logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Brzegu na lata 2010 - 2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2017 rok
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
minus Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
plus Kontrole
minus Audyt
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ BRZEGU W OKRĘGU WYBORCZYM NR 11, ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 29 MAJA 2016R.
minus Postanowienie Komisarza Wyborczegow Opolu I w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
minus Zarządzenie Nr 33/16 Wojewody Opolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu
minus Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 marca 2016r.
minus Uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji (...)
minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu z dnia 14 marca 2016r.
minus Zarządzenie Nr 986/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów (...)
minus OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ORAZ WZORY FORMULARZY
minus INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH
minus Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Brzegu
minus ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO (przez wyborcę o ustalonym stopniu niepełnosprawności) w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu
minus SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
minus HARMONOGRAM PRACY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
minus Obwieszczenie Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016r.
minus Obwieszczenie MKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniajacych do Rady Miejskiej Brzegu w okręgu wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 29 maja 2016r
minus SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 11 z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi
minus OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu przeprowadzonych w dniu 29 maja 2016r.
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2011 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
plus Oświadczenia majątkowe- 2012 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2013 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
plus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
„Przebudowa ulicy Szymanowskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”. Krystyna Rosół 2017-03-30 11:41:43
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Mariola Jasińska 2017-03-29 14:17:45
Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg Mariola Jasińska 2017-03-29 12:15:49
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2017-03-28 14:58:23
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2017-03-28 14:56:00
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2017-03-28 10:37:21
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2017-03-27 12:40:31
Informacja dot. stypendium szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 Mariola Jasińska 2017-03-24 13:26:00
NABÓR DO PRZEDSZKOLI 2016 - 2017 Mariola Jasińska 2017-03-24 13:24:57
NABÓR DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016 - 2017 Mariola Jasińska 2017-03-24 13:24:32
NABÓR DO GIMNAZJUM 2016 - 2017 Mariola Jasińska 2017-03-24 13:23:53
Informacja dotycząca składania wniosków o stypendia szkolne Mariola Jasińska 2017-03-24 13:23:14
Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2016/2017 Mariola Jasińska 2017-03-24 13:22:42
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Mariola Jasińska 2017-03-23 14:31:42
Ewidencja działalności gospodarczej Mariola Jasińska 2017-03-23 11:36:41
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu. Krystyna Rosół 2017-03-22 12:55:33
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Mariola Jasińska 2017-03-22 12:40:06
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Mariola Jasińska 2017-03-22 12:37:28
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2017-03-22 12:34:59
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Mariola Jasińska 2017-03-22 12:33:00
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2017-03-22 12:31:33
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Mariola Jasińska 2017-03-22 12:30:07
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2017-03-22 12:28:22
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2017-03-22 12:26:36
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2017-03-22 12:17:31
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Mariola Jasińska 2017-03-22 12:16:05
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Mariola Jasińska 2017-03-22 12:15:58
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - 2017 rok Mariola Jasińska 2017-03-22 12:10:01
Plan pracy Rady Miejskiej Brzegu na 2016 rok Mariola Jasińska 2017-03-22 12:03:12
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Mariola Jasińska 2017-03-21 12:14:52
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Mariola Jasińska 2017-03-20 12:15:15
Urząd Stanu Cywilnego Mariola Jasińska 2017-03-20 12:03:14
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-03-20 12:00:23
Oferta organizacji pozarządowej (...) na realizację w 2017r. zadan publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Mariola Jasińska 2017-03-16 14:49:27
Kontrola w zakresie wykonywania zadań zleconych z zakresu rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej i ich ewidencji Mariola Jasińska 2017-03-16 11:40:46
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu. Krystyna Rosół 2017-03-16 11:10:23
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2017-03-15 08:27:26
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2017-03-15 08:26:35
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2017-03-15 08:24:49
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2017-03-15 08:22:54
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2017-03-15 08:22:36
Informacja o stanie mienia komunalnego Mariola Jasińska 2017-03-13 12:51:46
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 17 marca 2017 roku Mariola Jasińska 2017-03-10 15:28:56
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 stycznia 2017 roku Mariola Jasińska 2017-03-10 15:27:52
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Biura Organizacyjno - Prawnego Mariola Jasińska 2017-03-10 13:26:17
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2017-03-09 10:36:10
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Mariola Jasińska 2017-03-08 11:19:39
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Mariola Jasińska 2017-03-08 11:16:05
Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Brzeg od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2019r. Mariola Jasińska 2017-03-06 11:41:27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka" Mariola Jasińska 2017-03-06 11:41:00
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka" Mariola Jasińska 2017-03-06 11:38:08
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2017-03-03 13:14:41
Procedura przyznawania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka niepełnosprawnego "Za życiem" Mariola Jasińska 2017-03-03 11:57:19
Procedura przyznania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora Mariola Jasińska 2017-03-03 09:30:52
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Mariola Jasińska 2017-03-03 09:23:04
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2017-03-02 13:46:55
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu. Krystyna Rosół 2017-03-02 13:43:10
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu. Krystyna Rosół 2017-03-02 13:40:45
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu. Krystyna Rosół 2017-03-02 13:39:20
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu. Krystyna Rosół 2017-03-02 13:38:19
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu. Krystyna Rosół 2017-03-02 13:37:12
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Mariola Jasińska 2017-03-02 10:04:54
Przebudowa ulic Ofiar Katynia (etap I) i Piwowarskiej. Krystyna Rosół 2017-03-01 10:16:02
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Mariola Jasińska 2017-02-28 14:12:32
Ustawa z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Mariola Jasińska 2017-02-28 12:51:44
Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Burmistrza Brzegu oraz podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Mariola Jasińska 2017-02-28 12:50:36
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2017-02-28 12:47:50
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2017-02-27 11:49:59
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2017-02-27 09:59:45
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2017-02-27 09:52:31
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2017-02-27 09:48:54
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-02-24 07:56:08
Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Sukiennice 2 w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-02-20 13:39:59
„Remont kolektora deszczowego w pasie drogowym ul. Włościańskiej w Brzegu”. Krystyna Rosół 2017-02-20 13:12:54
„Remont kolektora deszczowego w pasie drogowym ul. Włościańskiej w Brzegu”. Krystyna Rosół 2017-02-20 13:11:58
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2015 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2012 - 2014 i 2016 Mariola Jasińska 2017-02-20 10:02:36
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkol Mariola Jasińska 2017-02-17 14:44:51
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2017-02-17 12:57:53
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2017-02-17 09:44:19
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2017-02-17 09:42:21
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2017-02-16 12:00:19
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2017-02-14 11:22:59
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2017-02-14 08:45:40
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2017-02-14 08:45:10
Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2017 roku Mariola Jasińska 2017-02-13 13:48:14
Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2017 roku Mariola Jasińska 2017-02-13 13:46:42
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2017-02-13 13:19:52
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2017-02-13 13:14:03
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2017-02-13 13:12:57
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2017 roku Mariola Jasińska 2017-02-13 11:45:56
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2017 roku Mariola Jasińska 2017-02-13 11:44:25
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Mariola Jasińska 2017-02-13 11:38:25
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2017 roku Mariola Jasińska 2017-02-13 11:33:19
Kontrola w zakresie prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy Mariola Jasińska 2017-02-13 10:32:59
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2017-02-13 09:59:28
OFERTY POZAKONKURSOWE Mariola Jasińska 2017-02-13 09:48:15
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Mariola Jasińska 2017-02-13 09:08:56
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Mariola Jasińska 2017-02-13 09:08:44
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Mariola Jasińska 2017-02-13 09:03:43
Przebudowa ulic Ofiar Katynia (etap I) i Piwowarskiej. Krystyna Rosół 2017-02-10 11:27:10
OBWIESZCZENIE Starosty Brzeskiego z dnia 06.02.2017r. dot. wydanej na wniosek Burmistrza Gminy Grodków decyzji Starosty Brzeskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:"Budowa drogi w Mariola Jasińska 2017-02-09 14:42:13
Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Sukiennice 2 w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-02-09 11:43:29
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-02-08 14:11:49
„Remont kolektora deszczowego w pasie drogowym ul. Włościańskiej w Brzegu”. Krystyna Rosół 2017-02-08 13:10:49
Ogłoszenie naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze - Aplikanta w Komendzie Straży Miejskiej Urzędu Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2017-02-08 12:23:23
„Remont kolektora deszczowego w pasie drogowym ul. Włościańskiej w Brzegu”. Krystyna Rosół 2017-02-08 11:58:52
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Biura Organizacyjno - Prawnego Mariola Jasińska 2017-02-08 09:51:12
Przebudowa ulic Ofiar Katynia (etap I) i Piwowarskiej. Krystyna Rosół 2017-02-07 12:31:38
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2017-02-03 13:32:51
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2017-02-03 13:32:36
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-02-03 11:17:35
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-02-03 11:15:41
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-02-03 11:13:40
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-02-03 11:13:24
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2017-02-03 11:05:08
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Mariola Jasińska 2017-02-03 11:02:28
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Mariola Jasińska 2017-02-03 11:01:02
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2017-02-03 10:33:33
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2017-02-03 10:32:55
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2017-02-03 08:22:20
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2017-02-03 08:21:23
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2017-02-03 08:20:21
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2017-02-03 08:18:16
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Mariola Jasińska 2017-02-02 12:45:35
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Mariola Jasińska 2017-02-02 12:44:03
Uchwały Rady Miejskiej - 2017 rok Mariola Jasińska 2017-02-02 12:26:28
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2017-02-02 09:59:04
Regulamin organizacyjny Mariola Jasińska 2017-02-01 13:00:19
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku Mariola Jasińska 2017-01-31 13:25:15
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku Mariola Jasińska 2017-01-31 13:20:26
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2017 roku Mariola Jasińska 2017-01-31 13:18:21
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2017 roku Mariola Jasińska 2017-01-31 13:17:33
Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Sukiennice 2 w Brzegu. Krystyna Rosół 2017-01-30 15:26:57
Kontrola w zakresie prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy Mariola Jasińska 2017-01-27 11:01:58
Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg Mariola Jasińska 2017-01-27 08:16:23
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2017-01-27 07:39:18
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2017r. Krystyna Rosół 2017-01-25 13:07:18
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2017-01-23 15:11:43
Wydanie zezwolenia na lokalizację i budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej Mariola Jasińska 2017-01-20 14:53:29
Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w drodze gminnej Mariola Jasińska 2017-01-20 14:47:59
Wydanie zezwolenia na zajęcie - rozkop pasa drogowego drogi gminnej Mariola Jasińska 2017-01-20 14:18:07
Wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej w pasie drogowym drogi gminnej Mariola Jasińska 2017-01-20 14:15:49
Wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu handlowo-usługowego w pasie drogowym drogi gminnej Mariola Jasińska 2017-01-20 14:11:32
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności tj. przy organizowaniu tymczasowego stoiska handlowego (handel okazjonalny) w pasie drogowym drogi gminnej Mariola Jasińska 2017-01-20 14:09:19
Zgłoszenie o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, na czas usuwania awarii Mariola Jasińska 2017-01-20 14:06:38
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzeguw dniu 27 stycznia 2017 roku Mariola Jasińska 2017-01-20 13:59:42
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 16 grudnia 2016 roku Mariola Jasińska 2017-01-20 13:59:10
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzeguw dniu 27 stycznia 2017 roku Mariola Jasińska 2017-01-20 13:58:50
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzeguw dniu 27 stycznia 2017 roku Mariola Jasińska 2017-01-20 13:57:27
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzeguw dniu 27 stycznia 2017 roku Mariola Jasińska 2017-01-20 12:38:02
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2017-01-18 10:30:44
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-01-18 10:30:03
Urząd Stanu Cywilnego Mariola Jasińska 2017-01-18 10:25:45
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających, że w okresie wskazanym w zaświadczeniu przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi Mariola Jasińska 2017-01-16 13:27:42
Uznanie żołnierza za samotnego Mariola Jasińska 2017-01-16 13:25:21
Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Mariola Jasińska 2017-01-16 13:23:41
Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie albo dochód, które mógłby uzyskać żołnierz rezerwy w okresie odbywanie ćwiczeń wojskowych Mariola Jasińska 2017-01-16 13:21:55
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Mariola Jasińska 2017-01-16 11:22:58
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Mariola Jasińska 2017-01-16 11:21:48
KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2017 ROK Mariola Jasińska 2017-01-13 14:17:11
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2017-01-13 12:57:58
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2017-01-13 12:56:46
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2017-01-13 12:56:06
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2017-01-13 12:53:51
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2017-01-13 12:53:04
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2017r. Krystyna Rosół 2017-01-13 11:47:34
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Mariola Jasińska 2017-01-12 13:34:45
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyka w Biurze Informatyki w Urzędzie Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2017-01-11 12:53:27
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2017-01-11 11:46:02
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-01-11 10:53:21
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-01-09 14:05:44
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-01-09 14:02:26
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2017-01-09 12:15:19
Uchwała w sprawie trybu udzielania, pobierania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół, przedszkoli i placówek (...) Mariola Jasińska 2017-01-09 09:22:52
Zarządzenie Nr 2184/2013 Burmistrza Brzegu z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu Mariola Jasińska 2017-01-05 13:47:06
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku Mariola Jasińska 2017-01-05 13:44:37
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2017-01-04 12:53:56
Udostępnianie innych dokumentów (niż kadrowo – płacowe) znajdujących się w Archiwum Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2017-01-04 12:48:57
Udostępnianie akt kadrowo-płacowych pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych, których akta znajdują się w Archiwum Urzędu Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2017-01-04 12:48:09
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2017-01-04 12:14:56
Udostępnienie informacji publicznej Mariola Jasińska 2017-01-04 11:56:07
Ogłoszenie naboru na trzy wolne stanowiska urzędnicze - Aplikanta w Komendzie Straży Miejskiej Urzędu Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2017-01-03 12:51:01
Uchwała Nr XIV/120/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawuie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Mariola Jasińska 2017-01-02 15:29:21
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2016 rok Mariola Jasińska 2017-01-02 13:04:05
Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3 w Brzegu przy ul. Bohaterów Monte Cassino 14, dz. Nr 385/2. Krystyna Rosół 2017-01-02 12:09:08
Załatwianie skarg i wniosków Mariola Jasińska 2017-01-02 11:55:19
Procedura czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadku niecierpiących zwłoki (...) Mariola Jasińska 2017-01-02 11:52:35
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Mariola Jasińska 2017-01-02 11:51:14
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Mariola Jasińska 2017-01-02 11:49:51
Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Mariola Jasińska 2017-01-02 11:47:43
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2017-01-02 11:44:47
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Mariola Jasińska 2017-01-02 11:42:32
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Mariola Jasińska 2017-01-02 11:40:06
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2017-01-02 11:38:12
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2017-01-02 11:38:07
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Mariola Jasińska 2017-01-02 11:36:28
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2017-01-02 11:34:08
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2017-01-02 11:32:56
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2017-01-02 11:31:28
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Mariola Jasińska 2017-01-02 11:27:45
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Mariola Jasińska 2017-01-02 11:26:30
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Mariola Jasińska 2017-01-02 11:26:04
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2017-01-02 11:23:51
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2017-01-02 11:22:29
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Mariola Jasińska 2017-01-02 11:20:30
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Mariola Jasińska 2016-12-30 13:40:49
Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg Mariola Jasińska 2016-12-30 13:30:39
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Mariola Jasińska 2016-12-30 13:28:45
Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości Mariola Jasińska 2016-12-30 13:19:59
Uchwała Nr XXVIII/306/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok Mariola Jasińska 2016-12-30 12:38:24
Uchwała Nr XXVIII/306/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok Mariola Jasińska 2016-12-30 12:36:47
Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z odłowem i przewozem bezdomnych zwierząt. Krystyna Rosół 2016-12-29 10:16:20
Straż Miejska Mariola Jasińska 2016-12-28 14:02:37
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Mariola Jasińska 2016-12-28 13:01:58
Zbycie przyległej nieruchomości gruntowej na rzecz wspólnot mieszkaniowych Mariola Jasińska 2016-12-28 12:59:47
Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Mariola Jasińska 2016-12-28 12:56:19
Dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości Mariola Jasińska 2016-12-28 12:54:37
Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej Mariola Jasińska 2016-12-28 12:53:15
Wydanie decyzji o podziale nieruchomości Mariola Jasińska 2016-12-28 12:50:15
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych Mariola Jasińska 2016-12-28 12:49:37
Rozgraniczanie nieruchomości Mariola Jasińska 2016-12-28 12:49:08
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd Mariola Jasińska 2016-12-28 12:48:40
Ustanawianie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności) Mariola Jasińska 2016-12-28 12:47:16
Użyczanie nieruchomości Mariola Jasińska 2016-12-28 12:46:32
Użyczanie nieruchomości Mariola Jasińska 2016-12-28 12:45:59
Ustanawianie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności) Mariola Jasińska 2016-12-28 12:44:44
Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Mariola Jasińska 2016-12-28 12:42:58
Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg. Krystyna Rosół 2016-12-28 12:42:07
Wydanie decyzji o podziale nieruchomości Mariola Jasińska 2016-12-28 12:38:33
Wydanie decyzji o podziale nieruchomości Mariola Jasińska 2016-12-28 12:37:23
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych Mariola Jasińska 2016-12-28 12:32:52
Rozgraniczanie nieruchomości Mariola Jasińska 2016-12-28 12:30:42
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd Mariola Jasińska 2016-12-28 12:28:29
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Mariola Jasińska 2016-12-28 12:15:00
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Mariola Jasińska 2016-12-28 12:10:42
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2016-12-28 08:32:29
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2017r. Krystyna Rosół 2016-12-27 11:42:04
Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z odłowem i przewozem bezdomnych zwierząt. Krystyna Rosół 2016-12-27 10:37:32
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-12-27 07:43:58
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-12-27 07:33:26
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-12-27 07:25:34
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2016-12-22 15:53:25
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku Mariola Jasińska 2016-12-22 15:49:29
KARTA PRYWATYZACJI SPÓŁKI ECO S.A. Mariola Jasińska 2016-12-21 14:30:15
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Mariola Jasińska 2016-12-21 10:43:17
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Mariola Jasińska 2016-12-21 10:42:32
Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2016-12-20 12:59:39
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-12-20 12:25:21
Bieżące utrzymanie dróg, chodników oraz oznakowania pionowego na terenie Gminy Brzeg w 2017r. Krystyna Rosół 2016-12-19 13:53:41
Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg. Krystyna Rosół 2016-12-19 13:24:06
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Mariola Jasińska 2016-12-16 14:09:53
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku Mariola Jasińska 2016-12-16 12:12:25
Nabór do Komisji Konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku Mariola Jasińska 2016-12-16 12:07:20
DRUKI Mariola Jasińska 2016-12-16 11:55:52
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku Mariola Jasińska 2016-12-16 11:53:57
Ogłoszenie o naborze członków do Komisji Konkursowych otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Brzegu na rok 2016 Mariola Jasińska 2016-12-16 09:58:17
Mariola Jasińska 2016-12-15 11:57:28
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeg na lata 2009 - 2015 Mariola Jasińska 2016-12-15 11:54:30
Uchwała Nr 539/2016 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzeg Mariola Jasińska 2016-12-15 11:13:25
Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3 w Brzegu przy ul. Bohaterów Monte Cassino 14, dz. Nr 385/2. Krystyna Rosół 2016-12-15 11:13:14
Uchwała Nr 539/2016 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzeg Mariola Jasińska 2016-12-15 11:10:15
Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2016-12-14 11:15:44
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-12-13 14:04:57
Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2017 roku (3 części). Krystyna Rosół 2016-12-13 13:59:45
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka" Mariola Jasińska 2016-12-13 13:26:28
Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Brzeg od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2019r. Mariola Jasińska 2016-12-13 13:24:10
Bieżące utrzymanie dróg, chodników oraz oznakowania pionowego na terenie Gminy Brzeg w 2017r. Krystyna Rosół 2016-12-13 11:19:06
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2016-12-13 10:58:24
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-12-12 13:06:36
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 16 grudnia 2016 roku Mariola Jasińska 2016-12-09 15:15:13
Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3 w Brzegu przy ul. Bohaterów Monte Cassino 14, dz. Nr 385/2. Krystyna Rosół 2016-12-09 14:58:32
Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3 w Brzegu przy ul. Bohaterów Monte Cassino 14, dz. Nr 385/2. Krystyna Rosół 2016-12-09 14:55:42
Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Mariola Jasińska 2016-12-09 14:24:03
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 listopada 2016 roku Mariola Jasińska 2016-12-09 13:07:37
Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2017 roku (3 części). Krystyna Rosół 2016-12-09 10:27:38
Ogłoszenie o II-gich rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Brzegu przy ul.Wileńskiej 7 Mariola Jasińska 2016-12-09 09:06:05
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2016-12-08 12:15:57
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2016-12-07 12:18:21
Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3 w Brzegu przy ul. Bohaterów Monte Cassino 14, dz. Nr 385/2. Krystyna Rosół 2016-12-06 12:40:47
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-12-06 11:10:34
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-12-05 12:46:29
PROJEKT BUDŻETU GMINY BRZEG NA 2017 ROK Mariola Jasińska 2016-12-02 13:45:21
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-12-02 12:33:45
Oferta organizacji pozarządowej (..) na realizację w 2016r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Kamila Rosińska 2016-12-02 11:18:02
Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3 w Brzegu przy ul. Bohaterów Monte Cassino 14, dz. Nr 385/2. Krystyna Rosół 2016-12-01 14:09:47
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2016-11-30 10:43:59
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2016-11-30 10:43:21
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-11-30 10:19:31
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-11-30 10:16:48
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Mariola Jasińska 2016-11-28 13:13:22
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Mariola Jasińska 2016-11-28 13:13:00
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Mariola Jasińska 2016-11-28 12:58:33
Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg Mariola Jasińska 2016-11-28 10:27:19
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-11-28 10:16:26
Informacja dotycząca bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych Mariola Jasińska 2016-11-28 09:22:38
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Mariola Jasińska 2016-11-28 09:21:20
Administrator Systemów Teleinformatycznych Mariola Jasińska 2016-11-25 12:47:02
Regulamin organizacyjny Mariola Jasińska 2016-11-25 08:13:06
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2016-11-24 14:56:16
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2016-11-24 14:53:19
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Kamila Rosińska 2016-11-24 14:40:15
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2016-11-24 14:31:36
Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia Mariola Jasińska 2016-11-24 11:06:07
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-11-24 10:14:15
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-11-23 13:38:51
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Kamila Rosińska 2016-11-22 14:20:08
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Kamila Rosińska 2016-11-22 14:19:47
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Kamila Rosińska 2016-11-22 14:17:21
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Mariola Jasińska 2016-11-22 10:04:14
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Mariola Jasińska 2016-11-22 10:02:03
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski) Mariola Jasińska 2016-11-22 09:49:15
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW Karty usług,wnioski) Mariola Jasińska 2016-11-22 09:48:14
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2016-11-22 09:47:48
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Mariola Jasińska 2016-11-22 07:57:56
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Mariola Jasińska 2016-11-22 07:57:38
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Mariola Jasińska 2016-11-22 07:57:15
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-11-21 13:39:56
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2016-11-21 13:39:31
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-11-21 13:37:33
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 10 listopada 2016 roku Kamila Rosińska 2016-11-18 14:10:39
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 listopada roku Kamila Rosińska 2016-11-18 14:10:26
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 listopada roku Kamila Rosińska 2016-11-18 14:09:26
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 listopada roku Kamila Rosińska 2016-11-18 14:09:06
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 listopada roku Kamila Rosińska 2016-11-18 14:08:32
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 listopada roku Kamila Rosińska 2016-11-18 14:05:57
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 listopada roku Kamila Rosińska 2016-11-18 14:03:40
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 listopada roku Kamila Rosińska 2016-11-18 14:03:09
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-11-18 09:37:24
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Biurze Organizacyjno - Prawnym w Urzędzie Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2016-11-17 15:00:46
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2016-11-16 09:20:16
Straż Miejska Mariola Jasińska 2016-11-16 09:16:53
Biuro Podatków i Opłat Mariola Jasińska 2016-11-16 09:13:58
Biuro Podatków i Opłat Mariola Jasińska 2016-11-16 09:13:28
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2016-11-16 09:06:03
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2016-11-16 09:05:46
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Biurze Budżetu i Księgowości w Urzędzie Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2016-11-15 14:56:09
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-11-15 10:19:55
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-11-15 10:19:19
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-11-15 10:14:09
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-11-10 09:44:27
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-11-10 09:43:22
„Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku Zarządu Nieruchomości Miejskich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania budżetowego „Zmiana sposobu użytkowania obiektu Krystyna Rosół 2016-11-09 12:40:30
Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg. Krystyna Rosół 2016-11-09 10:16:30
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2016-11-08 09:54:56
Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2016-11-05 10:39:13
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2016-11-04 13:36:59
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 10 listopada 2016 roku Mariola Jasińska 2016-11-04 12:22:07
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 10 listopada 2016 roku Mariola Jasińska 2016-11-04 12:21:29
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 10 listopada 2016 roku Mariola Jasińska 2016-11-04 12:21:01
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 października 2016 roku Mariola Jasińska 2016-11-04 12:20:08
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-11-04 08:40:01
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Mariola Jasińska 2016-11-03 14:55:29
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Mariola Jasińska 2016-11-03 14:05:20
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-11-03 11:36:36
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-11-03 11:31:59
Ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego nr 6 położonego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 Mariola Jasińska 2016-11-03 09:10:31
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-11-02 13:42:52
„Remont kolektora deszczowego w pasie drogowym ul. Włościańskiej w Brzegu”. Krystyna Rosół 2016-11-02 11:17:19
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2016-10-31 14:22:11
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2016-10-31 14:21:47
„Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku Zarządu Nieruchomości Miejskich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania budżetowego „Zmiana sposobu użytkowania obiektu Krystyna Rosół 2016-10-31 13:41:41
„Remont kolektora deszczowego w pasie drogowym ul. Włościańskiej w Brzegu”. Krystyna Rosół 2016-10-31 10:58:03
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-10-27 13:16:04
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2016-10-25 14:51:27
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2016-10-25 14:50:12
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-10-24 10:45:17
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-10-24 10:44:49
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 października 2016 roku Mariola Jasińska 2016-10-21 12:33:19
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 października 2016 roku Mariola Jasińska 2016-10-21 12:30:05
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 października 2016 roku Mariola Jasińska 2016-10-21 12:29:41
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 października 2016 roku Mariola Jasińska 2016-10-21 12:29:20
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 października 2016 roku Mariola Jasińska 2016-10-21 12:28:46
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 października 2016 roku Mariola Jasińska 2016-10-21 12:27:35
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 października 2016 roku Mariola Jasińska 2016-10-21 12:26:53
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Mariola Jasińska 2016-10-21 11:33:50
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-10-18 11:39:56
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-10-18 11:39:50
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Mariola Jasińska 2016-10-18 10:23:10
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Mariola Jasińska 2016-10-18 10:13:04
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Kamila Rosińska 2016-10-14 14:56:11
Komisje Rady Miejskiej Brzegu (skład) - kadencja 2014 - 2018 Kamila Rosińska 2016-10-14 14:54:48
Skład Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-10-14 14:52:36
Skład Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-10-14 14:52:23
Oświadczenia majątkowe - 2009 rok Mariola Jasińska 2016-10-12 14:32:45
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/70/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie szczególowego zasobu i zakresu św Kamila Rosińska 2016-10-11 14:54:15
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/71/165Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania cz Mariola Jasińska 2016-10-11 14:41:09
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023" Mariola Jasińska 2016-10-07 14:44:52
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2016-10-07 14:10:26
Oferta organizacji pozarządowej (...) na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Mariola Jasińska 2016-10-06 12:05:57
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Biurze Organizacyjno - Prawnym w Urzędzie Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2016-10-06 09:32:36
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2016-10-05 14:41:25
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-10-05 14:40:40
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-10-05 14:39:59
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-10-05 13:54:14
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2016-10-05 13:34:27
Wykaz nieruchomości - lokali biurowych położonych w budynku przy ul. Sukiennice 2 i ul. Robotniczej 12 w Brzegu oraz boksów garażowych (...) Kamila Rosińska 2016-10-04 14:17:45
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Mariola Jasińska 2016-10-03 10:06:20
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Mariola Jasińska 2016-10-03 10:01:11
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Mariola Jasińska 2016-10-03 09:59:03
Biuro Podatków i Opłat Mariola Jasińska 2016-09-30 14:55:17
Biuro Budżetu i Księgowości Mariola Jasińska 2016-09-30 14:54:02
Biuro Budżetu i Księgowości Mariola Jasińska 2016-09-30 14:52:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta ds. administracyjno-gospodarczych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Brzegu Mariola Jasińska 2016-09-28 15:04:10
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2016-09-28 11:19:39
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-09-27 09:38:05
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-09-27 08:24:03
Kontrola archiwum Urzędu Stanu Cywilnego Mariola Jasińska 2016-09-23 10:12:44
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2016-09-23 09:46:02
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2016-09-23 09:45:09
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2016-09-23 09:44:28
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2016-09-23 09:43:37
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2016-09-23 09:40:51
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2016-09-23 09:40:47
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2016-09-23 09:40:18
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2016-09-23 09:39:30
Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...) Mariola Jasińska 2016-09-23 08:30:36
Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...) Mariola Jasińska 2016-09-23 08:29:03
Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...) Mariola Jasińska 2016-09-23 08:28:05
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Mariola Jasińska 2016-09-22 14:07:24
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Mariola Jasińska 2016-09-22 14:05:42
Kontrola nadzoru Gminy nad likwidacją składowisk przeterminowanych środków ochrony roślin Mariola Jasińska 2016-09-22 13:02:24
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Kamila Rosińska 2016-09-22 09:43:34
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Kamila Rosińska 2016-09-22 09:42:49
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Kamila Rosińska 2016-09-22 09:39:56
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 14:43:30
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 13:09:05
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 13:08:46
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 12:30:05
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 12:27:37
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 12:25:41
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 12:21:45
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 12:20:09
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 11:51:01
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 11:49:17
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 11:48:49
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 11:47:22
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku Kamila Rosińska 2016-09-16 11:46:19
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2016-09-13 11:06:00
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2016-09-13 11:05:01
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2016-09-13 11:03:17
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2016-09-13 10:14:51
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2016-09-13 10:10:48
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2016-09-13 10:09:45
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2016-09-13 09:46:20
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2016-09-13 09:45:24
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-09-12 15:33:39
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-09-12 15:31:24
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2016-09-12 14:47:16
Urząd Stanu Cywilnego Mariola Jasińska 2016-09-12 14:35:51
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Mariola Jasińska 2016-09-12 14:09:41
Urząd Stanu Cywilnego Mariola Jasińska 2016-09-12 12:07:21
Biuro Podatków i Opłat Kamila Rosińska 2016-09-12 12:03:31
Złożenie dokumentów do zawarcia małżeństwa Mariola Jasińska 2016-09-12 11:56:45
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, zgonów, małżeństw Mariola Jasińska 2016-09-12 11:40:51
Transkrypcja aktów sporządzonych za granicą Mariola Jasińska 2016-09-12 11:39:34
Transkrypcja aktów sporządzonych za granicą Mariola Jasińska 2016-09-12 11:39:05
Sporządzanie aktu zgonu Mariola Jasińska 2016-09-12 11:35:44
Sporządzanie aktu urodzenia dziecka Mariola Jasińska 2016-09-12 11:33:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta ds. administracyjno-gospodarczych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Brzegu Kamila Rosińska 2016-09-12 11:31:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta ds. administracyjno-gospodarczych Kamila Rosińska 2016-09-12 11:30:48
I - sze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych w Brzegu przy ul. Reymonta Kamila Rosińska 2016-09-09 10:15:53
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kamila Rosińska 2016-09-08 11:28:14
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kamila Rosińska 2016-09-08 11:26:13
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-09-08 08:25:05
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2016-09-07 09:24:13
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2016-09-06 13:36:59
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2016-09-02 09:55:24
Rmont hali sportowej przy ul. Oławskiej 2a w Brzegu - ETAP IV. Krystyna Rosół 2016-08-30 14:41:07
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Kamila Rosińska 2016-08-30 08:46:42
Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Kamila Rosińska 2016-08-30 08:38:45
Zbycie przyległej nieruchomości gruntowej na rzecz wspólnot mieszkaniowych Kamila Rosińska 2016-08-30 08:36:58
Zbycie przyległej nieruchomości gruntowej na rzecz wspólnot mieszkaniowych Kamila Rosińska 2016-08-30 08:36:00
Użyczanie nieruchomości Kamila Rosińska 2016-08-30 08:35:09
Ustanawianie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności) Kamila Rosińska 2016-08-30 08:33:30
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych Kamila Rosińska 2016-08-30 08:25:51
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Kamila Rosińska 2016-08-30 08:18:49
Dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości Kamila Rosińska 2016-08-30 08:09:58
Dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości Kamila Rosińska 2016-08-30 08:03:54
Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej Kamila Rosińska 2016-08-30 07:59:45
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta w Brzegu. Krystyna Rosół 2016-08-29 13:51:42
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta w Brzegu. Krystyna Rosół 2016-08-29 13:50:29
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Kamila Rosińska 2016-08-29 13:43:55
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych Mariola Jasińska 2016-08-26 11:34:45
Mariola Jasińska 2016-08-26 11:33:04
MIEJSKA RADA SENIORÓW Mariola Jasińska 2016-08-26 11:17:53
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2016-08-26 09:38:41
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za II kwartał 2016r. Kamila Rosińska 2016-08-25 10:19:57
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za II kwartał 2016r. Kamila Rosińska 2016-08-25 10:19:46
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta w Brzegu. Krystyna Rosół 2016-08-22 13:14:00
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-08-22 10:54:04
Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016 Kamila Rosińska 2016-08-19 11:30:09
Rmont hali sportowej przy ul. Oławskiej 2a w Brzegu - ETAP IV. Krystyna Rosół 2016-08-19 11:20:22
Informacja dotycząca składania wniosków o stypendia szkolne Kamila Rosińska 2016-08-19 11:09:18
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta w Brzegu. Krystyna Rosół 2016-08-18 14:44:21
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2016-08-18 11:01:22
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-08-17 13:37:41
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2016-08-16 09:48:30
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 lipca 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:57:45
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:56:56
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:55:45
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:53:47
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:53:00
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:51:42
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:50:14
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:45:17
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:44:44
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:44:05
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:43:45
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:43:10
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-08-12 11:42:21
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-08-11 14:14:34
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-08-11 12:27:10
Rmont hali sportowej przy ul. Oławskiej 2a w Brzegu - ETAP IV. Krystyna Rosół 2016-08-10 11:59:00
Rmont hali sportowej przy ul. Oławskiej 2a w Brzegu - ETAP IV. Krystyna Rosół 2016-08-09 11:41:02
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2016-08-09 07:37:08
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-08-05 12:23:01
Regulamin organizacyjny Kamila Rosińska 2016-08-05 11:33:03
Informacja o uzyskaniu dofinansowania na realizację zadania w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg Kamila Rosińska 2016-08-04 14:38:21
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2016-08-04 12:09:34
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2016-08-04 11:19:56
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2016-08-04 11:14:32
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2016-08-04 11:14:05
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-08-02 12:03:15
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-07-29 10:16:17
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 lipca 2016 roku Mariola Jasińska 2016-07-27 10:00:47
Remont hali sportowej przy ul. Oławskiej 2a w Brzegu – etap IV Agnieszka Tatarzynska 2016-07-26 13:56:30
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 lipca 2016 roku Mariola Jasińska 2016-07-26 13:06:50
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2016 roku Mariola Jasińska 2016-07-26 13:01:02
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-07-22 12:19:53
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-07-22 12:17:00
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-07-22 12:14:16
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-07-22 12:12:00
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-07-22 12:10:22
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2016-07-22 08:22:00
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-07-20 14:53:38
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-07-20 14:53:13
Przyjęcie wniosku i wydanie siwz lub innych dokumentów dotyczących postępowania Mariola Jasińska 2016-07-20 11:16:09
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2016-07-20 11:11:40
Kontrola archiwum Urzędu Stanu Cywilnego Mariola Jasińska 2016-07-15 11:29:01
Oświadczenia majątkowe - 2015 rok Mariola Jasińska 2016-07-15 11:09:46
Inspektor ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg Mariola Jasińska 2016-07-15 10:55:48
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2016-07-14 13:32:25
Udostępnianie innych dokumentów (niż kadrowo – płacowe) znajdujących się w Archiwum Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2016-07-13 09:55:53
Udostępnianie akt kadrowo-płacowych pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych, których akta znajdują się w Archiwum Urzędu Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2016-07-13 09:41:33
Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości Mariola Jasińska 2016-07-13 09:15:20
Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości Mariola Jasińska 2016-07-13 09:08:11
Remont hali sportowej przy ul. Oławskiej 2a w Brzegu – etap IV Agnieszka Tatarzynska 2016-07-12 14:23:23
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-07-12 13:58:31
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2016-07-12 11:14:14
Udostępnienie informacji publicznej Mariola Jasińska 2016-07-12 11:06:04
Załatwianie skarg i wniosków Mariola Jasińska 2016-07-12 11:04:50
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2016-07-11 14:28:54
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2016-07-08 10:29:32
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Brzegu Mariola Jasińska 2016-07-05 10:18:54
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu Mariola Jasińska 2016-07-05 10:17:48
Wykonanie projektu ławki w formie wielokąta foremnego wraz z wizualizacją, wykonanie zaprojektowanej ławki oraz jej dostawa i montaż na terenie Parku Wolności w Brzegu. Krystyna Rosół 2016-07-05 09:58:58
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Mariola Jasińska 2016-07-04 14:32:23
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Mariola Jasińska 2016-07-04 14:29:59
Regulamin organizacyjny Mariola Jasińska 2016-07-01 13:47:20
Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Mariola Jasińska 2016-07-01 09:57:02
Rozgraniczanie nieruchomości Mariola Jasińska 2016-07-01 09:53:07
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd Mariola Jasińska 2016-07-01 09:51:29
Wydanie decyzji o podziale nieruchomości Mariola Jasińska 2016-07-01 09:50:34
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Mariola Jasińska 2016-07-01 09:41:27
Ogłoszenie o I-szych rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Wileńskiej 7 w Brzegu (działka nr 328) Mariola Jasińska 2016-07-01 09:35:25
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Mariola Jasińska 2016-06-30 12:20:23
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Mariola Jasińska 2016-06-30 12:12:01
Procedura czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadku niecierpiących zwłoki (...) Mariola Jasińska 2016-06-30 12:01:07
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Mariola Jasińska 2016-06-30 11:57:26
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Mariola Jasińska 2016-06-30 11:55:48
Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Mariola Jasińska 2016-06-30 11:53:49
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2016-06-30 11:50:59
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Mariola Jasińska 2016-06-30 10:12:34
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Mariola Jasińska 2016-06-30 10:12:19
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Mariola Jasińska 2016-06-30 10:10:58
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Mariola Jasińska 2016-06-30 10:10:31
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-06-30 10:08:33
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-06-30 10:08:01
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Mariola Jasińska 2016-06-30 10:05:17
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Mariola Jasińska 2016-06-30 10:05:03
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-06-30 10:03:04
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-06-30 10:01:33
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-06-30 09:57:05
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-06-30 09:56:32
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-06-30 09:53:01
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-06-30 09:52:37
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Mariola Jasińska 2016-06-30 09:50:45
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Mariola Jasińska 2016-06-30 09:50:27
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Mariola Jasińska 2016-06-30 09:48:46
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-06-30 09:46:16
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-06-30 09:44:19
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-06-30 09:42:50
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Mariola Jasińska 2016-06-30 09:40:15
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - "Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Mariola Jasińska 2016-06-27 11:53:58
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - "Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Mariola Jasińska 2016-06-27 11:48:47
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - "Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Mariola Jasińska 2016-06-27 11:46:31
Kontrole Mariola Jasińska 2016-06-24 11:42:46
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Kamila Rosińska 2016-06-24 10:08:23
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Kamila Rosińska 2016-06-24 10:05:49
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Kamila Rosińska 2016-06-24 10:04:00
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2016-06-23 12:58:16
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2016 roku Mariola Jasińska 2016-06-21 14:48:53
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2016 roku Mariola Jasińska 2016-06-21 14:48:18
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2016 roku Mariola Jasińska 2016-06-21 14:47:52
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 20 maja 2016 roku Mariola Jasińska 2016-06-21 14:47:01
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Kamila Rosińska 2016-06-17 10:59:26
INFORMACJA w sprawie zamiaru rozpoczęcia przebudowy drogi gminnej i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego Mariola Jasińska 2016-06-17 08:57:15
INFORMACJA w sprawie zamiaru rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego Mariola Jasińska 2016-06-17 08:56:14
INFORMACJA w sprawie zamiaru rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniemkanału technologicznego Mariola Jasińska 2016-06-17 08:55:41
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok Mariola Jasińska 2016-06-14 11:46:18
Sebastian Matuszewski - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Mariola Jasińska 2016-06-14 09:35:45
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Kamila Rosińska 2016-06-09 15:13:42
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Kamila Rosińska 2016-06-09 15:11:23
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-06-08 11:12:38
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-06-08 11:12:10
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2016-06-07 14:18:28
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki w 2016r. Kamila Rosińska 2016-06-03 10:12:22
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki w 2016r. Kamila Rosińska 2016-06-03 10:08:22
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5 w Brzegu przy ul. Robotniczej 22, nr działki 463. Krystyna Rosół 2016-06-01 14:38:37
Mariola Jasińska 2016-06-01 10:11:02
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Mariola Jasińska 2016-05-30 14:45:29
Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w aspekcie realizacji zadań publicznych (organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje) - 2014 rok Mariola Jasińska 2016-05-25 14:40:49
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 22 kwiatnia 2016 roku Mariola Jasińska 2016-05-25 10:35:42
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (...) na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Mariola Jasińska 2016-05-23 13:49:59
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Mariola Jasińska 2016-05-20 09:27:06
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2016-05-19 13:58:23
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Mariola Jasińska 2016-05-19 13:53:38
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Mariola Jasińska 2016-05-19 13:51:35
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Mariola Jasińska 2016-05-19 11:48:20
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Mariola Jasińska 2016-05-19 11:47:27
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Mariola Jasińska 2016-05-19 11:45:19
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Mariola Jasińska 2016-05-19 11:44:42
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Mariola Jasińska 2016-05-19 11:43:04
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Mariola Jasińska 2016-05-19 11:40:03
Wniosek o wpis do Crentralnej Ewidencji i Inform,acji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Mariola Jasińska 2016-05-19 11:38:25
Ewidencja działalności gospodarczej Mariola Jasińska 2016-05-19 11:37:05
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2016-05-19 11:33:23
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2016-05-19 11:31:48
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2016-05-19 11:30:42
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2016-05-19 11:29:16
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2016-05-19 11:27:59
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2016-05-19 11:26:00
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2016-05-19 11:24:06
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Mariola Jasińska 2016-05-19 09:59:04
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości od pozostałych opłat niepodatkowych Mariola Jasińska 2016-05-18 10:38:22
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej Mariola Jasińska 2016-05-18 10:36:31
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Mariola Jasińska 2016-05-18 10:35:20
Wydawanie zaświadczeń o stanie zadłużenia Mariola Jasińska 2016-05-18 09:56:03
Zwroty nadpłat niepodatkowych oraz zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań Mariola Jasińska 2016-05-18 09:53:22
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny (mandaty karno - kredytowe) Mariola Jasińska 2016-05-18 09:51:36
Przyjmowanie wpłat z tytułu dochodów budżetowych oraz budżetu państwa Mariola Jasińska 2016-05-18 09:42:51
Uzyskanie faktur VAT z tytułu: wieczystego użytkowania gruntu, sprzedaży nieruchomości, sprzedaży usług związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz pozostałej sprzedaży majątku gmi Mariola Jasińska 2016-05-18 09:41:03
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną Mariola Jasińska 2016-05-18 09:39:30
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej Mariola Jasińska 2016-05-18 09:32:56
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej Mariola Jasińska 2016-05-18 09:32:43
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg” w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznej Krystyna Rosół 2016-05-17 13:06:52
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2016-05-17 12:14:08
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2016-05-17 12:11:16
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Kamila Rosińska 2016-05-16 11:11:28
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 20 maja 2016 roku Mariola Jasińska 2016-05-13 15:09:47
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 20 maja 2016 roku Mariola Jasińska 2016-05-13 15:09:08
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 22 kwietnia 2016 roku Mariola Jasińska 2016-05-13 14:57:09
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2016-05-13 12:50:40
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Kamila Rosińska 2016-05-13 12:37:48
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5 w Brzegu przy ul. Robotniczej 22, nr działki 463. Krystyna Rosół 2016-05-12 15:39:15
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg" w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku A i B Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12. Krystyna Rosół 2016-05-11 13:40:46
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2016-05-11 11:06:00
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2016 rok Mariola Jasińska 2016-05-11 09:07:28
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2016 rok Mariola Jasińska 2016-05-11 09:02:09
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2016 rok Mariola Jasińska 2016-05-11 08:59:18
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2016 rok Mariola Jasińska 2016-05-11 08:55:11
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2016 rok Mariola Jasińska 2016-05-11 08:53:35
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2016 rok Mariola Jasińska 2016-05-11 08:48:58
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2016 rok Mariola Jasińska 2016-05-11 08:45:11
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2016-05-10 14:39:00
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKA KONSERWATOR (w Urzędzie Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 oraz w Ratuszu Miejskim w Brzegu ul. Rynek 1) Kamila Rosińska 2016-05-09 14:09:08
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Kamila Rosińska 2016-05-09 13:37:50
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO (przez wyborcę o ustalonym stopniu niepełnosprawności) w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu Mariola Jasińska 2016-05-06 15:09:13
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2016-05-06 14:16:23
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2016-05-05 14:28:48
SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 11 z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi Mariola Jasińska 2016-05-05 14:19:31
SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 11 z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi Mariola Jasińska 2016-05-05 14:18:31
SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 11 z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi Mariola Jasińska 2016-05-05 14:17:52
SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 11 z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi Mariola Jasińska 2016-05-05 14:17:35
SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 11 z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi Mariola Jasińska 2016-05-05 14:16:48
SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 11 z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi Mariola Jasińska 2016-05-05 14:16:37
SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 11 z Siedzibą w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi Mariola Jasińska 2016-05-05 14:15:36
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2016-05-04 14:26:35
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2016-05-04 13:59:30
Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej w zakresie remontu dachu budynku Ratusza w Brzegu przy ul. Rynek 1 nr działki 151. Krystyna Rosół 2016-05-04 13:21:52
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Kamila Rosińska 2016-05-04 12:01:17
Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Kamila Rosińska 2016-05-04 12:00:56
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-04-29 10:37:25
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-04-29 10:36:04
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-04-29 10:35:17
Regulamin organizacyjny Mariola Jasińska 2016-04-28 14:55:02
Regulamin organizacyjny Mariola Jasińska 2016-04-28 14:51:43
Regulamin organizacyjny Mariola Jasińska 2016-04-28 14:46:16
Urząd Stanu Cywilnego Kamila Rosińska 2016-04-28 13:58:10
Urząd Stanu Cywilnego Kamila Rosińska 2016-04-28 13:56:54
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Kamila Rosińska 2016-04-28 13:52:00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5 w Brzegu przy ul. Robotniczej 22, nr działki 463. Krystyna Rosół 2016-04-28 13:51:49
Informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego Kamila Rosińska 2016-04-28 11:27:10
Regulamin organizacyjny Kamila Rosińska 2016-04-27 13:10:49
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Kamila Rosińska 2016-04-27 11:18:30
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-04-27 09:54:44
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Kamila Rosińska 2016-04-27 09:13:04
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 21 kwiatnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-04-27 08:16:55
Regulamin organizacyjny Kamila Rosińska 2016-04-26 15:10:16
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg” w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznej Krystyna Rosół 2016-04-25 12:30:28
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-04-25 10:36:05
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-04-25 10:31:11
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-04-25 10:30:13
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2016-04-25 10:27:07
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Kamila Rosińska 2016-04-21 13:28:03
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Kamila Rosińska 2016-04-21 13:25:56
Uchwała Nr XII/98/15 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru rejonu ul. Małujowickiej (...) Kamila Rosińska 2016-04-21 13:00:37
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2016-04-21 10:03:48
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-04-21 09:30:46
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg" w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku A i B Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12. Krystyna Rosół 2016-04-20 12:50:12
HARMONOGRAM PRACY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ Kamila Rosińska 2016-04-19 19:42:05
HARMONOGRAM PRACY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ Kamila Rosińska 2016-04-19 19:38:59
Wykaz wniosków i decyzji o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów Mariola Jasińska 2016-04-19 13:12:09
Wykaz wniosków i decyzji o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów Mariola Jasińska 2016-04-19 13:10:59
Wykaz wniosków i decyzji o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów Mariola Jasińska 2016-04-19 13:09:02
Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów (...) na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki Kamila Rosińska 2016-04-19 12:48:22
Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów (...) na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki Kamila Rosińska 2016-04-19 12:47:18
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 2013 rok Kamila Rosińska 2016-04-18 14:39:34
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 22 kwietnia 2016 roku Mariola Jasińska 2016-04-15 14:02:44
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 01 kwietnia 2016 roku Mariola Jasińska 2016-04-15 14:01:47
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych Kamila Rosińska 2016-04-14 14:56:22
Przebudowa węzłów sanitarnych w PP Nr 5 w Brzegu przy ul. Bohaterów Monte Cassino 1. Agnieszka Tatarzynska 2016-04-13 15:54:13
Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej w zakresie remontu dachu budynku Ratusza w Brzegu przy ul. Rynek 1 nr działki 151. Krystyna Rosół 2016-04-13 15:46:55
Polityka Jakości Mariola Jasińska 2016-04-12 10:01:44
Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2016-04-12 10:00:00
Złożenie dokumentów do zawarcia małżeństwa Mariola Jasińska 2016-04-12 08:29:09
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, zgonów, małżeństw Mariola Jasińska 2016-04-12 08:26:55
Transkrypcja aktów sporządzonych zagranicą Mariola Jasińska 2016-04-12 08:25:47
Transkrypcja aktów sporządzonych zagranicą Mariola Jasińska 2016-04-12 08:25:12
Sporządzanie aktu zgonu Mariola Jasińska 2016-04-12 08:17:03
Sporządzanie aktu urodzenia dziecka Mariola Jasińska 2016-04-12 08:16:08
Procedura przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego Mariola Jasińska 2016-04-11 14:40:04
Procedura przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego Mariola Jasińska 2016-04-11 14:32:02
Świadczenie rodzicielskie Mariola Jasińska 2016-04-11 14:28:24
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Mariola Jasińska 2016-04-11 14:22:36
Procedura przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego Mariola Jasińska 2016-04-11 14:18:50
Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy Mariola Jasińska 2016-04-11 14:17:10
Procedura przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Mariola Jasińska 2016-04-11 14:10:57
Procedura przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Mariola Jasińska 2016-04-11 14:09:40
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, przyznawanie środków z FA, zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA Mariola Jasińska 2016-04-11 14:07:04
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych Mariola Jasińska 2016-04-11 14:05:10
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2016 rok Mariola Jasińska 2016-04-11 12:56:13
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mariola Jasińska 2016-04-11 12:54:54
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Brzeg Mariola Jasińska 2016-04-11 12:41:47
Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022 Mariola Jasińska 2016-04-11 12:07:34
Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022 Mariola Jasińska 2016-04-11 12:03:34
Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022 Mariola Jasińska 2016-04-11 11:57:30
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2016-04-11 08:54:52
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2016-04-11 08:52:02
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL Mariola Jasińska 2016-04-08 14:38:37
Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatowej subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących(...) Mariola Jasińska 2016-04-08 14:28:47
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Mariola Jasińska 2016-04-08 13:58:25
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Mariola Jasińska 2016-04-08 13:39:06
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Mariola Jasińska 2016-04-08 13:38:12
I-sze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Brzegu przy ul. Malinowej i Jagodowej (dz. Nr 244/5, 422/4, 422/2, 422/3, 422/30 oraz 422/8) Mariola Jasińska 2016-04-08 13:23:27
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Mariola Jasińska 2016-04-08 12:50:41
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Mariola Jasińska 2016-04-08 12:50:01
Udostępnianie innych dokumentów (niż kadrowo – płacowe) znajdujących się w Archiwum Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2016-04-08 11:43:15
Udostępnianie akt kadrowo-płacowych pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych, których akta znajdują się w Archiwum Urzędu Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2016-04-08 11:34:53
Udostępnianie akt kadrowo-płacowych pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych, których akta znajdują się w Archiwum Urzędu Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2016-04-08 11:33:41
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-04-08 10:19:45
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-04-08 10:19:08
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-04-08 10:17:49
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-04-08 10:15:47
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2016-04-08 09:08:24
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2016-04-08 08:09:29
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2016-04-08 08:08:46
SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ Mariola Jasińska 2016-04-07 15:46:45
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Mariola Jasińska 2016-04-07 15:43:08
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2016-04-07 15:06:52
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2016-04-07 15:05:01
Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014/2015 Mariola Jasińska 2016-04-07 14:50:15
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO (przez wyborcę o ustalonym stopniu niepełnosprawności) w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu Mariola Jasińska 2016-04-07 14:01:57
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO (przez wyborcę o ustalonym stopniu niepełnosprawności) w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu Mariola Jasińska 2016-04-07 13:44:10
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO (przez wyborcę o ustalonym stopniu niepełnosprawności) w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu Mariola Jasińska 2016-04-07 13:43:57
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO (przez wyborcę o ustalonym stopniu niepełnosprawności) w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu Mariola Jasińska 2016-04-07 13:43:16
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO (przez wyborcę o ustalonym stopniu niepełnosprawności) w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu Mariola Jasińska 2016-04-07 13:42:46
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO (przez wyborcę o ustalonym stopniu niepełnosprawności) w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu Mariola Jasińska 2016-04-07 13:42:23
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO (przez wyborcę o ustalonym stopniu niepełnosprawności) w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu Mariola Jasińska 2016-04-07 13:41:46
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Kamila Rosińska 2016-04-07 12:49:16
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (...) na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Kamila Rosińska 2016-04-07 10:27:13
Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2016-04-07 08:43:49
Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2016-04-07 08:25:27
Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2016-04-07 08:17:32
Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2016-04-07 08:12:29
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Kamila Rosińska 2016-04-06 12:51:03
Sesja Rady Miejskiej w dniu 01 kwiatnia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-04-06 12:47:26
Godziny pracy Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2016-04-04 13:37:36
Godziny pracy Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2016-04-04 13:37:02
Godziny pracy Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2016-04-04 13:36:17
Godziny pracy Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2016-04-04 13:29:50
Urząd Stanu Cywilnego Mariola Jasińska 2016-04-04 13:21:45
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2016-04-04 13:11:17
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2016-04-04 13:11:00
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2016-04-04 13:09:49
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2016-04-04 13:06:02
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2016-04-04 12:55:45
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2016-04-04 12:37:56
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2016-04-04 12:19:57
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2016-04-04 12:19:36
Biuro Podatków i Opłat Mariola Jasińska 2016-04-04 12:02:30
Biuro Podatków i Opłat Mariola Jasińska 2016-04-04 11:56:22
Biuro Podatków i Opłat Mariola Jasińska 2016-04-04 11:55:00
Biuro Budownictwa i Inwestycji Mariola Jasińska 2016-04-04 11:49:23
Główny specjalista ds. kontroli Mariola Jasińska 2016-04-04 11:19:56
Informacja o stanie mienia komunalnego Kamila Rosińska 2016-04-01 08:23:02
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2016-03-31 15:05:32
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2016-03-31 15:04:47
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Kamila Rosińska 2016-03-31 13:34:27
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Kamila Rosińska 2016-03-31 13:30:18
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2016-03-30 13:23:52
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2016-03-29 13:16:00
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2016-03-29 13:14:53
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 01 kwietnia 2016 roku Mariola Jasińska 2016-03-25 12:10:53
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 lutego 2016 roku Mariola Jasińska 2016-03-25 12:10:34
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-03-25 09:39:14
Przebudowa ulic: Zielonej i Lompy w Brzegu. Krystyna Rosół 2016-03-24 13:34:51
Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów (...) w zakresie organizacji festiwali, imprez kulturalnych, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych Kamila Rosińska 2016-03-24 10:00:28
Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów (...) w zakresie organizacji festiwali, imprez kulturalnych, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych Kamila Rosińska 2016-03-24 09:59:30
Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego zawierające informacje o środowisku Kamila Rosińska 2016-03-24 08:28:59
Uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji (...) Mariola Jasińska 2016-03-23 14:55:35
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Mariola Jasińska 2016-03-23 08:30:00
Rada Miejska Mariola Jasińska 2016-03-23 08:29:10
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w dziale Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Kamila Rosińska 2016-03-22 13:03:21
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Kamila Rosińska 2016-03-22 12:15:42
Biuro Budżetu i Księgowości Mariola Jasińska 2016-03-22 10:16:33
Biuro Budżetu i Księgowości Mariola Jasińska 2016-03-22 10:09:59
Biuro Budżetu i Księgowości Mariola Jasińska 2016-03-22 10:07:56
Biuro Budżetu i Księgowości Mariola Jasińska 2016-03-22 10:07:37
Biuro Budżetu i Księgowości Mariola Jasińska 2016-03-22 10:02:19
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2016-03-22 09:46:23
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2016-03-22 09:45:50
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2016-03-22 09:39:37
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2016-03-22 09:37:06
Wykaz dziennych opiekunów Mariola Jasińska 2016-03-22 09:25:07
Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu w 2015 roku Mariola Jasińska 2016-03-21 08:56:59
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg Kamila Rosińska 2016-03-18 10:08:40
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeg Kamila Rosińska 2016-03-18 09:59:33
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Kamila Rosińska 2016-03-18 09:44:09
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/15 Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania (...) Kamila Rosińska 2016-03-17 15:08:33
OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ORAZ WZORY FORMULARZY Kamila Rosińska 2016-03-16 12:42:41
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w dziale Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Kamila Rosińska 2016-03-16 08:48:44
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Mariola Jasińska 2016-03-15 08:45:36
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Mariola Jasińska 2016-03-15 08:43:09
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Mariola Jasińska 2016-03-15 08:41:50
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Mariola Jasińska 2016-03-15 08:41:44
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Mariola Jasińska 2016-03-15 08:41:03
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Mariola Jasińska 2016-03-15 08:37:46
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Mariola Jasińska 2016-03-15 08:35:17
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Mariola Jasińska 2016-03-15 08:34:56
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP - 2015 ROK Mariola Jasińska 2016-03-11 12:15:38
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-03-11 12:11:23
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE Mariola Jasińska 2016-03-11 11:33:12
WYBORY PREZYDENCKIE - 2015 ROK Mariola Jasińska 2016-03-11 11:32:26
Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej w Brzegu. Krystyna Rosół 2016-03-11 11:15:50
Przebudowa ulic: Zielonej i Lompy w Brzegu. Krystyna Rosół 2016-03-09 13:27:40
Przebudowa ulic: Zielonej i Lompy w Brzegu. Krystyna Rosół 2016-03-08 15:05:23
Zaproszenie do rokowań na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Brzegu, województwo opolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 69/10, obręb 1103 (...) Mariola Jasińska 2016-03-08 13:22:25
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Mariola Jasińska 2016-03-08 12:50:25
Przebudowa ulic: Zielonej i Lompy w Brzegu. Agnieszka Tatarzynska 2016-03-07 14:10:35
Regulamin organizacyjny Mariola Jasińska 2016-03-07 13:04:36
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2016-03-07 10:41:04
Kamila Rosińska 2016-03-07 09:44:44
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Mariola Jasińska 2016-03-04 10:00:52
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 lutego 2016 roku Kamila Rosińska 2016-03-03 11:33:54
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2016-03-03 10:37:48
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2016-03-03 10:01:12
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2016-03-03 10:00:14
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2016-03-03 09:59:27
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2016-03-03 09:58:48
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2016-03-03 09:57:57
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w dziale Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Kamila Rosińska 2016-03-03 08:05:35
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w dziale Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Kamila Rosińska 2016-03-03 08:04:01
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Mariola Jasińska 2016-03-01 14:47:50
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016 Mariola Jasińska 2016-03-01 14:47:37
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2015 Mariola Jasińska 2016-03-01 14:40:50
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 lutego 2016 roku Mariola Jasińska 2016-03-01 14:36:27
Plan pracy Rady Miejskiej Brzegu na 2015 rok Kamila Rosińska 2016-03-01 13:54:32
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-03-01 13:37:29
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-03-01 11:36:58
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2016-03-01 09:54:51
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Kamila Rosińska 2016-02-26 12:06:22
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2016-02-26 10:43:25
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2016-02-25 10:10:17
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2016-02-25 10:08:32
Godziny pracy Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2016-02-25 09:58:42
Godziny pracy Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2016-02-25 09:58:05
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Kamila Rosińska 2016-02-23 12:50:38
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Kamila Rosińska 2016-02-23 12:48:42
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Kamila Rosińska 2016-02-23 12:29:31
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-02-22 09:20:14
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2016-02-22 09:10:57
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 lutego 2016 roku Kamila Rosińska 2016-02-19 14:10:38
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 stycznia 2016 roku Kamila Rosińska 2016-02-19 13:28:05
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 lutego 2016 roku Kamila Rosińska 2016-02-19 13:27:17
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 lutego 2016 roku Kamila Rosińska 2016-02-19 13:26:41
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 lutego 2016 roku Kamila Rosińska 2016-02-19 13:26:09
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 lutego 2016 roku Kamila Rosińska 2016-02-19 13:23:25
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 lutego 2016 roku Kamila Rosińska 2016-02-19 13:21:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - sala konferencyjna nr 9 w budynku B Urzędu Miasta w Brzegu, przy ul. Robotniczej 12 Kamila Rosińska 2016-02-19 10:50:33
Zastępcy Burmistrza Mariola Jasińska 2016-02-18 14:56:38
Burmistrz Brzegu Mariola Jasińska 2016-02-18 14:54:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - sala konferencyjna nr 9 w budynku B Urzędu Miasta w Brzegu, przy ul. Robotniczej 12 Kamila Rosińska 2016-02-18 12:53:21
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-02-18 12:45:48
Uchwała w sprawie trybu udzielania, pobierania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół, przedszkoli i placówek (...) Mariola Jasińska 2016-02-17 14:50:49
Uchwała w sprawie trybu udzielania, pobierania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół, przedszkoli i placówek(...) Mariola Jasińska 2016-02-17 14:50:06
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych (...) Mariola Jasińska 2016-02-17 14:43:19
Wykazy osób prawnych i fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń (...) Kamila Rosińska 2016-02-17 13:38:59
Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej w Brzegu. Krystyna Rosół 2016-02-16 13:21:10
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-02-16 10:01:25
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora do spraw kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg w Urzędzie Miasta w Brzegu Kamila Rosińska 2016-02-15 15:16:09
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia Kamila Rosińska 2016-02-12 15:13:29
Uchwała nr 693/2015 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzeg Kamila Rosińska 2016-02-12 13:21:03
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2016-02-12 12:34:17
Opodatkowanie podatkiem rolnym osób fizycznych i prawnych Kamila Rosińska 2016-02-12 11:12:36
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - osoby prawne Kamila Rosińska 2016-02-12 10:51:28
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - osoby fizyczne Kamila Rosińska 2016-02-12 10:43:28
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - osoby fizyczne Kamila Rosińska 2016-02-12 10:40:38
Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych Kamila Rosińska 2016-02-12 10:25:29
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzegu Kamila Rosińska 2016-02-12 10:13:27
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Mariola Jasińska 2016-02-11 13:05:46
Mariola Jasińska 2016-02-11 13:03:50
Procedura przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego Mariola Jasińska 2016-02-11 11:20:29
Procedura przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Mariola Jasińska 2016-02-11 10:53:48
Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy Mariola Jasińska 2016-02-11 10:52:54
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, przyznawanie środków z FA, zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA Mariola Jasińska 2016-02-11 10:35:22
Procedura przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Mariola Jasińska 2016-02-10 15:15:55
Procedura przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego Mariola Jasińska 2016-02-10 15:14:16
Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy Mariola Jasińska 2016-02-10 15:00:08
Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy Mariola Jasińska 2016-02-10 14:58:25
Procedura przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego Mariola Jasińska 2016-02-10 14:54:37
Procedura przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego Mariola Jasińska 2016-02-10 14:53:35
Procedura przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego Mariola Jasińska 2016-02-10 14:53:05
Procedura przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego Mariola Jasińska 2016-02-10 14:52:15
Procedura przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego Mariola Jasińska 2016-02-10 14:50:53
Procedura przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego Mariola Jasińska 2016-02-10 14:49:40
Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy Mariola Jasińska 2016-02-10 14:44:10
Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy Mariola Jasińska 2016-02-10 14:43:38
Procedura przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Mariola Jasińska 2016-02-10 14:39:26
Procedura przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Mariola Jasińska 2016-02-10 14:38:51
Procedura przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Mariola Jasińska 2016-02-10 14:37:12
Procedura przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Mariola Jasińska 2016-02-10 14:36:58
Procedura przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Mariola Jasińska 2016-02-10 14:36:16
Procedura przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Mariola Jasińska 2016-02-10 14:34:37
Procedura przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego Mariola Jasińska 2016-02-10 14:16:19
Procedura przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego Mariola Jasińska 2016-02-10 14:14:28
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-02-05 13:09:47
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2016-02-05 13:08:52
Biuro Podatków i Opłat Kamila Rosińska 2016-02-04 13:24:31
Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kamila Rosińska 2016-02-04 10:39:49
Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kamila Rosińska 2016-02-04 07:40:28
Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kamila Rosińska 2016-02-04 07:39:40
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2016-02-03 15:02:28
NABÓR DO GIMNAZJUM Mariola Jasińska 2016-02-03 14:55:25
NABÓR DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Mariola Jasińska 2016-02-03 14:55:02
NABÓR DO PRZEDSZKOLI Mariola Jasińska 2016-02-03 14:54:36
NABÓR DO PRZEDSZKOLI 2016 - 2017 Mariola Jasińska 2016-02-03 14:53:42
NABÓR DO GIMNAZJUM 2016/2017 Mariola Jasińska 2016-02-03 14:53:36
NABÓR DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 Mariola Jasińska 2016-02-03 14:53:22
NABÓR DO PRZEDSZKOLI Mariola Jasińska 2016-02-03 14:53:10
NABÓR DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Mariola Jasińska 2016-02-03 14:52:52
NABÓR DZIECI DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mariola Jasińska 2016-02-03 14:32:17
Informacja dot. naboru dzieci do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016 dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg Mariola Jasińska 2016-02-03 14:31:47
NABÓR DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mariola Jasińska 2016-02-03 14:31:15
INFORMACJA DOT. ZAPISÓW DO KLAS I PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA BRZEG Mariola Jasińska 2016-02-03 14:30:54
Zapisy do klas I publicznych gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg Mariola Jasińska 2016-02-03 14:30:25
Informacja o naborze dzieci do klas I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg Mariola Jasińska 2016-02-03 14:29:57
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2016-02-03 10:01:06
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2016-02-03 09:57:49
ZAPROSZENIE do składania ofert na stanowisko sekretarki w ramach umowy na zastępstwo pracownika Mariola Jasińska 2016-02-03 08:51:28
Informacja w sprawie zamiaru rozpoczęcia przebudowy drogi gminnej i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego Mariola Jasińska 2016-02-01 15:04:38
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę pomieszczeń biurowych i innych w Ratuszu i budynku przy ul.Sukiennice 2 oraz garaży przy ul.Robotniczej 12(...) Mariola Jasińska 2016-01-29 10:30:07
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2016-01-29 08:53:51
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (...) na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Mariola Jasińska 2016-01-28 11:14:22
Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów (...) "Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka" Mariola Jasińska 2016-01-27 12:17:27
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2016-01-26 10:25:19
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2016-01-26 09:48:29
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2016-01-26 09:41:05
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2016-01-26 09:36:18
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzegu Mariola Jasińska 2016-01-25 14:01:02
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 stycznia 2016 roku Mariola Jasińska 2016-01-22 13:47:31
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 stycznia 2016 roku Mariola Jasińska 2016-01-22 13:46:55
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 stycznia 2016 roku Mariola Jasińska 2016-01-22 13:46:40
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 stycznia 2016 roku Mariola Jasińska 2016-01-22 13:46:18
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 stycznia 2016 roku Mariola Jasińska 2016-01-22 13:45:39
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 stycznia 2016 roku Mariola Jasińska 2016-01-22 13:26:19
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 18 grudnia 2015 roku Mariola Jasińska 2016-01-22 11:57:37
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Biurze Organizacyjno - Prawnym Mariola Jasińska 2016-01-22 11:11:24
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali(...) Mariola Jasińska 2016-01-21 12:55:14
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Mariola Jasińska 2016-01-20 14:54:07
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów (...) na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku Kamila Rosińska 2016-01-20 14:14:13
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów (...) na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku Kamila Rosińska 2016-01-20 14:11:47
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2016-01-20 12:21:56
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-01-19 10:42:13
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2016-01-18 12:16:47
Program Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Mariola Jasińska 2016-01-18 11:42:29
Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w drodze gminnej Mariola Jasińska 2016-01-15 14:24:10
Wydanie zezwolenia na zajęcie - rozkop pasa drogowego drogi gminnej Mariola Jasińska 2016-01-15 14:21:59
Wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej w pasie drogowym drogi gminnej Mariola Jasińska 2016-01-15 14:20:50
Wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu handlowo-usługowego w pasie drogowym drogi gminnej Mariola Jasińska 2016-01-15 14:19:20
Wydanie zezwolenia na lokalizację i budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej Mariola Jasińska 2016-01-15 14:18:10
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności tj. przy organizowaniu tymczasowego stoiska handlowego (handel okazjonalny) w pasie drogowym drogi gminnej Mariola Jasińska 2016-01-15 14:17:07
Zgłoszenie o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, na czas usuwania awarii Mariola Jasińska 2016-01-15 14:15:50
Wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej w pasie drogowym drogi gminnej Mariola Jasińska 2016-01-14 14:09:10
Wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu handlowo-usługowego w pasie drogowym drogi gminnej Mariola Jasińska 2016-01-14 14:06:18
Wydanie zezwolenia na zajęcie - rozkop pasa drogowego drogi gminnej Mariola Jasińska 2016-01-14 14:03:51
Wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu handlowo-usługowego w pasie drogowym drogi gminnej Mariola Jasińska 2016-01-14 14:01:04
Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w drodze gminnej Mariola Jasińska 2016-01-14 14:00:22
Wydanie zezwolenia na lokalizację i budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej Mariola Jasińska 2016-01-14 13:54:55
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności tj. przy organizowaniu tymczasowego stoiska handlowego (handel okazjonalny) w pasie drogowym drogi gminnej Mariola Jasińska 2016-01-14 13:52:51
Zgłoszenie o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, na czas usuwania awarii Mariola Jasińska 2016-01-14 13:48:54
Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych w 2014r. z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pomocy materialnej dla uczniów Kamila Rosińska 2016-01-11 09:27:36
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-01-08 13:09:40
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2016-01-08 13:05:44
I-szy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż stanowiącej własność Gminy Brzeg niezabudowanej nieruchomości połozonej w Brzegu przy Placu Drzewnym (dz. nr 16/35) Mariola Jasińska 2016-01-08 10:41:06
I-szy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż stanowiącej własność Gminy Brzeg niezabudowanej nieruchomości połozonej w Brzegu przy Placu Drzewnym (dz. nr 16/1) Mariola Jasińska 2016-01-08 10:40:16
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenu PARKU WOLNOŚCI w Brzegu w 2016 roku. Krystyna Rosół 2016-01-08 10:13:07
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenu PARKU WOLNOŚCI w Brzegu w 2016 roku. Krystyna Rosół 2016-01-08 10:12:57
Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu- REJON II w 2016 roku. Krystyna Rosół 2016-01-08 10:09:02
Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu- REJON II w 2016 roku. Krystyna Rosół 2016-01-08 10:08:14
Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu- REJON I w 2016 roku. Krystyna Rosół 2016-01-08 10:05:01
Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu- REJON I w 2016 roku. Krystyna Rosół 2016-01-08 10:04:19
Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu- REJON I w 2016 roku. Krystyna Rosół 2016-01-08 10:03:24
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia za 2016 rok Kamila Rosińska 2016-01-08 09:37:46
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-01-08 09:34:59
Procedura czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadku niecierpiących zwłoki (...) Mariola Jasińska 2016-01-08 08:23:28
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Mariola Jasińska 2016-01-08 08:22:33
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Mariola Jasińska 2016-01-08 08:20:15
Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Mariola Jasińska 2016-01-08 08:18:46
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2016-01-08 08:15:49
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2016-01-08 08:13:11
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Mariola Jasińska 2016-01-08 08:11:10
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Mariola Jasińska 2016-01-08 08:08:09
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-01-08 08:06:32
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Mariola Jasińska 2016-01-08 08:04:06
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-01-08 08:02:53
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-01-08 08:01:21
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-01-08 07:56:21
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Mariola Jasińska 2016-01-08 07:54:39
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Mariola Jasińska 2016-01-08 07:51:32
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-01-08 07:49:26
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-01-08 07:47:52
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2016-01-08 07:46:58
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Mariola Jasińska 2016-01-08 07:42:34
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających, że w okresie wskazanym w zaświadczeniu przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi Mariola Jasińska 2016-01-07 14:31:02
Uznanie żołnierza za samotnego Mariola Jasińska 2016-01-07 14:30:13
Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Mariola Jasińska 2016-01-07 14:28:44
Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie albo dochód, które mógłby uzyskać żołnierz rezerwy w okresie odbywanie ćwiczeń wojskowych Mariola Jasińska 2016-01-07 14:26:22
Uchwała Nr LXI/670/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 3 września 2010r w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa Mariola Jasińska 2016-01-07 14:18:29
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2016-01-07 14:07:40
Uchwała Nr XIV/119/15 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Mariola Jasińska 2016-01-07 14:00:34
Mariola Jasińska 2016-01-07 13:08:57
Uchwała Nr XXXII/192/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Mariola Jasińska 2016-01-07 12:24:53
Uchwała Nr XVIII/126/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej Mariola Jasińska 2016-01-07 12:24:36
Uchwała Nr XVII/122/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Mariola Jasińska 2016-01-07 12:23:59
Uchwała Nr XVII/121/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Mariola Jasińska 2016-01-07 12:23:22
Regulamin organizacyjny Mariola Jasińska 2016-01-07 11:52:32
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 18 grudnia 2015 roku Mariola Jasińska 2016-01-07 11:42:42
Wykaz nieruchomości - lokali biurowych przeznaczonych do najmu w 2016 roku znajdujących się w budynku przy ul. Sukiennice 2 w Brzegu Mariola Jasińska 2016-01-07 10:07:25
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Biurze Organizacyjno - Prawnym Mariola Jasińska 2016-01-05 15:04:17
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2016-01-05 13:25:09
Przyjęcie wniosku i wydanie siwz lub innych dokumentów dotyczących postępowania Mariola Jasińska 2015-12-31 13:39:00
Udostępnienie informacji publicznej Mariola Jasińska 2015-12-31 12:33:17
Załatwianie skarg i wniosków Mariola Jasińska 2015-12-31 11:32:26
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Mariola Jasińska 2015-12-31 11:25:12
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Mariola Jasińska 2015-12-31 11:23:11
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Mariola Jasińska 2015-12-31 11:22:16
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Mariola Jasińska 2015-12-31 11:16:48
Oświadczenia majątkowe - 2015 rok Mariola Jasińska 2015-12-31 11:16:20
Oświadczenia majątkowe - 2015 rok Mariola Jasińska 2015-12-31 11:12:14
Oświadczenia majątkowe - 2015 rok Mariola Jasińska 2015-12-31 11:09:56
Oświadczenia majątkowe - 2015 rok Mariola Jasińska 2015-12-31 11:09:10
Oświadczenia majątkowe - 2015 rok Mariola Jasińska 2015-12-31 11:08:11
Oświadczenia majątkowe - 2015 rok Mariola Jasińska 2015-12-31 11:06:47
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Mariola Jasińska 2015-12-31 11:05:03
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Mariola Jasińska 2015-12-31 11:03:01
Załatwianie skarg i wniosków Mariola Jasińska 2015-12-31 10:54:01
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Mariola Jasińska 2015-12-31 09:21:07
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Mariola Jasińska 2015-12-31 09:14:50
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego Mariola Jasińska 2015-12-31 09:13:07
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego Mariola Jasińska 2015-12-31 09:12:58
Zgłoszenie pobytu czasowego Mariola Jasińska 2015-12-31 09:11:11
Zgłoszenie pobytu stałego Mariola Jasińska 2015-12-31 09:10:12
Zgłoszenie pobytu stałego Mariola Jasińska 2015-12-31 09:07:53
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora do spraw kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg w Urzędzie Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2015-12-31 08:36:47
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora do spraw kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg w Urzędzie Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2015-12-31 08:34:10
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora do spraw kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg w Urzędzie Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2015-12-31 08:33:49
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (...) na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Mariola Jasińska 2015-12-31 07:59:01
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (...) na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Mariola Jasińska 2015-12-31 07:57:42
Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie posiłków w Dziennym Domu Pomocy w Brzegu dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w 2016 roku Agnieszka Tatarzynska 2015-12-30 15:07:43
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - referenta ds. księgowości w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Brzegu Mariola Jasińska 2015-12-30 12:08:35
Rozgraniczanie nieruchomości Mariola Jasińska 2015-12-30 11:18:46
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych Mariola Jasińska 2015-12-30 11:17:42
Ustanawianie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności) Mariola Jasińska 2015-12-30 11:15:42
Użyczanie nieruchomości Mariola Jasińska 2015-12-30 11:13:54
Wydanie decyzji o podziale nieruchomości Mariola Jasińska 2015-12-30 11:12:32
Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Mariola Jasińska 2015-12-30 11:09:41
Zbycie przyległej nieruchomości gruntowej na rzecz wspólnot mieszkaniowych Mariola Jasińska 2015-12-30 11:05:24
Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej Mariola Jasińska 2015-12-30 08:18:25
Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Mariola Jasińska 2015-12-30 08:14:00
Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Mariola Jasińska 2015-12-30 08:12:54
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd Mariola Jasińska 2015-12-30 08:10:23
Dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości Mariola Jasińska 2015-12-30 08:04:21
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2015-12-29 13:32:56
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2015-12-29 13:32:04
Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości Mariola Jasińska 2015-12-29 12:56:42
Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości Mariola Jasińska 2015-12-29 12:55:59
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Mariola Jasińska 2015-12-28 09:52:13
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Mariola Jasińska 2015-12-28 09:51:05
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Mariola Jasińska 2015-12-28 09:47:46
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Mariola Jasińska 2015-12-28 09:47:08
Protokoły z kontroli wewnętrznych - 2015 rok Kamila Rosińska 2015-12-23 10:39:37
Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w 2016 roku. Krystyna Rosół 2015-12-23 10:36:49
Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w 2016 roku. Krystyna Rosół 2015-12-23 10:36:43
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2015 Kamila Rosińska 2015-12-23 09:27:23
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenu Parku Wolności w Brzegu w 2016 roku. Krystyna Rosół 2015-12-23 09:21:16
Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu- REJON II w 2016 roku. Krystyna Rosół 2015-12-23 09:19:28
Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu- REJON I w 2016 roku. Krystyna Rosół 2015-12-23 09:17:58
Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2015 roku Kamila Rosińska 2015-12-23 08:01:00
Protokoły z kontroli wewnętrznych - 2015 rok Kamila Rosińska 2015-12-22 09:19:11
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2015-12-22 07:45:39
Ochrona i zabezpieczenie krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej 11 w Brzegu w zakresie ratownictwa wodnego. Agnieszka Tatarzynska 2015-12-17 15:21:53
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2015-12-17 14:38:10
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2015-12-17 14:36:48
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze - Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2015-12-17 11:59:52
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2016r. Krystyna Rosół 2015-12-17 11:57:04
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2016r. Krystyna Rosół 2015-12-17 10:28:58
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenu Parku Wolności w Brzegu w 2016 roku. Krystyna Rosół 2015-12-17 09:48:38
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenu Parku Wolności w Brzegu w 2016 roku. Krystyna Rosół 2015-12-17 09:47:29
Bieżące utrzymanie dróg, chodników oraz oznakowania pionowego na terenie Gminy Brzeg w 2016r. Krystyna Rosół 2015-12-15 13:54:29
Bieżące utrzymanie dróg, chodników oraz oznakowania pionowego na terenie Gminy Brzeg w 2016r. Krystyna Rosół 2015-12-15 13:53:37
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2015-12-15 13:18:54
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze - Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2015-12-15 09:26:13
Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w 2016 roku. Krystyna Rosół 2015-12-14 09:43:30
Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w 2016 roku. Krystyna Rosół 2015-12-14 09:40:45
Uchwała Nr 555/2015 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Brzeg na 2016r. Mariola Jasińska 2015-12-11 14:20:08
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 18 grudnia 2015 roku Mariola Jasińska 2015-12-11 13:36:57
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 18 grudnia 2015 roku Mariola Jasińska 2015-12-11 13:36:37
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 listopada 2015 roku Mariola Jasińska 2015-12-11 13:18:53
Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie krytej pływalni i terenach przyległych. Agnieszka Tatarzynska 2015-12-11 09:18:46
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2015-12-11 08:02:32
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-12-11 07:58:56
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-12-11 07:57:56
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-12-11 07:56:52
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2015-12-10 09:40:49
Regulamin organizacyjny Kamila Rosińska 2015-12-09 11:34:49
Protokoły z kontroli wewnętrznych - 2015 rok Mariola Jasińska 2015-12-07 14:54:59
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg oraz ich transport w roku 2016. Krystyna Rosół 2015-12-07 13:43:33
Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów (...) "Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka" Mariola Jasińska 2015-12-04 14:07:20
KONKURSY OFERT NA 2016 ROK Mariola Jasińska 2015-12-04 13:53:14
KONKURSY OFERT NA 2016 ROK Mariola Jasińska 2015-12-04 13:48:37
KONKURSY OFERT NA 2016 ROK Mariola Jasińska 2015-12-04 13:48:27
Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów (...) "Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka" Mariola Jasińska 2015-12-04 12:14:32
KONKURSY OFERT NA 2016 ROK Mariola Jasińska 2015-12-04 12:13:59
KONKURSY OFERT NA 2016 ROK Mariola Jasińska 2015-12-04 12:13:54
KONKURSY OFERT NA 2016 ROK Mariola Jasińska 2015-12-04 11:55:38
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok Kamila Rosińska 2015-12-04 11:41:23
KONKURSY Mariola Jasińska 2015-12-04 11:25:41
Ogłoszenie konkursu dla organizacjów i pozarządowych i innych podmiotów (...) "Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka" Mariola Jasińska 2015-12-04 11:21:05
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-12-04 10:57:01
Ogłoszenie konkursu dla organizacjów i pozarządowych i innych podmiotów (...) "Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka" Mariola Jasińska 2015-12-03 14:45:07
Ogłoszenie konkursu dla organizacjów i pozarządowych i innych podmiotów (...) "Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka" Mariola Jasińska 2015-12-03 14:44:20
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2015-12-03 13:52:14
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2015-12-03 13:51:18
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2015-12-03 13:48:52
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2015-12-03 13:48:22
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2015-12-03 13:46:57
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2015-12-03 13:42:26
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2015-12-03 13:40:59
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - referenta ds. księgowości w PSP nr 5 Brzegu Mariola Jasińska 2015-12-03 11:16:47
Protokoły z kontroli wewnętrznych - 2015 rok Mariola Jasińska 2015-12-02 14:33:09
Założenia do budżetu miasta na 2015 rok Mariola Jasińska 2015-12-02 12:54:45
Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok Mariola Jasińska 2015-12-02 12:53:19
Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok Mariola Jasińska 2015-12-02 12:26:07
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2015 Kamila Rosińska 2015-12-02 10:18:10
Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2015 roku Kamila Rosińska 2015-12-02 10:12:54
Mapa poglądowa obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2015-12-02 07:29:13
Mapa poglądowa obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2015-12-01 14:06:15
Wykaz dziennych opiekunów Kamila Rosińska 2015-12-01 12:42:30
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2015-12-01 11:51:17
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2015-12-01 11:50:28
Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie krytej pływalni i terenach przyległych. Agnieszka Tatarzynska 2015-11-30 16:23:39
Ochrona i zabezpieczenie krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej 11 w Brzegu w zakresie ratownictwa wodnego. Agnieszka Tatarzynska 2015-11-30 16:12:43
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2015-11-30 12:51:46
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Kamila Rosińska 2015-11-26 12:41:43
Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg. Krystyna Rosół 2015-11-24 10:22:44
Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych w 2014r. z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pomocy materialnej dla uczniów Mariola Jasińska 2015-11-23 14:33:17
Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych w 2014r. z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pomocy materialnej dla uczniów Mariola Jasińska 2015-11-23 14:32:21
Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych w 2014r. z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pomocy materialnej dla uczniów Mariola Jasińska 2015-11-23 14:31:41
Ogłoszenie o naborze członków do Komisji Konkursowych otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Brzegu na rok 2015 Kamila Rosińska 2015-11-23 14:16:06
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2015-11-23 08:46:53
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 października 2015 roku Kamila Rosińska 2015-11-20 14:47:28
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 listopada 2015 roku Kamila Rosińska 2015-11-20 14:13:22
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 listopada 2015 roku Kamila Rosińska 2015-11-20 14:12:59
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 listopada 2015 roku Kamila Rosińska 2015-11-20 14:12:26
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 listopada 2015 roku Kamila Rosińska 2015-11-20 14:11:58
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 listopada 2015 roku Kamila Rosińska 2015-11-20 14:10:20
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Kamila Rosińska 2015-11-20 10:12:22
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2015 Mariola Jasińska 2015-11-20 09:23:48
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2015 Mariola Jasińska 2015-11-20 09:23:03
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2015-11-20 09:20:17
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2015-11-20 09:19:06
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg oraz ich transport w roku 2016. Krystyna Rosół 2015-11-19 14:16:30
ZAPROSZENIE do składania ofert na stanowisko sekretarki w ramach umowy na zastępstwo pracownika Mariola Jasińska 2015-11-17 15:09:37
ZAPROSZENIE do składania ofert na stanowisko sekretarki w ramach umowy na zastępstwo pracownika Mariola Jasińska 2015-11-17 15:06:54
ZAPROSZENIE do składania ofert na stanowisko sekretarki w ramach umowy na zastępstwo pracownika Mariola Jasińska 2015-11-17 15:02:35
ZAPROSZENIE do składania ofert na stanowisko sekretarki w ramach umowy na zastępstwo pracownika Mariola Jasińska 2015-11-17 15:01:41
ZAPROSZENIE do składania ofert na stanowisko sekretarki w ramach umowy na zastępstwo pracownika Mariola Jasińska 2015-11-17 14:58:43
ZAPROSZENIE do składania ofert na stanowisko sekretarki w ramach umowy na zastępstwo pracownika Mariola Jasińska 2015-11-17 14:58:32
ZAPROSZENIE do składania ofert na stanowisko sekretarki w ramach umowy na zastępstwo pracownika Mariola Jasińska 2015-11-17 14:55:59
ZAPROSZENIE do składania ofert na stanowisko sekretarki w ramach umowy na zastępstwo pracownika Mariola Jasińska 2015-11-17 14:52:13
ZAPROSZENIE do składania ofert na stanowisko sekretarki w ramach umowy na zastępstwo pracownika Mariola Jasińska 2015-11-17 14:51:35
ZAPROSZENIE do składania ofert na stanowisko sekretarki w ramach umowy na zastępstwo pracownika Mariola Jasińska 2015-11-17 14:51:03
Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg. Krystyna Rosół 2015-11-13 11:25:55
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2015-11-12 10:00:56
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2015-11-12 07:56:32
Biuro Podatków i Opłat Kamila Rosińska 2015-11-10 10:18:22
Straż Miejska Mariola Jasińska 2015-11-10 10:00:24
Rzecznik prasowy Mariola Jasińska 2015-11-10 09:59:46
Audytor Mariola Jasińska 2015-11-10 09:58:36
Administrator Systemów Teleinformatycznych Mariola Jasińska 2015-11-10 09:57:32
Główny specjalista ds. kontroli Mariola Jasińska 2015-11-10 09:56:58
Biuro Bezpieczeństwa Mariola Jasińska 2015-11-10 09:56:16
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2015-11-10 09:55:21
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2015-11-10 09:53:57
Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Mariola Jasińska 2015-11-10 09:53:05
Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Mariola Jasińska 2015-11-10 09:52:13
Biuro Budownictwa i Inwestycji Mariola Jasińska 2015-11-10 09:50:31
Biuro Rady Miejskiej Mariola Jasińska 2015-11-10 09:50:02
Urząd Stanu Cywilnego Mariola Jasińska 2015-11-10 09:47:24
Urząd Stanu Cywilnego Mariola Jasińska 2015-11-10 09:44:57
Biuro Podatków i Opłat Mariola Jasińska 2015-11-10 09:42:43
Biuro Oświaty Mariola Jasińska 2015-11-10 09:38:55
Biuro Oświaty Mariola Jasińska 2015-11-10 09:38:44
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2015-11-10 09:37:36
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2015-11-10 09:36:51
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2015-11-10 09:03:29
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2015-11-10 08:57:40
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2015-11-10 08:53:34
Biuro Oświaty Mariola Jasińska 2015-11-10 08:51:49
Biuro Oświaty Mariola Jasińska 2015-11-10 08:49:33
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2015-11-09 09:28:35
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2015-11-09 09:27:22
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2015-11-09 09:17:55
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2015-11-09 09:14:34
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2015-11-09 09:10:59
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za III kwartał 2015r. Mariola Jasińska 2015-11-03 14:00:11
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Kamila Rosińska 2015-11-03 11:12:01
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor w Dziale Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Mariola Jasińska 2015-11-02 13:48:54
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 września 2015 roku Kamila Rosińska 2015-10-30 12:26:24
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 października 2015 roku Kamila Rosińska 2015-10-30 12:16:24
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2015-10-28 12:01:35
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2015-10-28 12:00:59
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg oraz ich transport w roku 2016. Krystyna Rosół 2015-10-27 09:18:39
UWAGA - ZMIANA CZASU NA ZIMOWY Kamila Rosińska 2015-10-23 11:32:43
UWAGA - ZMIANA CZASU NA ZIMOWY Mariola Jasińska 2015-10-23 11:32:18
UWAGA - ZMIANA CZASU NA ZIMOWY Mariola Jasińska 2015-10-23 11:31:15
UWAGA -ZMIANA CZASU NA ZIMOWY Mariola Jasińska 2015-10-23 11:30:35
UWAGA -ZMIANA CZASU NA ZIMOWY Mariola Jasińska 2015-10-23 11:30:07
UWAGA -ZMIANA CZASU NA ZIMOWY Mariola Jasińska 2015-10-23 11:29:38
UWAGA -ZMIANA CZASU NA ZIMOWY Mariola Jasińska 2015-10-23 11:29:22
UWAGA -ZMIANA CZASU NA ZIMOWY Mariola Jasińska 2015-10-23 11:28:55
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. żywienia i zaopatrzenia w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Brzegu Mariola Jasińska 2015-10-23 11:16:53
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2015-10-23 11:03:35
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-10-23 11:02:39
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-10-23 11:00:52
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-10-23 11:00:12
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2015-10-23 09:28:19
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg oraz ich transport w roku 2016. Krystyna Rosół 2015-10-22 14:43:53
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg oraz ich transport w roku 2016. Krystyna Rosół 2015-10-22 13:36:41
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg oraz ich transport w roku 2016. Krystyna Rosół 2015-10-22 13:28:53
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2015-10-22 12:29:33
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-10-22 12:27:24
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze - Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchmości Miejskich w Brzegu Kamila Rosińska 2015-10-21 15:48:16
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2015-10-20 14:18:58
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-10-20 14:16:00
Zgłoszenie zgromadzenia Mariola Jasińska 2015-10-20 12:41:53
Zgłoszenie zgromadzenia Mariola Jasińska 2015-10-20 12:40:24
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 października 2015 roku Mariola Jasińska 2015-10-16 14:09:00
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 października 2015 roku Mariola Jasińska 2015-10-16 14:01:14
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 września 2015 roku Mariola Jasińska 2015-10-16 13:11:07
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2015-10-15 14:23:34
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2015-10-15 14:21:48
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2015-10-15 14:21:07
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze - Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchmości Miejskich w Brzegu Kamila Rosińska 2015-10-14 14:23:10
Biuro Podatków i Opłat Mariola Jasińska 2015-10-14 11:06:05
Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum Mariola Jasińska 2015-10-14 11:01:30
Zgłoszenie zgromadzenia Mariola Jasińska 2015-10-14 10:35:07
Złożenie wniosku na dowód osobisty Mariola Jasińska 2015-10-14 10:32:33
Złożenie wniosku na dowód osobisty Mariola Jasińska 2015-10-14 10:31:17
Złożenie wniosku na dowód osobisty Mariola Jasińska 2015-10-14 10:29:25
Kontrola problemowa gospodarki finansowej w zakresie inwentaryzacji składników mienia za lata 2011-2014 oraz dochodów z mienia za lata 2013-2014 Mariola Jasińska 2015-10-14 10:23:45
Kontrola problemowa gospodarki finansowej w zakresie inwentaryzacji składników mienia za lata 2011-2014 oraz dochodów z mienia za lata 2013-2014 Mariola Jasińska 2015-10-14 10:23:26
Procedura czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadku niecierpiących zwłoki (...) Mariola Jasińska 2015-10-13 09:02:01
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Mariola Jasińska 2015-10-13 09:00:27
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Mariola Jasińska 2015-10-13 08:59:10
Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Mariola Jasińska 2015-10-13 08:58:25
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2015-10-13 08:57:31
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Mariola Jasińska 2015-10-13 08:53:42
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Mariola Jasińska 2015-10-13 08:52:53
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Mariola Jasińska 2015-10-13 08:52:09
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Mariola Jasińska 2015-10-13 08:51:41
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2015-10-13 08:49:59
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2015-10-13 08:49:26
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Mariola Jasińska 2015-10-13 08:48:45
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Mariola Jasińska 2015-10-13 08:48:18
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2015-10-13 08:47:33
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2015-10-13 08:43:54
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2015-10-13 08:42:26
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2015-10-13 08:42:01
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Mariola Jasińska 2015-10-13 08:41:14
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Mariola Jasińska 2015-10-13 08:23:54
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Mariola Jasińska 2015-10-13 08:21:30
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Mariola Jasińska 2015-10-13 08:20:40
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2015-10-13 08:19:42
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2015-10-13 08:18:52
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2015-10-13 08:17:07
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2015-10-13 08:16:51
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2015-10-13 08:16:13
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Mariola Jasińska 2015-10-13 08:15:20
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Mariola Jasińska 2015-10-13 08:14:31
Linki do multimedialnych komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej Mariola Jasińska 2015-10-09 11:06:56
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy Brzeg oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłu Mariola Jasińska 2015-10-08 14:36:15
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe Mariola Jasińska 2015-10-08 14:20:30
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2015-10-08 09:03:04
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2015-10-07 14:23:38
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2015-10-07 14:23:14
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2015-10-07 14:20:37
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2015-10-07 14:20:10
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2015-10-06 10:07:19
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2015-10-05 15:01:05
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2015-10-05 14:54:24
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzegu Kamila Rosińska 2015-10-05 14:37:52
WYKAZ dot. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Brzeg - dz. nr 92/3 w Jarosławcu Mariola Jasińska 2015-10-02 09:48:11
Wykonanie instalacji p.poż w PSP nr 3 w Brzegu przy ul. Kamiennej 2 Agnieszka Tatarzynska 2015-10-01 09:42:14
Wykaz dziennych opiekunów Kamila Rosińska 2015-09-30 15:14:26
INFORMACJA DO ROLNIKÓW ODNOŚNIE POMOCY FINANSOWEJ DLA GOSPODARSTW DOTKNIĘTYCH SUSZĄ Kamila Rosińska 2015-09-25 08:08:25
Biuro Podatków i Opłat Mariola Jasińska 2015-09-24 14:27:34
Biuro Podatków i Opłat Mariola Jasińska 2015-09-24 14:27:24
Biuro Oświaty Mariola Jasińska 2015-09-24 14:24:42
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze- Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami Kamila Rosińska 2015-09-24 14:24:10
Przebudowa ulic Platanowej, Topolowej i Lipowej w Brzegu – w zakresie przebudowy ul. Topolowej Agnieszka Tatarzynska 2015-09-24 11:09:45
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2015-09-24 09:52:44
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2015-09-23 09:26:13
INFORMACJA dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych Mariola Jasińska 2015-09-22 15:11:20
INFORMACJA dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych Mariola Jasińska 2015-09-22 15:09:32
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2015-09-21 14:40:38
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2015-09-21 14:38:29
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze- Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami Kamila Rosińska 2015-09-18 13:08:49
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 września 2015 roku Kamila Rosińska 2015-09-18 12:54:12
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 września 2015 roku Kamila Rosińska 2015-09-18 12:16:20
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 4 września 2015 roku Kamila Rosińska 2015-09-18 11:14:38
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 września 2015 roku Kamila Rosińska 2015-09-18 11:13:38
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 września 2015 roku Kamila Rosińska 2015-09-18 11:12:34
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 września 2015 roku Kamila Rosińska 2015-09-18 11:11:19
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 września 2015 roku Kamila Rosińska 2015-09-18 11:10:06
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Mariola Jasińska 2015-09-17 11:57:09
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego Mariola Jasińska 2015-09-17 11:39:52
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego Mariola Jasińska 2015-09-17 11:38:06
Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące Mariola Jasińska 2015-09-17 11:37:27
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego Mariola Jasińska 2015-09-17 11:33:03
Wymeldowanie z pobytu stałego Mariola Jasińska 2015-09-17 11:32:13
Zgłoszenie pobytu czasowego Mariola Jasińska 2015-09-17 11:24:27
Zgłoszenie pobytu czasowego Mariola Jasińska 2015-09-17 11:22:48
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące Mariola Jasińska 2015-09-17 11:22:03
Zameldowanie na pobyt stały Mariola Jasińska 2015-09-17 11:20:04
Porozumienie Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi zawarte w ramach projektu "Nasza współpraca to lepszy lokalny rozwój Gminy Brzeg" Kamila Rosińska 2015-09-16 15:09:41
Wykonanie instalacji p.poż w PSP nr 3 w Brzegu przy ul. Kamiennej 2 Agnieszka Tatarzynska 2015-09-15 09:29:35
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Kamila Rosińska 2015-09-10 14:40:28
Mapa poglądowa obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2015-09-10 11:22:14
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2015 Mariola Jasińska 2015-09-09 10:09:25
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2015 Mariola Jasińska 2015-09-09 10:02:59
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2015-09-08 12:20:27
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2015-09-08 12:20:10
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2015-09-07 10:33:45
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2015-09-04 08:07:43
INFORMACJA DOTYCZĄCA GODZIN ROZPOCZĘCIA PRACY W DNIU GŁOSOWANIA Mariola Jasińska 2015-09-03 15:57:49
INFORMACJA DOTYCZĄCA GODZIN ROZPOCZĘCIA PRACY W DNIU GŁOSOWANIA Mariola Jasińska 2015-09-03 15:57:15
INFORMACJA DOTYCZĄCA GODZIN ROZPOCZĘCIA PRACY W DNIU GŁOSOWANIA Mariola Jasińska 2015-09-03 15:56:59
INFORMACJA DOTYCZĄCA GODZIN ROZPOCZĘCIA PRACY W DNIU GŁOSOWANIA Mariola Jasińska 2015-09-03 15:56:39
INFORMACJA DOTYCZĄCA GODZIN ROZPOCZĘCIA PRACY W DNIU GŁOSOWANIA Mariola Jasińska 2015-09-03 15:56:14
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze- Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami Mariola Jasińska 2015-09-03 14:27:29
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-09-03 13:52:58
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-09-03 13:42:16
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2015-09-03 13:25:50
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2015-09-03 13:19:09
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2015-09-02 14:00:01
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2015-09-02 13:52:31
Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016 Mariola Jasińska 2015-09-02 11:28:48
Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016 Mariola Jasińska 2015-09-02 11:28:16
Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum Mariola Jasińska 2015-08-31 15:07:59
Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum Mariola Jasińska 2015-08-31 14:24:51
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 4 września 2015 roku Mariola Jasińska 2015-08-28 13:12:38
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 16 lipca 2015 roku Mariola Jasińska 2015-08-28 11:46:43
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2015-08-27 10:46:24
"Remont pomieszczeń zaplecza szatniowego oraz wymiana oświetlenia hali i płyt sufitu podwieszanego w hali przy ul. Oławskiej 2a w Brzegu." Agnieszka Tatarzynska 2015-08-24 12:22:10
Regulamin udzielania zamówień publicznych 2015-08-24 08:49:24
Regulamin udzielania zamówień publicznych 2015-08-24 08:48:53
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2015-08-24 08:43:06
Regulamin udzielania zamówień publicznych Krystyna Rosół 2015-08-24 08:04:16
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2015-08-21 09:11:50
Informacja dot. stypendium szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 Mariola Jasińska 2015-08-20 10:57:29
Informacja dot. stypendium szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 Mariola Jasińska 2015-08-20 10:53:39
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2015-08-20 08:28:59
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2015-08-20 08:26:54
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2015-08-20 08:21:50
Informacja dotycząca bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych Kamila Rosińska 2015-08-20 08:10:16
II-gie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż stanowiących własność Gminy Brzeg niezabudowanych nieruchomości położonych w Brzegu przy ul. Malinowej, Jagodowej, Poziomkowej i Śliwkowej Mariola Jasińska 2015-08-18 08:50:01
Godziny pracy Urzędu Miasta Kamila Rosińska 2015-08-17 11:16:17
Godziny pracy Urzędu Miasta Kamila Rosińska 2015-08-13 15:04:00
Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum Kamila Rosińska 2015-08-13 14:21:14
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Dyrektora - Kierownik Działu Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich Kamila Rosińska 2015-08-13 12:00:14
Ogłoszenie naboru na 2 wolne stanowiska pracy - Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich Kamila Rosińska 2015-08-12 13:47:30
INFORMACJE DOT. UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. REFERENDUM Kamila Rosińska 2015-08-12 10:21:48
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Referendum Kamila Rosińska 2015-08-12 10:19:45
Wykonanie prac związanych z gospodarką drzewostanem na terenie działki zlokalizowanej przy ul. Małujowickiej w Brzegu. Krystyna Rosół 2015-08-11 15:11:51
Wykonanie prac związanych z gospodarką drzewostanem na terenie działki zlokalizowanej przy ul. Małujowickiej w Brzegu. Krystyna Rosół 2015-08-11 15:11:15
Wykonanie prac związanych z gospodarką drzewostanem na terenie działki zlokalizowanej przy ul. Małujowickiej w Brzegu. Krystyna Rosół 2015-08-11 15:10:41
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Dyrektora - Kierownik Działu Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich Kamila Rosińska 2015-08-11 13:28:36
Ogłoszenie naboru na 2 wolne stanowiska pracy - Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji Kamila Rosińska 2015-08-10 10:12:14
Ogłoszenie naboru na 2 wolne stanowiska pracy - Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji Kamila Rosińska 2015-08-10 10:10:56
Wykonanie prac związanych z gospodarką drzewostanem na terenie działki zlokalizowanej przy ul. Małujowickiej w Brzegu. Krystyna Rosół 2015-08-06 12:24:33
Wykonanie prac związanych z gospodarką drzewostanem na terenie działki zlokalizowanej przy ul. Małujowickiej w Brzegu. Krystyna Rosół 2015-08-06 12:23:38
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2015-08-06 11:22:39
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzegu Kamila Rosińska 2015-08-04 13:40:04
Ogłoszenie dot. szkolenia pn. "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" programu w ramach PROW 2014-2020 Kamila Rosińska 2015-08-03 12:36:18
Informacja do rolników, myśliwych i leśnieczych dotycząca zagrożenia związanego z wirusem afrykańskiego pomoru świń Kamila Rosińska 2015-08-03 12:27:00
Informacja do rolników, myśliwych i leśnieczych dotycząca zagrożenia związanego z wirusem afrykańskiego pomoru świń Kamila Rosińska 2015-08-03 12:12:17
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. Kamila Rosińska 2015-08-03 10:28:33
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. Kamila Rosińska 2015-08-03 10:27:50
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. Kamila Rosińska 2015-08-03 10:25:22
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. Kamila Rosińska 2015-08-03 10:21:52
Przebudowa ulicy Reja w Brzegu Krystyna Rosół 2015-07-31 13:33:41
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Małujowickiej w Brzegu Kamila Rosińska 2015-07-31 11:28:13
Informacja o możliwości zgłoszenia strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą (dokumenty do pobrania) Kamila Rosińska 2015-07-30 12:27:01
Informacja o możliwości zgłoszenia strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą Kamila Rosińska 2015-07-30 12:24:30
Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych, które odbyły się w dniu 29 lipca 2015 roku w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu ul. Robotnicza 12 sala nr 9 (parter budynek B) Kamila Rosińska 2015-07-30 12:03:03
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2015-07-30 10:09:22
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2015-07-30 09:48:43
Zarządzenie Nr 507/2015 Burmistrza Brzegu z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komi Kamila Rosińska 2015-07-29 15:00:28
Kontrola okresowa w zakresie wykonywania uprawnień z art. 12 ust 1 pkt. 1-5 ustawy o strażach gminnych, użycia środków przymusu bezpośredniego (...) Kamila Rosińska 2015-07-29 11:54:56
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2015-07-28 14:52:40
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Kamila Rosińska 2015-07-28 12:40:19
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za II kwartał 2015r. Kamila Rosińska 2015-07-27 13:53:26
Informa o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za II kwartał 2015r. Kamila Rosińska 2015-07-27 13:52:25
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Dyrektora - Kierownik Działu Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich Kamila Rosińska 2015-07-24 14:46:52
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Zastępca Dyrektora - Kierownik w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami Kamila Rosińska 2015-07-24 14:35:52
Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w Brzegu Kamila Rosińska 2015-07-24 10:45:37
Nabór na 2 wolne stanowiska pracy - Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji Kamila Rosińska 2015-07-22 14:33:10
Informacja Burmistrza Brzegu dotycząca możliwości zgłaszania przez rolników strat w gospodarstwach rolnych powstałych na skutek zjawiska suszy Kamila Rosińska 2015-07-22 08:14:39
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2015-07-21 13:29:54
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2015-07-21 13:28:43
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2015-07-21 13:27:47
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2015-07-21 13:25:07
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2015-07-21 13:21:47
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2015-07-21 13:20:37
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2015-07-21 13:05:40
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2015-07-21 13:00:53
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Zastępca Dyrektora - Kierownik w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami Mariola Jasińska 2015-07-21 10:21:23
Przebudowa ulicy Reja w Brzegu Krystyna Rosół 2015-07-21 09:51:23
Kontrola sprawdzająca w zakresie terminowości wykonywania zadań zleconych - spraw obywatelskich Mariola Jasińska 2015-07-15 14:47:48
Urząd Stanu Cywilnego Mariola Jasińska 2015-07-15 12:57:30
INFORMACJE DOT. UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. REFERENDUM Mariola Jasińska 2015-07-14 13:24:18
INFORMACJE DOT. UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. REFERENDUM Mariola Jasińska 2015-07-14 13:22:55
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2015-07-13 13:23:35
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-07-13 13:18:52
Porozumienie Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi zawarte w ramach projektu "Nasza współpraca to lepszy lokalny rozwój Gminy Brzeg" Mariola Jasińska 2015-07-10 14:08:00
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 16 lipca 2015 roku Mariola Jasińska 2015-07-10 08:55:14
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 16 lipca 2015 roku Mariola Jasińska 2015-07-10 08:54:26
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 16 lipca 2015 roku Mariola Jasińska 2015-07-10 08:53:15
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 16 lipca 2015 roku Mariola Jasińska 2015-07-10 08:52:47
Protokoły z kontroli wewnętrznych - 2015 rok Mariola Jasińska 2015-07-09 14:05:12
Protokoły z kontroli wewnętrznych - 2015 rok Mariola Jasińska 2015-07-09 14:04:08
Protokoły z kontroli wewnętrznych - 2015 rok Mariola Jasińska 2015-07-09 14:01:28
Protokoły z kontroli wewnętrznych - 2015 rok Mariola Jasińska 2015-07-09 13:57:07
Zwroty nadpłat niepodatkowych oraz zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań Mariola Jasińska 2015-07-09 12:59:55
Wydawanie zaświadczeń o stanie zadłużenia Mariola Jasińska 2015-07-09 12:57:38
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości od pozostałych opłat niepodatkowych Mariola Jasińska 2015-07-09 12:55:42
Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Mariola Jasińska 2015-07-09 12:43:16
Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Mariola Jasińska 2015-07-09 12:42:34
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 czerwca 2015 roku Mariola Jasińska 2015-07-09 12:17:06
Przebudowa ulicy Reja w Brzegu Krystyna Rosół 2015-07-09 11:38:51
Przebudowa ulicy Reja w Brzegu Krystyna Rosół 2015-07-09 11:35:42
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-07-09 10:27:49
Ogłoszenie konkursu na kandydata na dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Brzegu Mariola Jasińska 2015-07-09 10:03:33
Ogłoszenie konkursu na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 Integracyjnego w Brzegu Mariola Jasińska 2015-07-09 09:59:55
Ogłoszenie konkursu na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Brzegu Mariola Jasińska 2015-07-09 09:58:08
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2015-07-08 13:02:13
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-07-08 12:57:06
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-07-08 12:51:05
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2015-07-08 10:25:48
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Mariola Jasińska 2015-07-06 13:22:34
Wydanie zgody na imprezę masową Mariola Jasińska 2015-07-06 13:20:56
Nagrody sportowe Mariola Jasińska 2015-07-06 13:19:46
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego Mariola Jasińska 2015-07-06 13:17:55
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego Mariola Jasińska 2015-07-06 13:17:43
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2015-07-06 11:49:49
„Opracowanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego Powiatu Brzeskiego pn.: "Rozbudowa i termomodernizacja Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu przy ul. Mossora 1”. Agnieszka Tatarzynska 2015-07-03 13:28:38
Uzyskanie faktur VAT z tytułu: wieczystego użytkowania gruntu, sprzedaży nieruchomości, sprzedaży usług związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz pozostałej sprzedaży majątku gmi Mariola Jasińska 2015-07-03 13:03:31
Przyjmowanie wpłat z tytułu dochodów budżetowych oraz budżetu państwa Mariola Jasińska 2015-07-03 13:02:05
Przyjmowanie wpłat z tytułu dochodów budżetowych oraz budżetu państwa Mariola Jasińska 2015-07-03 13:01:48
Wydawanie zaświadczeń o stanie zadłużenia Mariola Jasińska 2015-07-03 13:00:55
Wydawanie zaświadczeń o stanie zadłużenia Mariola Jasińska 2015-07-03 13:00:15
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej Mariola Jasińska 2015-07-03 12:58:54
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej Mariola Jasińska 2015-07-03 12:58:29
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną Mariola Jasińska 2015-07-03 12:57:39
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną Mariola Jasińska 2015-07-03 12:57:09
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości od pozostałych opłat niepodatkowych Mariola Jasińska 2015-07-03 12:54:51
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości od pozostałych opłat niepodatkowych Mariola Jasińska 2015-07-03 12:54:30
Zwroty nadpłat niepodatkowych oraz zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań Mariola Jasińska 2015-07-03 12:52:42
Zwroty nadpłat niepodatkowych oraz zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań Mariola Jasińska 2015-07-03 12:52:13
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny (mandaty karno - kredytowe) Mariola Jasińska 2015-07-03 12:49:24
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Mariola Jasińska 2015-07-03 12:48:03
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Mariola Jasińska 2015-07-03 12:47:30
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny (mandaty karno - kredytowe) Mariola Jasińska 2015-07-03 12:32:01
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2011 Mariola Jasińska 2015-07-03 10:34:58
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-07-02 14:03:13
Złożenie dokumentów do zawarcia małżeństwa Mariola Jasińska 2015-07-02 13:38:07
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, zgonów, małżeństw Mariola Jasińska 2015-07-02 13:37:15
Transkrypcja aktów sporządzonych zagranicą Mariola Jasińska 2015-07-02 13:35:56
Sporządzanie aktu zgonu Mariola Jasińska 2015-07-02 13:32:37
Sporządzanie aktu urodzenia dziecka Mariola Jasińska 2015-07-02 13:31:27
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2015-07-02 12:52:30
Jerzy Wrębiak - Burmistrz Brzegu Mariola Jasińska 2015-07-02 11:44:14
Jerzy Wrębiak - Burmistrz Brzegu Mariola Jasińska 2015-07-02 11:43:11
Jerzy Wrębiak - Korekta oświadczenia majątkowego Mariola Jasińska 2015-07-02 11:38:04
Jerzy Wrębiak - Korekta oświadczenia majątkowego Mariola Jasińska 2015-07-02 11:37:50
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2015-07-02 10:55:39
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2015-07-02 10:55:26
Biuro Oświaty Mariola Jasińska 2015-07-02 10:51:22
Biuro Oświaty Mariola Jasińska 2015-07-02 10:50:34
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2015-07-02 10:48:28
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2015-07-02 10:48:17
Udostępnianie innych dokumentów (niż kadrowo – płacowe) znajdujących się w Archiwum Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2015-07-01 15:11:11
Udostępnianie akt kadrowo-płacowych pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych, których akta znajdują się w Archiwum Urzędu Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2015-07-01 15:10:12
Udostępnianie akt kadrowo-płacowych pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych, których akta znajdują się w Archiwum Urzędu Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2015-07-01 15:09:37
Opracowanie studiów wykonalności dla zadań inwestycyjnych Gminy Lubsza. Krystyna Rosół 2015-07-01 13:27:59
Andrzej Peszko Mariola Jasińska 2015-07-01 10:28:59
Andrzej Peszko Mariola Jasińska 2015-07-01 10:28:08
Przyjęcie wniosku i wydanie siwz lub innych dokumentów dotyczących postępowania Mariola Jasińska 2015-06-30 15:14:02
Udostępnienie informacji publicznej Mariola Jasińska 2015-06-30 12:53:07
Załatwianie skarg i wniosków Mariola Jasińska 2015-06-30 12:49:58
Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości Mariola Jasińska 2015-06-30 12:33:13
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Mariola Jasińska 2015-06-30 12:23:52
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Mariola Jasińska 2015-06-30 12:23:02
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Mariola Jasińska 2015-06-30 12:20:01
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Mariola Jasińska 2015-06-30 12:16:47
Zbycie przyległej nieruchomości gruntowej na rzecz wspólnot mieszkaniowych Mariola Jasińska 2015-06-30 12:12:22
Zbycie przyległej nieruchomości gruntowej na rzecz wspólnot mieszkaniowych Mariola Jasińska 2015-06-30 12:11:56
Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Mariola Jasińska 2015-06-30 12:09:58
Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Mariola Jasińska 2015-06-30 12:09:29
Wydanie decyzji o podziale nieruchomości Mariola Jasińska 2015-06-30 12:08:17
Wydanie decyzji o podziale nieruchomości Mariola Jasińska 2015-06-30 12:07:54
Użyczanie nieruchomości Mariola Jasińska 2015-06-30 12:06:53
Użyczanie nieruchomości Mariola Jasińska 2015-06-30 12:05:55
Ustanawianie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności) Mariola Jasińska 2015-06-30 12:04:53
Ustanawianie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności) Mariola Jasińska 2015-06-30 12:04:25
Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej Mariola Jasińska 2015-06-30 12:02:50
Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej Mariola Jasińska 2015-06-30 12:02:33
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd Mariola Jasińska 2015-06-30 12:01:28
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd Mariola Jasińska 2015-06-30 12:01:05
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych Mariola Jasińska 2015-06-30 11:57:48
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych Mariola Jasińska 2015-06-30 11:57:21
Dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości Mariola Jasińska 2015-06-30 11:55:29
Dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości Mariola Jasińska 2015-06-30 11:55:12
Rozgraniczanie nieruchomości Mariola Jasińska 2015-06-30 11:54:11
Rozgraniczanie nieruchomości Mariola Jasińska 2015-06-30 11:53:51
Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Mariola Jasińska 2015-06-30 11:52:25
Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Mariola Jasińska 2015-06-30 11:50:45
Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego zawierające informacje o środowisku Mariola Jasińska 2015-06-30 10:43:28
Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego zawierające informacje o środowisku Mariola Jasińska 2015-06-30 10:41:24
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Małujowickiej w Brzegu Mariola Jasińska 2015-06-29 13:13:08
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Małujowickiej w Brzegu Mariola Jasińska 2015-06-29 13:12:00
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Małujowickiej w Brzegu Mariola Jasińska 2015-06-29 13:10:40
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Małujowickiej w Brzegu Mariola Jasińska 2015-06-29 13:09:16
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Małujowickiej w Brzegu Mariola Jasińska 2015-06-29 13:08:19
Wykazy osób prawnych i fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń (...) Kamila Rosińska 2015-06-29 10:16:25
Wykazy osób prawnych i fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń (...) Kamila Rosińska 2015-06-29 09:59:58
Wykazy osób prawnych i fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń (...) Kamila Rosińska 2015-06-29 09:52:03
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2015-06-25 13:23:53
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2015-06-25 13:23:15
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2015 Mariola Jasińska 2015-06-25 13:20:13
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r. Mariola Jasińska 2015-06-25 12:25:34
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy w Zarządzie Nieruchomości Miejskich Mariola Jasińska 2015-06-25 11:19:26
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy w Zarządzie Nieruchomości Miejskich Mariola Jasińska 2015-06-24 14:24:40
Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmująca część oświatową subwencji ogólnej (...) Mariola Jasińska 2015-06-24 13:52:59
Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmująca część oświatową subwencji ogólnej (...) Mariola Jasińska 2015-06-24 13:51:54
Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi Mariola Jasińska 2015-06-24 13:50:19
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2015-06-23 10:33:36
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2015-06-23 10:33:17
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-06-23 10:30:56
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2015-06-23 10:29:49
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2015-06-23 10:29:28
Kontrola wykonywania zadań obronnych Mariola Jasińska 2015-06-23 10:25:17
Opracowanie studiów wykonalności dla zadań inwestycyjnych Gminy Olszanka z zakresu poprawy systemu komunikacyjnego poprzez remont i modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olsz Krystyna Rosół 2015-06-22 14:46:46
Temat kontroli: Ochrona drzew w planowaniu przestrzennym i programie ochrony środowiska Mariola Jasińska 2015-06-22 12:48:01
Burmistrz Brzegu Mariola Jasińska 2015-06-22 12:25:36
Burmistrz Brzegu Mariola Jasińska 2015-06-22 12:24:39
Zastępcy Burmistrza Mariola Jasińska 2015-06-22 12:21:58
Skarbnik Brzegu Mariola Jasińska 2015-06-22 12:19:15
Skarbnik Brzegu Mariola Jasińska 2015-06-22 12:14:06
Sekretarz Brzegu Mariola Jasińska 2015-06-22 12:10:44
Sekretarz Brzegu Mariola Jasińska 2015-06-22 12:10:24
Informacja dot. wywieszenia wykazu oraz wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg przeznaczonej do sprzedaży obejmujący działkę nr 337 położoną w Brzegu przy ul. Grobli 23D Mariola Jasińska 2015-06-19 12:42:09
Informacja dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działki nr 1275 i 148/2 przy ul. Kruszyńskiej Mariola Jasińska 2015-06-19 12:04:22
Informacja dot. wywieszenia wykazu oraz wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych obejmujący działkę nr 337 położon Mariola Jasińska 2015-06-19 12:02:20
Redakcja Biuletynu Mariola Jasińska 2015-06-19 11:57:42
Godziny pracy Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2015-06-19 11:54:50
Godziny pracy Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2015-06-19 11:54:16
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2015-06-19 09:35:58
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2015-06-19 09:28:06
Opracowanie studiów wykonalności dla zadań inwestycyjnych Gminy Skarbimierz pn.: Pakiet 1. Przebudowa drogi gminnej z Małujowic do Psar na terenie Gminy Skarbimierz. Pakiet 2. Przebudowa drogi Ma Agnieszka Tatarzynska 2015-06-19 08:57:57
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za 2014 rok Mariola Jasińska 2015-06-18 14:40:26
Sebastian Matuszewski- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Mariola Jasińska 2015-06-18 11:52:52
Beata Kulbaka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Brzegu Mariola Jasińska 2015-06-18 11:18:44
Jerzy Wrębiak - Burmistrz Brzegu Mariola Jasińska 2015-06-18 10:58:46
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2015-06-17 08:37:26
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2015-06-17 08:32:06
Ogłoszenie o konkursie dla podmiotów działających w ramach wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na rzecz mieszkańców z Gminy Brzeg(...) Mariola Jasińska 2015-06-16 14:43:28
I-szy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż stanowiacej własność Gminy Brzeg zabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Bohaterów Monte Cassino (dz. nr 1011/1) Mariola Jasińska 2015-06-16 12:22:22
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 czerwca 2015 roku Kamila Rosińska 2015-06-12 16:30:36
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 czerwca 2015 roku Kamila Rosińska 2015-06-12 16:10:29
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 czerwca 2015 roku Kamila Rosińska 2015-06-12 16:09:18
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 czerwca 2015 roku Kamila Rosińska 2015-06-12 16:06:33
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 czerwca 2015 roku Kamila Rosińska 2015-06-12 15:43:35
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 maja 2015 roku Kamila Rosińska 2015-06-12 15:42:26
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 czerwca 2015 roku Kamila Rosińska 2015-06-12 15:41:42
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 czerwca 2015 roku Kamila Rosińska 2015-06-12 15:14:09
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 czerwca 2015 roku Kamila Rosińska 2015-06-12 15:13:44
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 czerwca 2015 roku Kamila Rosińska 2015-06-12 15:13:00
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 czerwca 2015 roku Kamila Rosińska 2015-06-12 15:12:23
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 maja 2015 roku Kamila Rosińska 2015-06-12 15:12:00
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 czerwca 2015 roku Kamila Rosińska 2015-06-12 15:11:05
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 czerwca 2015 roku Kamila Rosińska 2015-06-12 15:10:15
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 czerwca 2015 roku Kamila Rosińska 2015-06-12 15:09:00
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2015-06-11 09:09:07
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2015-06-11 09:07:07
Wykazy osób prawnych i fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń (...) Kamila Rosińska 2015-06-10 15:22:17
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2015 Mariola Jasińska 2015-06-03 14:24:56
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2015-06-03 11:41:21
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2015-06-03 11:41:06
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2015-06-03 11:40:16
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2015-06-03 11:39:46
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Mariola Jasińska 2015-06-02 09:50:51
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg” w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania w PSP nr 5 . Agnieszka Tatarzynska 2015-06-01 13:34:39
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg” w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania w PSP nr 5 . Agnieszka Tatarzynska 2015-06-01 13:29:50
Biuro Podatków i Opłat Mariola Jasińska 2015-06-01 12:01:43
Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Mariola Jasińska 2015-06-01 11:56:06
Biuro Budżetu i Księgowości Mariola Jasińska 2015-06-01 11:52:37
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2015-06-01 11:50:41
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2015-06-01 11:50:15
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Mariola Jasińska 2015-06-01 11:49:52
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2015-06-01 11:30:34
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2015-06-01 11:29:37
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2015-06-01 11:27:57
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2015-06-01 11:27:11
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2015-06-01 11:26:50
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2015-06-01 11:04:56
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2015-06-01 10:59:21
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2015-06-01 10:58:32
Urząd Stanu Cywilnego Mariola Jasińska 2015-06-01 10:30:12
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Mariola Jasińska 2015-05-29 11:08:49
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Mariola Jasińska 2015-05-29 11:05:42
Opracowanie studiów wykonalności dla zadań inwestycyjnych Gminy Skarbimierz pn.: Pakiet 1. Przebudowa drogi gminnej z Małujowic do Psar na terenie Gminy Skarbimierz. Pakiet 2. Przebudowa drogi Ma Agnieszka Tatarzynska 2015-05-28 12:04:46
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za 2014 rok Mariola Jasińska 2015-05-28 11:42:56
Opracowanie studiów wykonalności dla zadań inwestycyjnych Gminy Skarbimierz pn.: Pakiet 1. Przebudowa drogi gminnej z Małujowic do Psar na terenie Gminy Skarbimierz. Pakiet 2. Przebudowa drogi Ma Agnieszka Tatarzynska 2015-05-27 15:42:28
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko - Referenta ds. płac w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Brzegu Mariola Jasińska 2015-05-27 15:00:26
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko - Referenta ds. żywienia i zaopatrzenia w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Brzegu Mariola Jasińska 2015-05-27 14:56:57
Opracowanie studiów wykonalności dla zadań inwestycyjnych miasta Brzegu. Krystyna Rosół 2015-05-27 12:22:51
Informacja o wykonaiu budżetu Gminy Brzeg za 2014 rok Mariola Jasińska 2015-05-26 12:36:21
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Mariola Jasińska 2015-05-26 11:17:42
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Mariola Jasińska 2015-05-26 11:16:17
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Mariola Jasińska 2015-05-26 11:15:49
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Mariola Jasińska 2015-05-26 11:14:28
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2015-05-25 14:52:14
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2015-05-25 14:51:09
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-05-25 14:45:12
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-05-25 14:43:16
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-05-25 13:30:43
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-05-25 13:29:58
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2015-05-25 13:21:58
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-05-25 13:17:54
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2015-05-25 11:49:01
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2015-05-25 11:48:44
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2015-05-25 11:46:33
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2015-05-25 10:46:36
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2015-05-25 10:44:50
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2015-05-25 10:43:23
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2015-05-25 10:36:58
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2015-05-25 10:27:29
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 maja 2015 roku Mariola Jasińska 2015-05-22 15:57:04
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 maja 2015 roku Mariola Jasińska 2015-05-22 15:54:11
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 maja 2015 roku Mariola Jasińska 2015-05-22 15:50:23
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 maja 2015 roku Mariola Jasińska 2015-05-22 15:50:13
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 maja 2015 roku Mariola Jasińska 2015-05-22 15:48:16
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 maja 2015 roku Mariola Jasińska 2015-05-22 15:39:36
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 maja 2015 roku Mariola Jasińska 2015-05-22 15:38:25
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 maja 2015 roku Mariola Jasińska 2015-05-22 14:55:12
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 maja 2015 roku Mariola Jasińska 2015-05-22 14:54:06
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 maja 2015 roku Mariola Jasińska 2015-05-22 14:52:22
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 maja 2015 roku Mariola Jasińska 2015-05-22 14:44:59
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 kwietnia 2015 roku Mariola Jasińska 2015-05-22 14:31:18
Budowa ul. Toruńskiej w Brzegu Krystyna Rosół 2015-05-22 11:56:15
Budowa ul. Toruńskiej w Brzegu Krystyna Rosół 2015-05-22 11:55:57
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Mariola Jasińska 2015-05-22 08:04:57
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Mariola Jasińska 2015-05-22 08:03:40
Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS w Brzegu przy ul. Poprzecznej 1. Krystyna Rosół 2015-05-21 14:31:28
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2015-05-20 14:38:23
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2015-05-20 14:36:39
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-05-20 10:13:44
Wniosek o udostepnienie danych z ewidencji dzialalności gospodarczej Mariola Jasińska 2015-05-20 09:05:28
Ewidencja działalności gospodarczej Mariola Jasińska 2015-05-20 08:57:29
Ewidencja działalności gospodarczej Mariola Jasińska 2015-05-20 08:56:38
Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej Mariola Jasińska 2015-05-20 08:52:01
Ewidencja działalności gospodarczej Mariola Jasińska 2015-05-20 08:50:58
Ewidencja działalności gospodarczej Mariola Jasińska 2015-05-20 08:50:39
Ewidencja działalności gospodarczej Mariola Jasińska 2015-05-20 08:49:55
Ewidencja działalności gospodarczej Mariola Jasińska 2015-05-20 08:49:10
Ewidencja działalności gospodarczej Mariola Jasińska 2015-05-19 14:17:11
Ewidencja działalności gospodarczej Mariola Jasińska 2015-05-19 14:13:31
Ewidencja działalności gospodarczej Mariola Jasińska 2015-05-19 14:12:49
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przecwpowodziowych Mariola Jasińska 2015-05-19 13:36:28
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Mariola Jasińska 2015-05-19 13:35:45
Opracowanie studiów wykonalności dla zadań inwestycyjnych miasta Brzegu. Agnieszka Tatarzynska 2015-05-19 11:45:54
Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od północy ul. Oławską(...) Mariola Jasińska 2015-05-19 10:35:38
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla rejonu ul. Małujowickiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Mariola Jasińska 2015-05-19 10:35:06
Ewidencja działalności gospodarczej Mariola Jasińska 2015-05-19 09:06:05
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2015-05-18 13:35:29
Wykazy osób prawnych i fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń (...) Mariola Jasińska 2015-05-14 14:26:05
Wykazy osób prawnych i fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń (...) Mariola Jasińska 2015-05-14 14:22:38
Zastępcy Burmistrza Mariola Jasińska 2015-05-14 13:13:09
Urząd Stanu Cywilnego Mariola Jasińska 2015-05-14 13:09:03
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-05-14 11:54:55
Wykonanie instalacji p.poż. w budynku PP nr 4- etap II. Krystyna Rosół 2015-05-13 14:08:52
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-05-13 11:43:14
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg” w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania w PSP nr 5 . Agnieszka Tatarzynska 2015-05-08 15:00:05
AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BRZEG NA LATA 2015-2030 Mariola Jasińska 2015-05-08 13:49:52
AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BRZEG NA LATA 2015-2030 Mariola Jasińska 2015-05-08 13:49:44
Złożenie wniosku na dowód osobisty Mariola Jasińska 2015-05-04 14:12:55
Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS w Brzegu przy ul. Poprzecznej 1. Krystyna Rosół 2015-04-30 15:27:12
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2015 Mariola Jasińska 2015-04-30 14:09:06
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za I kwartał 2015r. Mariola Jasińska 2015-04-30 13:18:36
Budowa ul. Toruńskiej w Brzegu Krystyna Rosół 2015-04-30 10:41:53
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg przeznaczonych do sprzedaży- działka nr 980/3 przy ul. Śliwkowej Mariola Jasińska 2015-04-30 08:41:11
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg przeznaczonych do sprzedaży- działka nr 980/2 przy ul. Śliwkowej Mariola Jasińska 2015-04-30 08:36:16
Budowa ul. Toruńskiej w Brzegu Krystyna Rosół 2015-04-29 10:34:58
Informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego Mariola Jasińska 2015-04-29 09:44:04
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-04-27 14:11:48
Wykaz raportów złożonych na etapie procedury wydawania decyzji środowiskowej Mariola Jasińska 2015-04-27 14:09:03
Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS w Brzegu przy ul. Poprzecznej 1. Krystyna Rosół 2015-04-27 13:04:07
Oferta organizacji pozarządowej działającej w ramach promocji i ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg (...) Mariola Jasińska 2015-04-23 13:29:12
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 kwietnia 2015 roku Mariola Jasińska 2015-04-21 12:38:35
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 kwietnia 2015 roku Mariola Jasińska 2015-04-21 12:17:43
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 kwietnia 2015 roku Mariola Jasińska 2015-04-21 12:17:16
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Mariola Jasińska 2015-04-21 11:22:18
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2015-04-21 09:00:43
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2015-04-21 08:58:36
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Mariola Jasińska 2015-04-21 08:26:39
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 kwietnia 2015 roku Mariola Jasińska 2015-04-20 15:07:22
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 kwietnia 2015 roku Mariola Jasińska 2015-04-20 14:40:02
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 kwietnia 2015 roku Mariola Jasińska 2015-04-20 14:39:02
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 kwietnia 2015 roku Mariola Jasińska 2015-04-20 14:36:28
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 kwietnia 2015 roku Mariola Jasińska 2015-04-20 14:27:05
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 kwietnia 2015 roku Mariola Jasińska 2015-04-20 14:20:09
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 kwietnia 2015 roku Mariola Jasińska 2015-04-20 14:15:40
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 kwietnia 2015 roku Mariola Jasińska 2015-04-20 14:15:03
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 kwietnia 2015 roku Mariola Jasińska 2015-04-17 14:59:01
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 kwietnia 2015 roku Mariola Jasińska 2015-04-17 14:55:28
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 kwietnia 2015 roku Mariola Jasińska 2015-04-17 14:54:48
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 kwietnia 2015 roku Mariola Jasińska 2015-04-17 14:53:57
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 marca 2015r. Mariola Jasińska 2015-04-17 14:37:06
Ogłoszenie otwartego konkursu dla podmiotów działajacych w ramach wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na rzecz mieszkańców z Gminy Brzeg, prowadzących działalność poż Mariola Jasińska 2015-04-17 13:51:29
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2015-04-17 12:58:20
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2015-04-15 11:36:07
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2015-04-15 11:35:26
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2015-04-13 13:20:35
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (...) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015r. Mariola Jasińska 2015-04-07 14:06:15
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (...) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015r. Mariola Jasińska 2015-04-07 14:05:43
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (...) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015r. Mariola Jasińska 2015-04-07 14:05:12
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (...) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015r. Mariola Jasińska 2015-04-07 14:04:39
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (...) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015r. Mariola Jasińska 2015-04-07 13:00:14
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (...) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015r. Mariola Jasińska 2015-04-07 12:55:24
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2015-04-03 07:50:27
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2015-04-03 07:49:24
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2015-04-03 07:48:45
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2015-04-03 07:47:20
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2015-04-03 07:47:05
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2015-04-03 07:46:15
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2015-04-03 07:45:58
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność(...) w zakresie przedsięwzięć kulturalnych, wydawnictw, nagrań, płyt, singli i innych form promocji Mariola Jasińska 2015-04-02 10:46:50
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (...) w zakresie turystyki Mariola Jasińska 2015-04-02 10:45:19
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego(...) wzakresie organizacji festiwali, imprez kulturalnych i koncertów Mariola Jasińska 2015-04-02 10:42:48
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego(...) w zakresie edukacji i szkolenia wolontariuszy Mariola Jasińska 2015-04-02 10:38:52
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2015-04-01 13:53:54
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-04-01 13:44:56
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI (LOKALI BIUROWYCH ) STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BRZEG PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W 2015 ROKU NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA Mariola Jasińska 2015-04-01 13:29:29
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI (LOKALI BIUROWYCH ) STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BRZEG PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W 2015 ROKU NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA Mariola Jasińska 2015-04-01 13:28:55
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI (LOKALI BIUROWYCH ) STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BRZEG PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W 2015 ROKU NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA Mariola Jasińska 2015-04-01 13:28:06
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2015-04-01 08:55:20
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2015-04-01 08:54:29
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2015-04-01 08:53:23
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2015-04-01 08:38:17
Biuro Organizacyjno-Prawne Mariola Jasińska 2015-04-01 08:33:30
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg Mariola Jasińska 2015-04-01 08:18:04
Informacja o stanie mienia komunalnego Mariola Jasińska 2015-03-31 13:38:10
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg Mariola Jasińska 2015-03-31 13:11:37
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2015-03-23 12:51:10
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2015-03-23 12:49:05
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 marca 2015r. Mariola Jasińska 2015-03-20 13:48:35
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 marca 2015r. Mariola Jasińska 2015-03-20 13:40:30
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 marca 2015r. Mariola Jasińska 2015-03-20 13:39:58
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 lutego 2015r. Mariola Jasińska 2015-03-20 12:50:16
NABÓR DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mariola Jasińska 2015-03-20 08:28:33
NABÓR DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mariola Jasińska 2015-03-20 08:25:08
NABÓR DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mariola Jasińska 2015-03-20 08:20:04
NABÓR DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mariola Jasińska 2015-03-20 08:16:04
NABÓR DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mariola Jasińska 2015-03-19 15:36:42
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Mariola Jasińska 2015-03-19 13:52:57
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Mariola Jasińska 2015-03-19 13:51:36
Godziny pracy Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2015-03-18 11:54:56
Godziny pracy Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2015-03-18 11:54:49
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-03-17 11:48:22
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-03-17 11:38:45
Oświadczenia majątkowe - 2015 rok Mariola Jasińska 2015-03-17 11:19:33
Złożenie wniosku na dowód osobisty Mariola Jasińska 2015-03-16 12:50:00
Złożenie wniosku na dowód osobisty Mariola Jasińska 2015-03-16 12:48:06
Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Brzegu Mariola Jasińska 2015-03-16 11:33:22
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2015-03-16 11:03:30
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2015-03-16 11:01:53
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-03-16 10:54:34
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-03-16 10:53:02
Analiza przyjmowania,rozpatrywania i załatwiania skarg w 2014 roku Mariola Jasińska 2015-03-13 15:04:35
Wykaz raportów złożonych na etapie procedury wydawania decyzji środowiskowej Mariola Jasińska 2015-03-13 12:29:16
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2015-03-11 14:22:54
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-03-11 14:21:40
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-03-11 14:21:21
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mariola Jasińska 2015-03-11 14:04:19
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mariola Jasińska 2015-03-11 14:03:24
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 9 stycznia 2015 roku Mariola Jasińska 2015-03-11 13:31:04
Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Mariola Jasińska 2015-03-11 10:17:37
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2015-03-11 08:03:27
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2015-03-11 08:02:56
Uchwała PKW w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzunych w kraju (...) Mariola Jasińska 2015-03-10 10:44:08
WYBORY SAMORZĄDOWE - 2014 ROK Mariola Jasińska 2015-03-10 10:17:41
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2015-03-09 15:08:23
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2015-03-09 14:35:17
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mariola Jasińska 2015-03-09 12:42:57
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mariola Jasińska 2015-03-09 12:39:08
Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu lub nie figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, stwierdzającego że wnioskodawca jest podatnikiem podatku rolnego,oraz wydawanie (...) Mariola Jasińska 2015-03-09 10:35:37
Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu lub nie figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, stwierdzającego że wnioskodawca jest podatnikiem podatku rolnego,oraz wydawanie (...) Mariola Jasińska 2015-03-09 10:35:15
Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej Mariola Jasińska 2015-03-09 10:31:13
Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych Mariola Jasińska 2015-03-09 10:26:32
Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych Mariola Jasińska 2015-03-09 10:25:54
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - osoby prawne Mariola Jasińska 2015-03-09 10:24:50
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - osoby prawne Mariola Jasińska 2015-03-09 10:22:40
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - osoby fizyczne Mariola Jasińska 2015-03-09 10:21:51
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - osoby fizyczne Mariola Jasińska 2015-03-09 10:20:08
Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości, odroczenie terminów płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty w podatkach i opłatach lokalnych dla osób fizycznych Mariola Jasińska 2015-03-09 10:16:13
Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości, odroczenie terminów płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty w podatkach i opłatach lokalnych dla osób fizycznych Mariola Jasińska 2015-03-09 10:15:41
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzegu Mariola Jasińska 2015-03-09 10:13:35
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzegu Mariola Jasińska 2015-03-09 10:13:05
Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odroczenia terminów płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty z wniosków składanych przez osoby prawne oraz (...) Mariola Jasińska 2015-03-09 09:27:18
Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odroczenia terminów płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty z wniosków składanych przez osoby prawne oraz (...) Mariola Jasińska 2015-03-09 09:26:16
Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odroczenia terminów płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty z wniosków składanych przez osoby prawne oraz (...) Mariola Jasińska 2015-03-09 09:24:59
Plan pracy Rady Miejskiej Brzegu na 2014 rok Mariola Jasińska 2015-03-09 09:00:31
Mapa poglądowa obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2015-03-09 08:53:46
Mapa poglądowa obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2015-03-09 08:53:08
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. Mariola Jasińska 2015-03-03 12:17:04
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta RP Mariola Jasińska 2015-03-03 11:44:25
Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Skarbimierz. Krystyna Rosół 2015-03-03 08:44:18
"Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Lubsza". Krystyna Rosół 2015-03-02 15:22:01
Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oława obejmująca: Zadanie 1 – sołectwo Marcinkowice – ulice Słoneczna, Ogrodowa, Agnieszka Tatarzynska 2015-03-02 15:16:51
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa i termomodernizacja Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu przy ul. Mossora 1".. Krystyna Rosół 2015-03-02 14:46:56
Informacja o naborze dzieci do klas I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg Mariola Jasińska 2015-03-02 13:44:12
Zapisy do klas I publicznych gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg Mariola Jasińska 2015-03-02 13:43:43
Informacja o naborze dzieci do klas I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg Mariola Jasińska 2015-03-02 13:39:50
Zapisy do klas I publicznych gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg Mariola Jasińska 2015-03-02 13:17:23
Zapisy do klas I publicznych gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg Mariola Jasińska 2015-03-02 13:17:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko referenta ds. księgowości w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Mariola Jasińska 2015-03-02 13:09:35
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2015-03-02 12:00:46
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2015-03-02 12:00:33
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2015-03-02 12:00:19
Wykaz raportów złożonych na etapie procedury wydawania decyzji środowiskowej Mariola Jasińska 2015-03-02 11:58:12
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2015-03-02 11:50:13
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-02-26 12:38:52
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady - rok 2014 (kadencja 2014 - 2018) Mariola Jasińska 2015-02-26 12:15:56
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Mariola Jasińska 2015-02-26 09:12:48
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Mariola Jasińska 2015-02-26 09:12:06
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Mariola Jasińska 2015-02-26 09:11:22
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-02-26 08:34:26
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-02-26 08:34:11
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-02-26 08:32:50
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-02-26 08:32:42
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-02-26 08:32:11
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-02-26 08:30:57
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-02-26 08:30:48
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-02-26 08:30:12
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-02-26 08:30:03
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mariola Jasińska 2015-02-26 08:21:30
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2015-02-26 08:16:16
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2015-02-26 08:15:08
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2015-02-26 08:11:44
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2015-02-26 08:10:45
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2015-02-26 08:09:45
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2015-02-26 08:09:31
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2015-02-26 08:07:43
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2015-02-26 08:07:05
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariola Jasińska 2015-02-26 08:06:00
Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne: z zakresu „Zielone Inwestycje Gminy Olszanka” oraz na zadania z zakresu poprawy systemu komunikacyjnego poprzez remont i przebudowę Krystyna Rosół 2015-02-25 15:19:53
Regulamin organizacyjny Mariola Jasińska 2015-02-23 14:36:18
Regulamin organizacyjny Mariola Jasińska 2015-02-23 14:35:49
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 lutego 2015r. Mariola Jasińska 2015-02-23 11:36:28
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 lutego 2015r. Mariola Jasińska 2015-02-23 11:33:59
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 lutego 2015r. Mariola Jasińska 2015-02-23 11:33:52
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 lutego 2015r. Mariola Jasińska 2015-02-23 11:33:08
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 lutego 2015r. Mariola Jasińska 2015-02-23 11:29:59
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 lutego 2015r. Mariola Jasińska 2015-02-23 11:27:42
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 lutego 2015r. Mariola Jasińska 2015-02-23 11:25:04
Regulamin organizacyjny Mariola Jasińska 2015-02-23 10:44:17
Regulamin organizacyjny Mariola Jasińska 2015-02-23 10:43:48
Regulamin organizacyjny Mariola Jasińska 2015-02-23 10:43:01
zmieniające Zarządzenie w sprawie stawek czynszu za wynajmowane pomieszczenia biurowe i inne w budynku przy ul. Sukiennice 2 (plomba Ratusza) w Ratuszu oraz Urzędzie Miasta przy ul. Robotniczej 12 Mariola Jasińska 2015-02-20 14:31:33
zmieniające Zarządzenie w sprawie stawek czynszu za wynajmowane pomieszczenia biurowe i inne w budynku przy ul. Sukiennice 2 (plomba Ratusza) w Ratuszu oraz Urzędzie Miasta przy ul. Robotniczej 12 Mariola Jasińska 2015-02-20 14:30:56
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 lutego 2015r. Mariola Jasińska 2015-02-20 13:26:30
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 lutego 2015r. Mariola Jasińska 2015-02-20 13:26:05
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 lutego 2015r. Mariola Jasińska 2015-02-20 13:25:40
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 lutego 2015r. Mariola Jasińska 2015-02-20 13:23:40
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 lutego 2015r. Mariola Jasińska 2015-02-20 13:22:06
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 09 stycznia 2015r. Mariola Jasińska 2015-02-20 13:16:06
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariola Jasińska 2015-02-20 13:13:08
Zarządzenie Nr 2670/2014 Burmistrza Brzegu z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów (...) Mariola Jasińska 2015-02-20 07:37:38
WYBORY PREZYDENCKIE - 2015 ROK Mariola Jasińska 2015-02-19 09:51:50
Oświadczenia majątkowe - 2014 rok Mariola Jasińska 2015-02-18 07:55:10
Oświadczenia majątkowe - 2014 rok Mariola Jasińska 2015-02-18 07:49:56
Oświadczenia majątkowe - 2014 rok Mariola Jasińska 2015-02-18 07:48:01
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego(...) w zakresie edukacji i szkolenia wolontariuszy Mariola Jasińska 2015-02-17 08:43:23
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego(...) w zakresie edukacji i szkolenia wolontariuszy Mariola Jasińska 2015-02-17 08:42:09
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 3 Mariola Jasińska 2015-02-16 13:41:23
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego(...) w zakresie edukacji i szkolenia wolontariuszy Mariola Jasińska 2015-02-16 13:38:31
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego(...) w zakresie edukacji i szkolenia wolontariuszy Mariola Jasińska 2015-02-16 13:38:00
WZÓR WNIOSKU Mariola Jasińska 2015-02-16 13:29:56
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (...) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015r. Mariola Jasińska 2015-02-16 13:28:17
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (...) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015r. Mariola Jasińska 2015-02-16 13:23:22
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego(...) w zakresie edukacji i szkolenia wolontariuszy Mariola Jasińska 2015-02-16 13:17:50
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność(...) w zakresie przedsięwzięć kulturalnych, wydawnictw, nagrań, płyt, singli i innych form promocji Mariola Jasińska 2015-02-16 13:15:27
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (...) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015r. Mariola Jasińska 2015-02-16 13:13:34
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (...) w zakresie turystyki Mariola Jasińska 2015-02-16 13:04:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko referenta ds. księgowości w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Mariola Jasińska 2015-02-13 14:55:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko referenta ds. księgowości w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Mariola Jasińska 2015-02-13 14:54:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko referenta ds. księgowości w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Mariola Jasińska 2015-02-13 14:53:56
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 3 Mariola Jasińska 2015-02-13 11:34:05
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-02-12 14:12:20
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Brzegu Joanna Chmielewska 2015-02-11 11:41:43
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Joanna Chmielewska 2015-02-11 11:40:20
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Joanna Chmielewska 2015-02-11 11:40:15
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Brzegu Joanna Chmielewska 2015-02-11 11:39:31
w sprawie stawek czynszu za wynajmowane pomieszczenia biurowe i inne w budynku przy ul.Sukiennice 2 (plomba Ratusza), w Ratuszu oraz w Urzędzie Miasta przy ul.Robotniczej 12 Joanna Chmielewska 2015-02-11 11:20:55
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Brzegu Joanna Chmielewska 2015-02-11 08:28:05
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Brzegu Joanna Chmielewska 2015-02-11 08:04:26
OCHRONA ŚRODOWISKA Joanna Chmielewska 2015-02-10 14:23:33
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Brzegu Joanna Chmielewska 2015-02-10 14:13:06
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Brzegu Joanna Chmielewska 2015-02-10 14:11:31
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Brzegu Joanna Chmielewska 2015-02-10 14:10:34
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Joanna Chmielewska 2015-02-10 12:14:52
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Joanna Chmielewska 2015-02-10 12:14:03
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Joanna Chmielewska 2015-02-10 12:12:43
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady - rok 2013 Joanna Chmielewska 2015-02-10 11:29:38
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Brzegu Joanna Chmielewska 2015-02-10 11:25:33
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Brzegu Joanna Chmielewska 2015-02-10 11:25:10
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Brzegu Joanna Chmielewska 2015-02-10 11:23:07
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Brzegu Joanna Chmielewska 2015-02-10 11:20:37
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Brzegu Joanna Chmielewska 2015-02-10 11:20:10
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Brzegu Joanna Chmielewska 2015-02-10 10:11:23
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Brzegu Joanna Chmielewska 2015-02-10 10:10:46
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Brzegu Joanna Chmielewska 2015-02-10 10:10:18
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Brzegu Joanna Chmielewska 2015-02-10 10:09:40
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady - rok 2014 Mariola Jasińska 2015-02-10 10:08:58
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2015-02-10 10:01:45
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2015-02-10 10:01:40
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2015-02-10 09:44:48
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2015-02-10 09:44:41
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2015-02-10 09:43:39
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Mariola Jasińska 2015-02-10 09:36:51
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2015-02-10 09:16:20
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2015-02-10 09:15:07
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2015-02-10 09:12:40
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2015-02-10 09:11:12
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Mariola Jasińska 2015-02-10 09:09:42
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli Joanna Chmielewska 2015-02-09 14:12:12
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli Joanna Chmielewska 2015-02-09 14:09:56
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli Joanna Chmielewska 2015-02-09 14:06:07
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedsz Joanna Chmielewska 2015-02-09 13:54:54
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-02-06 13:13:04
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Mariola Jasińska 2015-02-06 11:47:25
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Mariola Jasińska 2015-02-06 11:46:22
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Joanna Chmielewska 2015-02-05 14:48:04
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Joanna Chmielewska 2015-02-05 14:46:43
Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Skarbimierz. Krystyna Rosół 2015-02-05 14:09:33
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2015-02-05 10:32:19
OCHRONA ŚRODOWISKA Joanna Chmielewska 2015-02-04 14:10:32
OCHRONA ŚRODOWISKA Joanna Chmielewska 2015-02-04 14:08:57
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Joanna Chmielewska 2015-02-04 09:07:18
Urząd Stanu Cywilnego Joanna Chmielewska 2015-02-04 09:05:59
Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oława obejmująca budowę drogi łączącej miejscowości Psary i Małujowice na tereni Agnieszka Tatarzynska 2015-02-03 11:38:57
Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Skarbimierz. Krystyna Rosół 2015-01-30 14:19:40
Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Skarbimierz. Krystyna Rosół 2015-01-30 14:18:04
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 3 Joanna Chmielewska 2015-01-29 12:54:36
Orłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 3 Joanna Chmielewska 2015-01-29 12:54:04
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko - Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Czynszów i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Joanna Chmielewska 2015-01-29 12:53:17
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami Joanna Chmielewska 2015-01-29 12:52:53
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 3 Joanna Chmielewska 2015-01-29 12:52:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko referenta ds. księgowości w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Joanna Chmielewska 2015-01-28 13:13:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko referenta ds. księgowości w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przedszkolu Publicznym Nr 3 Joanna Chmielewska 2015-01-28 13:12:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko referenta ds. księgowości w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przedszkolu Publicznym Nr 3 Joanna Chmielewska 2015-01-27 15:09:17
"Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Lubsza". Krystyna Rosół 2015-01-27 11:33:54
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Mariola Jasińska 2015-01-23 12:39:17
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Mariola Jasińska 2015-01-23 12:38:19
Joanna Chmielewska 2015-01-23 10:25:55
Dane podstawowe Joanna Chmielewska 2015-01-23 10:03:58
Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oława obejmująca: Zadanie 1 – sołectwo Marcinkowice – ulice Słoneczna, Ogrodowa, Agnieszka Tatarzynska 2015-01-22 11:30:30
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (...) Mariola Jasińska 2015-01-21 13:27:32
Program Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Mariola Jasińska 2015-01-21 13:23:30
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Mariola Jasińska 2015-01-21 13:22:53
Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości Mariola Jasińska 2015-01-21 10:55:03
Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości Mariola Jasińska 2015-01-21 10:54:58
Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości Mariola Jasińska 2015-01-21 10:42:13
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Mariola Jasińska 2015-01-21 10:12:30
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Mariola Jasińska 2015-01-21 10:08:39
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Mariola Jasińska 2015-01-21 10:07:53
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Mariola Jasińska 2015-01-21 10:05:59
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Mariola Jasińska 2015-01-21 10:05:39
Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Mariola Jasińska 2015-01-21 08:58:25
Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Mariola Jasińska 2015-01-21 08:57:59
Zbycie przyległej nieruchomości gruntowej na rzecz wspólnot mieszkaniowych Mariola Jasińska 2015-01-21 08:56:30
Zbycie przyległej nieruchomości gruntowej na rzecz wspólnot mieszkaniowych Mariola Jasińska 2015-01-21 08:55:50
Użyczanie nieruchomości Mariola Jasińska 2015-01-21 08:54:04
Ustanawianie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności) Mariola Jasińska 2015-01-21 08:53:03
Ustanawianie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności) Mariola Jasińska 2015-01-21 08:52:47
Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Mariola Jasińska 2015-01-21 08:46:49
Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Mariola Jasińska 2015-01-21 08:46:22
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych Mariola Jasińska 2015-01-21 08:45:38
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych Mariola Jasińska 2015-01-21 08:44:23
Rozgraniczanie nieruchomości Mariola Jasińska 2015-01-21 08:32:53
Rozgraniczanie nieruchomości Mariola Jasińska 2015-01-21 08:32:48
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd Mariola Jasińska 2015-01-21 08:25:32
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd Mariola Jasińska 2015-01-21 08:25:28
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd Mariola Jasińska 2015-01-21 08:24:34
Dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości Mariola Jasińska 2015-01-21 08:19:26
Dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości Mariola Jasińska 2015-01-21 08:19:13
Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej Mariola Jasińska 2015-01-21 08:14:48
Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej Mariola Jasińska 2015-01-21 08:14:08
Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej Mariola Jasińska 2015-01-21 08:12:16
Wydanie decyzji o podziale nieruchomości Mariola Jasińska 2015-01-21 08:11:02
Wydanie decyzji o podziale nieruchomości Mariola Jasińska 2015-01-21 08:10:29
Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: "Brzeskie koszykarki w II części sezonu 2014/2015" Mariola Jasińska 2015-01-20 14:42:37
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Mariola Jasińska 2015-01-16 14:25:45
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Mariola Jasińska 2015-01-16 14:25:24
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Mariola Jasińska 2015-01-16 14:23:07
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Mariola Jasińska 2015-01-16 14:22:45
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Mariola Jasińska 2015-01-16 14:17:08
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Mariola Jasińska 2015-01-16 14:15:17
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Mariola Jasińska 2015-01-16 14:14:10
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Mariola Jasińska 2015-01-16 14:13:35
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-01-15 14:40:15
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-01-15 14:36:36
"Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Lubsza". Krystyna Rosół 2015-01-15 13:56:50
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla podmiotów działających w ramach wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na rzecz mieszkańców z Gminy Brzeg (...) Joanna Chmielewska 2015-01-15 09:33:52
Protokoły z sesji Rady Miejskiej (kadencja 2014 - 2018 Mariola Jasińska 2015-01-14 13:10:24
Protokoły z sesji Rady Miejskiej (kadencja 2014-2018) Mariola Jasińska 2015-01-14 12:57:32
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2014 Mariola Jasińska 2015-01-14 12:47:00
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2014 Mariola Jasińska 2015-01-14 12:31:50
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2014 Mariola Jasińska 2015-01-14 12:31:33
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2014 Mariola Jasińska 2015-01-14 12:28:43
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2014 Mariola Jasińska 2015-01-14 12:10:27
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2014 Mariola Jasińska 2015-01-14 12:08:13
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2014 Mariola Jasińska 2015-01-14 12:04:48
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2014 Mariola Jasińska 2015-01-14 12:02:48
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2014 Mariola Jasińska 2015-01-14 12:00:44
"Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Lubsza". Krystyna Rosół 2015-01-14 09:44:25
Budżet Gminy na 2015 rok Joanna Chmielewska 2015-01-12 14:35:41
Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne: z zakresu „Zielone Inwestycje Gminy Olszanka” oraz na zadania z zakresu poprawy systemu komunikacyjnego poprzez remont i przebudowę Krystyna Rosół 2015-01-12 11:20:06
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2015-01-12 08:52:28
„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Skarbimierz pn.: Pakiet 1. Przebudowa drogi gminnej z Małujowic do Psar na terenie Gminy Skarbimierz. Pakiet 2. Przebudowa drogi Agnieszka Tatarzynska 2015-01-09 10:31:18
Wydanie zezwolenia na lokalizację i budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej Mariola Jasińska 2015-01-08 13:20:29
Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w drodze gminnej Mariola Jasińska 2015-01-08 13:18:28
Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w drodze gminnej Mariola Jasińska 2015-01-08 13:18:22
Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w drodze gminnej Mariola Jasińska 2015-01-08 13:17:42
Wydanie zezwolenia na zajęcie - rozkop pasa drogowego drogi gminnej Mariola Jasińska 2015-01-08 13:15:40
Wydanie zezwolenia na zajęcie - rozkop pasa drogowego drogi gminnej Mariola Jasińska 2015-01-08 13:15:02
Wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej w pasie drogowym drogi gminnej Mariola Jasińska 2015-01-08 13:14:03
Wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej w pasie drogowym drogi gminnej Mariola Jasińska 2015-01-08 13:13:33
Wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu handlowo-usługowego w pasie drogowym drogi gminnej Mariola Jasińska 2015-01-08 13:12:10
Wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu handlowo-usługowego w pasie drogowym drogi gminnej Mariola Jasińska 2015-01-08 13:10:57
Wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu handlowo-usługowego w pasie drogowym drogi gminnej Mariola Jasińska 2015-01-08 13:10:04
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności tj. przy organizowaniu tymczasowego stoiska handlowego (handel okazjonalny) w pasie drogowym drogi gminnej Mariola Jasińska 2015-01-08 13:07:38
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności tj. przy organizowaniu tymczasowego stoiska handlowego (handel okazjonalny) w pasie drogowym drogi gminnej Mariola Jasińska 2015-01-08 13:07:30
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności tj. przy organizowaniu tymczasowego stoiska handlowego (handel okazjonalny) w pasie drogowym drogi gminnej Mariola Jasińska 2015-01-08 13:07:03
Zgłoszenie o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, na czas usuwania awarii Mariola Jasińska 2015-01-08 13:05:27
Zgłoszenie o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, na czas usuwania awarii Mariola Jasińska 2015-01-08 13:04:50
Zgłoszenie o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, na czas usuwania awarii Mariola Jasińska 2015-01-08 13:03:07
Zgłoszenie o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, na czas usuwania awarii Mariola Jasińska 2015-01-08 13:02:12
Program Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 Mariola Jasińska 2015-01-08 11:53:24
Przyjęcie wniosku i wydanie siwz lub innych dokumentów dotyczących postępowania Mariola Jasińska 2015-01-08 09:06:57
Przyjęcie wniosku i wydanie siwz lub innych dokumentów dotyczących postępowania Mariola Jasińska 2015-01-08 09:06:34
Przyjęcie wniosku i wydanie siwz lub innych dokumentów dotyczących postępowania Mariola Jasińska 2015-01-08 09:06:30
Przyjęcie wniosku i wydanie siwz lub innych dokumentów dotyczących postępowania Mariola Jasińska 2015-01-08 09:04:44
Przyjęcie wniosku i wydanie siwz lub innych dokumentów dotyczących postępowania Mariola Jasińska 2015-01-08 09:04:02
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Joanna Chmielewska 2015-01-07 10:22:56
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Joanna Chmielewska 2015-01-07 10:21:54
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Joanna Chmielewska 2015-01-07 10:21:47
Zarządzenia Burmistrza Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Joanna Chmielewska 2015-01-05 13:32:22
Zarządzenia Burmistrza Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Joanna Chmielewska 2015-01-05 13:31:50
Joanna Chmielewska 2015-01-05 12:59:00
Zarządzenia Burmistrza Miasta - (kadencja 2002 - 2006) Joanna Chmielewska 2015-01-05 12:58:10
Zarządzenia (kadencja 2010 - 2014) Joanna Chmielewska 2015-01-05 12:57:08
Joanna Chmielewska 2015-01-05 12:54:21
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Joanna Chmielewska 2015-01-05 12:52:18
Udostępnianie innych dokumentów (niż kadrowo – płacowe) znajdujących się w Archiwum Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2015-01-05 11:06:39
Udostępnianie innych dokumentów (niż kadrowo – płacowe) znajdujących się w Archiwum Urzędu Miasta Mariola Jasińska 2015-01-05 11:05:14
Udostępnianie akt kadrowo-płacowych pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych, których akta znajdują się w Archiwum Urzędu Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2015-01-05 11:04:28
Udostępnianie akt kadrowo-płacowych pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych, których akta znajdują się w Archiwum Urzędu Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2015-01-05 10:57:59
Udostępnianie akt kadrowo-płacowych pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych, których akta znajdują się w Archiwum Urzędu Miasta w Brzegu Mariola Jasińska 2015-01-05 10:57:41
Udostępnienie informacji publicznej Mariola Jasińska 2015-01-05 10:19:02
Udostępnienie informacji publicznej Mariola Jasińska 2015-01-05 10:18:33
Załatwianie skarg i wniosków Mariola Jasińska 2015-01-05 10:13:37
Załatwianie skarg i wniosków Mariola Jasińska 2015-01-05 10:12:46
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 09 stycznia 2015r. Joanna Chmielewska 2015-01-05 09:56:53
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 09 stycznia 2015r. Joanna Chmielewska 2015-01-05 09:01:08
"Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Lubsza". Krystyna Rosół 2015-01-03 10:31:03
Zastępcy Burmistrza Joanna Chmielewska 2015-01-02 14:56:46
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 16 grudnia 2014r. Joanna Chmielewska 2015-01-02 14:52:29
Zarządzenia Burmistrza Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Joanna Chmielewska 2015-01-02 14:01:32
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Joanna Chmielewska 2015-01-02 13:58:35
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Joanna Chmielewska 2015-01-02 13:58:16
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Joanna Chmielewska 2015-01-02 13:57:56
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Joanna Chmielewska 2015-01-02 11:30:01
Procedura czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadku niecierpiących zwłoki (...) Joanna Chmielewska 2015-01-02 11:24:39
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Joanna Chmielewska 2015-01-02 11:23:29
Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Joanna Chmielewska 2015-01-02 10:46:11
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Joanna Chmielewska 2015-01-02 10:45:14
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Joanna Chmielewska 2015-01-02 10:43:40
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Joanna Chmielewska 2015-01-02 10:42:48
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Joanna Chmielewska 2015-01-02 10:41:48
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Joanna Chmielewska 2015-01-02 10:40:18
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Joanna Chmielewska 2015-01-02 10:38:56
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Joanna Chmielewska 2015-01-02 10:37:48
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Joanna Chmielewska 2015-01-02 10:36:58
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Joanna Chmielewska 2015-01-02 10:35:37
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Joanna Chmielewska 2015-01-02 10:34:37
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Joanna Chmielewska 2015-01-02 10:33:38
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Joanna Chmielewska 2015-01-02 10:32:33
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Joanna Chmielewska 2015-01-02 10:23:17
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Joanna Chmielewska 2014-12-31 08:58:25
Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w 2015 roku. Krystyna Rosół 2014-12-30 11:03:34
Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dwudaniowych w Dziennym Domu Pomocy w Brzegu dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w 2015 roku. Krystyna Rosół 2014-12-30 10:44:40
Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dwudaniowych w Dziennym Domu Pomocy w Brzegu dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w 2015 roku. Krystyna Rosół 2014-12-30 10:43:36
„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne miasta Brzeg pn.: Pakiet 1. Przebudowa ul. Wolności w Brzegu. Pakiet 2. Adaptacja obiektu przy ul. Wolności w Brzegu na mieszkania so Agnieszka Tatarzynska 2014-12-29 15:02:56
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 3 Mariola Jasińska 2014-12-29 12:57:43
Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oława obejmująca: Zadanie 1 – sołectwo Marcinkowice – ulice Słoneczna, Ogrodowa, Agnieszka Tatarzynska 2014-12-29 12:32:30
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2014-12-23 13:27:44
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2014-12-23 13:25:37
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne: "Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu". Krystyna Rosół 2014-12-23 12:34:41
Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne: z zakresu „Zielone Inwestycje Gminy Olszanka” oraz na zadania z zakresu poprawy systemu komunikacyjnego poprzez remont i przebudowę Krystyna Rosół 2014-12-20 10:25:32
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2014-12-19 10:58:35
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2014-12-19 10:57:32
Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenu Parku Wolności w Brzegu w 2015 roku. Krystyna Rosół 2014-12-19 09:19:03
Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu- REJON II w 2015 roku. Krystyna Rosół 2014-12-19 09:17:26
Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu- Rejon I w 2015 roku. Krystyna Rosół 2014-12-19 09:16:13
Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oława obejmująca budowę drogi łączącej miejscowości Psary i Małujowice na tereni Agnieszka Tatarzynska 2014-12-19 08:38:16
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Mariola Jasińska 2014-12-19 08:22:58
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Mariola Jasińska 2014-12-19 08:21:58
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Mariola Jasińska 2014-12-19 08:20:39
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Mariola Jasińska 2014-12-19 08:20:25
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Mariola Jasińska 2014-12-19 08:19:09
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Mariola Jasińska 2014-12-19 08:18:33
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Mariola Jasińska 2014-12-19 08:16:39
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Mariola Jasińska 2014-12-19 08:10:17
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2014-12-18 15:02:01
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 3 Mariola Jasińska 2014-12-17 12:33:05
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz "grysami na sucho" na terenie Gminy Brzeg w 2015r. Krystyna Rosół 2014-12-16 11:27:06
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz "grysami na sucho" na terenie Gminy Brzeg w 2015r. Krystyna Rosół 2014-12-16 11:26:11
Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dwudaniowych w Dziennym Domu Pomocy w Brzegu dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w 2015 roku. Krystyna Rosół 2014-12-15 14:34:35
Godziny pracy Urzędu Miasta Joanna Chmielewska 2014-12-15 10:37:43
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2014-12-12 14:37:47
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2014-12-12 14:37:27
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2014-12-12 14:36:41
Uchwały Joanna Chmielewska 2014-12-12 14:28:13
Uchwały Joanna Chmielewska 2014-12-12 14:26:48
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Joanna Chmielewska 2014-12-12 13:13:26
Przewodniczący Rady Miejskiej Joanna Chmielewska 2014-12-12 13:12:06
Komisje Rady Miejskiej Brzegu (skład) - kadencja 2014 - 2018 Joanna Chmielewska 2014-12-12 13:05:15
Komisje Rady Miejskiej Brzegu (skład) - kadencja 2014 - 2018 Joanna Chmielewska 2014-12-12 13:03:31
Komisje Rady Miejskiej Brzegu (skład) - kadencja 2010 - 2014 Joanna Chmielewska 2014-12-12 13:00:55
Komisja Rady Miejskiej Brzegu (skład) - kadencja 2014 - 2018 Joanna Chmielewska 2014-12-12 12:57:43
Skład Rady Miejskiej (kadencja 2010 - 2014) Joanna Chmielewska 2014-12-12 12:36:43
Skład Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Joanna Chmielewska 2014-12-12 12:35:58
Skład Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Joanna Chmielewska 2014-12-12 12:34:54
Skład Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Joanna Chmielewska 2014-12-12 12:23:33
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 06 listopada 2014r. Mariola Jasińska 2014-12-12 10:50:01
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 06 listopada 2014r. Mariola Jasińska 2014-12-12 10:47:27
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 06 listopada 2014r. Mariola Jasińska 2014-12-12 10:45:14
Bieżące utrzymanie dróg, chodników oraz oznakowania pionowego na terenie Gminy Brzeg w 2015r. Krystyna Rosół 2014-12-10 15:06:07
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2014-12-10 11:25:34
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2014-12-10 11:24:38
Biuro Podatków i Opłat Joanna Chmielewska 2014-12-10 10:46:29
Godziny pracy Urzędu Miasta Joanna Chmielewska 2014-12-10 10:13:17
Godziny pracy Urzędu Miasta Joanna Chmielewska 2014-12-10 10:12:34
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 16 grudnia 2014r. Joanna Chmielewska 2014-12-10 09:45:50
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 16 grudnia 2014r. Joanna Chmielewska 2014-12-10 09:43:24
II sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 9 grudnia 2014r. Joanna Chmielewska 2014-12-10 09:34:50
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2014-12-10 08:18:23
Godziny pracy Urzędu Miasta Joanna Chmielewska 2014-12-10 07:33:39
Godziny pracy Urzędu Miasta Joanna Chmielewska 2014-12-10 07:32:58
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Joanna Chmielewska 2014-12-09 11:16:49
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Joanna Chmielewska 2014-12-09 11:14:40
Biuro Podatków i Opłat Joanna Chmielewska 2014-12-09 11:07:29
Biuro Podatków i Opłat Joanna Chmielewska 2014-12-09 11:07:07
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Joanna Chmielewska 2014-12-09 10:55:16
Biuro Organizacyjno-Prawne Joanna Chmielewska 2014-12-09 10:53:14
Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Joanna Chmielewska 2014-12-09 10:51:38
Biuro Oświaty Joanna Chmielewska 2014-12-09 10:49:35
Burmistrz Brzegu Joanna Chmielewska 2014-12-09 10:47:44
Zastępcy Burmistrza Joanna Chmielewska 2014-12-09 10:46:50
Główny specjalista ds. kontroli Joanna Chmielewska 2014-12-09 10:46:01
Inspektor ds. Kontroli Joanna Chmielewska 2014-12-09 10:45:29
Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oława obejmująca budowę drogi łączącej miejscowości Psary i Małujowice na tereni Agnieszka Tatarzynska 2014-12-08 08:54:37
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2014-12-05 14:23:20
Joanna Chmielewska 2014-12-05 14:22:06
Joanna Chmielewska 2014-12-05 14:18:37
II sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 9 grudnia 2014r. Joanna Chmielewska 2014-12-05 14:14:17
I sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 1 grudnia 2014r. Joanna Chmielewska 2014-12-05 14:13:15
Biuro Budżetu i Księgowości Joanna Chmielewska 2014-12-05 11:31:52
Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze Joanna Chmielewska 2014-12-05 11:26:20
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego Joanna Chmielewska 2014-12-03 13:15:31
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego Joanna Chmielewska 2014-12-03 12:33:24
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Joanna Chmielewska 2014-12-03 11:20:39
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Mariola Jasińska 2014-11-28 17:10:19
Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Gminy Brzeg oraz usługi polegającej na utrzymaniu czystości na przystankach. Krystyna Rosół 2014-11-27 15:21:32
Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Gminy Brzeg oraz usługi polegającej na utrzymaniu czystości na przystankach. Krystyna Rosół 2014-11-27 15:13:58
Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Gminy Brzeg oraz usługi polegającej na utrzymaniu czystości na przystankach. Krystyna Rosół 2014-11-27 10:41:21
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 06 listopada 2014 2014 roku Mariola Jasińska 2014-11-25 15:01:29
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 12 listopada 2014 roku Mariola Jasińska 2014-11-25 15:01:19
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Brzegu w dniu 30 listopada 2014 r. Joanna Chmielewska 2014-11-25 09:04:50
Biuro Oświaty Mariola Jasińska 2014-11-24 14:46:41
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Mariola Jasińska 2014-11-24 14:43:08
Regulamin organizacyjny Mariola Jasińska 2014-11-21 12:01:49
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg Mariola Jasińska 2014-11-21 09:18:08
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg Mariola Jasińska 2014-11-21 09:17:19
Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok Mariola Jasińska 2014-11-20 14:42:43
Projekt budżetu miasta na 2015 rok Mariola Jasińska 2014-11-20 14:19:42
Budżet miasta na 2015 rok Mariola Jasińska 2014-11-20 14:17:59
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2014-11-20 12:13:37
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2014-11-20 12:11:17
Procedura czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadku niecierpiących zwłoki (...) Mariola Jasińska 2014-11-20 10:08:29
Ogłoszenie II-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Brzeg przy ul. Ofiar Kat Mariola Jasińska 2014-11-19 13:23:28
Ogłoszenie II-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Brzeg położonego w Brzegu przy ul. Ofiar Kat Mariola Jasińska 2014-11-19 13:22:30
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2014-11-19 12:33:25
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2014-11-19 12:31:59
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeg Mariola Jasińska 2014-11-19 10:57:56
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Chmielewska 2014-11-15 14:31:37
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Chmielewska 2014-11-15 14:30:50
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Chmielewska 2014-11-15 14:29:49
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2014-11-14 11:57:56
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 12 listopada 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-11-07 15:14:24
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Brzegu Joanna Chmielewska 2014-11-06 10:14:02
Wykaz dziennych opiekunów Joanna Chmielewska 2014-11-05 10:59:03
Oświadczenia majątkowe radnych Mariola Jasińska 2014-11-04 09:23:00
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Mariola Jasińska 2014-11-03 14:41:24
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Mariola Jasińska 2014-11-03 14:41:04
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Mariola Jasińska 2014-11-03 14:40:13
Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Mariola Jasińska 2014-11-03 14:39:09
Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Mariola Jasińska 2014-11-03 14:38:46
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2014-11-03 14:37:48
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Mariola Jasińska 2014-11-03 14:37:29
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Mariola Jasińska 2014-11-03 14:36:43
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Mariola Jasińska 2014-11-03 14:36:25
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Mariola Jasińska 2014-11-03 14:35:54
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Mariola Jasińska 2014-11-03 14:35:35
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2014-11-03 14:34:45
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Mariola Jasińska 2014-11-03 14:33:05
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Mariola Jasińska 2014-11-03 14:32:46
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2014-11-03 14:32:14
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2014-11-03 14:31:10
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2014-11-03 14:30:42
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2014-11-03 14:29:48
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2014-11-03 14:29:16
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Mariola Jasińska 2014-11-03 14:28:26
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Mariola Jasińska 2014-11-03 14:28:10
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Mariola Jasińska 2014-11-03 14:27:19
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Mariola Jasińska 2014-11-03 14:27:08
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Mariola Jasińska 2014-11-03 14:26:54
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2014-11-03 14:25:20
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2014-11-03 14:25:01
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2014-11-03 14:24:05
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2014-11-03 14:23:44
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariola Jasińska 2014-11-03 14:23:37
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Mariola Jasińska 2014-11-03 14:22:09
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Mariola Jasińska 2014-11-03 14:21:31
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 06 listopada 2014 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-11-03 14:07:14
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 października 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-11-03 14:05:56
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 06 listopada 2014 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-11-03 14:05:31
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 06 listopada 2014 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-11-03 14:05:05
Orłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 3 Joanna Chmielewska 2014-11-03 13:27:57
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zdania pn. "Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna" Mariola Jasińska 2014-11-03 10:57:51
„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne miasta Brzeg pn.: Pakiet 1. Przebudowa ul. Wolności w Brzegu. Pakiet 2. Adaptacja obiektu przy ul. Wolności w Brzegu na mieszkania so Krystyna Rosół 2014-10-31 12:06:20
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 października 2014r. Mariola Jasińska 2014-10-30 14:09:41
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 października 2014r. Mariola Jasińska 2014-10-30 14:03:24
„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Skarbimierz pn.: Pakiet 1. Przebudowa drogi gminnej z Małujowic do Psar na terenie Gminy Skarbimierz. Pakiet 2. Przebudowa drogi Krystyna Rosół 2014-10-30 09:48:57
Joanna Chmielewska 2014-10-29 10:24:57
Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg. Krystyna Rosół 2014-10-29 09:19:30
„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne miasta Brzeg pn.: Pakiet 1. Przebudowa ul. Wolności w Brzegu. Pakiet 2. Adaptacja obiektu przy ul. Wolności w Brzegu na mieszkania so Agnieszka Tatarzynska 2014-10-27 15:23:33
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Joanna Chmielewska 2014-10-27 13:00:27
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Joanna Chmielewska 2014-10-27 12:59:35
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Joanna Chmielewska 2014-10-27 12:58:58
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Joanna Chmielewska 2014-10-24 11:09:15
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Brzegu Joanna Chmielewska 2014-10-23 15:46:11
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Joanna Chmielewska 2014-10-23 11:07:51
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2014-10-22 09:28:13
Uchwała Nr 4/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu w sprawie przyznanych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Brzegu (...) Mariola Jasińska 2014-10-21 18:11:03
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne: "Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu". Krystyna Rosół 2014-10-21 09:59:17
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami (...) projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (... Mariola Jasińska 2014-10-20 14:44:31
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2014-10-20 14:10:43
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Mariola Jasińska 2014-10-20 14:10:05
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 października 2014 roku Mariola Jasińska 2014-10-20 09:23:34
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 października 2014 roku Mariola Jasińska 2014-10-20 09:23:20
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 października 2014 roku Mariola Jasińska 2014-10-20 09:23:01
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 października 2014 roku Mariola Jasińska 2014-10-20 09:18:09
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 października 2014 roku Mariola Jasińska 2014-10-20 09:13:24
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 października 2014 roku Mariola Jasińska 2014-10-20 09:12:31
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 października 2014 roku Mariola Jasińska 2014-10-20 08:53:38
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 października 2014 roku Mariola Jasińska 2014-10-20 08:52:05
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 października 2014 roku Mariola Jasińska 2014-10-20 08:43:45
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 października 2014 roku Mariola Jasińska 2014-10-20 08:42:42
KOMUNIKAT LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Joanna Chmielewska 2014-10-17 21:15:35
KOMUNIKAT LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Joanna Chmielewska 2014-10-17 21:15:05
KOMUNIKAT LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Joanna Chmielewska 2014-10-17 21:14:42
KOMUNIKAT LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Joanna Chmielewska 2014-10-17 21:14:16
KOMUNIKAT LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Joanna Chmielewska 2014-10-17 21:13:54
KOMUNIKAT LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Joanna Chmielewska 2014-10-17 21:13:17
KOMUNIKAT LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Joanna Chmielewska 2014-10-17 21:12:50
KOMUNIKAT LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Joanna Chmielewska 2014-10-17 21:12:22
KOMUNIKAT LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Joanna Chmielewska 2014-10-17 21:11:58
KOMUNIKAT LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Joanna Chmielewska 2014-10-17 21:11:30
KOMUNIKAT LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Joanna Chmielewska 2014-10-17 21:10:13
KOMUNIKAT LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Joanna Chmielewska 2014-10-17 21:08:30
Joanna Chmielewska 2014-10-17 14:48:28
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 września 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-10-17 14:39:47
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 października 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-10-17 14:39:22
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 października 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-10-17 14:37:46
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 października 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-10-17 14:37:25
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 października 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-10-17 14:36:48
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 05 września 2014 roku Mariola Jasińska 2014-10-16 09:01:12
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 05 września 2014 roku Mariola Jasińska 2014-10-16 09:00:37
Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 05 września 2014 roku Mariola Jasińska 2014-10-16 08:59:45
Budżet miasta na 2015 rok Joanna Chmielewska 2014-10-15 15:53:16
„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Skarbimierz pn.: Pakiet 1. Przebudowa drogi gminnej z Małujowic do Psar na terenie Gminy Skarbimierz. Pakiet 2. Przebudowa drogi Agnieszka Tatarzynska 2014-10-15 10:22:12
Rejestr szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg Mariola Jasińska 2014-10-14 14:47:34
Rejestr szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg Mariola Jasińska 2014-10-14 14:47:28
Rejestr szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg Mariola Jasińska 2014-10-14 14:46:22
„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne miasta Brzeg pn.: Pakiet 1. Przebudowa ul. Wolności w Brzegu. Pakiet 2. Adaptacja obiektu przy ul. Wolności w Brzegu na mieszkania so Agnieszka Tatarzynska 2014-10-14 13:54:03
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Mariola Jasińska 2014-10-14 12:28:35
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Mariola Jasińska 2014-10-14 12:28:12
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Mariola Jasińska 2014-10-14 12:13:37
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Mariola Jasińska 2014-10-14 12:08:45
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Mariola Jasińska 2014-10-14 12:07:29
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Mariola Jasińska 2014-10-14 12:06:38
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2014-10-13 13:58:05
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2014-10-13 13:57:02
OCHRONA ŚRODOWISKA Mariola Jasińska 2014-10-13 13:54:04
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Chmielewska 2014-10-08 14:35:28
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Chmielewska 2014-10-08 14:33:36
„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne miasta Brzeg pn.: Pakiet 1. Przebudowa ul. Wolności w Brzegu. Pakiet 2. Adaptacja obiektu przy ul. Wolności w Brzegu na mieszkania so Agnieszka Tatarzynska 2014-10-06 13:07:31
„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne miasta Brzeg pn.: Pakiet 1. Przebudowa ul. Wolności w Brzegu. Pakiet 2. Adaptacja obiektu przy ul. Wolności w Brzegu na mieszkania so Agnieszka Tatarzynska 2014-10-06 13:07:21
Oświadczenie majątkowe burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014) Mariola Jasińska 2014-10-06 09:19:34
Oświadczenie majątkowe burmistrza (składane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010-2014) Mariola Jasińska 2014-10-06 09:19:18
Oświadczenie majątkowe burmistrza (kadencji 2010 - 2014) - koniec kadencji Mariola Jasińska 2014-10-06 09:17:28
Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych(...) Joanna Chmielewska 2014-10-03 14:42:31
„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne miasta Brzeg pn.: Pakiet 1. Przebudowa ul. Wolności w Brzegu. Pakiet 2. Adaptacja obiektu przy ul. Wolności w Brzegu na mieszkania so Agnieszka Tatarzynska 2014-10-01 14:40:07
Rogowska Bożena - p.o.dyrektora PSP nr 1 Mariola Jasińska 2014-09-30 10:58:50
Informacje i wzory załączników dla Komitetów Wyborczych Joanna Chmielewska 2014-09-25 14:42:03
Informacje i wzory załączników dla Komitetów Wyborczych Joanna Chmielewska 2014-09-25 14:41:36
Informacje i wzory załączników dla Komitetów Wyborczych Mariola Jasińska 2014-09-25 14:38:18
Informacje i wzory załączników dla Komitetów Wyborczych Mariola Jasińska 2014-09-25 14:36:51
Informacje i wzory załączników dla Komitetów Wyborczych Mariola Jasińska 2014-09-25 14:35:37
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Chmielewska 2014-09-25 14:22:09
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Chmielewska 2014-09-25 14:20:03
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Chmielewska 2014-09-25 13:47:38
*Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Chmielewska 2014-09-25 13:44:52
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Chmielewska 2014-09-25 11:35:24
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Chmielewska 2014-09-25 11:25:59
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Chmielewska 2014-09-25 11:24:42
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Chmielewska 2014-09-25 11:22:45
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2014-09-25 11:13:41
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2014-09-25 11:13:37
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2014-09-25 11:12:56
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Chmielewska 2014-09-24 14:00:56
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Chmielewska 2014-09-24 14:00:20
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Chmielewska 2014-09-24 13:42:10
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Chmielewska 2014-09-24 13:41:00
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Chmielewska 2014-09-24 13:34:42
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Chmielewska 2014-09-24 13:33:13
Ogłoszenie II-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 16/1 przy Placu Drzewnym w Brzeg Mariola Jasińska 2014-09-24 10:26:40
Ogłoszenie II-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 6/1 przy Placu Drzewnym w Brzegu Mariola Jasińska 2014-09-24 10:26:11
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 września 2014 roku Mariola Jasińska 2014-09-22 14:12:13
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 września 2014 roku Mariola Jasińska 2014-09-22 14:11:30
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 września 2014 roku Mariola Jasińska 2014-09-22 14:08:27
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 września 2014 roku Mariola Jasińska 2014-09-22 14:07:21
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 września 2014 roku Mariola Jasińska 2014-09-22 14:04:34
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 września 2014 roku Mariola Jasińska 2014-09-22 14:03:02
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 września 2014 roku Mariola Jasińska 2014-09-22 13:49:35
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 września 2014 roku Mariola Jasińska 2014-09-22 13:47:22
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 września 2014 roku Mariola Jasińska 2014-09-22 13:44:10
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 września 2014 roku Mariola Jasińska 2014-09-22 13:42:08
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 września 2014 roku Mariola Jasińska 2014-09-22 13:39:26
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 września 2014 roku Mariola Jasińska 2014-09-22 13:36:35
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Czynszów i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Joanna Chmielewska 2014-09-22 12:38:51
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 05 września 2014 roku Mariola Jasińska 2014-09-19 13:33:47
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Joanna Chmielewska 2014-09-19 13:06:30
OCHRONA ŚRODOWISKA Joanna Chmielewska 2014-09-19 13:02:28
Ogłoszenie VI ustnych przetargó nieograniczonych na sprzedaż stanowiących własność Gminy Brzeg niezabudowanych nieruchomości położonych w Brzegu przy ulicy Wrocławskiej Joanna Chmielewska 2014-09-17 10:16:08
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2014 Joanna Chmielewska 2014-09-17 09:39:44
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2014 Joanna Chmielewska 2014-09-17 09:37:26
Biuro Organizacyjno-Prawne Joanna Chmielewska 2014-09-16 12:44:04
Biuro Organizacyjno-Prawne Joanna Chmielewska 2014-09-16 12:43:33
Komarzyński Wojciech Mariola Jasińska 2014-09-11 14:19:18
Komarzyński Wojciech Mariola Jasińska 2014-09-11 14:13:54
Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej Joanna Chmielewska 2014-09-11 09:23:47
Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej Joanna Chmielewska 2014-09-11 09:23:11
Biuro Organizacyjno-Prawne Joanna Chmielewska 2014-09-05 13:05:11
Biuro Organizacyjno-Prawne Joanna Chmielewska 2014-09-05 13:04:22
Biuro Organizacyjno-Prawne Joanna Chmielewska 2014-09-05 12:45:42
Biuro Organizacyjno-Prawne Joanna Chmielewska 2014-09-05 12:44:41
Obwieszczenie Burmistrza Brzegu w sprawie przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Brzegu Joanna Chmielewska 2014-09-04 13:08:41
Obwieszczenie Burmistrza Brzegu w sprawie przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Brzegu Joanna Chmielewska 2014-09-04 13:06:21
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Mariola Jasińska 2014-09-04 09:06:10
Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej Joanna Chmielewska 2014-09-03 14:52:27
Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Brzegu Joanna Chmielewska 2014-09-03 12:38:58
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Joanna Chmielewska 2014-09-03 12:38:43
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Joanna Chmielewska 2014-09-03 10:34:12
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Joanna Chmielewska 2014-09-03 10:32:58
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Joanna Chmielewska 2014-09-03 10:31:47
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Joanna Chmielewska 2014-09-03 10:31:09
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 05 września 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-09-01 14:04:31
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 05 września 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-09-01 14:04:07
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 05 września 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-08-29 14:08:04
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 05 września 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-08-29 14:07:20
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 05 września 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-08-29 14:05:42
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 05 września 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-08-29 14:05:20
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 05 września 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-08-29 14:05:01
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 05 września 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-08-29 14:04:34
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 05 września 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-08-29 14:03:49
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 05 września 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-08-29 14:02:16
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 05 września 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-08-29 14:01:46
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 05 września 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-08-29 14:00:49
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2014 roku Joanna Chmielewska 2014-08-29 13:57:39
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Joanna Chmielewska 2014-08-29 12:35:58
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Joanna Chmielewska 2014-08-29 12:31:57
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydent Joanna Chmielewska 2014-08-27 12:19:01
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydent Joanna Chmielewska 2014-08-26 14:10:32
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2014 Joanna Chmielewska 2014-08-26 14:06:51
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydent Joanna Chmielewska 2014-08-26 14:05:27
Ogłoszenie dot. przeprowadzenia konsultacji (...) projektu uchwały w sprawie regulaminów korzystania z parków, skwerów i placów zabaw położonych na terenie gminy Brzeg (...) Joanna Chmielewska 2014-08-25 12:55:05
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMINY BRZEG I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO GMINY BRZEG. Krystyna Rosół 2014-08-14 12:55:03
Wykaz wniosków i decyzji o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów Mariola Jasińska 2014-08-11 13:07:33
Wykaz wniosków i decyzji o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów Mariola Jasińska 2014-08-11 13:04:22
Wykaz decyzji zezwalających/ odmawiających wydania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów wydanych w 2014 roku Mariola Jasińska 2014-08-11 13:01:24
"Remont nawierzchni boisk sportowych w hali sportowej przy ul. Oławskiej w Brzegu." Krystyna Rosół 2014-08-06 12:36:23
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzegu Mariola Jasińska 2014-08-05 11:06:48
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzegu Mariola Jasińska 2014-08-05 11:06:33
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzegu Mariola Jasińska 2014-08-05 11:04:21
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Mariola Jasińska 2014-08-04 08:41:04
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Mariola Jasińska 2014-08-04 08:40:41
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Mariola Jasińska 2014-08-04 08:37:10
Wykaz dziennych opiekunów Joanna Chmielewska 2014-08-01 11:06:06
Wykaz dziennych opiekunów Joanna Chmielewska 2014-08-01 11:04:26
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Mariola Jasińska 2014-07-31 09:36:50
Dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Mariola Jasińska 2014-07-30 13:38:40
"Remont nawierzchni boisk sportowych w hali sportowej przy ul. Oławskiej w Brzegu." Krystyna Rosół 2014-07-30 13:22:45
Rejestr szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg Joanna Chmielewska 2014-07-25 12:30:06
Rejestr szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg Joanna Chmielewska 2014-07-25 12:29:33
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzegu Joanna Chmielewska 2014-07-24 12:59:22
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzegu Joanna Chmielewska 2014-07-24 12:58:58
OCHRONA ŚRODOWISKA Joanna Chmielewska 2014-07-24 11:42:56
OCHRONA ŚRODOWISKA Joanna Chmielewska 2014-07-24 11:42:32
OCHRONA ŚRODOWISKA Joanna Chmielewska 2014-07-24 11:40:47
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za II kwartał 2014r. Joanna Chmielewska 2014-07-23 15:10:07
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. w kwocie 2.400.0000 zł Agnieszka Tatarzynska 2014-07-23 11:38:49
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Joanna Chmielewska 2014-07-23 10:23:40
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Joanna Chmielewska 2014-07-23 10:00:10
Ogłoszenia o V - tych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek 244/ 5i 422/4; 244/14; 422/3; 422/8 oraz 422/13 i 422/15 przy ul.Wrocławskiej Joanna Chmielewska 2014-07-23 09:57:54
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna" Joanna Chmielewska 2014-07-21 13:51:02
Wykonanie opracowania diagnostycznego dla całego obszaru funkcjonalnego JST Subregionu Brzeskiego, opracowanie Strategii rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020, z perspektywą d Krystyna Rosół 2014-07-21 13:44:35
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi (...) projektu uchwały w sprawie regulaminów korzystania z parków, skwerów i placów zabaw położonych na terenie Joanna Chmielewska 2014-07-18 11:06:34
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMINY BRZEG I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO GMINY BRZEG. Krystyna Rosół 2014-07-17 13:43:43
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Joanna Chmielewska 2014-07-17 10:18:20
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Joanna Chmielewska 2014-07-17 10:17:50
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. niezabudowanych działek nr 242/29; 242/30; 242/31; 242/32; 242/33; 242/34 ha położonych przy ul.Wiśniowej w drodze ustnych przetargów nieog Joanna Chmielewska 2014-07-16 10:47:07
Wykonanie opracowania diagnostycznego dla całego obszaru funkcjonalnego JST Subregionu Brzeskiego, opracowanie Strategii rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020, z perspektywą d Krystyna Rosół 2014-07-11 13:25:38
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. w kwocie 2.400.0000 zł Agnieszka Tatarzynska 2014-07-10 15:10:56
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. w kwocie 2.400.0000 zł Agnieszka Tatarzynska 2014-07-10 15:09:02
Udzielenie i obsługa kred