logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2019 rok
minus Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia-Program Polityki Zdrowotnej
minus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
minus Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
plus Oświadczenia majątkowe - 2013 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
plus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   minus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Przetargi: 2014 > grudzień > 2014-12-31
"Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Lubsza".

 

            Brzeg, dnia 2 marca 2015 roku

OR.IV.042.9.2014                                                                            

                                                                                                          

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Lubsza”

Pakiet nr 1 –„Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 101 939

we wsi Czepielowice w gminie Lubsza”.

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

             Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 2 marca 2015r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożoną przez: Biuro Studiów i Programów SKRYBA Wiesław Mazurkiewicz, Wrzosów, ul. Kalinowa 42, 26-630 Jedlina-Letnisko, za cenę łączną:

netto:   13 000,00 zł, 

brutto: 15 990,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryteriach: cena -95% oraz dodatkowy okres rękojmi- 5%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena- 95%

 

Dodatkowy okres rękojmi -

5%

 

Łączna ilość punktów

 

1

Firma „ABS Ochrona Środowiska” Sp. z o.o.

Ul. Wierzbowa 14

40-169 Katowice

28,07 pkt

5 pkt

33,07 pkt

 

2

Biuro Studiów i Programów SKRYBA Wiesław Mazurkiewicz

Wrzosów, ul. Kalinowa 42

26-630 Jedlina-Letnisko

95 pkt

5 pkt

100 pkt

 

4

RDK PROJEKT Robert Grodecki

Ul. Międzyleska 2-4

50-514 Wrocław

 

29,4 pkt

 

0 pkt

 

29,4 pkt

 

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

            Brzeg, dnia 2 marca 2015 roku

OR.IV.042.9.2014                                                                            

                                                                                              

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Lubsza”

Pakiet nr 2 –„Remont basenu kąpielowego w Lubszy”.

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

             Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 2 marca 2015r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 5, złożoną przez: ARCHIPROJEKT  Włodzimierz Banaś, ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-301 Lubin, za cenę łączną:

netto:   36 700,00 zł, 

brutto: 45 141,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryteriach: cena -95% oraz dodatkowy okres rękojmi- 5%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena- 95%

 

Dodatkowy okres rękojmi -

5%

 

Łączna ilość punktów

 

5

ARCHIPROJEKT

Włodzimierz Banaś

Ul. M. Skłodowskiej-Curie 88

59-301 Lubin

95 pkt

5 pkt

100 pkt

        

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

            Brzeg, dnia 2 marca 2015 roku

OR.IV.042.9.2014                                                                              

                                                                                              

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Lubsza”

Pakiet nr 3 – „Budowa lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Śmiechowice,

Lubicz i Nowe Kolnie z odprowadzeniem ścieków do zbiorczej stacji zlewnej”.

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Zamawiający - Burmistrz Brzegu - decyzją Komisji Przetargowej z dnia 2 marca 2015r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie w części dotyczącej Pakietu nr 3 z uwagi na  to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

            Brzeg, dnia 2 marca 2015 roku

OR.IV.042.9.2014                                                                              

                                                                                              

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Lubsza”

Pakiet nr 4 –„Budowa sieci wodociągowej – tranzytu spinającego wodociąg

w Lubszy i Borucicach (suw w Śmiechowicach i Nowym Świecie)”.

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Zamawiający - Burmistrz Brzegu - decyzją Komisji Przetargowej z dnia 2 marca 2015r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie w części dotyczącej Pakietu nr 4 z uwagi na  to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

Brzeg, dnia 27 stycznia 2015r.

 

     OR.IV.042.9.2014

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Lubsza”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 20 stycznia 2015r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o podanie przez Zamawiającego zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla „Remont basenu kąpielowego w Lubszy”.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zakres instalacji elektrycznych: wewnętrzna nn, oświetleniowa i siłowa.

Zakres instalacji teletechnicznych: telefoniczna, sieci strukturalnej (LAN), systemu sygnalizacji pożaru (SSP), monitoring.

Jednocześnie Zamawiający podaje zestawienie budynków na terenie kąpieliska:

- gastronomiczny - kub.222m3, pow. uż.70m2

- socjalny i sanitariatów - kub.275m3, pow.uż.94m2

- gospodarczy - kub.212m3, pow. uż.66,7m2

- recepcji i rozdzielni - kub.37,5m3, pow.uż.10,5m2

- przebieralni - kub.57,5m3, pow.uż.17m2 (bez instalacji)

- hydroforni - r.bud.1960, kub.60m3, pow.uż.20m2, fund. bet, ściany murowane z cegły, stropodach drewn. kryty papą, stolarka  okienna i drzwiowa drewn., posadzki cement., inst. elektryczna.

Opis budynków od 1-5: r. bud. przed 1939, fund. bet., ściany drewniane, stropodach drewn. kryty papa, stolarka okienna i drzwiowa drewn., posadzki cement. i płytki terakota, instal. elektr., wodna i kanalizacyjna.

"Basen" jako kompleks znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Zamawiający przypomina ponadto iż w/w odpowiedzi stanowią integralną część siwz i wiążą Wykonawców.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

Brzeg, dnia 15 stycznia 2015r.

 

     OR.IV.042.9.2014

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Lubsza”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 14 stycznia 2015r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 dot. Pakietu nr 2 -„Remont basenu kąpielowego w Lubszy”

(…) proszę o zmianę SIWZ w pkt dot. doświadczenia wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

W pierwszej wersji SIWZ warunek ten określono jako:

„pkt 1 ppkt b dla Pakietu nr 2- jedną usługę związaną z opracowaniem projektu obiektu kulturalno-wypoczynkowego”, co nie miało odpowiednika w klasyfikacji obiektów budowlanych.

Po zmianie tego warunku brzmi on: należy wykazać się zaprojektowaniem w ostatnich
3 latach co najmniej 1 obiektu basenu otwartego o pow. lustra wody min. 500 m2.

Proszę o rozszerzenie tego punktu o obiekty basenów krytych.

Zawężanie tego punktu do basenów otwartych dyskwalifikuje projektantów zajmujących się projektowaniem basenów.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający precyzuje warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt. 6.1b) dot. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, w następujący sposób:

- wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę związaną z opracowaniem projektu basenu otwartego bądź krytego o powierzchni lustra wody min. 500 m2 (potwierdzoną dowodem, że została wykonana należycie).

Jednocześnie Zamawiający –Burmistrz Brzegu- decyzją Komisji Przetargowej z dnia 15 stycznia 2015r., działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników do SIWZ:

1) Zamawiający zmienia treść punktu 6 ppkt 1 lit. b) SIWZ- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków w zakresie Pakietu nr 2, który otrzymuje brzmienie: 

„b)  posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie- wykonał co najmniej:

Pakiet nr 1– jedną usługę związaną z opracowaniem projektu drogi o nawierzchni asfaltowej obejmującej swoim zakresem branżę drogową;

Pakiet nr 2 - jedną usługę związaną z opracowaniem projektu basenu otwartego bądź krytego o powierzchni lustra wody min. 500 m2;

Pakiet nr 3 - jedną usługę związaną z opracowaniem projektu budowy sieci kanalizacyjnej dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego (min. 50 domów) z odprowadzeniem ścieków do zbiorczej stacji zlewnej;

Pakiet nr 4- jedną usługę związaną z opracowaniem projektu sieci tranzytowej wodociągowej, spiętej ze stacją uzdatniania wody;”

Mając na uwadze treść art. 12a ust. 1 i ust. 2 pkt 1) oraz art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że nie jest konieczna zmiana terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian
w ofertach, ponieważ termin liczony od dnia dokonania zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzących do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu do pierwotnie wyznaczonego terminu składania ofert na dzień 10.02.2015r. jest dłuższy i wynosi więcej niż 22 dni od dnia przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany  ogłoszenia.

Zamawiający przypomina ponadto iż w/w zmiany stanowią integralną część siwz i wiążą Wykonawców.

Na stronie internetowej Zamawiającego www.bip. brzeg.pl  zamieszczone zostały następujące dokumenty uwzględniające powyższą modyfikację tj.: ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz SIWZ.

 

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

 

Brzeg, dnia 14 stycznia 2015r.

     OR.IV.042.9.2014

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Lubsza”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniach 7, 8 i 9 stycznia 2015r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 dot. Pakietu nr 2 -„Remont basenu kąpielowego w Lubszy”

W związku z koniecznością wykonania operatu wodno-prawnego i uzyskania na jego podstawie odpowiedniego pozwolenia wodno-prawnego związanego z ujęciem wody i projektami hydrotechnicznymi, prosimy o zweryfikowanie stanowiska na temat czasu wykonania projektu remontu basenu kąpielowego w Lubszy. Może się okazać, że termin podany w SIWZ jest zbyt krótki na uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Prosimy o wydłużenie terminu na wykonanie projektów wymienionych w pakiecie 2.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania dokumentacji.

Pytanie 2 dot. Pakietu nr 2 -„Remont basenu kąpielowego w Lubszy”

Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli określając dla pkt.1 ppkt.b dla Pakietu 2 – jedna usługę związaną z opracowaniem projektu obiektu kulturalno-wypoczynkowego. Takie pojęcie nie istnieje w klasyfikacji obiektów budowlanych. Czy wykonanie projektu basenu krytego, basenu otwartego, sali sportowej lub podobne będą wystarczające do wzięcia udziału w przetargu?

Pytanie 3 dot. Pakietu nr 2 -„Remont basenu kąpielowego w Lubszy”

Zamawiający wymaga wykazania się w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jedna usługą związaną z opracowaniem projektu obiektu kulturalno-wypoczynkowego. Przedmiotem zamówienia jest projektu „Remontu basenu kąpielowego w Lubszy”. Basen kąpielowy w moim rozumieniu nie jest obiektem kulturalno-wypoczynkowym lecz rekreacyjno-wypoczynkowym. Czy w opisie wymagań nastąpiła pomyłka? Jeśli nie, to proszę o doprecyzowanie, co należy rozumieć pod pojęciem obiektu kulturalno-wypoczynkowego?

Pytanie 4 dot. Pakietu nr 2 -„Remont basenu kąpielowego w Lubszy”

Jednym z warunków udziału w w/w postępowaniu podanym w SIWZ p.6.b jest wykazanie przez oferenta, że wykonał projekt obiektu kulturalno-wypoczynkowego. Ponieważ obiekty takie nie występują w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, proszę o udzielenie informacji, czy np. projekt przebudowy lub budowy biblioteki, zaplecza sali sportowej, czy hotelu w budynku dworca kolejowego, Zamawiający uzna za spełnienie omawianych wymagań?

Odpowiedź na pytanie nr 2, nr 3 i nr 4

Zamawiający precyzuje warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt. 6.1b) dot. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, w następujący sposób:

- wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę związaną z opracowaniem projektu basenu odkrytego o powierzchni lustra wody min. 500 m2 (potwierdzoną dowodem, że została wykonana należycie).

Pytanie 5 dot. Pakietu nr 2 -„Remont basenu kąpielowego w Lubszy”

Proszę o udostępnienie na swej stronie fotografii remontowanego obiektu i „skanów” jego dokumentacji archiwalnej, a co najmniej ujawnienie planu sytuacyjnego w czytelnej skali oraz opisania dotychczasowych warunków uzdatniania i dostawy wody do basenu.

Odpowiedź na pytanie nr 5

1/ Zamawiający załączył: mapę sytuacyjną, mapkę ewidencyjną w skali 1:2000, wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza w skali 1:2000 dla działki nr 305 (na której znajduje się kąpielisko), zdjęcia obiektu.

2/ Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia:

Opis terenu: działka gminna o powierzchni 0,8 ha, uzbrojona w sieci wod-kan, elektryczną, oświetleniową, na której znajdują się: niecka basenowa (otwarty basen o wym. 50 x 18m  z otwartym brodzikiem o wym. 20x20m), drewniane obiekty towarzyszące (pomieszczenia: gospodarcze, ratowników, hydroforni, recepcji, rozdzielni elektrycznej, przebieralni, sanitariatów) – w złym stanie technicznym oraz ciągi komunikacyjne. Obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i projekt budowlany należy uzgodnić z konserwatorem zabytków. Dokumentacja musi być kompletna do uzyskania pozwolenia na budowę przez Zamawiającego. Nie posiadamy żadnej dokumentacji archiwalnej (projektowej, inwentaryzacyjnej, innej) dot. basenu.

3/ Basen jest nieużytkowany (zamknięty) od 7 lat. W załączeniu dokumentacja z 2007r. w sprawie wyników kontroli PSSE w Brzegu dot. stanu sanitarno-technicznego, oceny jakości wody i badań wody w kąpielisku.

Pytanie 6 dot. Pakietu nr 2 - „Remont basenu kąpielowego w Lubszy”

Czy przyczyną, która wymusza potrzebę remontu niecki basenu jest nieszczelność izolacji, czy fizyczne zużycie okładzin?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Remont niecki basenu polega na usunięciu mat z włókna szklanego na żywicy poksydowej oraz uzupełnieniu ubytków betonu.

Jednocześnie Zamawiający –Burmistrz Brzegu- decyzją Komisji Przetargowej z dnia 14 stycznia 2015r., działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników do SIWZ:

1) Zamawiający zmienia treść punktu 6 ppkt 1 lit. b) SIWZ- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków w zakresie Pakietu nr 2, który otrzymuje brzmienie:  

„b)  posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie- wykonał co najmniej:

Pakiet nr 1– jedną usługę związaną z opracowaniem projektu drogi o nawierzchni asfaltowej obejmującej swoim zakresem branżę drogową;

Pakiet nr 2 - jedną usługę związaną z opracowaniem projektu basenu odkrytego o powierzchni lustra wody min. 500 m2;

Pakiet nr 3 - jedną usługę związaną z opracowaniem projektu budowy sieci kanalizacyjnej dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego (min. 50 domów) z odprowadzeniem ścieków do zbiorczej stacji zlewnej;

Pakiet nr 4- jedną usługę związaną z opracowaniem projektu sieci tranzytowej wodociągowej, spiętej ze stacją uzdatniania wody;”

2) Zamawiający zmienia treść Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do wzoru Umowy - Pakiet nr 2 - „Remont basenu kąpielowego w Lubszy”- poprzez dodanie
w pkt 1. opisu terenu
, który otrzymuje brzmienie:

„ 1. Opis stanu istniejącego: basen kąpielowy nieczynny od 6 lat, zły stan techniczny, odparzone maty z włókna szklanego na ścianach niecki basenu, pomieszczenia toalet zniszczone w wyniku pożaru, wykruszone schody i uszkodzone ciągi komunikacyjne, przebieralnie do rozbiórki, itp.

          Basen kąpielowy o wymiarach olimpijskich, otwarty (sezonowy), wybudowany przed 19939 rokiem, znajduje się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Położenie obiektu na działce nr 205 w obrębie ewidencyjnym Lubsza, w parku rekreacyjnym. Basen kąpielowy jest ogrodzony, znajduje się w nim brodzik dla dzieci, skocznia, natrysk z zimną wodą, sanitariaty, przebieralnie, pomieszczenia biurowo-gospodarcze.

Opis terenu: działka gminna o powierzchni 0,8 ha, uzbrojona w sieci wod-kan, elektryczną, oświetleniową, na której znajdują się: niecka basenowa (otwarty basen o wym. 50 x 18m  z otwartym brodzikiem o wym. 20x20m), drewniane obiekty towarzyszące (pomieszczenia: gospodarcze, ratowników, hydroforni, recepcji, rozdzielni elektrycznej, przebieralni, sanitariatów) – w złym stanie technicznym oraz ciągi komunikacyjne. Obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i projekt budowlany należy uzgodnić z konserwatorem zabytków. Dokumentacja musi być kompletna do uzyskania pozwolenia na budowę przez Zamawiającego. Nie posiadamy żadnej dokumentacji archiwalnej (projektowej, inwentaryzacyjnej, innej) dot. basenu.”

Mając na uwadze treść art. 12a ust. 1 i ust. 2 pkt 1) oraz art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że nie jest konieczna zmiana terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian
w ofertach, ponieważ termin liczony od dnia dokonania zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzących do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu do pierwotnie wyznaczonego terminu składania ofert na dzień 10.02.2015r. jest dłuższy i wynosi więcej niż 22 dni od dnia przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany  ogłoszenia.

Zamawiający przypomina ponadto iż w/w zmiany stanowią integralną część siwz i wiążą Wykonawców.

Na stronie internetowej Zamawiającego www.bip. brzeg.pl  zamieszczone zostały następujące dokumenty uwzględniające powyższe modyfikacje tj.: ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 1 do wzoru Umowy- Pakiet nr 2 oraz dokumenty wymienione w odpowiedzi na pytanie nr 5.                                                                    

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

Załączniki do pobrania:

2014-12-31 10:53:42 - Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DUUE w dn. 31.12.2014r. (179.77 kB)
2015-01-03 10:23:56 - Ogłoszenie o zamówieniu TED 2015/S 002-002105 opublikowane w dn. 03.01.2015r. (237.89 kB)
2015-01-03 10:24:17 - SIWZ (317.00 kB)
2015-01-03 10:24:37 - Wzór oferty (232.00 kB)
2015-01-03 10:25:24 - Zał. nr 1 do oferty- oświadczenie art. 22 (215.50 kB)
2015-01-03 10:25:46 - Zał. nr 2 do oferty- wykaz usług (223.50 kB)
2015-01-03 10:26:10 - Zał. nr 3 do oferty - oswiadczenie dot. uprawnień (212.50 kB)
2015-01-03 10:27:01 - Zał. nr 4 do oferty- oświadczenie art. 24 (211.00 kB)
2015-01-03 10:27:27 - Zał. nr 5 do oferty- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do gr. kapitałowej (209.50 kB)
2015-01-03 10:27:51 - Zał. nr 6 do oferty- wzór zobowiązania innych podmiotów (217.50 kB)
2015-01-03 10:28:27 - Wzór umowy (208.50 kB)
2015-01-03 10:29:32 - Pakiet nr 1-Opis przedmiotu zamówienia- Zał. nr 1 do wzoru umowy. (1.35 MB)
2015-01-03 10:29:59 - Pakiet nr 2-Opis przedmiotu zamówienia- Zał. nr 1 do wzoru umowy. (1.30 MB)
2015-01-03 10:30:25 - Pakiet nr 3-Opis przedmiotu zamówienia- Zał. nr 1 do wzoru umowy. (124.85 kB)
2015-01-03 10:30:43 - Pakiet nr 4-Opis przedmiotu zamówienia- Zał. nr 1 do wzoru umowy. (946.97 kB)
2015-01-14 09:42:13 - MODYFIKACJA SIWZ- 14.01.2015r. (9.85 MB)
2015-01-15 13:54:42 - MODYFIKACJA SIWZ- 15.01.2015r. (361.75 kB)
2015-01-27 11:31:58 - Odpowiedzi na zapytania do SIWZ- 27.01.2015r. (234.50 kB)
2015-03-02 15:17:39 - Rozstrzygnięcie postępowania Pakiet nr 1 (95.08 kB)
2015-03-02 15:18:15 - Rozstrzygniecie postępowania Pakiet nr 2 (94.89 kB)
2015-03-02 15:18:39 - Unieważnienie postepowania Pakiet nr 3 (93.94 kB)
2015-03-02 15:19:09 - Unieważnienie postepowania Pakiet nr 4 (94.01 kB)

Ilość odwiedzin: 2352
Podmiot udostępniający: BURMISTRZ BRZEGU
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Rosół
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Rosół
Osoba, która wprowadzała dane: Krystyna Rosół
Data wytworzenia informacji: 2014-12-31 10:51:39
Data udostępnienia informacji: 2014-12-31 10:51:39
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-02 15:22:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner