logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2019 rok
minus Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia-Program Polityki Zdrowotnej
minus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
minus Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
plus Oświadczenia majątkowe - 2013 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
plus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   minus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Przetargi: 2014 > grudzień > 2014-12-03
Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oława obejmująca budowę drogi łączącej miejscowości Psary i Małujowice na tereni

                                                                                                                     Brzeg, dnia 2 lutego 2015 r.

OR.IV.042.4.2014                                                                    

           

dot. postępowania na zadanie pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oława obejmująca  budowę drogi łączącej miejscowości Psary i Małujowice na terenie Gmin Oława i Skarbimierz”.

  (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

 

 

 

Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 2 lutego 2015r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez: Pracownię Projektową MOSTOPOL Sp. z o.o., ul. Jagiełły 39,   46-020 Czarnowąsy za cenę łączną:

Netto: 35.000,00 zł

Brutto: 43.050,00 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryteriach: cena -95% oraz dodatkowy okres rękojmi- 5%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena- 95%

 

Dodatkowy okres rękojmi-

5%

 

Łączna ilość punktów

 

1

Pracownia Projektowa

MOSTOPOL Sp. z o.o.

Ul. Jagiełły 39

46-020 Czarnowąsy

 

95 pkt

 

5 pkt

 

100 pkt

 

2

Usługi Projektowe

Alina Banach

Ul. Opawska 6/6

48-304 Nysa

 

41,56 pkt

 

2,50 pkt

 

44,06 pkt

 

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

 

Brzeg, dnia 18 grudnia 2014r.

OR.IV.042.4.2014

 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej pn.:

„Budowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oława obejmująca budowę drogi łączącej miejscowości Psary i Małujowice na terenie Gmin Oława i Skarbimierz.”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Burmistrz Brzegu informuje, że w dniu 12.12.2014 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania do SIWZ:

 

Pytanie 1.

Dotyczy punktu II.2.1) i  II.1.5) czy w zakresie dokumentacji wchodzi 1 droga czy więcej dróg gminnych?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamówienie dotyczy jednej drogi gminnej nr 111265 (działka drogowa nr 146).

 

Pytanie 2.

Czy na danym terenie obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego –Uchwała Nr LXVII/406/2014 Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2014 r. Jedynie na odcinku samej miejscowości Psary brak planu. Plan jest dostępny na stronie internetowej gminy: www.gminaolawa.pl, zakładka :plany.

 

Pytanie 3.

Czy przewidywane są podziały nieruchomości, jeśli tak to ile?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Nie przewiduje się podziałów nieruchomości.

 

Pytanie 4.

Proszę o załączenie załącznika graficznego dotyczącego zakresu przedmiotowej inwestycji.

 

Odpowiedź na pytanie nr 4:

W załączeniu fragment z ewidencji gruntów z zaznaczeniem zasięgu przedmiotowej inwestycji.

 

Pytanie 5.

Czy teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej, ochronie przyrody, krajobrazu lub innym ochronom w rozumieniu szczegółowych zapisów?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Informacje na ten temat zawarte są  w ww. planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Pytanie 6.

Czy Gmina jest w posiadaniu warunków technicznych budowy odwodnienia drogi oraz budowy oświetlenia wystawionych przez zakład wodociągów i kanalizacji oraz przez Tauron Dystrybucja ?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Gmina w zakresie budowy tej drogi nie posiada warunków technicznych budowy odwodnienia drogi oraz budowy oświetlenia ulicznego.

 

 

Ponadto, Zamawiający – Burmistrz Brzegu decyzją Komisji Przetargowej z dnia 18 grudnia 2014 r. działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wzoru oferty poprzez dodanie następującego zapisu w pkt 2:

 

„W tym:

  1. za wykonanie dokumentacji technicznej:

 

netto: ......................................... zł (słownie: .......................................................................................

 

................................................................................................................................................................)

 

obowiązujący podatek VAT w wysokości: …….%, tj. ...................................................... zł (słownie złotych:

 

................................................................................................................................................................)

 

brutto: ........................................ zł (słownie: .....................................................................................

 

…………………………………………………………………………………………………………)

 

 

  1. za opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji:

 

netto: ......................................... zł (słownie: .......................................................................................

 

................................................................................................................................................................)

 

obowiązujący podatek VAT w wysokości: …… %, tj. ...................................................... zł (słownie złotych:

 

................................................................................................................................................................)

 

brutto: ........................................ zł (słownie: .....................................................................................

 

…………………………………………………………………………………………………………).”

 

 

Zamawiający przypomina, iż ww. odpowiedzi przekazane Wykonawcom oraz dokonane zmiany w treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.

Zmieniony wzór oferty oraz fragment z ewidencji gruntów z zaznaczeniem zasięgu przedmiotowej inwestycji zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego www.bip.brzeg.pl.

            Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonanych zmian w treści siwz termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

 

 

 

                                                          

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                      

                                                                                                          Burmistrz Brzegu

                                                                                                          Jerzy Wrębiak

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 1662
Podmiot udostępniający: BURMISTRZ BRZEGU
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Tatarzyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Tatarzyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Tatarzynska
Data wytworzenia informacji: 2014-12-03 15:02:55
Data udostępnienia informacji: 2014-12-03 15:02:55
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-03 11:38:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner