logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2019 rok
minus Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia-Program Polityki Zdrowotnej
minus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
minus Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
plus Oświadczenia majątkowe - 2013 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
plus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   minus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Przetargi: 2015 > styczeń > 2015-01-30
Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Skarbimierz.

            Brzeg, dnia 2 marca 2015 roku

OR.IV.042.1.2015                                                                                                                                                    

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Skarbimierz”

Pakiet nr 1 –„Przebudowa drogi dojazdowej do autostrady wraz z budową obwodnicy Pępic”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

             Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 2 marca 2015r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożoną przez: P.W.K.- PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO- KOMUNIKACJA Jan Wyrwiński,
ul. Wojska Polskiego 33, 65-077 Zielona Góra,
za cenę łączną:

netto:   139 000,00 zł, 

brutto: 170 970,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryteriach: cena -95% oraz dodatkowy okres rękojmi- 5%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena- 95%

 

Dodatkowy okres rękojmi -

5%

 

Łączna ilość punktów

 

1

RDK PROJEKT Robert Grodecki

Ul. Międzyleska 2-4

50-514 Wrocław

57,16 pkt

0 pkt

57,16 pkt

 

2

P.W.K.- PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO- KOMUNIKACJA Jan Wyrwiński

Ul. Wojska Polskiego 33,

65-077 Zielona Góra

95 pkt

5 pkt

100 pkt

 

3

Biuro Projektów

TRASA sp. z o.o.

Rynek Jeżycki 1/1, 60-847 Poznań

55,21 pkt

5 pkt

60,25 pkt

 

4

Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek

Ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm

44,29 pkt

5 pkt

49,29 pkt

 

5

SD PROJEKT s.c.

Ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań

74,82 pkt

5 pkt

79,82 pkt

 

6

Pracownia Projektowa PROKOM Kazimierz Kurowski

Ul. Ozimska 8, 45-057 Opole

53,68 pkt

5 pkt

58,68 pkt

 

7

Pracownia Projektowa Renata Figura

Ul. Maków 20, 45-227 Opole

 

49,09 pkt

 

5 pkt

 

54,09 pkt

 

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

            Brzeg, dnia 2 marca 2015 roku

 

OR.IV.042.1.2015                                                                              

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Skarbimierz”

Pakiet nr 2 –„Rozbudowa Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Skarbimierzu-Osiedle”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

             Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 2 marca 2015r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 8, złożoną przez: Pracownię Projektowo-Konserwatorską PROKON s.c., ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bór, za cenę łączną:

netto:   70 000,00 zł, 

brutto: 86 100,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryteriach: cena -95% oraz dodatkowy okres rękojmi- 5%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena- 95%

 

Dodatkowy okres rękojmi -

5%

 

Łączna ilość punktów

 

8

Pracownia Projektowo-Konserwatorska PROKON s.c.

Ul. Kasztanowa 15

46-053 Suchy Bór

95 pkt

5 pkt

100 pkt

 

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

Brzeg, dnia 5 lutego 2015r.

     OR.IV.042.1.2015

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Skarbimierz”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniach 2 i 3 lutego 2015r. wpłynęło do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 dot. Pakietu nr 1 –„Przebudowa drogi dojazdowej do autostrady wraz z budową obwodnicy Pępic”

Prosimy o sprecyzowanie zakresu zamówienia wskazując początek i koniec opracowania. Niezbędne jest to do określenia zakresu robót projektowych.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zakres zadania został określony zarówno w opisie (ok. 3,85km) jak i na załączniku mapowym.

Pytanie 2 dot. Pakietu nr 1 –„Przebudowa drogi dojazdowej do autostrady wraz z budową obwodnicy Pępic”

Ze względu na zakres opracowania prosimy o informacje czy teren pod przyszłą obwodnicę Pępic jest w posiadaniu inwestora. Jeśli nie to prosimy o wskazanie ilości działek do podziałów.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Teren pod przyszłą obwodnicę nie jest w posiadaniu inwestora. W ramach zamówienia do podziału przewidziane jest około 70 działek.

Pytanie 3 dot. Pakietu nr 1 –„Przebudowa drogi dojazdowej do autostrady wraz z budową obwodnicy Pępic”

Prosimy o sprecyzowanie czy na odcinkach rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej i drogi gminnej wymagane są podziały działek. Prosimy o wskazanie ile działek należy wycenić.

Odpowiedź na pytanie nr 3

W ramach zamówienia podziałem objętych będzie około 70 działek.

Pytanie 4 dot. Pakietu nr 1 –„Przebudowa drogi dojazdowej do autostrady wraz z budową obwodnicy Pępic”

Czy istniejący pas drogi powiatowej i gminnej posiada szerokość pasa drogowego zgodną z wymogami Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). Jeśli nie to czy należy uwzględnić poszerzenie do normatywnej szerokości pasa drogowego.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Należy przewidzieć poszerzenie przedmiotowych dróg do normatywnej szerokości pasa drogowego.

Pytanie 5 dot. Pakietu nr 1 –„Przebudowa drogi dojazdowej do autostrady wraz z budową obwodnicy Pępic”

Ze względu, że istotnym w zakresie inwestycji elementem do wyceny prac projektowych są podziały działek, których na tym etapie nie można jednoznacznie określić (chyba, ze zamawiający wskaże ilość działek do podziałów) wnioskujemy o ujęcie w formularzu ofertowym ceny za 1 dzieloną działkę i ustalenie wartości podziałów poprzez przemnożenie ilości działek przez cenę jednostkową. Pozwoli to na równe traktowanie oferentów i porównanie cen ofertowych wg jednoznacznych kryteriów.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Należy uwzględnić podział około 70 działek.

Pytanie 6 dot. Pakietu nr 1 –„Przebudowa drogi dojazdowej do autostrady wraz z budową obwodnicy Pępic”

Prosimy o sprecyzowanie zapisu dotyczącego składu opracowania:

„… Pępickim. W skład opracowania  będą wchodzić:

-           projekt budowlany i wykonawczy część drogowa – przebudowa części drogi (poszerzenie), budowa obwodnicy Pępic,

-           projekt budowlany i wykonawczy – system odwodnienia drogi,

-           projekt budowlany i wykonawczy – budowa obiektu mostowego nad potokiem Pępickim,…”

Co Zamawiający ma na myśli wpisując: „system odwodnienia drogi” czy powyższe wskazuje, że odwodnienie powierzchniowe w formie rowów należy zaprojektować jako wydzieloną dokumentację projektową?

Odpowiedź na pytanie nr 6

W ramach zadania należy zaprojektować system odwodnienia drogi na całej długości opracowania.

Pytanie 7 dot. Pakietu nr 1 –„Przebudowa drogi dojazdowej do autostrady wraz z budową obwodnicy Pępic”

Biorąc pod uwagę wymóg wykonania projektu wg SIWZ prosimy o wskazanie jaki termin zamawiający przyjął do

a.        uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowań. Z doświadczenia wynika, że taka decyzja trwa min. 3 miesiące (bez raportu oddziaływania na środowisko).

b.        Uzyskania pozwolenia wodno prawnego,

Pozwolenie wodno prawne możliwe jest do złożenia dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Biorąc pod uwagę, że otwarcie ofert ustalono na 09.02.2015, zaś zakończenie zamówienia na 10.06.2015  daje to 4 miesiące i 1 dzień.  Uwzględniając szybkie rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy 24.02.2015 daje Projektantowi 106 dni.

Prosimy o urealnienie możliwej daty zakończenia inwestycji na 20.12.2015 co pozwoli zakończyć zamówienie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Ze względu na dofinansowanie zadania ze środków UE wskazany w SIWZ termin zakończenia zamówienia nie może zostać przekroczony.

Jednocześnie informujemy, że uzyskanie decyzji środowiskowej (bez raportu), pod warunkiem przedłożenia kompletnego wniosku przez jednostkę projektową, możliwe jest w terminie około 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku.  

Pytanie 8 dot. Pakietu nr 1 –„Przebudowa drogi dojazdowej do autostrady wraz z budową obwodnicy Pępic”

Zamawiający wskazał wymagania stawiane Wykonawcom dla Pakietu 1:

Pakiet nr 1– jedną usługę związaną z opracowaniem projektu drogi – nawierzchnia asfaltowa, wraz z obiektem mostowym obejmującą swoim zakresem branże drogową, elektryczną, wod-kan i teletechniczną.

Prosimy o sprecyzowanie zapisu wod-kan: czy dotyczy to projektu kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Kanalizacja deszczowa oraz ewentualnie projekt rozwiązania kolizji sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 9 dot. Pakietu nr 1 –„Przebudowa drogi dojazdowej do autostrady wraz z budową obwodnicy Pępic”

Prosimy o sprecyzowanie jednego z kryteriów tj. „Dodatkowy okres rękojmi”.

Czemu on służy? Wg Zamawiającego wykonawca ma wykonać dokumentację do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Skoro będzie uzyskane pozwolenie na budowę to znaczy że dokumentacja nie posiada wad w pracach projektowych.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Pozwolenie na budowę, którego uzyskanie nie jest przedmiotem zamówienia, wcale nie oznacza, że dokumentacja nie posiada wad (w szczególności w zakresie projektu wykonawczego, który przecież nie jest weryfikowany przez organ wydający decyzję zezwalającą na inwestycję). Najczęściej wady dokumentacji ujawnione zostają podczas realizacji robót budowlanych.

Pytanie 10 dot. Pakietu nr 1 –„Przebudowa drogi dojazdowej do autostrady wraz z budową obwodnicy Pępic”

10.   Umowa przewiduje jednostronne kary do zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.

Prosimy o zmianę zapisów dotyczących poziomu kar umownych z 1% za dzień zwłoki na 0.1%.

Dotyczy to punktów par 7.1a, b.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów.

Pytanie 11 dot. Pakietu nr 1 –„Przebudowa drogi dojazdowej do autostrady wraz z budową obwodnicy Pępic”

Proszę podać ilość działek do podziału w ramach przedmiotowego zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Należy założyć podział około 70 działek.

Zamawiający przypomina ponadto iż w/w odpowiedzi stanowią integralną część siwz i wiążą Wykonawców.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

Ilość odwiedzin: 2249
Podmiot udostępniający: BURMISTRZ BRZEGU
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Rosół
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Rosół
Osoba, która wprowadzała dane: Krystyna Rosół
Data wytworzenia informacji: 2015-01-30 14:04:37
Data udostępnienia informacji: 2015-01-30 14:04:37
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-03 08:44:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner