logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2019 rok
minus Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia-Program Polityki Zdrowotnej
minus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
minus Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
plus Oświadczenia majątkowe - 2013 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
plus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   minus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Przetargi: 2014 > grudzień > 2014-12-16
Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne: z zakresu „Zielone Inwestycje Gminy Olszanka” oraz na zadania z zakresu poprawy systemu komunikacyjnego poprzez remont i przebudowę

     Brzeg, dnia 25 lutego 2015 roku

OR.IV.042.7.2014                                                                            

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne:

z zakresu „Zielone Inwestycje Gminy Olszanka” oraz na zadania z zakresu

poprawy systemu komunikacyjnego poprzez remont i przebudowę

dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka (XI części)”

Część I – „Kompleksowa termomodernizacja budynku PZSP w Olszance”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 24 lutego 2015r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 19, złożoną przez SOLARSYSTEM s.c. Łapa J. Olesek W, Skorut-Nawara E. ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice, za cenę łączną:

netto:   15 000,00 zł, 

brutto: 18 450,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryteriach: cena -95% oraz dodatkowy okres rękojmi- 5%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena- 95%

 

Dodatkowy okres rękojmi -

5%

 

Łączna ilość punktów

 

15

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VITARO”

Wojciech Jędrzejczyk

Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

25,91 pkt

0 pkt

25,91 pkt

 

19

SOLARSYSTEM s.c. Łapa J., Olesek W., Skorut-Nawara E.

Ul. Słowackiego 42,

32-400 Myślenice

95 pkt

5 pkt

100 pkt

 

23

ASPEKT Sp. z o.o.

Ul. Chopina 96,

43-600 Jaworzno

 

47,5 pkt

 

5 pkt

 

52,5 pkt

 

                                                           Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

    

Brzeg, dnia 25 lutego 2015 roku

OR.IV.042.7.2014                                                                            

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne:

z zakresu „Zielone Inwestycje Gminy Olszanka” oraz na zadania z zakresu

poprawy systemu komunikacyjnego poprzez remont i przebudowę

dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka (XI części)”

Część II – „Termomodernizacja budynku PZSP w Jankowicach Wielkich”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 24 lutego 2015r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 20, złożoną przez SOLARSYSTEM s.c. Łapa J. Olesek W, Skorut-Nawara E. ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice, za cenę łączną:

netto:   15 000,00 zł, 

brutto: 18 450,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryteriach: cena -95% oraz dodatkowy okres rękojmi- 5%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena- 95%

 

Dodatkowy okres rękojmi -

5%

 

Łączna ilość punktów

 

16

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VITARO”

Wojciech Jędrzejczyk

Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

28,5 pkt

0 pkt

28,5 pkt

 

20

SOLARSYSTEM s.c. Łapa J., Olesek W., Skorut-Nawara E.

Ul. Słowackiego 42,

32-400 Myślenice

95 pkt

5 pkt

100 pkt

 

24

ASPEKT Sp. z o.o.

Ul. Chopina 96,

43-600 Jaworzno

 

50 pkt

 

5 pkt

 

55 pkt

 

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

          Brzeg, dnia 25 lutego 2015 roku

OR.IV.042.7.2014                                                                            

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne:

z zakresu „Zielone Inwestycje Gminy Olszanka” oraz na zadania z zakresu

poprawy systemu komunikacyjnego poprzez remont i przebudowę

dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka (XI części)”

Część III – „Termomodernizacja budynku PZSP w Przylesiu”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 24 lutego 2015r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 21, złożoną przez SOLARSYSTEM s.c. Łapa J. Olesek W, Skorut-Nawara E. ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice, za cenę łączną:

netto:   18 000,00 zł, 

brutto: 22 140,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryteriach: cena -95% oraz dodatkowy okres rękojmi- 5%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena- 95%

 

Dodatkowy okres rękojmi -

5%

 

Łączna ilość punktów

 

17

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VITARO”

Wojciech Jędrzejczyk

Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

34,2 pkt

0 pkt

34,2 pkt

 

21

SOLARSYSTEM s.c. Łapa J., Olesek W., Skorut-Nawara E.

Ul. Słowackiego 42,

32-400 Myślenice

95 pkt

5 pkt

100 pkt

 

25

ASPEKT Sp. z o.o.

Ul. Chopina 96,

43-600 Jaworzno

 

60 pkt

 

5 pkt

 

65 pkt

 

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

     Brzeg, dnia 25 lutego 2015 roku

OR.IV.042.7.2014                                                                              

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne:

z zakresu „Zielone Inwestycje Gminy Olszanka” oraz na zadania z zakresu

poprawy systemu komunikacyjnego poprzez remont i przebudowę

dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka (XI części)”

Część IV – „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Olszance”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 24 lutego 2015r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 22, złożoną przez SOLARSYSTEM s.c. Łapa J. Olesek W, Skorut-Nawara E. ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice, za cenę łączną:

netto:   15 000,00 zł, 

brutto: 18 450,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryteriach: cena -95% oraz dodatkowy okres rękojmi- 5%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena- 95%

 

Dodatkowy okres rękojmi -

5%

 

Łączna ilość punktów

 

18

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VITARO”

Wojciech Jędrzejczyk

Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

27,4 pkt

0 pkt

27,4 pkt

 

22

SOLARSYSTEM s.c. Łapa J., Olesek W., Skorut-Nawara E.

Ul. Słowackiego 42,

32-400 Myślenice

95 pkt

5 pkt

100 pkt

 

26

ASPEKT Sp. z o.o.

Ul. Chopina 96,

43-600 Jaworzno

 

50 pkt

 

5 pkt

 

55 pkt

 

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

     Brzeg, dnia 25 lutego 2015 roku

 

OR.IV.042.7.2014                                                                            

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne:

z zakresu „Zielone Inwestycje Gminy Olszanka” oraz na zadania z zakresu

poprawy systemu komunikacyjnego poprzez remont i przebudowę

dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka (XI części)”

Część V – „Droga wewnętrzna nr 1 (4- odcinkowa) położona w Przylesiu”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 24 lutego 2015r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 44, złożoną przez RoadKost Jacek Kostórkiewicz Projektowanie i Nadzór Inwestycji Drogowych, ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wrocław, za cenę łączną:

netto:   9 482,00 zł, 

brutto: 9 482,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryteriach: cena -95% oraz dodatkowy okres rękojmi- 5%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena- 95%

 

Dodatkowy okres rękojmi -

5%

 

Łączna ilość punktów

 

 

5

P.W.K.- Projektowanie  i Wykonawstwo- Komunikacja

Ul. Wojska Polskiego 33 pok. 108

65-077 Zielona Góra

76,34 pkt

5 pkt

81,34 pkt

 

27

Biuro Projektowo Usługowe „PRO-BUD” s.c.

Grażyna i Ryszard Boreccy

Ul. Legionistów 3/1

49-300 Brzeg

48,82 pkt

5 pkt

53,82 pkt

 

32

Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o.

Ul. Jagiełły 39

46-020 Czarnowąsy

 

26,15 pkt

 

5 pkt

 

31,15 pkt

 

44

RoadKost Jacek Kostórkiewicz

Projektowanie i Nadzór Inwestycji Drogowych

Ul. Wietrzna 12e/1

53-024 Wrocław

 

95 pkt

 

5 pkt

 

100 pkt

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

     Brzeg, dnia 25 lutego 2015 roku

 

OR.IV.042.7.2014                                                                            

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne:

z zakresu „Zielone Inwestycje Gminy Olszanka” oraz na zadania z zakresu

poprawy systemu komunikacyjnego poprzez remont i przebudowę

dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka (XI części)”

Część VI – „Droga wewnętrzna nr 2 (3 – odcinkowa) położona w Przylesiu”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 24 lutego 2015r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 45, złożoną przez RoadKost Jacek Kostórkiewicz Projektowanie i Nadzór Inwestycji Drogowych, ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wrocław, za cenę łączną:

netto:   7 320,00 zł, 

brutto: 7 320,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryteriach: cena -95% oraz dodatkowy okres rękojmi- 5%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena- 95%

 

Dodatkowy okres rękojmi -

5%

 

Łączna ilość punktów

 

 

6

P.W.K.- Projektowanie  i Wykonawstwo- Komunikacja

Ul. Wojska Polskiego 33 pok. 108

65-077 Zielona Góra

81,81 pkt

5 pkt

86,81 pkt

 

28

Biuro Projektowo Usługowe „PRO-BUD” s.c.

Grażyna i Ryszard Boreccy

Ul. Legionistów 3/1

49-300 Brzeg

40,38 pkt

5 pkt

45,38 pkt

 

33

Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o.

Ul. Jagiełły 39

46-020 Czarnowąsy

 

21,75 pkt

 

5 pkt

 

26,75 pkt

 

45

RoadKost Jacek Kostórkiewicz

Projektowanie i Nadzór Inwestycji Drogowych

Ul. Wietrzna 12e/1

53-024 Wrocław

 

95 pkt

 

5 pkt

 

100 pkt

 

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

     Brzeg, dnia 25 lutego 2015 roku

 OR.IV.042.7.2014                                                                           

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne:

z zakresu „Zielone Inwestycje Gminy Olszanka” oraz na zadania z zakresu

poprawy systemu komunikacyjnego poprzez remont i przebudowę

dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka (XI części)”

Część VII – „Droga wewnętrzna nr 3 (1- odcinkowa) położona w Przylesiu”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 24 lutego 2015r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 46, złożoną przez RoadKost Jacek Kostórkiewicz Projektowanie i Nadzór Inwestycji Drogowych, ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wrocław, za cenę łączną:

netto:   5 948,00 zł, 

brutto: 5 948,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryteriach: cena -95% oraz dodatkowy okres rękojmi- 5%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena- 95%

 

Dodatkowy okres rękojmi -

5%

 

Łączna ilość punktów

 

 

7

P.W.K.- Projektowanie  i Wykonawstwo- Komunikacja

Ul. Wojska Polskiego 33 pok. 108

65-077 Zielona Góra

66,48 pkt

5 pkt

71,48 pkt

 

29

Biuro Projektowo Usługowe „PRO-BUD” s.c.

Grażyna i Ryszard Boreccy

Ul. Legionistów 3/1

49-300 Brzeg

48,36 pkt

5 pkt

53,36 pkt

 

34

Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o.

Ul. Jagiełły 39

46-020 Czarnowąsy

 

20,88 pkt

 

5 pkt

 

25,88 pkt

 

46

RoadKost Jacek Kostórkiewicz

Projektowanie i Nadzór Inwestycji Drogowych

Ul. Wietrzna 12e/1

53-024 Wrocław

 

95 pkt

 

5 pkt

 

100 pkt

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

     Brzeg, dnia 25 lutego 2015 roku

 

OR.IV.042.7.2014                                                                            

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne:

z zakresu „Zielone Inwestycje Gminy Olszanka” oraz na zadania z zakresu

poprawy systemu komunikacyjnego poprzez remont i przebudowę

dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka (XI części)”

Część VIII – „Droga wewnętrzna (7- odcinkowa) położona w Krzyżowicach”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 24 lutego 2015r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 8 złożoną przez P.W.K.- Projektowanie i Wykonawstwo- Komunikacja Jan Wyrwiński, ul. Wojska Polskiego 33, pok. 108, 65-077 Zielona Góra, za cenę łączną:

netto:   19 800,00 zł, 

brutto: 19 800,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryteriach: cena -95% oraz dodatkowy okres rękojmi- 5%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena- 95%

 

Dodatkowy okres rękojmi -

5%

 

Łączna ilość punktów

 

 

8

P.W.K.- Projektowanie  i Wykonawstwo- Komunikacja

Ul. Wojska Polskiego 33 pok. 108

65-077 Zielona Góra

95 pkt

5 pkt

100 pkt

 

35

Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o.

Ul. Jagiełły 39

46-020 Czarnowąsy

 

23,53 pkt

 

5 pkt

 

28,53 pkt

 

39

Usługi Projektowe Alina Banach

Ul. Mariacka 22/1

48-304 Nysa

 

27,81 pkt

 

5 pkt

 

32,81 pkt

 

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

     Brzeg, dnia 25 lutego 2015 roku

 

OR.IV.042.7.2014                                                                            

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne:

z zakresu „Zielone Inwestycje Gminy Olszanka” oraz na zadania z zakresu

poprawy systemu komunikacyjnego poprzez remont i przebudowę

dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka (XI części)”

Część IX – „Droga gminna nr G 102306 w Krzyżowicach”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 24 lutego 2015r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 9, złożoną przez P.W.K.- Projektowanie i Wykonawstwo- Komunikacja Jan Wyrwiński, ul. Wojska Polskiego 33, pok. 108, 65-077 Zielona Góra, za cenę łączną:

netto:   19 800,00 zł, 

brutto: 19 800,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryteriach: cena -95% oraz dodatkowy okres rękojmi- 5%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena- 95%

 

Dodatkowy okres rękojmi -

5%

 

Łączna ilość punktów

 

 

9

P.W.K.- Projektowanie  i Wykonawstwo- Komunikacja

Ul. Wojska Polskiego 33 pok. 108

65-077 Zielona Góra

95 pkt

5 pkt

100 pkt

 

 

30

Biuro Projektowo Usługowe „PRO-BUD” s.c.

Grażyna i Ryszard Boreccy

Ul. Legionistów 3/1

49-300 Brzeg

35,22 pkt

5 pkt

40,22 pkt

 

36

Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o.

Ul. Jagiełły 39

46-020 Czarnowąsy

29,70 pkt

5 pkt

34,70 pkt

 

40

Usługi Projektowe Alina Banach

Ul. Mariacka 22/1

48-304 Nysa

 

21,85 pkt

 

5 pkt

 

26,85 pkt

 

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

     Brzeg, dnia 25 lutego 2015 roku

 

OR.IV.042.7.2014                                                                            

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne:

z zakresu „Zielone Inwestycje Gminy Olszanka” oraz na zadania z zakresu

poprawy systemu komunikacyjnego poprzez remont i przebudowę

dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka (XI części)”

Część X – „Droga wewnętrzna (4 – odcinkowa) położona w Gierszowicach”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 24 lutego 2015r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 10 złożoną przez P.W.K.- Projektowanie i Wykonawstwo- Komunikacja Jan Wyrwiński, ul. Wojska Polskiego 33, pok. 108, 65-077 Zielona Góra, za cenę łączną:

netto:   24 800,00 zł, 

brutto: 24 800,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryteriach: cena -95% oraz dodatkowy okres rękojmi- 5%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena- 95%

 

Dodatkowy okres rękojmi -

5%

 

Łączna ilość punktów

 

 

10

P.W.K.- Projektowanie  i Wykonawstwo- Komunikacja

Ul. Wojska Polskiego 33 pok. 108

65-077 Zielona Góra

95 pkt

5 pkt

100 pkt

 

37

Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o.

Ul. Jagiełły 39

46-020 Czarnowąsy

 

37,56 pkt

 

5 pkt

 

42,56 pkt

 

41

Usługi Projektowe Alina Banach

Ul. Mariacka 22/1

48-304 Nysa

 

34,83 pkt

 

5 pkt

 

39,83 pkt

        

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

     Brzeg, dnia 25 lutego 2015 roku

 

OR.IV.042.7.2014                                                                               

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne:

z zakresu „Zielone Inwestycje Gminy Olszanka” oraz na zadania z zakresu

poprawy systemu komunikacyjnego poprzez remont i przebudowę

dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka (XI części)”

Część XI – „Droga wewnętrzna (1- odcinkowa) położona w Pogorzeli”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 24 lutego 2015r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 47, złożoną przez RoadKost Jacek Kostórkiewicz Projektowanie i Nadzór Inwestycji Drogowych, ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wrocław, za cenę łączną:

netto:   4 945,00 zł, 

brutto: 4 945,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryteriach: cena -95% oraz dodatkowy okres rękojmi- 5%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena- 95%

 

Dodatkowy okres rękojmi -

5%

 

Łączna ilość punktów

 

 

11

P.W.K.- Projektowanie  i Wykonawstwo- Komunikacja

Ul. Wojska Polskiego 33 pok. 108

65-077 Zielona Góra

85,41 pkt

5 pkt

90,41 pkt

 

 

31

Biuro Projektowo Usługowe „PRO-BUD” s.c.

Grażyna i Ryszard Boreccy

Ul. Legionistów 3/1

49-300 Brzeg

40,20 pkt

5 pkt

45,20 pkt

 

38

Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o.

Ul. Jagiełły 39

46-020 Czarnowąsy

21,22 pkt

5 pkt

26,22 pkt

 

47

RoadKost Jacek Kostórkiewicz

Projektowanie i Nadzór Inwestycji Drogowych

Ul. Wietrzna 12e/1

53-024 Wrocław

95 pkt

5 pkt

100 pkt

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

 

Brzeg, dnia 12 stycznia 2015r.

OR.IV.042.7.2014

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne:
z zakresu „Zielone Inwestycje Gminy Olszanka” oraz na zadania

z zakresu poprawy systemu komunikacyjnego poprzez remont i przebudowę

dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka (XI części)”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 5 stycznia 2015r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy zamówienie obejmuje wykonanie tylko projektu budowlanego (zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku B dla każdej części), czy również projekty wykonawcze (branżowe)?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamówienie obejmuje wykonanie kompletu projektu budowlano-wykonawczego, w tym również branże oddzielnie dla każdego odcinka danej części.

Pytanie nr 2:

Czy dokumentacja techniczna dla części VIII i X ma być opracowana oddzielnie dla każdego odcinka (działki geodezyjnej), czy łącznie dla każdej części?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Dokumentacja techniczna winna być opracowana oddzielnie dla każdego odcinka (działki geodezyjnej, na której położona jest droga)

Pytanie nr 3:

Czy dokumentacja dla części IX (droga gminna) ma obejmować teren w granicach istniejącego pasa drogowego, czy należy przewidzieć jego poszerzenie do szerokości normatywnej i zajęcie części działek sąsiednich? Czy w razie konieczności poszerzenia pasa drogowego Zamawiający przewiduje (i na czyj koszt) sporządzenie projektu działek oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Opracowanie w obrębie istniejącego pasa drogowego, nie przewiduje się poszerzeń na działki poza istniejący pas.

Pytanie nr 4:

Czy dokumentacja dla części VIII i X (drogi wewnętrzne) ma być opracowana w granicach działek geodezyjnych, wyszczególnionych w załączniku B?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Dokumentacja ma być opracowana w granicach działki geodezyjnej, na której jest położone 7 i 8 odcinków.

Pytanie nr 5:

Czy zamówienie obejmuje wyłącznie opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z wymaganymi uzgodnieniami, czy również uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (lub decyzji ZRID) bądź skutecznego zgłoszenia robót (wraz z opracowaniem wniosków)?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Wykonawca projektu budowlanego winien uzyskać własnym staraniem pozwolenia na budowę, bądź zgłoszenia (bez sprzeciwu) dla każdego obiektu.

Pytanie nr 6:

Czy teren inwestycji dla części VIII-X objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Pytanie nr 7:

Czy odcinki dróg objętych zamówieniem mają pokrycie mapowe (mapa zasadnicza) w zasobach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej? Jeśli tak, to czy Zamawiający posiada aktualne mapy do celów projektowych, czy ich uzyskanie należy do Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Niezbędne mapy geodezyjne oraz do celów projektowych Wykonawca projektu zabezpieczy własnym staraniem i na własny koszt.

Pytanie nr 8:

Czy projektowane drogi przebiegają przez tereny chronione, w tym obszar „Natura 2000”?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Drogi nie przebiegają przez tereny chronione.

Pytanie nr 9:

Czy zamówienie obejmuje uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (obowiązuje dla dróg o długości ponad 1km)?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Pytanie nr 10:

Gdzie Zamawiający przewiduje odprowadzenie ścieków deszczowych z projektowanej kanalizacji dla części VIII i X? Czy zamówienie obejmuje uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia wodno-prawnego (wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego)?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Należy dokonać pełnego rozeznania w terenie przez Wykonawcę, a w razie  konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, a także opracowania operatu wodno-prawnego.

Pytanie nr 11:

Proszę o dołączenie do SIWZ załącznika graficznego (mapa ewidencyjna lub mapa zasadnicza) z oznaczeniem odcinków dróg objętych zamówieniem.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Jak Ad.7. Niezbędne mapy geodezyjne oraz do celów projektowych Wykonawca projektu zabezpieczy własnym staraniem i na własny koszt.

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ  i wiążą Wykonawców.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

Załączniki do pobrania:

2014-12-16 13:09:34 - Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DUUE w dn. 16.12.2014r. (224.35 kB)
2014-12-20 10:18:05 - Ogłoszenie o zamówieniu TED 2014/S 246-434569 opublikowane w dn. 20.12.2014r. (310.03 kB)
2014-12-20 10:18:37 - SIWZ (320.50 kB)
2014-12-20 10:18:59 - Wzór oferty (233.00 kB)
2014-12-20 10:19:35 - Zał. nr 1 do oferty- oświadczenie art. 22 (216.50 kB)
2014-12-20 10:20:01 - Zał. nr 2 do oferty- wykaz usług (225.00 kB)
2014-12-20 10:21:58 - Zał. nr 3 do oferty - oswiadczenie dot. uprawnień (213.50 kB)
2014-12-20 10:22:47 - Zał. nr 4 do oferty- oświadczenie art. 24 (212.00 kB)
2014-12-20 10:23:16 - Zał. nr 5 do oferty- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do gr. kapitałowej (210.50 kB)
2014-12-20 10:23:53 - Zał. nr 6 do oferty- wzór zobowiązania innych podmiotów (219.50 kB)
2014-12-20 10:24:40 - Wzór umowy (208.50 kB)
2014-12-20 10:25:29 - Zał. nr 1 do wzoru umowy- Opis przedmiotu zamówienia (66.00 kB)
2015-01-12 11:18:18 - Odpowiedzi na zapytania do SIWZ- 12.01.2015r. (228.50 kB)
2015-02-25 15:07:17 - Rozstrzygnięcie postępowania- Część I (95.22 kB)
2015-02-25 15:07:42 - Rozstrzygnięcie postępowania- Część II (95.29 kB)
2015-02-25 15:08:03 - Rozstrzygnięcie postępowania- Część III (95.34 kB)
2015-02-25 15:08:23 - Rozstrzygnięcie postępowania- Część IV (95.31 kB)
2015-02-25 15:08:43 - Rozstrzygnięcie postępowania- Część V (95.46 kB)
2015-02-25 15:09:03 - Rozstrzygnięcie postępowania- Część VI (95.52 kB)
2015-02-25 15:09:25 - Rozstrzygnięcie postępowania- Część VII (95.47 kB)
2015-02-25 15:09:53 - Rozstrzygnięcie postępowania- Część VIII (95.07 kB)
2015-02-25 15:10:16 - Rozstrzygnięcie postępowania- Część IX (95.14 kB)
2015-02-25 15:10:57 - Rozstrzygnięcie postępowania- Część X (95.34 kB)
2015-02-25 15:11:18 - Rozstrzygnięcie postępowania- Część XI (95.54 kB)

Ilość odwiedzin: 1915
Podmiot udostępniający: BURMISTRZ BRZEGU
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Rosół
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Rosół
Osoba, która wprowadzała dane: Krystyna Rosół
Data wytworzenia informacji: 2014-12-16 13:05:16
Data udostępnienia informacji: 2014-12-16 13:05:16
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-25 15:19:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner