Urzędu Stanu Cywilnego Mariola Jasińska 2016-09-23 10:12:44
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2016-09-23 09:46:02
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2016-09-23 09:45:09
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2016-09-23 09:44:28
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2016-09-23 09:43:37
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2016-09-23 09:40:51
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2016-09-23 09:40:47
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2016-09-23 09:40:18
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2016-09-23 09:39:30
Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...) Mariola Jasińska 2016-09-23 08:30:36
Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...) Mariola Jasińska 2016-09-23 08:29:03
Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...) Mariola Jasińska 2016-09-23 08:28:05
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Mariola Jasińska 2016-09-22 14:07:24
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Mariola Jasińska 2016-09-22 14:05:42
Kontrola nadzoru Gminy nad likwidacją składowisk przeterminowanych środków ochrony roślin Mariola Jasińska 2016-09-22 13:02:24
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Kamila Rosińska 2016-09-22 09:43:34
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Kamila Rosińska 2016-09-22 09:42:49
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Kamila Rosińska 2016-09-22 09:39:56
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 14:43:30
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 13:09:05
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 13:08:46
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 12:30:05
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 12:27:37
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 12:25:41
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 12:21:45
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 12:20:09
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 11:51:01
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 11:49:17
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 11:48:49
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 11:47:22
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 11:46:19
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2016-09-13 11:06:00
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2016-09-13 11:05:01
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2016-09-13 11:03:17
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2016-09-13 10:14:51
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2016-09-13 10:10:48
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2016-09-13 10:09:45
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2016-09-13 09:46:20
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2016-09-13 09:45:24
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-09-12 15:33:39
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-09-12 15:31:24
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2016-09-12 14:47:16
Urząd Stanu Cywilnego Mariola Jasińska 2016-09-12 14:35:51
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Mariola Jasińska 2016-09-12 14:09:41
Urząd Stanu Cywilnego Mariola Jasińska 2016-09-12 12:07:21
Biuro Podatków i Opłat Kamila Rosińska 2016-09-12 12:03:31
Złożenie dokumentów do zawarcia małżeństwa Mariola Jasińska 2016-09-12 11:56:45
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, zgonów, małżeństw Mariola Jasińska 2016-09-12 11:40:51
Transkrypcja aktów sporządzonych za granicą Mariola Jasińska 2016-09-12 11:39:34
Transkrypcja aktów sporządzonych za granicą Mariola Jasińska 2016-09-12 11:39:05
Sporządzanie aktu zgonu Mariola Jasińska 2016-09-12 11:35:44
Sporządzanie aktu urodzenia dziecka Mariola Jasińska 2016-09-12 11:33:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta ds. administracyjno-gospodarczych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Brzegu Kamila Rosińska 2016-09-12 11:31:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta ds. administracyjno-gospodarczych Kamila Rosińska 2016-09-12 11:30:48
I - sze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych w Brzegu przy ul. Reymonta Kamila Rosińska 2016-09-09 10:15:53
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kamila Rosińska 2016-09-08 11:28:14
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kamila Rosińska 2016-09-08 11:26:13
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-09-08 08:25:05
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2016-09-07 09:24:13
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2016-09-06 13:36:59
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2016-09-02 09:55:24
Rmont hali sportowej przy ul. Oławskiej 2a w Brzegu - ETAP IV. Krystyna Rosół 2016-08-30 14:41:07
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Kamila Rosińska 2016-08-30 08:46:42
Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Kamila Rosińska 2016-08-30 08:38:45
Zbycie przyległej nieruchomości gruntowej na rzecz wspólnot mieszkaniowych Kamila Rosińska 2016-08-30 08:36:58
Zbycie przyległej nieruchomości gruntowej na rzecz wspólnot mieszkaniowych Kamila Rosińska 2016-08-30 08:36:00
Użyczanie nieruchomości Kamila Rosińska 2016-08-30 08:35:09
Ustanawianie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności) Kamila Rosińska 2016-08-30 08:33:30
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych Kamila Rosińska 2016-08-30 08:25:51
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Kamila Rosińska 2016-08-30 08:18:49
Dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości Kamila Rosińska 2016-08-30 08:09:58
Dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości Kamila Rosińska 2016-08-30 08:03:54
Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej Kamila Rosińska 2016-08-30 07:59:45
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta w Brzegu. Krystyna Rosół 2016-08-29 13:51:42
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta w Brzegu. Krystyna Rosół 2016-08-29 13:50:29
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Kamila Rosińska 2016-08-29 13:43:55
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych Mariola Jasińska 2016-08-26 11:34:45
Mariola Jasińska 2016-08-26 11:33:04
MIEJSKA RADA SENIORÓW Mariola Jasińska 2016-08-26 11:17:53
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2016-08-26 09:38:41
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za II kwartał 2016r. Kamila Rosińska 2016-08-25 10:19:57
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za II kwartał 2016r. Kamila Rosińska 2016-08-25 10:19:46
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta w Brzegu. Krystyna Rosół 2016-08-22 13:14:00
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-08-22 10:54:04
Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016 Kamila Rosińska 2016-08-19 11:30:09
Rmont hali sportowej przy ul. Oławskiej 2a w Brzegu - ETAP IV. Krystyna Rosół 2016-08-19 11:20:22
Informacja dotycząca składania wniosków o stypendia szkolne Kamila Rosińska 2016-08-19 11:09:18
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta w Brzegu. Krystyna Rosół 2016-08-18 14:44:21
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2016-08-18 11:01:22
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-08-17 13:37:41
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2016-08-16 09:48:30
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 lipca 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:57:45
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:56:56
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:55:45
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:53:47
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:53:00
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:51:42
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:50:14
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:45:17
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:44:44
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:44:05
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:43:45
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:43:10
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:42:21
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-08-11 14:14:34
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-08-11 12:27:10
Rmont hali sportowej przy ul. Oławskiej 2a w Brzegu - ETAP IV. Krystyna Rosół 2016-08-10 11:59:00
Rmont hali sportowej przy ul. Oławskiej 2a w Brzegu - ETAP IV. Krystyna Rosół 2016-08-09 11:41:02
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2016-08-09 07:37:08
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-08-05 12:23:01
Regulamin organizacyjny Kamila Rosińska 2016-08-05 11:33:03
Informacja o uzyskaniu dofinansowania na realizację zadania w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg Kamila Rosińska 2016-08-04 14:38:21
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2016-08-04 12:09:34
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2016-08-04 11:19:56
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2016-08-04 11:14:32
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2016-08-04 11:14:05
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-08-02 12:03:15
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-07-29 10:16:17
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 lipca 2016 roku Mariola Jasińska 2016-07-27 10:00:47
Remont hali sportowej przy ul. Oławskiej 2a w Brzegu – etap IV Agnieszka Tatarzynska 2016-07-26 13:56:30
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 lipca 2016 roku Mariola Jasińska 2016-07-26 13:06:50
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2016 roku Mariola Jasińska 2016-07-26 13:01:02
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-07-22 12:19:53
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-07-22 12:17:00
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-07-22 12:14:16
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-07-22 12:12:00
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-07-22 12:10:22
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2016-07-22 08:22:00
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-07-20 14:53:38
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-07-20 14:53:13
Przyjęcie wniosku i wydanie siwz lub innych dokumentów dotyczących postępowania Mariola Jasińska 2016-07-20 11:16:09
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2016-07-20 11:11:40
Kontrola archiwum Urzędu Stanu Cywilnego Mariola Jasińska 2016-07-15 11:29:01
Oświadczenia majątkowe - 2015 rok Mariola Jasińska 2016-07-15 11:09:46
Inspektor ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg Mariola Jasińska 2016-07-15 10:55:48
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2016-07-14 13:32:25
Udostępnianie innych dokumentów (niż kadrowo – płacowe) znajdujących się w Archiwum Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2016-07-13 09:55:53
Udostępnianie akt kadrowo-płacowych pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych, których akta znajdują się w Archiwum Urzędu Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2016-07-13 09:41:33
Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości Mariola Jasińska 2016-07-13 09:15:20
Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości Mariola Jasińska 2016-07-13 09:08:11
Remont hali sportowej przy ul. Oławskiej 2a w Brzegu – etap IV Agnieszka Tatarzynska 2016-07-12 14:23:23
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-07-12 13:58:31
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2016-07-12 11:14:14
Udostępnienie informacji publicznej Mariola Jasińska 2016-07-12 11:06:04
Załatwianie skarg i wniosków Mariola Jasińska 2016-07-12 11:04:50
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2016-07-11 14:28:54
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2016-07-08 10:29:32
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Brzegu Mariola Jasińska 2016-07-05 10:18:54
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu Mariola Jasińska 2016-07-05 10:17:48
Wykonanie projektu ławki w formie wielokąta foremnego wraz z wizualizacją, wykonanie zaprojektowanej ławki oraz jej dostawa i montaż na terenie Parku Wolności w Brzegu. Krystyna Rosół 2016-07-05 09:58:58
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Mariola Jasińska 2016-07-04 14:32:23
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Mariola Jasińska 2016-07-04 14:29:59
Regulamin organizacyjny Mariola Jasińska 2016-07-01 13:47:20
Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Mariola Jasińska 2016-07-01 09:57:02
Rozgraniczanie nieruchomości Mariola Jasińska 2016-07-01 09:53:07
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd Mariola Jasińska 2016-07-01 09:51:29
Wydanie decyzji o podziale nieruchomości Mariola Jasińska 2016-07-01 09:50:34
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Mariola Jasińska 2016-07-01 09:41:27
Ogłoszenie o I-szych rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Wileńskiej 7 w Brzegu (działka nr 328) Mariola Jasińska 2016-07-01 09:35:25
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Mariola Jasińska 2016-06-30 12:20:23
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Mariola Jasińska 2016-06-30 12:12:01
Procedura czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadku niecierpiących zwłoki (...) Mariola Jasińska 2016-06-30 12:01:07
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Mariola Jasińska 2016-06-30 11:57:26
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Mariola Jasińska 2016-06-30 11:55:48
Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Mariola Jasińska 2016-06-30 11:53:49
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2016-06-30 11:50:59
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Mariola Jasińska 2016-06-30 10:12:34
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Mariola Jasińska 2016-06-30 10:12:19
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Mariola Jasińska 2016-06-30 10:10:58
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Mariola Jasińska 2016-06-30 10:10:31
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-06-30 10:08:33
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-06-30 10:08:01
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Mariola Jasińska 2016-06-30 10:05:17
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Mariola Jasińska 2016-06-30 10:05:03
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-06-30 10:03:04
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-06-30 10:01:33
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-06-30 09:57:05
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-06-30 09:56:32
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-06-30 09:53:01
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-06-30 09:52:37
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Mariola Jasińska 2016-06-30 09:50:45
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Mariola Jasińska 2016-06-30 09:50:27
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Mariola Jasińska 2016-06-30 09:48:46
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-06-30 09:46:16
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-06-30 09:44:19
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-06-30 09:42:50
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Mariola Jasińska 2016-06-30 09:40:15
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - "Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Mariola Jasińska 2016-06-27 11:53:58
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - "Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Mariola Jasińska 2016-06-27 11:48:47
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - "Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Mariola Jasińska 2016-06-27 11:46:31
Kontrole Mariola Jasińska 2016-06-24 11:42:46
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Kamila Rosińska 2016-06-24 10:08:23
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Kamila Rosińska 2016-06-24 10:05:49
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Kamila Rosińska 2016-06-24 10:04:00
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2016-06-23 12:58:16
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2016 roku Mariola Jasińska 2016-06-21 14:48:53
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2016 roku Mariola Jasińska 2016-06-21 14:48:18
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2016 roku Mariola Jasińska 2016-06-21 14:47:52
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 20 maja 2016 roku Mariola Jasińska 2016-06-21 14:47:01
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Kamila Rosińska 2016-06-17 10:59:26
INFORMACJA w sprawie zamiaru rozpoczęcia przebudowy drogi gminnej i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego Mariola Jasińska 2016-06-17 08:57:15
INFORMACJA w sprawie zamiaru rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego Mariola Jasińska 2016-06-17 08:56:14
INFORMACJA w sprawie zamiaru rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniemkanału technologicznego Mariola Jasińska 2016-06-17 08:55:41
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok Mariola Jasińska 2016-06-14 11:46:18
Sebastian Matuszewski - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Mariola Jasińska 2016-06-14 09:35:45
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Kamila Rosińska 2016-06-09 15:13:42
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Kamila Rosińska 2016-06-09 15:11:23
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-06-08 11:12:38
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-06-08 11:12:10
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2016-06-07 14:18:28
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki w 2016r. Kamila Rosińska 2016-06-03 10:12:22
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki w 2016r. Kamila Rosińska 2016-06-03 10:08:22
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5 w Brzegu przy ul. Robotniczej 22, nr działki 463. Krystyna Rosół 2016-06-01 14:38:37
Mariola Jasińska 2016-06-01 10:11:02
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Mariola Jasińska 2016-05-30 14:45:29
Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w aspekcie realizacji zadań publicznych (organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje) - 2014 rok Mariola Jasińska 2016-05-25 14:40:49
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 22 kwiatnia 2016 roku Mariola Jasińska 2016-05-25 10:35:42
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (...) na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Mariola Jasińska 2016-05-23 13:49:59
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Mariola Jasińska 2016-05-20 09:27:06
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2016-05-19 13:58:23
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Mariola Jasińska 2016-05-19 13:53:38
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Mariola Jasińska 2016-05-19 13:51:35
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Mariola Jasińska 2016-05-19 11:48:20
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Mariola Jasińska 2016-05-19 11:47:27
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Mariola Jasińska 2016-05-19 11:45:19
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Mariola Jasińska 2016-05-19 11:44:42
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Mariola Jasińska 2016-05-19 11:43:04
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Mariola Jasińska 2016-05-19 11:40:03
Wniosek o wpis do Crentralnej Ewidencji i Inform,acji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Mariola Jasińska 2016-05-19 11:38:25
Ewidencja działalności gospodarczej Mariola Jasińska 2016-05-19 11:37:05
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2016-05-19 11:33:23
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2016-05-19 11:31:48
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2016-05-19 11:30:42
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2016-05-19 11:29:16
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2016-05-19 11:27:59
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2016-05-19 11:26:00
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2016-05-19 11:24:06
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Mariola Jasińska 2016-05-19 09:59:04
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości od pozostałych opłat niepodatkowych Mariola Jasińska 2016-05-18 10:38:22
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej Mariola Jasińska 2016-05-18 10:36:31
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Mariola Jasińska 2016-05-18 10:35:20
Wydawanie zaświadczeń o stanie zadłużenia Mariola Jasińska 2016-05-18 09:56:03
Zwroty nadpłat niepodatkowych oraz zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań Mariola Jasińska 2016-05-18 09:53:22
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny (mandaty karno - kredytowe) Mariola Jasińska 2016-05-18 09:51:36
Przyjmowanie wpłat z tytułu dochodów budżetowych oraz budżetu państwa Mariola Jasińska 2016-05-18 09:42:51
Uzyskanie faktur VAT z tytułu: wieczystego użytkowania gruntu, sprzedaży nieruchomości, sprzedaży usług związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz pozostałej sprzedaży majątku gmi Mariola Jasińska 2016-05-18 09:41:03
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną Mariola Jasińska 2016-05-18 09:39:30
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej Mariola Jasińska 2016-05-18 09:32:56
Udzielanie ulg w spłacie należnośc