logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2019 rok
minus Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia-Program Polityki Zdrowotnej
minus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
minus Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
plus Oświadczenia majątkowe - 2013 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
plus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   minus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Przetargi: 2014 > grudzień > 2014-12-22
Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oława obejmująca: Zadanie 1 – sołectwo Marcinkowice – ulice Słoneczna, Ogrodowa,

                                                                                                                       Brzeg, dnia 2 marca 2015 r.

OR.IV.042.8.2014

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oława obejmująca:

Zadanie 1 – sołectwo Marcinkowice – ulice Słoneczna, Ogrodowa, Wiosenna, sołectwo Godzikowice – ulice: Wierzbowa, Zaciszna.”

  (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 2 marca 2015r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 4, złożoną przez: Biuro Studiów i Programów SKRYBA Wiesław Mazurkiewicz, Wrzosów, ul. Kalinowa 42, 26-630 Jedlnia – Letnisko za cenę łączną:

Netto: 34.959,00  zł

Brutto: 42.999,57

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryteriach: cena -95% oraz dodatkowy okres rękojmi- 5%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w  kryterium cena- 95%

 

Liczba punktów w kryterium „dodatkowy okres rękojmi”-

5%

 

Łączna ilość punktów

 

1

ABS –Ochrona Środowiska Sp. z o.o.

Ul. Wierzbowa 14

40-169 Katowice

 

48,14 pkt

 

5 pkt

 

53,14 pkt

 

4

Biuro Studiów i Programów SKRYBA Wiesław Mazurkiewicz

Wrzosów, ul. Kalinowa 42,

26-630 Jedlnia - Letnisko

 

95 pkt

 

5 pkt

 

100 pkt

 

6

Pracownia Projektowa

MOSTOPOL Sp. z o.o.

Ul. Jagiełły 39

46-020 Czarnowąsy

 

34,24 pkt

 

5 pkt

 

39,24 pkt

                                                                                                           Burmistrz Brzegu

                                                                                                          Jerzy Wrębiak

 

                                                                                                             Brzeg, dnia 2 marca 2015 r.

OR.IV.042.8.2014

                   dotyczy postępowania na zadanie pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych                        i wewnętrznych na terenie Gminy Oława obejmująca:

Zadanie 2 – sołectwo Bystrzyca – ulice: Sosnowa, Sobieskiego, Słowackiego, Chrobrego, Boczna”.

  (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 2 marca 2015r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożoną przez: Biuro Studiów i Programów SKRYBA Wiesław Mazurkiewicz, Wrzosów, ul. Kalinowa 42, 26-630 Jedlnia – Letnisko za cenę łączną:

Netto: 39.837,00 zł

Brutto: 48.999,51 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryteriach: cena -95% oraz dodatkowy okres rękojmi- 5%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w  kryterium cena- 95%

 

Liczba punktów w kryterium „dodatkowy okres rękojmi”-

5%

 

Łączna ilość punktów

 

2

ABS –Ochrona Środowiska Sp. z o.o.

Ul. Wierzbowa 14

40-169 Katowice

 

43,01 pkt

 

5 pkt

 

48,01 pkt

 

3

Biuro Studiów i Programów SKRYBA Wiesław Mazurkiewicz

Wrzosów, ul. Kalinowa 42,

26-630 Jedlnia - Letnisko

 

95 pkt

 

5 pkt

 

100 pkt

 

5

Pracownia Projektowa

MOSTOPOL Sp. z o.o.

Ul. Jagiełły 39

46-020 Czarnowąsy

 

28,14 pkt

 

5 pkt

 

33,14 pkt

                                                                                                                    Burmistrz Brzegu

                                                                                                                    Jerzy Wrębiak

 

Brzeg, dnia 21 stycznia 2015 r.

OR.IV.042.8.2014

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

KTÓRZY POBRALI

SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

 

Wykonanie dokumentacji projektowej pn.:„Budowa i modernizacja dróg gminnych   i wewnętrznych na terenie Gminy Oława obejmująca:

Zadanie 1 – sołectwo Marcinkowice – ulice: Słoneczna, Ogrodowa, Wiosenna,

Sołectwo Godzikowice – ulice: Wierzbowa, Zaciszna.

Zadanie 2 – sołectwo Bystrzyca – ulice: Sosnowa, Sobieskiego, Słowackiego, Chrobrego, Boczna.”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

W związku z pomyłką polegającą na zamieszczeniu na stronie BIP Zamawiającego,  wzoru oferty zawierającego informację o nieprawidłowej kwocie wymaganego do wniesienia wadium, Zamawiający – Burmistrz Brzegu decyzją Komisji Przetargowej z dnia 21 stycznia 2015 r. działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wzoru oferty poprzez zastąpienie aktualnego wzoru oferty, odrębnymi dla każdego zadania wzorami ofert ze wskazaniem na prawidłowe wartości wadium.

 

Zmienione wzory ofert zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego www.bip.brzeg.pl. Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonanych zmian w treści siwz termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

                                                       

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                              Burmistrz Brzegu

                                                                                              Jerzy Wrębiak

Ilość odwiedzin: 1600
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Tatarzynska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Tatarzynska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Tatarzynska
Data wytworzenia informacji: 2014-12-22 09:42:39
Data udostępnienia informacji: 2014-12-22 09:42:39
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-02 15:16:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner