logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Brzegu na lata 2010 - 2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2018 rok
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
   minus Biuro Informatyki
   minus Audytor
   minus Główny specjalista ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg
   plus Biuro Bezpieczeństwa
   plus Biuro Budownictwa i Inwestycji
   plus Biuro Budżetu i Księgowości
   plus Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami
   plus Biuro Organizacyjno-Prawne
   plus Biuro Oświaty
   plus Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
   plus Biuro Podatków i Opłat
   minus Biuro Rady Miejskiej
   minus Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia
      minus Procedura przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego
      minus Procedura przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego
      minus Procedura przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
      minus Procedura przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
      minus Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy
      minus Świadczenie rodzicielskie
      minus Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus"
      minus Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, przyznawanie środków z FA, zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA
      minus Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych
      minus Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego
      minus Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
      minus Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
      minus Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny
      minus Procedura przyznania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
      minus Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      minus Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      minus Regulamin pracy komisji konkursowej
      minus Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe
      minus Procedura przyznawania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka niepełnosprawnego "Za życiem"
      minus Wykaz dziennych opiekunów
      minus Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych-Gmina Brzeg 2017
   plus Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska
   minus Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
   minus Straż Miejska
   plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
minus Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
plus Kontrole
minus Audyt
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ BRZEGU W OKRĘGU WYBORCZYM NR 11, ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 29 MAJA 2016R.
minus Postanowienie Komisarza Wyborczegow Opolu I w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
minus Zarządzenie Nr 33/16 Wojewody Opolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu
minus Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 marca 2016r.
minus Uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji (...)
minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu z dnia 14 marca 2016r.
minus Zarządzenie Nr 986/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów (...)
minus OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ORAZ WZORY FORMULARZY
minus INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH
minus Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Brzegu
minus ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO (przez wyborcę o ustalonym stopniu niepełnosprawności) w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu
minus SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
minus HARMONOGRAM PRACY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
minus Obwieszczenie Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016r.
minus Obwieszczenie MKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniajacych do Rady Miejskiej Brzegu w okręgu wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 29 maja 2016r
minus SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 11 z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi
minus OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu przeprowadzonych w dniu 29 maja 2016r.
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2011 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
plus Oświadczenia majątkowe- 2012 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2013 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
plus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Procedura przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego
2. Procedura przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego
3. Procedura przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
4. Procedura przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
5. Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy
6. Świadczenie rodzicielskie
7. Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus"
8. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, przyznawanie środków z FA, zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA
9. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych
10. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego
11. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
12. Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
13. Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny
14. Procedura przyznania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
15. Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
16. Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
17. Regulamin pracy komisji konkursowej
18. Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe
19. Procedura przyznawania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka niepełnosprawnego "Za życiem"
20. Wykaz dziennych opiekunów
21. Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych-Gmina Brzeg 2017

spz@brzeg.pl

L.p.

Imię i nazwisko

   Stanowisko   

Nr telefonu

Nr pokoju

1.

Anna Owczar

Kierownik Biura 416 99 81 pok.4 bud.A
2. Wioletta Marszałek Z-ca Kierownika 416 99 81 pok.4 bud.A
3. Sylwia Jankowska Inspektor 416 99 81

pok. 4

bud. A

4. Anna Dorecka Główny specjalista ds. świadczeń wychowawczych 404 71 36 pok.1 bud.A
5. Hnatów Małgorzata Pomoc Administracyjna 404 71 36

pok.1

bud.A

6. Joanna Chudzik Główny specjalista ds. świadczeń rodzinnych 404 71 35 pok.1 bud.A
7. Żaneta Berdychowska Podinspektor 404 71 35

pok.1 bud.A

8. Karina Zabłocka Pomoc administracyjna 404 71 35

pok.2

gud. A

9. Aleksandra Mazur Pomoc administracyjna 404 71 35

pok. 2

bud. A

10. Ewa Kuś Inspektor 416 92 72 pok.3 bud.A
11. Agnieszka Smogur Inspektor 416 92 72

pok. 3

bud. A

12. Monika Słodka Główny specjalista ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych 416 99 58 pok.7 bud.A
13. Pasternak Kamila Pomoc administracyjna 416 99 58

pok.7

bud.A

14. Renata Szkoda Inspektor 404 54 95 pok.8 bud.A
15. Hanna Mela Podinspektor 404 54 95

pok.8 bud.A

16. Krzemień Agnieszka Podinspektor ( zastępstwo) 416 99 81 pok.4 bud.A
17. łukasz Kielian Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych 416 99 85

Sklep z pracą

Ratusz -Sukiennice

 

Ilość odwiedzin: 17123
Nazwa dokumentu: Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Organizacyjno - Prawne
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Organizacyjno - Prawne
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Rutkowska
Data wytworzenia informacji: 2013-02-01 13:57:37
Data udostępnienia informacji: 2013-02-01 13:57:37
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-08 14:02:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner