logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Brzegu na lata 2010 - 2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2018 rok
minus Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
minus Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
plus Kontrole
minus Audyt
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ BRZEGU W OKRĘGU WYBORCZYM NR 11, ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 29 MAJA 2016R.
minus Postanowienie Komisarza Wyborczegow Opolu I w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
minus Zarządzenie Nr 33/16 Wojewody Opolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu
minus Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 marca 2016r.
minus Uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji (...)
minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu z dnia 14 marca 2016r.
minus Zarządzenie Nr 986/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów (...)
minus OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ORAZ WZORY FORMULARZY
minus INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH
minus Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Brzegu
minus ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO (przez wyborcę o ustalonym stopniu niepełnosprawności) w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu
minus SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
minus HARMONOGRAM PRACY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
minus Obwieszczenie Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016r.
minus Obwieszczenie MKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniajacych do Rady Miejskiej Brzegu w okręgu wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 29 maja 2016r
minus SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 11 z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi
minus OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu przeprowadzonych w dniu 29 maja 2016r.
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2011 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
plus Oświadczenia majątkowe- 2012 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2013 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
plus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Gmina Brzeg

 

 

 Godziny pracy:

Urząd Miasta:

poniedziałek od 7:15 do 16:15

wtorek - piątek od 7:15 do 15:15


Kasa Urzędu Miasta:

poniedziałek - piątek

7:30 - 14:30 przerwa od 11:00 do 11:30

 

Po dniu 29.11.2017 r. wszelkie wpłaty na właściwe konta bankowe Gminy należy uiszczać przelewem bądź w kasie Urzędu Miasta w Brzegu.

Jednocześnie informujemy, że od wpłat gotówkowych dokonywanych bezpośrednio w Banku Zachodnim na konta bankowe Gminy Brzeg będzie pobierana prowizja zgodnie z tabelą opłat banku.

 

 
 

epuap 

       Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP/umbrzeg/Skrytka/
 
NIP Urzędu Miasta w Brzegu: 747-16-72-777 
NIP Gminy Brzeg: 747-12-48-878
Kod terytorialny: 1601011
REGON Urzędu Miasta w Brzegu: 530517840
REGON Gminy Brzeg: 531412711

UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH!

Z DNIEM 20.11.2017 r. W GMINIE BRZEG OBOWIĄZUJĄ NOWE KONTA BANKOWE.

 

Z DNIEM 20.11.2017R. W GMINIE BRZEG OBOWIĄZUJĄ NOWE KONTA BANKOWE. WSZELKIE WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA NOWE KONTA GMINY BRZEG PRZELEWEM LUB W KASIE URZĘDU MIASTA W BRZEGU.

OD WPŁAT DOKONANYCH BEZPOŚREDNIO W KASIE BANKU ZACHODNIEGO W BRZEGU, W OBCYCH BANKACH, NA POCZCIE POLSKIEJ LUB W PUNKTACH PRZYJMOWANIA OPŁAT ZOSTANIE DOLICZONA PROWIZJA ZGODNIE Z CENNIKIEM OBOWIĄZUJĄCYM W DANEJ INSTYTUCJI.

Numery nowych kont bankowych Gminy Brzeg obowiązujące od 20.11.2017 r.:

Dochody (dzierżawy, najem, wieczyste użytkowanie gruntu, dochody z tyt. zajęcia pasa drogi, dochody z tyt. sprzedaży majątku, mandaty, opłata adiacencka, renta planistyczna itp.)

20 1090 2141 0000 0001 3528 5924
Bank Zachodni WBK O/Brzeg

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 20 1090 2141 0000 0001 3528 5924
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

Dochody – Budżet państwa (udostępnienie   danych osobowych, usługi opiekuńcze, zwroty dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych  (500+) za lata ubiegłe)

06 1090 2141 0000 0001 3528 7049
Bank Zachodni WBK O/Brzeg

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 06 1090 2141 0000 0001 3528 7049
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

Zadania zlecone – świadczenia rodzinne (zwroty dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych  (500+) za rok bieżący)

78 1090 2141 0000 0001 3528 7014

Bank Zachodni WBK O/Brzeg

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 78 1090 2141 0000 0001 3528 7014

SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

Podatki (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata targowa)

68 1090 2141 0000 0001 3528 6127

Bank Zachodni WBK O/Brzeg

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 68 1090 2141 0000 0001 3528 6127

SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

Depozyt (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

94 1090 2141 0000 0001 3528 6629

Bank Zachodni WBK O/Brzeg

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 94 1090 2141 0000 0001 3528 6629

SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP 

Strefa Płatnego Parkowania 

95 1090 2141 0000 0001 3528 6902

Bank Zachodni WBK O/Brzeg

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 95 1090 2141 0000 0001 3528 6902

SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

56 1090 2141 0000 0001 3528 6149

Bank Zachodni WBK O/Brzeg

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 56 1090 2141 0000 0001 3528 6149

SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

 

 

 

 

 

 


Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej, realizowany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619).

 

corner   corner