Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 r poz. 1758) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz stale zwiększającą się ilością zachorowań  informujemy, iż załatwienie spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego możliwe jest jedynie w formie:

- elektronicznej za pośrednictwem  skrzynki podawczej e-puap,

- drogą korespondencyjną na adres Urzędu: Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu, ul. Robotniczna 12, 49-300 Brzeg (UWAGA: nie dotyczy składania wniosków o wydanie dowodu osobistego)

- skrzynka podawcza Urzędu znajdująca się przy drzwiach głównych, wejściu do Urzędu Miasta (UWAGA: nie dotyczy  składania wniosków o wydanie dowodu osobistego)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, sprawach niecierpiących zwłoki wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego istnieje możliwość osobistego stawiennictwa w urzędzie celem załatwienia sprawy.

Ewidencja ludności, meldunki – 77 416 94 41 lub 77 416 95 26

Dowody osobiste – 77 416 95 26

Urząd Stanu Cywilnego – 77 404 58 30

Ewidencja działalności gospodarczej – 77 416 99 59 lub 77 404 58 30

  

Z DNIEM 16.06.2020R. KASA URZĘDU MIASTA W BRZEGU BĘDZIE CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7:30 DO 14:00 Z PRZERWĄ OD GODZINY 11:00 DO 11:30.

WEJŚCIE DO USC I KASY URZĘDU MIASTA W BRZEGU OBOWIAZYWAĆ BĘDZIE OD LEWEJ STRONY BUDYNKU URZĘDU (PARKING DLA PETENTÓW) Z OBOWIĄZKOWYM ZAKRYCIEM NOSA I UST Z ZACHOWANIEM 2 M ODLEGŁOŚCI. PRZY DRZWIACH NALEŻY ZDEZYNFEKOWAĆ DŁONIE.

 

 

Wsparcie dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

 

 

Uwaga

Od 25 maja 2020 r. Urząd Miasta w Brzegu będzie obsługiwał petentów z zachowaniem obostrzeń ze względu na wprowadzony stan epidemii.

W związku z tym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Wejście do budynku Urzędu Miasta odbywać się będzie w sposób kontrolowany. Wymagane jest zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk. Odstęp między osobami powinien wynosić 2 m.

 

Poniżej dodatkowe informacje w zakresie obsługi petentów przez poszczególne komórki organizacyjne

 

Przed urzędem znajduje się skrzynka podawcza do której można wrzucać korespondencję kierowaną do Urzędu Miasta w Brzegu !

 

BIURO BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI

 

Kierownik Biura Budżetu i Księgowości: Anna Sanetra tel. 668 860 230

 

Informacje dotyczące:

1) wysokości opłat związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłat związanych wieczystym użytkowaniem gruntu można uzyskać pod nr telefonu: 77 416 99 64

2) nabycia lokali na raty wraz z naliczeniem oprocentowania można uzyskać pod nr telefonu: 77 416 99 62

3) mandatów karno-kredytowych oraz wielkości opłat związanych z zajęciem pasa drogi można uzyskać pod nr telefonu: 77 416 99 64

4) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można uzyskać pod nr telefonu: 77 416 07 24

Na czas ogłoszonej pandemii COVID-19 został uruchomiony w powyższej sprawie dodatkowy nr telefonu 789 078 681 obowiązujący do 31.03.2021 r.

 

Kontakt elektroniczny: zastepcaskarbnika@brzeg.pl

 

Opłaty z powyższych tytułów należy dokonywać na konto:  

Santander Bank Polski S.A  20 1090 2141 0000 0001 3528 5924

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO W BRZEGU

Od dnia 25 maja 2020 r osobiście ( pojedynczo ) można załatwić sprawy związane z :

-  Urzędem Stanu Cywilnego ( 1 osoba)

-  ewidencją ludności ( 1 osoba)

-  dowodami osobistymi ( 1 osoba)

-  działalnością gospodarczą ( 1 osoba)

Sprawy niewymagające osobistego wstawiennictwa , nadal można załatwiać listownie, za pośrednictwem skrzynki podawczej, która znajduje się przed wejściem do Urzędu ( nie dotyczy składania wniosków o wydanie dowodu osobistego) , e-PUAPEM lub po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 W pozostałych sprawach prosimy o kontaktowanie się pod numerami telefonów lub emailem:

 

W pozostałych sprawach prosimy o kontaktowanie się pod numerami telefonów lub emailem:

 1. Sprawy dotyczące aktów urodzeń i małżeństw:

tel. 77 404 58 30,   tel. 77 404 56 05,   tel. 798 352 651,

 1. Sprawy dotyczące aktów zgonu oraz spraw meldunkowych:

tel. 77 416 94 41,    tel. 798 353 982,

 1. Sprawy dotyczące dowodów osobistych:

tel. 77 416 95 26,

 1. Sprawy dotyczące ewidencji działalności gospodarczej:

tel. 77 416 99 59,

lub pod adresem mailowym: usc@brzeg.pl

Stosowne wnioski można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej znajdującego się pod adresem www.bip.brzeg.pl

Opłaty skarbowe dotyczące spraw wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu należy uiszczać drogą elektroniczną na numer konta:

 

 

Santander Bank Polska S.A.

68 1090 2141 0000 0001 3528 6127

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy

IBAN: PL 68 1090 2141 0000 0001 3528 6127

SWIFT KOD (BIC) WBKPPLPP

 

 BIURO SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

 

 Praca biura w najbliższych dniach będzie kontynuowana, ale w miarę możliwości uprasza się o załatwianie spraw przez telefon lub w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej, drogą poczty elektronicznej, e-mail: spz@brzeg.pl, za pośrednictwem skrzynki podawczej usytuowanej przed wejściem głównym do Urzędu Miasta, ul. Robotnicza 12, usługi ePUAP. Stosowne wnioski o przyznanie świadczeń znajdują się do pobrania na stronie: https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_14

Wnioski o ustalenie:

- prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (pokój nr 1,2 budynek A, tel. 77 404 71 35 lub 77 404 56 03),

- prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (pokój nr 3 budynek A, tel. 77 404 54 95),

- prawa do dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, karty dużej rodziny i opolskiej karty rodziny i seniora (pokój nr 14 budynek B, tel.  77 416 99 58),

- Kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia: tel. 77 416 99 81, 798354447,

- Sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych:  77 404 56 06, 798354708,

- Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych: 77 416 99 81.

 

 

BIURO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Sprawy prowadzone przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami, będą załatwiane również na wniosek pisemny klienta, który można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12,lub telefonicznie:

77 416 04 26

77 404 56 04

 

- Osoby które otrzymały zaświadczenie dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z rozłożeniem opłaty na raty, mogą w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania powyższego zaświadczenia złożyć pisemne „ zgłoszenie zamiaru uiszczenia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia tego prawa”.

Zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej www.bip.brzeg.pl w zakładce urząd miasta/ struktura organizacyjna/biuro gospodarki nieruchomościami i lokalami/przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów/zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej (https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_346  ).

 

- Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należy uiszczać drogą elektroniczną na konto:

 Santander Bank Polska S.A - 20 1090 2141 0000 0001 3528 5924.

 

- Przetargi na zbycie nieruchomości miejskich odbywać się będą zgodnie z wyznaczonymi terminami.

 

 

BIURO PODATKÓW I OPŁAT

Od dnia 16.03.2020 r. sprawy prowadzone przez Biuro Podatków i Opłat będą załatwiane również pisemnie, telefonicznie oraz mailowo. Adres mailowy biura to: podatki@brzeg.pl   Numer telefonu do kierownika biura 774045600.

W sprawie podatków i opłat lokalnych należy kontaktować się następująco:

Wymiar (naliczenie) podatków i opłat lokalnych –os. fizyczne oraz os. Prawne

Tel. 77 416 99 69

Rozpatrywanie spraw związanych z ulgami podatkowymi, postępowania podatkowe, pomoc publiczna oraz zwroty opłaty skarbowej

Tel. 77 416 99 67

Księgowość oraz egzekucja: podatku od nieruchomości-os. prawne, podatku rolnego -os. fizyczne i os. prawne, podatku od środków transportowych.

Księgowość opłaty skarbowej.

Tel.77 404 58 35

Księgowość oraz egzekucja podatku od nieruchomości-os. fizyczne.

Tel. 77 416 99 68

 

W sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy kontaktować się następująco:

Księgowość oraz egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tel. 77 416 04 30

Wymiar (naliczenie)  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tel. 77 404 55 45

 

Wszelkie formularze dotyczące spraw prowadzonych przez biuro dostępne są na stronie: www.bip.brzeg.pl zakładka Urząd Miasta

Wpłaty z tytułu podatków należy dokonywać na konto podane w decyzjach podatkowych tj : Santander Bank Polska S.A:  68 1090 2141 0000 0001 3528 6127

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidulane konto podane w zawiadomieniach lub na konto ogólne: Santander Bank Polska S.A : 56 1090 2141 0000 0001 3528 6149

 

 

BIURO ORGANIZACYJNO-PRAWNE

 

Sprawy należące do właściwości Biura Organizacyjno-Prawnego można zgłaszać również drogą telefoniczną bądź elektroniczną na adresy e-mail: organizacyjny@brzeg.pl lub um@brzeg.pl. Informacja o numerach kontaktowych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg: https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_220-220 oraz poniżej:

 

L.p.

Rodzaj usługi/prowadzone sprawy

nr pokoju

nr telefonu

1.

Kierownik Biura Organizacyjno-Prawnego

106 A

77 404 70 56

532 463 835

2.

- zarządzenia Burmistrza Brzegu - skargi i wnioski
- wnioski o udostępnienie informacji publicznej
- wnioski w sprawie ponownego udostępniania informacji sektora publicznego
- petycje wpływające do Burmistrza Brzegu
- oświadczenia majątkowe
- prowadzenie strony BiP Urzędu Miasta - sprawy prawne i organizacyjne

111 A

77 404 70 45

3.

archiwum Urzędu Miasta w Brzegu

111 A

77 416 9956

4.

sprawy kadrowe

104 A

77 416 85 74

5.

zamówienia publiczne

107A

77 404 70 55

6.

ubezpieczenia Gminy Brzeg

114 A

77 404 56 11

7.

biuro podawcze

Biuro Podawcze

77 416 99 70
77 416 99 71

8.

sprawy administracyjno-gospodarcze

RATUSZ

77 416 02 00
77 404 55 26

9.

sekretariat: Burmistrz Brzegu, Zastępca Burmistrza

105 A

77 416 99 50
fax 77 416 99 52

10.

sekretariat: Zastępca Burmistrza, Sekretarz Brzegu

109 A

77 416 99 51

 

 

BIURO URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Sprawy prowadzone przez Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska będą załatwiane również na pisemny wniosek klienta, który można wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta, wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul Robotniczej 12  lub elektronicznie na adres: um@brzeg.pl

W celu zasięgnięcia informacji proszę korzystać z podanych poniżej nr telefonów:

 • kierownik biura: 77 416 04 95, kom. 798 352 394
 • zagospodarowanie przestrzenne: 77 416 04 98
 • ochrona powietrza, gospodarka odpadami, ochrona środowiska, opieka nad bezdomnymi zwierzętami: 77 416 05 19
 • zieleń miejska i place zabaw: 77 416 58 25, 77 416 58 26

Kontakt elektroniczny: urbanistyka@brzeg.pl

Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.bip.brzeg.pl w zakładce kolejno: urząd miasta / struktura organizacyjna /  biuro urbanistyki i ochrony środowiska /karty usług/wnioski

Opłatę skarbową można wpłacać drogą elektroniczną na konto nr:

68 1090 2141 0000 0001 3528 6127  Santander Bank Polska S.A

 

 

BIURO OŚWIATY

Sprawy objęte działalnością Biura Oświaty, będą prowadzone również na wniosek pisemny klienta, który będzie można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12 lub telefonicznie lub mailowo.

Adres poczty elektronicznej pod który należy kierować pisma lub zapytania to: oswiata@brzeg.pl

Numery telefonów do kontaktu z pracownikami biura:

Numer telefonu

Sprawy

774169953

żłobki niepubliczne, wszystkie sprawy dot. przedszkola, obowiązek nauki, obowiązek szkolny

774045602

wszystkie sprawy dot. szkół, dowóz dzieci niepełnosprawnych

77 4169220

sprawy księgowe placówek oświatowych, żłobek miejski

77 4047145

798355099

pozostałe sprawy

 

BIURO BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

 

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami sprawy będą załatwiane również na wniosek   klienta, który będzie można przesłać pocztą elektroniczną (skan podpisanego wniosku), wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12 lub zgłosić telefonicznie:

77 416 08 74 lub 532 217 918 – kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji

77 404 58 15 – sprawy dot. zajęcia pasa drogowego, komunikacji miejskiej, wydania zaświadczenia dot. obszaru rewitalizacji, zgłoszenia uwag dot. inwestycji na drogach gminnych

77 416 85 19 – sprawy dot. pozostałych inwestycji,

77 416 80 31 – sprawy dot. utrzymania czystości, oświetlenia ulicznego, lokalizacji zjazdów, uzgodnień dot. umieszczenia infrastruktury w drogach, awarie i bieżące utrzymanie dróg gminnych

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg (https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_6), mogą być przesłane pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub wrzucone do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12.

 

BIURO PROMOCJI, KULTURY, SPORTU i TURYSTYKI

 

Sprawy prowadzone przez Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki będą załatwiane również na pisemny wniosek klienta, który można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12 lub elektronicznie na adres: um@brzeg.pl

W sprawach uzupełnień wniosków dotacyjnych (aktualizacje umów i harmonogramów) prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy. Gotowe aktualizacje należy dostarczać do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12.

 

W celu zasięgnięcia informacji proszę korzystać z podanych poniżej nr telefonów:

 • kierownik biura: 77 416 99 57 , kom. 668 860 232
 • dotacje dla organizacji pożytku publicznego: 77 416 98 01
 • oświadczenia do nagród Burmistrza za osiągnięcia sportowe, kontakt z mediami, zamieszczanie informacji na oficjalnej stronie miasta oraz w mediach społecznościowych: 77 416 98 45 Kontakt elektroniczny: promocja@brzeg.pl

 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Sprawy prowadzone przez Biuro Rady Miejskiej będą załatwiane również na pisemny wniosek klienta, który można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12 lub elektronicznie na adres: radamiejska@brzeg.pl W celu uzyskania informacji proszę korzystać z podanych poniżej telefonów:

Biuro Rady Miejskiej 77 404 57 95, kierownik biura: 77 404 57 96,  kom 798 355 304

 

Poniżej wykaz telefonów do kierowników poszczególnych biur Urzędu Miasta w Brzegu

Kierownik Biura Organizacyjno- Prawnego

Piotr Reszczyński

77 404 70 56

532 463 835

Kierownik Biura Oświaty

Elżbieta Ochmańska Jurkowska

77 404 71 45

798 355 099

Kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia

Anna Owczar

77 416 99 81

798 354447

Kierownik Biura Promocji,  Kultury, Sportu i Turystyki

Andrzej Peszko

77 416 99 57

668 860 232

Kierownik Biura Budżetu i Księgowości

Anna Sanetra

77 416 99 61

668 860 230

Kierownik Biura Podatków i Opłat

Małgorzata Gawrońska

77 404 56 00

798 355 627

Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji

Lucyna Mielczarek

77 416 08 74

532 217 918

Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami

Barbara  Iwanowiec

77 404 58 36

798 319 532

Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska

Joanna Dubas

77 416 04 95

798 352 394

Kierownik USC

Magdalena Hałas Kowalska

77 404 56 05

798 352 651

Komendant Straży Miejskiej

Krzysztof Szary

77 416 06 39

606 365 080

Specjalista ds. bhp

Dorota Poznań

77 416 98 93

602 825 105

Biuro Bezpieczeństwa

Wiesław Kielian

77 404 71 15

602 139 678

Tadeusz Woźny

77 404 71 16

Kierownik Biura Rady Miejskiej

Anna Szymańska

77 404 57 96

789 078 753